SmartCap uurib kapitali kättesaadavust Eesti iduettevõtete jaoks

11.12.2019

Eesti riigi riskikapitalifondi valitseja SmartCap koostöös Startup Estoniaga viib läbi mahuka uuringu, et kaardistada kapitali kättesaadavuse probleeme Eesti iduettevõtete jaoks ning hinnata tänaste finantseerimislahenduste sobivust nende ületamiseks.

Startup Estonia programmi partnerina soovib SmartCap tuvastada valdkonnad, kus riigi ja investorite panus saab luua suurima lisandväärtuse ja kus kapitali puudust on täna eriti teravalt tunda ning riigi kui ankurinvestori roll on seega üliolulise tähendusega.

SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai tõi välja, et valdav osa riskikapitaliinvesteeringuid on täna koondunud IKT-valdkonda ning muud sektorid tunnevad riskikapitali rahastuse puudust.

“Kaalukal osal Eesti iduettevõtetest puudub koostöö ülikoolide ja teadusasutustega, mis näitab, et innovatsioonile ja teaduspõhiste ettevõtete tekkele tuleb pöörata senisest palju rohkem tähelepanu. Meie eesmärk on luua ennekõike läbi omakapitaliinvesteeringute pakkumise ja kogenud tehnoloogiainvestorite kaasamise eeldused, et tuua teadus ettevõtlusele lähemale. Kõrge rahvusvahelise kasvu- ja ekspordipotentsiaaliga teadusmahukad ettevõtted, millede toode või teenus on kõrge lisandväärtusega avaldavad positiivset mõju nii Eesti majandusele kui ka ühiskonnale laiemalt,” selgitas Pettai.

Uuring kaardistab hetkeolukorda Eesti riskikapitaliturul ja lahendamist vajavaid kitsaskohti. Uuringu raames tuuakse välja  võimalused rahastuse parandamiseks, Eesti iduettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks ning teadusmahukate riskikapitaliinvesteeringute mahu tõstmiseks.

“Me soovime teada, millised on erinevates arengufaasides ja sektorites Eesti iduettevõtete kapitali kättesaadavuse probleemid ning teisalt mis on Eestis aktiivselt tegutsevate investorite hinnang tänasele turuolukorrale ja väljavaade lähitulevikuks, ühtlasi ka peamiste kitsaskohtade tekkepõhjused ja tagajärjed. Selle info põhjal saame analüüsida, millised on turuosalistele sobivad võimalikud finantsinstrumendid. Näiteks kas selleks on otseinvesteeringud, kindlale sektorile ja/või arengufaasile keskendunud investeerimisfondid vm,” loetles Pettai.

Teadusmahukate iduettevõtete finantseerimisel mängivad Pettai sõnul oma rolli selliste investeeringute suhteliselt kõrge riskitase, pikem investeeringu ajahorisont ning investorite spetsiifilised teadmised ja kompetents.

Uuringu tulemused on oluliseks sisendiks SmartCapi investeerimisprogrammidesse ja teise ärikiirendi loomisesse Startup Estonia programmist. 2018. aastal loodi ärikiirendite programmi tulemusel varase faasi riskikapitalifond ja ärikiirendi Superangel, uuringu tulemused annavad olulise sisendi teise ärikiirendi loomise vajaduse kohta.

“Me väga loodame, et iduettevõtted ja investorid osalevad aktiivselt uuringus, mis aitab meil mõista turuosaliste endi vajadusi ning kaardistada reaalset olukorda, et saaksime selle tulemusena välja töötada konkreetsed sammud Eesti riskikapitaliturul kapitalipakkumise mitmekesistamiseks,” rõhutas Pettai.

Eesti iduettevõtete kapitali kättesaadavuse uuring valmib 2019. aasta detsembris. Uuringu viib läbi Civitta Eesti AS ning selle valmimist finantseeritakse Startup Estonia programmi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Uuringu raames viiakse läbi intervjuud ingelinvestorite ja iduettevõtetesse investeerivate fondijuhtidega ning tehakse veebiküsitlus iduettevõtete seas. Lisaks intervjuudele ja küsitlusankeedile hõlmab uurimistöö ülevaadet varasemate uuringute järeldustest Eesti iduettevõtete kapitali kättesaadavuse kohta ning soovitusi uute finantsinstrumentide loomiseks või olemasolevate ajakohastamiseks.

SmartCap AS on 2011. aastal asutatud riikliku riskikapitali ettevõte, mis alates 2017. aastast tegutseb sihtasutuse KredEx tütarettevõtjana. SmartCap on riikliku riskikapitali fondi valitseja ning selle varad investeeritakse Eesti riskikapitalifondidesse, mis koos erainvestoritega paigutavad kapitali kõrge rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga varase faasi Eesti tehnoloogiaettevõtetesse.