Ettevõtjatel napib käibevahendeid

28.07.2008

Käesoleva aasta kuue esimese kuuga on ettevõtjad oma äritegevuse arendamiseks KredExi laenukäenduse abil pankadest laenanud 328 miljonit krooni. Esitatud on 209 käenduse taotlust, millest tänaseks on lepinguni jõudnud 167.

Enim kasutatakse KredExi käendust pangast investeerimislaenude võtmiseks. Investeerimislaenud moodustavad 51% kuue kuuga väljastatud käenduste summast, järgnevad arvelduskrediidi, käibelaenu, pangagarantii ja liisingukäendused. Märkimisväärne on, et võrreldes eelmise aastaga on oluliselt vähenenud investeerimislaenude ja suurenenud arvelduskrediidi ja käibekapitalilaenude osakaal. KredExi juhataja Andrus Treieri sõnul näitab ettevõtjate ettevaatlikkus investeerimisotsuste tegemisel, et tuleviku suhtes puudub kindlus ning seetõttu ei soovita liigseid riske võtta. „Käibekapitali käenduste suurem osakaal viitab ettevõtete senisest suuremale vajadusele finantseerida jooksvaid kulutusi.”

„Kindlasti mõjutab ettevõtjate investeerimisotsuseid ka senisest konservatiivsem finantsturg. Võrreldes varasemate aastatega on oluliselt kasvanud laenude intressid ning samuti on finantseerijad senisest palju konservatiivsemad tagatiste võtmisel ja nende väärtuse hindamisel. Eelkõige võib võrreldes varasemaga täheldada muutust kinnisvara hindamisel,” lisas Treier.

Valdavalt kasutavad KredExi käendust kuni 9 töötajaga mikroettevõtted, moodustades 64% esimesel poolaastal väljastatud käenduste summast. Regionaalselt on aktiivseimad käenduse taotlejad Tallinna ja Harjumaa ettevõtted, kellele on väljastatud 59% käendatud laenude ja pangagarantiide summast.

Ettevõtete prognooside kohaselt on 2008. aasta jaanuarist juunini käendatud laenude abil kavas luua 665 täiendavat töökohta. Alates 2001. aastast on 1149 väikese ja keskmise suurusega ettevõtet KredExi käenduse abil investeerinud 3,7 miljardit krooni ja loonud ligikaudu 5800 uut töökohta.

Tegevusvaldkonniti on käesoleval aastal kõige enam väljastatud laenukäendusi tootmistegevusega seotud ettevõtetele, millest suurima osa moodustavad puidu- ja metallitööstus, järgnevad toitlustamist ja äriteenuseid pakkuvad ettevõtted. Samuti oli esimesel poolaastal märkimisväärne osakaal ehitusettevõtetele väljastatud teostusgarantiide käendustel. KredExi täiendav käendus on mõeldud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes on oma tegevust alles alustamas või kellel puudub piisav tagatis pangast laenu saamiseks.

KredEx tagab pangale kuni 75% väikese ja keskmise suurusega ettevõtete investeerimislaenust, käibelaenust ja pangagarantiist. Liisingutehinguid käendab KredEx kuni 40% liisingvara tasumata väljaostuhinnast. Käenduste sihtrühma kuuluvad ettevõtjad kõigilt tegevusaladelt välja arvatud põllumajandus, kalandus, metsandus, relva- ja tubakatööstus ning avalik ja kolmas sektor. Samuti ei toetata kinnisvaraarendust, jae- ja hulgikaubanduse laene käibevahendite finantseerimiseks ning autotransporditeenuseid osutavate ettevõtete laene transpordivahendite soetamiseks.

Ettevõtluskäendused on kaasrahastatavad Euroopa Regionaalarengu Fondist.