Eesti ettevõtted vajavad ambitsioonikamaid ekspordiplaane

09.12.2015

Täna, 9. detsembril avalikustatud Ernst&Young´i uuringust „Eesti eksportööride konkurentsivõime“ selgus, et Eesti eksport on jäänud viimastel aastatel samale tasemele püsima. Samas on eksportivate ettevõtete arv tublisti kasvanud.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir märkis, et uuring annab riigile head sisendit hindamaks, milline on koostöö ettevõtluse tugiorganisatsioonideta olnud täna ja mida saaksime paremini teha. Ta lisas, et ambitsioonikamate ekspordiplaanide ellu viimise võti on ettevõtete vaheline koostöö. „Kui ettevõtted on uuringus ise välja toonud, et koostöös saavutaksid nad paremaid tulemusi, on riigi ülesanne leida lahendused, kuidas seda soodustada,“ ütles Oviir.

„Peame ettevõtluse tugisüsteemid üle vaatama ning tegema oma struktuurid korda jälgides, et erinevad asutused üksteise tööd ei kopeeriks, kuid samal ajal kõik vajadused kaetud oleksid. Koostööni jõudmine ja head partnerite leidmine ei ole lihtne, siin aga saavad appi tulla erialaliidud ja klastrid,“ sõnas minister.

EASi ettevõtluse ja ekspordikeskuse direktor Tea Danilov ütles, et eksportöörid seisavad mitmete väljakutsete ees ning suurimaks takistuseks on konkurents sihtturgudel. „Uuringust tuli välja, et eksportööride tulevikuplaanid on turvalised ja rõhuasetus on lähiturgudel. Lähiturgudele orienteerumine tähendab aga paratamatult samas või sarnases majandustsükli faasis viibimist,“ selgitas Danilov. Ta lisas, et riskide hajutamise mõttes oleks ettevõtetel kasulik end regiooni majanduskonjunktuurist rohkem lahti rebida ning otsida võimalusi ka kaugemal.

Kui kümme aastat tagasi oli Eesti ettevõtete peamiseks konkurentsieeliseks hind, siis nüüd on määrav toodete ja teenuste kvaliteet ning arendustöö. „Tootearendust ja eksporti tuleb vaadata koos, nad on lahutamatult seotud. Ilma tootearenduseta pikalt ei ekspordi, ilma ekspordita puudub aga tootearendusel piisav tasuvus,“ sõnas Tea Danilov. „Uuringust tuli välja ka otsene seos ettevõtte suuruse ja kogetavate takistuste vahel. Suuremad ettevõtted kogevad eksportimisel üldiselt vähem takistusi kui väiksemad ettevõtted. Seetõttu soovitame ettevõtetel orienteeruda kasvule.“

Uuringu tulemusena soovitatakse ettevõtetel seada kõrgemad ekspordiambitsioonid, planeerida eksporditegevusi strateegilisemalt, tegeleda rohkem tootearendusega ning tõhustada koostööd teiste eksportööridega.

EAS pakub alates 2016. aastast eksportööridele mahukat ettevõtte arenguprogrammi, kus on rõhk tootearendusel ja strateegilise tegevusplaani elluviimisel. Samuti pakub EAS jätkuvalt ettevõtetele mitmeid teenuseid ja ekspordialast nõustamist, toetab koostööd läbi klastrite programmi ning aitab kaasa ettevõtete ärivõimaluste loomisele sihtturgudel.

AS KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimehe Meelis Tambla sõnul näitavad uuringu tulemused, et ettevõtjad vajavad riigi tuge ekspordiriskide jagamisel just kaugematel sihtturgudel. "Kolmandikul küsitletutest on näiteks esinenud välisostjate maksekäitumisega seotud kahjusid. Välispartnerite finantsolukorra jälgimine ja vajaliku taustainfo saamine on keeruline ja riik saab siin lahendustega aidata. KredEx Krediidikindlustus pakub juba aastaid edukalt ekspordiga seotud makseriskide kindlustamist nii suurtele kui väikestele ettevõtetele, suurematele tehingute aitame leida ka rahastamisvõimalusi,“ ütles Tambla.