Tallinnas kohtuvad ettevõtluslaenude garanteerijad üle maailma

08.06.2011

8.– 10. juunini viib AECM (The European Association of Mutual Guarantee Societies) koostöös KredExi ja IFC-ga (International Finance Corporation, World Bank Group) Tallinnas läbi ürituste sarja mille peamiseks teemaks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimine laenugarantiide abil, mida loetakse ettevõtete toetamisel üheks turusõbralikumaks riikliku sekkumise viisiks.

8. juunil toimub Tallinnas AECMi, IFC ja Hollandi valitsuse toel ülemaailmne garantiikonverents, millel osaleb üle 100 inimese 34-st riigist Euroopas, Ameerikas, Aafrikas ja Aasias. Konverentsi eesmärgiks on vahetada kogemusi garanteerimise viiside osas, arutleda riiklike poliitikate, finantseerimisstruktuuride ja peamiste edutegurite üle, keskendudes seejuures eelkõige arenevatele turgudele.

10. juunil toimub rahvusvaheline seminar, mis keskendub Euroopa mikroettevõtete finantseerimisele laenugarantiide abil, kuhu oodatakse osalema üle 200 esindaja Eestist, mujalt Euroopast ja riikidest väljastpoolt Euroopat. Seminaril käsitletakse eri riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide nagu IFC ja Euroopa Investeerimisfondi kogemusi antud alal ning püütakse leida ideid valdkonna arendamiseks tulevikus.

Väikesed mikroettevõtted kannavad olulist rolli tööandjatena ning on kasvulavaks paljudele ambitsioonikatele projektidele, mis annavad kokkuvõttes olulise panuse riikide majandusarengusse. Euroopa Liidus on asutatud enam kui 23 miljonit väikest ja keskmise suurusega ettevõtet, kus on 75 miljonit töökohta ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted moodustavad kõigist EL-i ettevõtetest 99%. Teisalt on mikroettevõtete finantseerimismahud suhteliselt tagasihoidlikud ning väikeettevõtete tegevuse elujõulisust on raske hinnata, mistõttu on pahatihti keerukas selliste ettevõtete arendamiseks rahastust hankida.

KredExi, AECMi ja IFC hinnangul on oluline ennekõike majanduslanguse aga ka hästitoimiva majanduse tingimustes aidata just väiksemaid ja keskmise suurusega ettevõtteid nende tegevuse finantseerimisel. Erinevates riikides pakutakse laenugarantiisid, mis on sõltuvalt kohalikest oludest teatud erisustega ning kus vastavalt olukorrale kaasatakse riiklike garantiisid, kasutatakse organisatsiooni liikmete omavahelist käendust ja tehakse erineval viisil koostööd pankade ning teiste turuosalistega.

AECMi presidendi José Fernando Figueiredo sõnul on mikrofinantseerimine väga oluline Euroopa sotsiaalse ja majandusliku olukorra säilitamiseks järgnevateks aastateks ning uue tõuke andmiseks Euroopa majanduse väljumisele kriisiaastatest.

KredExi juhataja Andrus Treieri hinnangul on Eestis möödunud aasta jooksul näha ettevõtluse hoogustumist.

„Viimase aasta jooksul on asutatavate ettevõtete arv Eestis märkimisväärselt kasvanud ning ettevõtjaid lisandub järjest enam. Enamus alustavatest ettevõtetest on mikroettevõtted ning äri kasvatamiseks on juurdepääs finantseerimisele kriitilise tähtsusega. Just siin saavad laenukäendused abiks olla“, lisas Treier.

AECM-il on 36 liikmesorganisatsiooni (sh Eestis KredEx), mis tegutsevad 19 Euroopa Liidu riigis ja Türgis. Liikmed on vastastikused garantiiskeemid ja riiklikud organisatsioonid, mis tegutsevad kas garantiifondidena või arengupankade koosseisus. Nende ühiseks missiooniks on väljastada laenugarantiisid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtete majanduslikult tugevatele projektidele, mille elluviimiseks napib aga tagatisi. 2010. aastal oli AECM-i liikmesorganisatsioonide garantiiportfelli kogumaht 71 miljardit eurot.

AECM esindab oma liikmesorganisatsioonide poliitilisi huvisid nii Euroopa tasandil (nt Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Nõukogu) kui ka teiste rahvusvaheliste asutuste ees, kelle hulka kuuluvad Euroopa Investeerimispank (EIB), Euroopa Investeerimisfond (EIF), Rahvusvaheliste Arvelduste Pank (BIS), Maailmapank jne. Organisatsioon tegeleb peamiselt selliste garantiiskeeme puudutavate küsimustega, nagu riigiabi eeskirjaga siseturul, Euroopa tugiprogrammid ja järelevalve.

IFC, Maailmapanga grupi liige, keskendub erasektorile kasvu toetamisele, vaesuse vähendamisele ja inimeste elu parandamisele arengumaades. IFC on maailma suurim multilateraalne finantseerija ettevõtetele, mis tegelevad ettevõtlusega arenevatel turgudel, finantseerides ja nõustades kliente kasumliku ja jätkusuutliku arengu toetamiseks. IFC saavutas 2010. majandusaastal 18 miljardi dollari suuruse rekordiliste mahu investeeringutega 528 projekti 103 riigis. Nõustamise osas koosnes portfell 736-st aktiivsest projektist väärtusega enam kui 850 miljonit dollarit.