KredEx teenis 1,2 mln eurot kasumit

23.04.2015

Täna KredExi nõukogus kinnitatud aastaaruande põhjal teenis Sihtasutus KredEx eelmisel aastal kasumit 1,2 mln eurot (2013. a. kasum 0,9 mln eurot).

"2014. aastal KredExi laenukäenduse mahtude kasv jätkus. Ettevõtlusvaldkonna käendusi väljastati senise tegevusajaloo rekordilises mahus, kokku 68 mln eurot. Kasv on eelmise aastaga võrreldes 30%. Samuti tõusis eluasemelaenude käenduste maht 16 mln euroni, ületades eelmise aasta näitajat 27%. KredExi käendusega väljastati 13% kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest. Mahtude kasvule aitas kaasa üldise majandusliku kindlustunde paranemine eriti esimesel poolaastal, mil ettevõtete huvi investeeringute vastu tõusis. Samas oli aasta teisel poolel seoses majanduskeskkonnas esilekerkinud riskide kasvuga tunnetatav investeerimisaktiivsuse langus ja keskenduti eelkõige põhitegevuse tugevdamisele. Eluasemeturg arenes kogu aasta vältel stabiilselt tõusvas joones, suurenes tehingute arv ja mõnevõrra tõusid ka kinnisvara hinnad," ütles KredExi juhataja Andrus Treier.

KredExi põhitegevuse brutotulud moodustasid 6,1 mln eurot, kahanedes 2013. aastaga võrreldes 6,1%. Sealhulgas ulatusid tagamistegevusega seotud tulud 3,1 mln euroni ning intressitulud laenudelt 2,2 mln euroni.

Kahjude katteks moodustati 2014. aastal eraldisi kokku 1,8 mln eurot (2013. a. eraldised 2,3 mln). Kahjusid maksti 2014. aasta jooksul välja kokku 3,1 mln eurot (2013. a. 2,5 mln), millest enamuse moodustasid ettevõtluslaenude tagatistest tulenevad kahjud. Kogu tegutsemisaja jooksul on KredEx välja maksnud kahjusid summas 25,3 mln eurot.

KredEx lähtub finantsteenuste pakkumisel eelkõige avalikust huvist, aidates ettevõtteid ja elanikke seal, kus turg ei toimi. Missiooni täitmiseks peab KredEx võtma piisavalt riske, ent säilitama aastate keskmisena siiski isetasuvuse. Samas üksikute aastate lõikes võidakse teenida märkimisväärseid kasumeid või kahjumeid. Alates asutamisest 2000. aastal on KredEx teeninud kasumit kokku 6,2 mln eurot.

Ettevõtluse valdkonnas käendas ning finantseeris KredEx 2014. aastal 422 ettevõtet summas 73,0 mln eurot. Lisaks muudeti 207 ettevõtte kehtivaid käenduslepinguid. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel pankadest ja KredExist kaasata täiendavat finantseerimist summas 121,4 mln eurot. Toetatud ettevõtetes töötas kokku 9 506 inimest. Projektide tulemusena plaanitakse luua 1 104 uut töökohta.

Lisaks ettevõtete toetamisele aitas KredEx möödunud aasta jooksul kodu soetada 1975 noorel perel, spetsialistil ja veteranil, kes on võtnud pankadest eluasemelaenu kokku 106,9 mln eurot, kasutades selleks KredExi käendust 16,2 mln euro ulatuses. Eelmise aasta jooksul väljastas KredEx 69 korterelamu laenukäendust kokku summas 4,1 mln eurot. Pikaajalist ja soodsa intressiga renoveerimislaenu kasutas 2014. aastal 25 korterelamut summas 4,3 mln eurot. Rekonstrueerimistoetus eraldati kokku 97 korterelamule kogumahus 9,1 mln eurot. Alates 2001. aastast on KredExi eluasemelaenu käendust kasutanud 26 826 leibkonda, korterelamu renoveerimislaenu käendust on kasutatud 760 korral.

Aasta lõpu seisuga oli KredExi sihtkapital 71,8 mln eurot, bilansimaht 176,5 mln eurot ning tagatisportfell kokku 168,3 mln eurot.