KredEx teenis miljon eurot kasumit

27.04.2016

26. aprillil KredExi nõukogus kinnitatud aastaaruande põhjal teenis Sihtasutus KredEx eelmisel aastal kasumit 1 mln eurot.

"2015. aasta oli KredExile tegevusmahu ja majandustulemuste poolest edukas aasta. Lisaks valmistati ette mitmeid uuendusi, mille mõju avaldub eelkõige alates 2016. aastast. 2015. aasta aprillis avanes uutel tingimustel korterelamute rekonstrueerimistoetus, novembris allkirjastati Euroopa Investeerimisfondiga kaasgarantii kasutamise koostööleping, valmistati ette perioodi 2014-2020 struktuurivahendite kasutuselevõttu, samuti energiatõhusa eluaseme laenukäenduse tingimused ning tehti eeltöö varase arengufaasi ettevõtete omakapitaliinvesteeringuteks mõeldud fondifondi EstFund asutamiseks," ütles KredExi juhataja Lehar Kütt.

KredExi põhitegevuse brutotulud moodustasid 6,1 mln eurot, jäädes 2014. aastaga võrreldes samale tasemele. Sealhulgas ulatusid tagamistegevusega seotud tulud 3,3 mln euroni ning intressitulud laenudelt 1,9 mln euroni.

Kahjude katteks moodustati 2015. aastal eraldisi kokku 3 mln eurot. Kahjusid maksti 2015. aasta jooksul välja kokku 2,9 mln eurot, millest enamuse moodustasid ettevõtluslaenude tagatistest tulenevad kahjud. Kogu tegutsemisaja jooksul on KredEx välja maksnud kahjusid summas 28,1 mln eurot.

Aasta lõpu seisuga oli KredExi sihtkapital 74 mln eurot, bilansimaht 173,6 mln eurot, tagatisportfell 174,5 mln eurot ja laenuportfell 63,1 mln eurot.

„KredEx lähtub finantsteenuste pakkumisel eelkõige avalikust huvist, aidates ettevõtteid ja elanikke seal, kus turg ei toimi. Missiooni täitmiseks peab KredEx võtma piisavalt riske, ent säilitama aastate keskmisena siiski isetasuvuse. Samas üksikute aastate lõikes võidakse teenida märkimisväärseid kasumeid või kahjumeid,“ arutles Kütt. Alates asutamisest 2001. aastal on KredEx teeninud kasumit kokku 7,2 mln eurot.

Ettevõtluse valdkonnas käendas ning rahastas KredEx 2015. aastal 401 ettevõtet summas 66,3 mln eurot. Lisaks muudeti 207 ettevõtte kehtivaid käenduslepinguid. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel pankadest ja KredExist kaasata täiendavat finantseerimist summas 112,3 mln eurot. Toetatud ettevõtetes töötab kokku 9 930 inimest.

Lisaks ettevõtete toetamisele aitas KredEx möödunud aasta jooksul kodu soetada 2 191 noorel perel, spetsialistil ja veteranil, kes said pankadest eluasemelaenu kokku 120,7 mln eurot, kasutades selleks KredExi käendust 17,5 mln euro ulatuses. Eelmise aasta jooksul väljastas KredEx 70 korterelamu laenukäendust summas 3,6 mln eurot.