Väljamakse tingimused ja kohustused

Väljamakse õiguse tekkimiseks ei tohi eluaseme omanikust toetuse saajal olla avalike andmebaaside andmetel võlgnevusi suuremas summas kui 1 500 eurot, tema suhtes ei tohi olla algatatud täitemenetlust ega/või füüsilise isiku pankrotimenetlust, ehitusseadustiku tähenduses ehitatavale või renoveeritavale eluasemele ei tohi kinnistusraamatus või ehitisregistris olla seatud piiranguid, s.h areste, võõrandamise keelumärget jne.

Toetuse saaja on kohustatud viima projekti ellu 2 aasta jooksul vastavalt juhendis ja toetuse rahuldamise otsuses ja selle lisades või juhul, kui toetuse saajale on toetust eraldatud enne 2016.a toetusvooru, kohalduvas juhendis ja toetuse eraldamise lepingus toodud tingimustele ning kasutama leibkonnaga toetuse objektiks olevat eluaset vähemalt 2 aastat arvates toetuse väljamaksmisest. 
Toetuse objekti üürile andmine nimetatud tähtaja jooksul ei ole lubatud. 

Toetusealuse elamispinna võõrandamisel (s.h sundvõõrandamisel) 2 aasta jooksul pärast toetuse väljamaksmist, on toetuse saaja kohustatud toetuse tagasi maksma, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja kasutab võõrandamisest saadud vahendeid leibkonnale sobivama eluaseme soetamiseks.

Toetuse saaja peab  toetuse andmisega seotud dokumente säilitama alates toetuse väljamaksmisest vähemalt 7 aastat.