Tehniliste konsultantide roll korterelamute rekonstrueerimisel on jätkuvalt vajalik, hangete korralduse täiendamine juba töös

31.01.2024

Eile õhtul avaldasid nii ERR kui ka Postimees artikli, mille järgi kahtlustatakse ehitusettevõtjaid ja tehnilisi konsultante pettuses seoses korterelamute rekonstrueerimistoetuse kasutamisega. Kellele ja milles täpselt on kahtlustus esitatud, saavad kommenteerida ainult keskkriminaalpolitsei ja prokuratuur. Tehniline konsultant on eraturul tegutsev sõltumatu ettevõtja, kes nõustab ühistuid korterelamute renoveerimisel. Tehniline konsultant ei ole KredExi töötaja. Oleks väga kahetsusväärne, kui on kuritarvitatud eelkõige ühistute usaldust, aga ka ühistute abistamiseks loodud riiklikku toetussüsteemi.

Kui rekonstrueerimistoetust Eestis ligi 20 aastat tagasi jagama hakati, olid rahastatavad lihtsad üksikud tööd, nagu sokli kordategemine, otsaseinte soojustamine jms. Aja jooksul kasvasid nii ühistute kui ka riiklikud ambitsioonid ning edenesid teadmised energiatõhususest. Sai selgeks, et pelgalt otsaseina või sokliga suuremat korda ei saadeta – ei kliimaeesmärkide, energia kokkuhoiu ega ka hoone sisekliima ja elanike elukvaliteedi tõusu mõttes. Rekonstrueerimisprojektid muutusid aina mahukamaks ja keerulisemaks.

Seetõttu tekkis 2015. aastal ühistute abistamiseks rekonstrueerimistoetuse tingimustesse tehnilise konsultandi teenuse kasutamise nõue, mis on seal tänaseni. Süsteemi väljatöötamises osalesid nii erinevad ametiasutused kui ka turuosalised: erialaliidud, teadlased, ehituseksperdid, pangad.

Toetuse tingimusi sätestava ministri määruse järgi saab tehnilise konsultandina tegutseda üksnes selline isik, kes on pädev korterelamu energiatõhusaks rekonstrueerimise nii tehnilistel kui organisatoorsetel teemadel, samuti tunneb toetuse andmise tingimusi ja korda ning üldisel tasemel korteriühistu tegutsemise põhimõtteid. Tehniline konsultant peab oma kvalifikatsiooni tõendama vastava teenuse hinnapakkumuse esitamisel asjakohase tunnistuse vms dokumendiga. Hetkel pakub pädevust andvat koolitust Taltech. Seega on vale Omanike Keskliidu juhi Andry Krassi poolt Postimehele öeldud väide, et tehnilised konsultandid on KredExi poolt akrediteeritud, konsultandid on eraturul tegutsevad ja määruse tingimustele vastavad pädevad isikud.

Tehnilise konsultandi roll on nõustada korteriühistut rekonstrueerimisprotsessi läbiviimisel. Konsultant kaardistab ühistu vajadused ja võimalused, aitab koostada ehitusprojekti lähteülesannet, võtab projekteerija pakkumised ning on ühistupoolseks kontaktiks ehitusprojekti koostamisel, viib avalikus riigihangete registris läbi ehitaja leidmiseks hanke, samuti võtab pakkumised omanikujärelevalve tegemiseks.

Süsteemi võimalik risk on seotud eelkõige ehitushangetega, mille maandamiseks toimuvad need juba aastaid läbi avaliku riigihangete registri. Seega eeldab süsteemi manipuleerimine pahatahtlikkust ja kuritegelikke kokkuleppeid enne ja/või pärast pakkumiste esitamist. Sinna KredExi käed ei ulatu ning selliste tegude avastamiseks ongi uurimisasutused, kes teevad suurepärast tööd. Samuti on oluline lisada, et tehniline konsultant abistab, kuid otsused kinnitab ühistu juhatus. Seda, kas ühistu juhatust on mingile otsusele kuritegelikult suunatud, paberilt paraku ei näe.

Rekonstrueerimisprojektide rahalised mahud on tänaseks kasvanud ligi miljoni euroni maja kohta. Nii suur rahaline maht tähendab keerukaid kogu maja hõlmavaid töid ja hankeid, mis ei ole erialase ettevalmistuseta korteriühistu juhtidele sageli jõukohased. Tehnilise konsultandi abistav roll on ühistutele seega jätkuvalt vajalik.

Küll aga on võimalik hangete läbiviimise korraldust täiendada ning sellega on erinevad asutused ka koostöös tegelenud – toetuse määruse muutmine on hetkel töös. Võimalikuks lahenduseks on täiendada hangete läbiviimise korraldust nii, et riik võtaks edaspidi oluliselt suurema rolli ja korraldaks hankemenetlusi ise. See tõstaks ka suuremate ehitusettevõtete huvi turule siseneda ning mitmekesistaks pakkumist, samuti vähendaks tagasinõuete riski. Tuleb siiski arvestada, et kirjeldatud muudatus võib riigile täiendavaid kulusid tuua, sest suurt osa ülesandeid, mis on tehniliste konsultantide praeguse rolli juures suunatud erasektorile, hakkaks täitma riik.

Artiklites viidatud korteriühistutelt toetusraha tagasiküsimise teema, selle võimalikkus ja ulatus muutuvad aktuaalseks siis, kui keegi on süüdi mõistetud ja rikkumine tõendatud. Kelmuse korral ehk kui tuvastatakse, et toetuse väljamakseks on loodud asjaoludest ebaõige ettekujutus, saab KredEx kannatanuna nõude esitada isiku vastu, kes konkreetselt seda on teinud, ehk siis tehnilise konsultandi vastu.