Konverentsi „Energiatõhusus hoonetes – kogemused ja trendid Eestis ja naaberriikides“ kokkuvõte

28.10.2009

Energiasäästu konverentsil osales koos esinejatega 119 huvilist. Tagasiside ankeedi täitsid peaaegu pooled osalejatest, kokku 58 osalejat.

 

Osalejate hinnang konverentsilt saadud info vajalikkusele kohta oli valdavalt vajalik (45%) ja keskmiselt vajalik (35%).

 

Konverentsi üldist korraldust hinnati väga heaks (62%) ja heaks (38%), teisi arvamusi ei olnud.

 

Konverentsi ettekannete teemad ja nende vajalikkust peeti väga kasulikuks (28%), kasulikuks (37%) ja keskmiselt kasulikuks (24%). Ettekannetest tõsteti teemade vajalikkust hinnates kõige enam esile Targo Kalamehe, Roode Liiase ja Jarek Kurnitski ettekandeid. Ülejäänud ettekanded said valdavalt hea ja keskmise hinnangu. Kõige madalama (üldse mitte oluline teema) hinnang anti teemadele vaid 8 korral. Eraldi mainiti Andres Jaadla head esinemist.

 

Kõige enam väga kasulikuks peetud teemad:

 1. Targo Kalamees (37x)
 2. Roode Liias (33x)
 3. Jarek Kurnitski (29x)
 4. Andres Jaadla (27x)

Millistest teemadest sooviksite tulevikus täpsemalt kuulda?

 • Ventilatsiooni tähtsus ja erinevad lahendusvariandid renoveerimisel
 • Soojustamine – materjalide kasutus, uued tehnoloogiad
 • Küttesüsteem – päikese, tuule jm alternatiivsed kütteviisid
 • Projekteerimine – uued suunad, terviklahendused, arvutusprogrammid
 • Energeetiline auditeerimine (nõuded, kvaliteet, järeluuringud)
 • Keskkonna probleemid energiasäästul
 • Sisekliima olulisus, terviseprobleemid
 • Uuringud (tehtud tööde, materjali kasutuse, sisekliima, tarbijate hinnang)
 • Passiivmajad (ehitus, ehitajad, head näited)
 • EL koolitusprogrammid spetsialistidele
 • Energiasäästust mujal maailmas (USA, Hiina)
 • Toetused, abiprogrammid
 • Energiasääst mitteelamutes, väikeelamutes ja puitelamutes.

 Kommentaarid, soovitused:  

 • Valdavalt tänati/kiideti konverentsi kohta (söök, ruum) ja korraldust
 • Selliseid ettevõtmisi tuleks tihedamini korralda
 • Nõuda ventilatsiooni väljaehitamist/rekonstrueerimist riiklikul tasandil
 • Vajalik info uuringu ja IMPLEMENT projekti kohta
 • Elamuhaldus vähe arenenud
 • Vähene tähelepanu keskkonna mõjudele
 • Liiga elamukeskne

 Täname kõikki esinejaid ja osalejaid!