2009. aastal väljastas KredEx laenukäendusi, otselaene ja garanteeris eksporti kokku ligi 1,8 miljardi krooni eest

01.04.2010

KredExi väljastatud laenukäenduste, otselaenude ja garanteeritud ekspordi maht oli eelmisel aastal kokku 1 833 mln krooni. Ettevõtluslaenu käendusi väljastati kokku 804 mln ja laene 473 mln krooni ulatuses ning eluasemega seotud laenukäenduste maht küündis 146,6  mln ja laenude maht 74,6 mln kroonini. Eksporti tagati kokku 335 mln krooni ulatuses.

2009.aasta majandustulemuseks kujunes kasum 2,1 mln krooni. 2009. aastal KredEx käendas ning finantseeris allutatud laenu ja projektipõhise laenuressursiga 409 ettevõtet, sh 50 alustavat ettevõtet kogusummas 1,3 mld krooni. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel pankadest ja KredExist kaasata täiendavat finantseerimist summas 1,9 mld krooni. Toetatud ettevõtetes töötab kokku ligikaudu 24 000 töötajat, ettevõtete aastakäive kokku on 17,6 mld krooni ja ekspordikäive 10,6 mld krooni. Finantseeritud projektide tulemusena plaanitakse luua 1 300 uut töökohta. 2009. aasta garanteeritud ekspordikäibe mahuks kujunes 335 mln krooni. KredExile laekus 312 ekspordigarantii taotlust ning aasta lõpu seisuga oli uusi kindlustuslepinguid sõlmitud 56 eksportijaga 98 välisostjaga seotud krediidiriskide tagamiseks. Kõige suuremas mahus sõlmiti 2009. aastal uusi eksporditagatiste kindlustuslepinguid Ukrainasse suunduva ekspordi krediidiriskide kaitseks, kokku summas 229 mln krooni ehk 68% kogu sõlmitud lepingute mahust. 2009. aastal väljastasid pangad 799 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas  633 miljonit krooni. Laenukäenduste maht oli 121,2 mln krooni. Kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest moodustas KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht aasta kesmisena 8,94% ulatudes oktoobris  isegi 13,8%-ni.  Laenukäendust kasutas 2009. aastal 451 noort peret ja 466 noort spetsialisti. Möödunud aasta jooksul anti välja 76 korterelamu laenukäendust summas 25,4 mln krooni. 2009. aasta juulikuust alates väljastasid pangad 66 KredExi korterelamu soodusintressiga renoveerimislaenu kogusummas 74,6 miljonit krooni. KredExi poolt väljamakstud kahjude summa oli eelmisel aastal 43,9 mln krooni. Kogu tegutsemisaja jooksul on KredEx välja maksnud kahjusid summas 102 mln krooni. Aasta lõpu seisuga oli teadaolevate tulevikus väljamaksmisele kuuluvate kahjude summa ligi 65,4 mln krooni (2008. a. 42,4 mln krooni) ja tulevaste perioodide teadmata kahjude katteks moodustatud tasanduseraldis summas 20,5 mln krooni (2008. a. 18,6 mln krooni). Kokku on arvestatud tehniliste eraldiste summa aasta lõpu seisuga 126,1 mln krooni ehk 29 mln rohkem kui aasta varem.