KredExi kliendid on rahul nii teenuste kui teenindusega

13.04.2016

 

Juba kuuendat korda viis KredEx läbi uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada KredExi ja KredEx Krediidikindlustuse teenuste tuntus, asutuste maine ja klientide rahulolu teenustega. Seekordne uuring viidi läbi koostöös Turu-uuringute AS-iga. Kokku osales uuringus 544 ettevõtjat, kellest umbes pooled olid KredExi ja KredEx Krediidikindlustuse kliendid.
Tulemustest selgus, et hinnangud teenustele on üle ootuste head. Pea kõik kliendid (98%) leidsid, et osutatud teenus vastab nende vajadustele, hind on aktsepteeritav (80%) ning, et taotlemine on lihtne (88%) ja vastuse saamine võtab vähe aega (82%).
KredExi klienditeenindusega on rahul 81% klientidest, rahulolematuid on vaid 1% ning hinnangut ei osanud anda 18% vastanutest. Keskmisest rohkem on rahul kauem kui viis aastat tegutsenud ettevõtete esindajad (91%). Enam iseloomustavad kliendid KredExit kui usaldusväärset, teenindusvalmit, asjatundlikku ning avatud koostööpartnerit. Sarnane pilt joonistub ka mitte-klientide vastustest.
Rahulolevad on ka KredEx Krediidikindlustuse kliendid. Kõigi teenust puudutavate teguritega: hind, vastavus vajadustele, tingimuste arusaadavus, taotlusele vastamise kiirus ja lepingu sõlmimise protsess, oli rahul vähemalt 82% klientidest. Üldist rahulolu peegeldab ka asjaolu, et Krediidikindlustuse klientidest 82% tunneb huvi teenuse kasutamise vastu ka edaspidi.
Infoallikana eelistavad mitte-kliendid peamiselt KredExi kodulehte, mille külastatavus on kahe aastaga märgatavalt suurenenud. Kliendid eelistavad otsekontakti asutuse töötajaga, ent ka kodulehe kasutus on võrreldes eelmise korraga klientide seas kasvanud 25%.
SA KredExi üldine tuntus on 69%, mis on küll pisut madalam eelmisel korral saadud tulemusest, ent arvestades muutuseid uuringu ülesehituses, võib seda pidada veelgi täpsemaks. Tuntus on suurim töötleva tööstuse valdkonnas (81%). KredEx Krediidikindlustuse tuntus on kõrgeim eksportivate ettevõtete seas (51%).