Uuring: Ida-Virumaa elanike valmisolek alustada iduettevõtlusega on kasvanud

20.06.2024

Ida-Virumaa elanike teadlikkus iduettevõtlusest ning valmisolek alustada iduettevõtlusega või töötada iduettevõttes on kasvanud, üldiselt on aga kohalikud elanikud jätkuvalt ettevaatlikud, eelistades idusektoris töötamisele traditsioonilisemaid karjäärivõimalusi.

Startup Estonia viis aastatel 2018-2022 Ida-Virumaal läbi kolmeaastase pilootprogrammi, mille eesmärgiks oli tõsta kohalike elanike teadlikkust idusektori poolt pakutavatest võimalustest, panustades muuhulgas ettevõtlikkuse arendamisse regioonis. Programm kaasas erinevate ürituste ja programmide kaudu 21 000 inimest ja 23 organisatsiooni ning selle tulemusel registreeriti Ida-Virumaal 2022. aasta märtsiks 14 iduettevõtet.

“Uuringu tulemused on näidanud, et mida teadlikum on inimene, seda suurem on tema valmisolek idusektoris töötamiseks või oma iduettevõttega alustamiseks. Kuigi üldiselt eelistavad idavirumaalased traditsioonilisemaid karjäärivõimalusi, on programmis kaasa löönud inimesed keskmisest julgemad ja ettevõtlikumad ning näitavad suuremat aktiivsust iduettevõtetega seotud tegevustes,” sõnas Startup Estonia regionaalse iduettevõtluse projektijuht Elina Dubova.

Küsitlusest selgus, et 70% kohalikest elanikest teab, mis on iduettevõte, samas 30%  ei teadvusta täielikult, kuidas iduettevõtted erinevad traditsioonilisest ettevõtlusest. Huvitav on aga fakt, et teadlikkuses ei ilmnenud olulisi erinevusi vastajate vanuse, soo, või haridustaseme osas.

Peamised põhjused, miks inimesed Ida-Virumaal soovivad iduettevõtetes töötada on huvitavad väljakutsed ja mitmekülgsed õppimisvõimalused. Optimistlikud ollakse ka regiooni potentsiali osas, nähes võimalusi iduettevõtluse kasvuks ja arenguks.

Uuringu kohaselt hindavad kohalikud elanikud, teenusepakkujad ja tugiorganisatsioonid iduettevõtete mõju Ida-Virumaal oluliseks, seda nii majandusliku arengu, töökohtade loomise ja talentide kaasamise kui ka innovatsiooni soodustamise seisukohalt. Iduettevõtete positiivset mõju nähakse ka täiendavas maksutulus, regiooni konkurentsivõime suurendamises ja palgataseme tõusus.

Väljakutseks on aga kvalifitseeritud tööjõu leidmine ning investeeringute ja investorite võrgustike loomine, mida mõjutavad maakonna asukoht ja keelebarjäär. Kohalike elanike hulgas on muret iduettevõtete võimaliku negatiivse mõju pärast kohalikele väljakujunenud tööstusharudele.

Teenusepakkujate ja tugiorganisatsioonide esindajate sõnul on väljakutseks motiveeriva keskkonna loomine, mis innustaks talente ja spetsialiste jääma või tulema Ida-Virumaale. Kitsaskohana tuuakse välja ka kohaliku kogukonna üldist vähest huvi startup-valdkonna vastu ning teadmiste puudumist ettevõtlusest ja finantsküsimustest.

Küsitluses osalejad tõid välja prioriteetsed valdkonnad, mille arendamisele võiks regioonis keskenduda. Teenusepakkujate ja tugiorganisatsioonide esindajate hinnangul tuleb soodustada mitmekesisust ja toetada erinevate valdkondade arengut, keskendudes  uutele ideedele ja lahendustele. Kohalikud iduettevõtjad rõhutasid aga rohetehnoloogia olulisust ja potentsiaali Ida-Virumaal. Ida-Virumaa elanikud ja pilootprogrammi raames toimunud üritustel osalejad rõhutasid, et prioriteetseks valdkonnaks võiks olla infotehnoloogia.

Ida-Virumaal iduettevõtluse arendamise programmi jätkuprojekt kestab 2025. aastani ning keskendub kohaliku ettevõtluskeskkonna toetamisele. Dubova sõnul on programmi jätk oluline, sest endiselt tuleb panustada nii noortesse kui ka kohalikku kogukonda. “Noortesse ja kohalikesse inimestesse panustamine on jätkuvalt oluline, et kasvatada nende tahet jääda Ida-Virumaale ja asutada siin iduettevõtteid. Kohalikel edasijõudnud iduettevõtetel on aga vaja rohkem tuge, eriti rahvusvahelisele turule laienemisel. Samuti on oluline suurendada teadlikkust erinevatest rahastamise võimalustest ja toetustest,” loetles Dubova valdkondi, mis vajavad kohalikul tasandil tähelepanu.

Jätkuprojekti raames toetab Startup Estonia äri- ja startup-inkubaatoreid ning panustab kogukonna teadlikkuse kasvu, edendades ettevõtlikkust, startup-mõttelaadi ja oskusi. Eesmärgiks on aidata kaasa uute iduettevõtete loomisele Ida-Virumaal ning soodustada koostööd loomemajanduse valdkonnaga.

Uuringu „Ida-Viru iduettevõtluse ökosüsteem tagasi- ja edasivaates“ viis läbi LevelLab OÜ Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse tellimusel. Uuringu eesmärk oli koguda sisend Ida-Viru startup-ökosüsteemi hetkeolukorra ja kitsaskohtade osas, mida kasutatakse tulevaste ökosüsteemi arendamise tegevuste planeerimiseks.

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus. Startup Estonia programmi (projekti number 2021-2027.1.03.23-0212) rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.