Peagi toimub koolitus tehniliseks konsultandiks pürgijatele

04.06.2019

Koolituse eesmärgiks on võimaldada korterelamute rekonstrueerimise meetme tehnilistel konsultantidel täiendada enda teadmisi hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamise ja rekonstrueerimistööde koordineerimise alal. Luua eeldus tehnilise konsultandi teenuse osutamiseks.

Spetsialistid, kellel on soov omandada teadmisi ja asuda täitma tehnilise konsultandi ülesandeid: koostöös taotlejaga hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti (eel-, põhi- ja tööprojekti) projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine; rekonstrueerimistööde koordineerimine; suhtlemine korteriühistuga; kohaliku omavalitsusega; projekteerijate ja töövõtjatega.

Koolitusel osalemise eelduseks on, et osalejal on eelnevalt tutvunud määruses kirjeldatud toetuse tehniliste tingimuste ja tehnilisele konsultandile esitatud nõuetega, mille leiate siit https://www.riigiteataja.ee/akt/109042019006?leia Kehtiv . Nõuded tehnilisele konsultandile on toodud § 10 lg 2.

Arutlemisele tulevad järgmised teemad. Korterelamute rekonstrueerimise toetuse taotlemise tehnilised tingimused. Tehnilise konsultandi koostöö korteriühistu juhatusega. Nõuded ehitusprojektidele. Tarindite soojustamine. Külmasillad ja õhulekked. -Niiskuse leviku piiramine. ETAG ja KEK mõisted ja arvutamine näidete alusel. Nõuded hoone sisekliima tagamiseks. Küttesüsteemid ja nende uuendamine. Nõuded korterelamute õhuvahetusele; õhuvahetuse tagamise põhimõtted. Toimivad ventilatsiooni seadmed; Projekteerimis- ja ehitushangete korraldamine ja ehitushangete läbiviimine hankeregistris. 

Täiendav info ja registreerimine https://ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/algavad-koolitused-2/?koolitus=18098