KredExi ettevõtluslaenu käenduste maht on enam kui kahekordistunud

11.01.2010

Möödunud aastal oli KredExi poolt väljastatud käenduste maht 805 mln krooni, mis võimaldas 369 ettevõttel kaasata pankadest finantseerimist summas 1,5 mld krooni. Võrreldes 2008. aastaga suurenes väljastatud käenduste summa 125%. Võrreldes eelnevate aastatega on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud käibekapitalilaenude aga ka pangagarantiide osakaal, samas kui investeerimislaenude osakaal on vähenenud.

KredExi ettevõtlus- ja ekspordidivisjoni juhi Lehar Küti sõnul on taolised trendid sõltuvuses majandustsüklist. „Majandussurutise tingimustes vajavad ettevõtjad eelkõige käibekapitali ja investeerimisplaanid pannakse ootele. Kui oodatakse majanduskasvu, hakatakse uuesti ka hoogsamalt investeerima. Täna võib tõdeda, et vaikselt hakatakse taas investeeringuid tegema,“ ütles Lehar Kütt.KredExi kehtivate käenduskohustuste summa ületas ettevõtluslaenude osas esmakordselt 1 mld krooni piiri. Aastavahetuse seisuga oli portfelli mahuks 1 062 mln krooni. Aasta jooksul kasvas portfell 65% ehk 415 mln krooni võrra. Tegevusalade lõikes moodustab KredExi portfellist kõige suurema osa puidutöötlemine (17%), millele järgnevad jae- ja hulgikaubandus (11%) ning metalli- ja metalltoodete tootmine (10%). KredExi ettevõtluslaenu käendused on kaasrahastatavad Euroopa Regionaalarengu Fondist. „Aastatel 2000-2008 toimis Eesti laenuturg hästi ning heade majandustulemustega ettevõtetel ei olnud reeglina probleemi vajaliku finantseeringu saamisel. Sellest tulenevalt olid KredExi laenukäendused vajalikud piiratud arvule ettevõtetest, mahud kasvasid aastate jooksul suhteliselt tagasihoidlikus tempos. 2008. aasta teisel poolel halvenesid Eesti ettevõtete rahastamisvõimalused oluliselt. Pangad karmistasid krediiditingimusi, hankijad nõudsid ettemaksu, tellijad lühendasid tarnetähtaegu. See süvendas ettevõtete rahalisi raskusi, mis ilmnesid müügimahtude vähenemise järel. Finantseerimistingimuste karmistudes langes ka kinnisvara hind ja kahanes kinnisvaraobjektide likviidsus, mis tõi kaasa ettevõtete tagatispositsioonide halvenemise. Eelnevast tulenevalt on viimase 1,5 aasta jooksul KredExi roll Eesti majanduses tunduvalt suurenenud, mille tunnistuseks on märgatavalt kasvanud käendusmahud,“  lisas Lehar Kütt. Aprillis alustas KredEx Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatud ettevõtetele suunatud tugipaketi raames edupõhise intressiga allutatud laenu pakkumist, mida väljastati möödunud aasta jooksul 15 ettevõttele summas 126 mln krooni. Lisaks edupõhisele allutatud laenule pakub KredEx alates 2006. aastast fikseeritud intressiga allutatud laenu (kapitalilaen), mida väljastati möödunud aastal 12 ettevõttele summas 85 mln krooni.

Alates maist pakub KredEx tugipaketi raames koostöös pankadega eksportivatele ettevõtetele suunatud laenuressurssi, mille eesmärgiks on võimaldada Eesti majanduse seisukohalt olulistele ettevõtetele soodsa intressiga pikaajalist finantseerimist. Kuni 2009. aasta lõpuni pakuti nö projektipõhist ressurssi, mida seni on kasutanud 14 ettevõtet summas 266 mln krooni. Alates jaanuarist 2010 eraldatakse samal otstarbel ettevõtetele pankade kaudu laenuressurss ühtse limiidina kogusummas 1,2 mld krooni. Hanke tulemuste põhjal teeb KredEx laenuressursi väljastamisel koostööd UniCredit Bank Eesti filiaali ja Swedbankiga. Laenu saamiseks tuleb pöörduda nimetatud pankadesse, kus laenutaotleja läbib panga tavapärase krediidikõlbulikkuse kontrolli