Kodutoetust saab 276 lasterikast peret

31.08.2010

Riik eraldab 276-le nelja- ja enamalapselisele perele kodutoetusteks kokku 35 miljonit krooni. Keskmine toetuse summa on 100 181 krooni, kõige rohkem rahuldati taotlusi Ida-Virumaalt (36), Tartumaalt (36) ja Viljandimaalt (28). Kokku laekus KredExile 758 taotlust kogusummas 73,3 miljonit krooni.

„Lasterikaste perede kodutoetust on tänaseks saanud juba enam kui tuhat lasterikast peret“, ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. „Seni on toetus olnud programmipõhine, aga mõistlik oleks see seadustada ja laiendada ka kolmelapselistele peredele“,  lisas minister. Toetust saavates peredes oli keskmine maksustatav tulu 2008. ja 2009. aastal ühe pereliikme kohta 198,66 krooni kuus, peredes on keskmiselt 4,9 last ja elatakse 3-toalisel elamispinnal, mille suuruseks on 47,1 m². Toetuse saajate hulgas oli ka 14 peret, kelle keskmine maksustatav tulu 2008. ja 2009. aastal oli 0 krooni. Kõige lasterikkamates peredes (Pärnumaal ja Tartu linnas) kasvab kümme kuni 19 aastast last. Taotlejate eluaseme olukorda hindas 5-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid KredExi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad. KredExi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul tuli taotlusi hinnates tõdeda, et lasterikaste perede eluaseme olukord on väga erinev. „On peresid, kes on eluasemelaenu abil endale ilusa kodu soetanud või olemasoleva renoveerinud, kuid on ka peresid, kelle eluasemetingimused on väga halvad- majapidamises puudub vesi, elatakse väga kitsastes tingimustes ning remondiks puuduvad vahendid,“ ütles Mirja Adler. „Loodame, et toetus on suureks abiks elamispinna renoveerimisel või laiendamisel ja sellega paranevad 1 352 lapse elamistingimused märkimisväärselt,“ lisas Adler. Kõigile taotlejatele saadetakse otsuse kohta kirjad ning positiivse otsuse saanud peredega sõlmitakse toetuse kasutamiseks lepingud. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 4 350 krooni kuus. Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist 90-100 % ulatuses projekti maksumusest. Toetuse eesmärk on nelja- ja enamalapseliste perede elamistingimuste parandamine, kaasajastamine ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamine. Eelnevalt on 2008. ja 2009. aasta taotlusvoorude tulemusena toetatud 759 perekonda, kus sirgub kokku ligi 4000 last. Lisaks sel aastal eraldatud 35 miljonile kroonile on eelnevatel aastatel toetatud lasterikaste perede elamistingimuste parandamist 119,2 miljoni krooniga.