Koolitused tehnilistele konsultantidele

14.01.2015

Vastavalt „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Energiatõhusus“ meetme „Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses“ tegevuse „Korterelamute rekonstrueerimise toetamine“ eesmärkide elluviimiseks kehtestatava määruse eelnõule on korterelamute rekonstrueerimise toetuse saamiseks vaja korteriühistul või kohalikul omavalitsusel ehk toetuse taotlejal sõlmida leping tehnilise konsultandiga. Tehnilise konsultandi ülesandeks on koostöös taotlejaga hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine ja rekonstrueerimistööde koordineerimine.

Määruse eelnõu kohaselt võib tehnilise konsultandina tegutseda füüsiline isik, kes on läbinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt heaks kiidetud koolitusmooduli alusel läbiviidud korterelamute rekonstrueerimise tehnilise konsultandi pädevuskoolituse ja sooritanud koolituse läbimist tõendava eksami nõutud tasemel ning kellel peab olema täidetud vähemalt üks järgnevatest nõuetest:

1) vähemalt 3-aastane kogemus korteriühistu juhatuse liikmena;
2) vastavalt kõrgharidusstandardi lisale 3 „Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu“ diplom või akadeemiline kraad tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkonda kuuluvas õppekavagrupis;
3) töösuhe vastutava spetsialistina ehitusseaduse § 41 lõikes 1 sätestatud tegevusalal tegutseva ettevõtjaga.

Tehnilisi konsultante koolitab Tallinna Tehnikaülikool ning koolitustele registreerimise tähtaeg on 19.01.2015.

Esimene grupp alustab 22. jaanuaril (koolitused toimuvad 22.01, 23.01, 29.01 ja 30.01) (KOOLITUSGRUPP TÄIS)

Teise grupi koolitused toimuvad veebruaris ja märtsis, täpsem info ja registreerimine (KOOLITUSGRUPP TÄIS)

Kolmanda grupi koolitused toimuvad märtsis ja aprillis, täpsem info ja registreerimine (KOOLITUSGRUPP TÄIS)

Täpsustavate küsimuste korral palume pöörduda koolituste koordinaatori Reet Linnase poole: [email protected], 620 2063.