KredExi tütarettevõte SmartCap kuulutas välja hanke teadmuspõhiste ettevõtete arendusprogrammi läbiviijate leidmiseks

13.04.2021

SmartCap kuulutas välja riigihanke, et leida professionaalsed koostööpartnerid teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamiseks ning ettevõtetele suunatud äriarendusprogrammi korraldamiseks.

Pilt
SmartCap
SmartCap

Hanke eesmärgiks on tõhustada koostööd ülikoolide, mentorite ning varajases arengufaasis tegutsevate teaduspõhiste meeskondade vahel. “Otsime kogenud ja professionaalset koostööpartnerit, kes töötaks välja äriarendusprogrammi, aidates seeläbi Eesti teadlaste teadmistel, avastustel ja innovatsioonil jõuda kommertsväljundini ning toetaks alustavaid kõrgtehnoloogilisi meeskondi ärikontseptsioonini  jõudmisel,” sõnas SmartCapi juhatuse liige Mari Vavulski.

Startup Estonia programmi raames läbiviidava riigihankega soovib SmartCap leida kuni kaks äriarendusprogrammi korraldajat, kes arendaks teadmuspõhistele ettevõtjatele vajalikke teenuseid, toetaks uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ning looks süstemaatilist ja terviklikku protsessi teadmuspõhise ettevõtluse tekkeks Eestis. Teaduspõhiste ettevõtete arendusprogrammi elluviimist rahastatakse maksimaalselt kuni 1 400 000 euro ulatuses.

“Eestis on välja kujunemas rahvusvaheliselt silmapaistev iduettevõtluse ja innovatsiooni ökosüsteem, millele on kaasa aidanud Eesti iduettevõtete ökosüsteemi teadlik arendamine, aktiivse investorkogukonna teke, mitmete edukate iduettevõtete müük ning bürokraatiavaba ja ettevõtlust soosiv ärikeskkond. Samas uuringud on kinnitanud laialt levinud teadmist, et teadmuspõhise ettevõtluse arendamiseks väljaspool info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorit on puudu nii investoritest, võrgustikust kui ka vajalike teadmistega mentoritest,” tõi Vavulski välja.

SmartCap viib alates selle aasta algusest ellu Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi. Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on teaduspõhisuse väärtustamine ning kõrgtehnoloogiliste ettevõtete ökosüsteemi arendamine oluline suund Startup Estonia tegevustes. "Läbi teaduse kommertsialiseerimise toetamise jõuame uuenduslike lahendusteni ja järgmisele tasemele sektori arengus. Peame idusektorisse kaasama rohkem teadlasi ja muutma enda tegevusi teaduspõhisemaks. Teadmuspõhiste ettevõtjate toetamine äriarendusprogrammide kaudu on oluline ja turul oodatud samm," sõnas Peeterson.

Teadmuspõhise iduettevõtluse keskkonna kaardistamiseks viidi läbi kaks uuringut, mis tõid välja, et Eestis on puudus teadmusmahukate ja kõrgtehnoloogiliste iduettevõtjate tootearendustoetustest, mis võimendaks investeeringuid. Lisaks kapitali piiratud kättesaadavusele peetakse teadmusmahukates valdkondades tegutsevatel ettevõtjatel keeruliseks kiirelt kasvamist, kuna Eestis puudub selleks nõutud tasemel teadustegevus ja teadmussiire. Uuringutest selgus samuti, et Eesti ülikoolide seotus iduettevõtjate kapitalituruga on liiga vähene ning ülikoolid valdavalt ei ole motiveeritud soodustama hargettevõtete teket, kuna see ei ole nende strateegiline eesmärk.

Hanke „Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis“ dokumendid on leitavad siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2982732/general-info.

Hanget viiakse läbi Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu Startup Estonia programmi raames teaduskiirendi tegevussuunal, mille elluviijaks on SmartCap. Pakkumusi oodatakse kuni 7. juuni 2021.

SmartCap on Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja, mille valitsetava riskikapitali fondi vara investeeritakse riskikapitalifondidesse, mis koos erainvestoritega paigutavad kapitali suure rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga teadus- ja tehnoloogiamahukatesse varase faasi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse, mis asuvad peamiselt Eestis. SmartCapi kõrvaltegevuseks on Startup Estonia programmi elluviimine teaduskiirendi tegevuste suunal alates 2021. aasta algusest.