2007. aastal väljastas KredEx laenukäendusi ja garanteeris eksporti kokku ligi 840 miljoni krooni eest

30.04.2008

KredExi väljastatud laenukäenduste ja garanteeritud ekspordi maht oli eelmisel aastal kokku 840 mln krooni. Ettevõtluslaenu käendusi väljastati kokku 350 mln krooni eest ning eluasemega seotud laenukäenduste maht küündis ligi 290 mln kroonini. 2007.a. majandustulemuseks kujunes kasum 15,4 mln krooni.

KredExi laenu- ja liisingkäenduste ning pangagarantii käenduste toel võtsid ettevõtjad eelmise aasta jooksul pankadest 737 mln krooni laenu, mille abil plaanitakse luua 1 597 täiendavat töökohta. Valdkonniti kasutasid KredExi laenukäendust endiselt kõige enam tootmistegevusega seotud ettevõtted, mille osakaal oli ligikaudu 43%.  Alates 2001. aastast on KredEx käendanud 1028 väikese ja keskmise suurusega ettevõtte poolt võetud pangalaene ja liisingtehinguid kogumahus üle 3,3 mld krooni. Väljastatud käendusmaht kokku moodustab ligikaudu 1,6 mld krooni. KredEx on aidanud kaasa enam kui 5 000 uue töökoha loomisele.

 2007. aasta garanteeritud ekspordikäibe mahuks kujunes 229 mln krooni. KredExile laekus 110 ekspordigarantii taotlust ning aasta lõpu seisuga olid ekspordigarantii lepingud sõlmitud 41 Eesti eksportijaga 104 välisostja krediidiriskide garanteerimiseks krediidilimiitide summas 94 mln krooni. Kõige rohkem garanteeriti eksporti Ameerika Ühendriikidesse- 33 mln krooni ehk 14% kogu garanteeritud ekspordikäibest.

 Aasta jooksul võimaldas laenukäendus laenutaotlejatel pankadest eluasemelaenu võtta 1,18 mld krooni ulatuses. Laenukäendust kasutas 2007. aastal 737 noort peret, 474 noort spetsialisti ja 6 tagastatud majas elavat üürnikku. Alates 2000. aastast on KredExi abil parandanud oma elutingimusi 11 985 noort peret, 5 729 noort spetsialisti ja 59 tagastatud majas elavat üürnikku.

 Möödunud aastal aktiviseerus ja mitmekordistus korterelamute poolt võetud laenudele väljastatud  käenduste maht. Aasta jooksul anti välja 137 korterelamu laenukäendust, mis on pea kolm korda enam kui 2006. aastal (49). Alates 2004. aastast on KredExi käendusega korterelamu renoveerimiseks laenu võtnud kokku 228 korterelamut kogusummas 137 mln krooni.

 KredExi poolt väljamakstud kahjude summa oli eelmisel aastal 8 mln krooni. Kogu tegutsemisaja jooksul on KredEx välja maksnud kahjusid summas 54 mln krooni. Aasta lõpu seisuga oli teadaolevate tulevikus väljamaksmisele kuuluvate kahjude summa ligi 23 mln krooni (2006. a. 19 mln krooni) ja tulevaste perioodide teadmata kahjude katteks moodustatud tasanduseraldis summas 13 mln krooni (2006. a. 15 mln krooni). Kokku on arvestatud tehniliste eraldiste summa aasta lõpu seisuga 48 mln krooni ehk 4 mln rohkem kui aasta varem.

KredEx on loodud eesmärgiga parandada väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandada ekspordiga seotud krediidiriske, võimaldada inimestel rajada või renoveerida oma kodu ja arendada energiasäästlikku mõtteviisi.