242 lasterikast pere saavad eluasemetingimuste parandamiseks toetust

10.12.2015

242 nelja- ja enamalapselist pere saavad tänavu riigilt kodutoetust kokku 1,8 miljonit eurot. Kokku paranevad 1 178 lapse elamistingimused.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir märkis, et kui tänavu õnnestus anda ilusam ja soojem kodu pea 1200-le lapsele, siis tuleval aastal kasvab see number märkimisväärselt. „Kui tänavu oli meetme sihtrühmaks nelja ja enamalapselised pered, siis uuel aastal saavad toetust taotleda pered, kus kasvab kolm ja enam kuni 19-aastast last. Heade koduste tingimuste loomine aitab lisaks sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele, ka kaasa laste õppeedukuse kasvule. Kõik pered on ära teeninud võimaluse elada kaasaegsetes tingimustes, mis on mugavad ja energiasäästlikud. Mul on hea meel, et oleme leidnud võimaluse toetada senisest rohkemaid perekondi,“ ütles minister.

Tänavu on keskmine toetuse summa ühele perele 5 856 eurot ning kõige rohkem rahuldati taotlusi Harjumaalt (39), Tartumaalt (26), Pärnumaalt (24) ja Ida-Virumaalt (23).

Toetust saavates peredes oli keskmine maksustatav tulu ühe pereliikme kohta 125 eurot kuus, peredes on keskmiselt 5 last. Toetust saanud peredes on 1 178 alla 19-aastast last.

Kõige enam antakse toetust eluaseme renoveerimiseks (154 korral). 36 pere saab toetust kodu soetamiseks ning 35 pere eluasemelaenu põhiosajäägi tagasimakseks.

KredExi eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 355 eurot kuus. Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist 90-100% ulatuses projekti maksumusest. Toetuse eesmärk on nelja- ja enamalapseliste perede elamistingimuste parandamine, kaasajastamine ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamine.

Alates aastast 2008 on lasterikastele peredele kodutoetust eraldatud 20,3 miljonit eurot, rahuldatud on 2290 taotlust. Toetust saanud peredes elab kokku 11 089 last.

Taotlejate eluaseme olukorda hindas komisjon, kuhu kuulusid KredExi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad.