Rekonstrueerimistoetus laieneb nüüdsest ka projektijuhtimisele

24.05.2011

Alates 23. maist jõustus majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse muudatus, mille alusel muudetakse rekonstrueerimistoetuse tingimusi toetust taotlevatele elamutele.

Uue määruse tingimuse kohaselt on toetatavaks tegevuseks ka projektijuhtimine ning muudatusest alates võivad toetuse taotlejaks olla ka korterelamud, kus kohalikule omavalitsusele kuulub kuni 30% korteriomanditest. Lisaks ei pea määruse muudatuse alusel toetust taotlevas majas ühisus või ühistu olema tegutsenud vähemalt 3 aastat, küll aga peab endiselt kasutusloa möödumisest või muul viisil tegelikult kasutusele võtmisest olema möödunud vähemalt 3 aastat.

Erandina võib KredEx nüüd eraldada toetuse ka siis, kui ühistu vastab küll KredExi renoveerimislaenu tingimustele, kuid näiteks enamuse renoveerimistööde teostamise tõttu enne 2008. aastat ei ole tal võimalik saada soodusintressiga KredExi renoveerimislaenu. Määrusega on täpsustatud ka abikõlblike tööde ja 25% ning 35% toetuse saamise tingimuste sõnastusi.

KredExile on 23.mai seisuga laekunud 110 rekonstrueerimistoetuse taotlust kogusummas üle 2 mln euro. Kõige rohkem taotlejaid on Tallinna linnast, kuid taotlusi on laekunud KredExile üle Eesti. Toetuse osas positiivse otsuse on saanud 86 korterelamut, kellest neljale on eraldatud 35% suurune toetus, 18-le 25% ja ülejäänud majadele 15% toetus. Kokku on rekonstrueerimistoetuse otsuseid tehtud enam kui 1,7 mln euro ulatuses.

KredExi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul on kevade tulekuga taotlemine tunduvalt aktiviseerunud.

„Kui eelmisel aastal taotleti valdavalt 15% toetust (51 taotlejat 60-st), siis käesoleval aastal on tõusnud just 25% ja 35% toetuse taotlejate osakaal (35% ja 25%- 27 taotlust, 15%- 29 taotlust). See näitab, et ühistute juhid on aru saanud kompleksse rekonstrueerimise kasulikkusest ning on liikumas õiges suunas. Kuna kompleksne rekonstrueerimine on keeruline protsess, on väga oluline juba planeerimise etapis võtta appi projektijuht ning määruse muudatusega saame seda nüüdsest ka toetada“, ütles Mirja Adler.

Lisaks rekonstrueerimistoetusele saavad korterelamud KredExist ka energiaauditi ning ehitusprojekti toetust 50% ulatuses auditi või projekti maksumusest. Samuti on veel võimalik pankadest taotleda KredExi soodusintressiga laenu ja kasutada KredExi laenukäendust, mis on vajalik just väiksematele või kõrvalises piirkonnas asuvatele elamutele. 2010. aasta sügisel võeti vastu 124 projekteerimistoetuse taotlust korterelamutelt, milles sooviti läbi viia kompleksne rekonstrueerimine ning taotleda 35% rekonstrueerimistoetust. Esimeste majade kohta on projekteerijatele täpsed lähteülesanded üle antud ning projekteerimine käib.

Mirja Adleri sõnul toob nende majade rekonstrueerimine Eestisse palju häid näiteid, mis saavad tulevikus teistele korterelamutele eeskujuks.

35% toetuse saamine eeldab keskmiselt 200 000 kuni 350 000 eurost investeeringut sõltuvalt maja suurusest ja eelnevalt tehtud tööde mahust. See omakorda tähendab 70 000– 122 500 eurost toetust.

„Prognoosides majade arvu, mis kvalifitseeruksid rekonstrueerimistoetuse saajateks, erinevaid toetusmehhanisme selleks, võib väita, et taotlemine on tõusuteel ja toetusteks eraldatud rahalised vahendid saavad õigeaegselt kasutatud“, lisas Mirja Adler.

KredExi kuni 35% rekonstrueerimistoetust, millega saab vähendada pangalaenu nõutud omafinantseeringu osakaalu või finantseerida otseselt rekonstrueerimistöid, saab taotleda vaid kuni 30.11.2012. Vahendid toetuste eraldamiseks on saadud kvoodimüügitehingust Luksemburgi Suurhertsogiriigiga.

Lähiajal tahab KredEx hakata pakkuma ühistutele ja ühisustele võimalust kutsuda üldkoosolekutele konsultant, kes aitaks selgitada renoveerimist nii ehitustehnilisest kui ka majanduslikust seisukohast ning tutvustaks rekonstrueerimistoetuse saamise tingimusi.

Täpsemalt saab rekonstrueerimistoetuse määruse muudatustega tutvuda aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/120052011002. Toetuse taotlemise tingimused on kättesaadavad KredExi kodulehel.