KredEx alustab paljulapseliste perede toetamist

30.06.2008

KredEx alustab 1.juulist paljulapselistele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud paljulapselistele peredele, kus on vähemalt neli kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel kuni 6000 krooni kuus. Toetusena finantseerib riik osa tehtud tööde/soetatud eluaseme maksumusest. Taotluste esitamise tähtaeg on  30.september.
 
Toetuskõlblikud tegevused on eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine ehitusseaduse tähenduses; eluaseme soetamine; eluasemelaenu põhiosa tagasimakse või omafinantseeringu makse toetamine; eluaseme tehnosüsteemide muutmine või asendamine; eluaseme renoveerimine, mis ei ole ehitamine ehitusseaduse tähenduses; projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud kulude katmine.
Taotlejal on õigus saada toetust ühe projekti finantseerimiseks, maksimaalseks toetussummaks on 160 000 krooni ühe projekti kohta. Kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks 320  000 krooni ühe projekti kohta. Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist 80-100 % ulatuses projekti maksumusest. Toetuse määr sõltub taotleja leibkonna kahe viimase aasta keskmisest maksustatavast tulust ühe leibkonna liikme kohta.

Meede põhineb 02. aprillil 2007. aastal sõlmitud „Valitsusliidu programmile aastateks 2007-2011“, mille alusel eraldab koalitsioon lasterikaste perede eluasemeprobleemide lahendamiseks 50 miljonit krooni aastas.
Toetuse tingimused ja taotlusvorm on kättesaadavad KredExi kodulehel.