Toetuse väljamaksmine ehitamisega seotud tegevuste korral

EHITAMINE

Väljamaksega seotud küsimused ja dokumendid saada palun e-posti aadressile toetused@kredex.ee või postiaadressile 
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Sepise 7, 11415, Tallinn (ümbrikul märksõna „Kodutoetus“). 

Tingimused

Selleks, et eluruumi omanikust toetuse saajal tekiks väljamakseõigus, ei tohi tal olla

 • täitemenetlusregistri andmetel kehtivaid täitemenetlusi võlgade sissenõudmiseks,
 • Krediidiinfo andmetel lõpetamata võlgnevusi (maksehäireid) üle 1500 euro,
 • jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks (välja arvatud juhul, kui ta on panktorimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastatud).

Eluruumil, mille jaoks toetust taotletakse, ei tohi olla kinnistusraamatus võõrandamise keelumärget.

Piiranguid ei kohaldata juhul, kui eluruum on toetuse saaja kuni 15-aastase lapse omandis.

Toetuse saaja on kohustatud

 1. viima projekti ellu kahe aasta jooksul alates toetuse rahuldamise otsusest;
 2. tagama projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu;
 3. kasutama eluruumil, mille jaoks toetus saadi, oma leibkonnaga vähemalt kahe aasta jooksul alates toetuse väljamaksmisest. 

1. Teavitamine

Viis tööpäeva enne projekti tegevuste alustamist edastab toetuse saaja KredExile vabas vormis kirjaliku teatise, et soovib alustada projekti tegevuste elluviimist.

KredEx kontrollib objekti ja toetuse saajaga seotud andmebaase eesmärgiga veenduda, et toetuse väljamaksmiseks puuduvad piirangud (maksehäired, eluruumi võõrandamise keelumärge, täitemenetlused, füüsilise isiku pankrot jms).

Kui väljamaksepiiranguid ei ole, saadab KredExi toetuste haldur toetuse saajale e-posti teel sellekohase kinnituse ja toetuse saaja võib tegevusi alustada.

NB! Nimetatud piirangute puudumist kontrollib KredEx enne igat väljamakset.

2. Ehitusluba või -teatis 

Toetuse saaja selgitab kohalikus linna- või vallavalitsuses välja, kas projekti tegevusteks nõutakse seal ehitusluba või ehitusteatist ja ehitusprojekti. 

Toetuse saaja edastab KredExile enne tegevuste alustamist

 1. viite ehitisregistris registreeritud ehitusloale või
 2. ehitusteatisele või
 3. kohaliku omavalitsuse ehitusnõuniku kirjaliku vastuse (sobib e-kiri), et kavandatud tööd ei tähenda ehitamist ehituseadustiku tähenduses ning ehitusluba või -teatist ei ole seepärast vaja.

Ehitusteatis või ehitusluba on kohustuslik tegevuste puhul, mille käigus muudetakse oluliselt ehitise omadusi. Sellised tegevused on näiteks pööningukorruse väljaehitamine, fassaadi soojustamine, katusekatte vahetamine ja/või katusealuse soojustamine, juurdeehitise rajamine, eluruumide planeeringu muutmine, rõdude klaasimine, samuti tehnosüsteemide muutmine, rajamine ja asendamine.

Ehitusteatis või ehitusluba ei ole kohustuslik näiteks eluruumide siseviimistlustööde, akende ja uste vahetamise ja elektrisüsteemi osalise renoveerimise puhul. Need tegevused on ehitusseadustiku tähenduses samaväärsega asendamine.

Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri võib ehitada pädev isik, kellel on pottsepa kutsetunnistus ning kes väljastab peale tööde tegemist kütteseadme passi. Kui kütteseade on tootnud väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuv tootja, peab seadmel olema CE-sertifikaat ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii.

Kui toetuse saaja rajab, muudab või asendab eluruumi elektri- või gaasisüsteemi, peab ta tellima elektri- või gaasipaigaldiste auditi ning esitama selle tulemused KredExile.

3. Eelarvelised tööd 

Toetuse saajal on kohustus kasutada toetust töödeks, mis olid nimetatud tema taotluse juures olnud ehitustööde eelarves.

Kui ta soovib teha ehitustööde eelarves nimetatud töödes muudatusi, tuleb tal selleks enne toetuse väljamakse saamist esitada KredExile digitaalselt või paberil allkirjastatud avaldus. KredEx kooskõlastab muudatused ja saadab toetuse saaja e-posti aadressile sellekohase kinnituse.

Toetuse saaja võib teha muudatusi

 • taotlusega koos esitatud hinnapakkumistesse märgitud ehitusmaterjalides ja -toodetes või -seadmetes, nende kogustes, hindades ja pakkumiste tähtaegades. Seega võib ta eraldatud toetuse eest tellida teenuseid ning osta ehitusmaterjale ja -tooteid või -seadmeid ka muudelt, talle sobivatelt ettevõtetelt üle Eesti eeldusel, et valmivad just need tööd, milleks toetus eraldati;
 • tööde tegemise viisis eeldusel, et ta on muudatuse enne KredExiga e-kirja või posti teel kooskõlastanud. See tähendab, et ta võib ise teha tööd, mida ta taotluse järgi plaanis tellida ehitusettevõttelt, ja kasutada teenuse ostmiseks kasutamata jäänud raha ehitusmaterjalide ostuks, või vastupidi, tellida ehitusettevõttelt tööd, mida ta plaanis ise teha.

Eelarveliste tööde muutmise avaldus on siin.

4. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Abikõlblikud on (st neid kulusid tohib teha toetuse rahast) ühekordselt kasutatavate tööriistade (pintslid, maalriteibid, liivapaberid, töökindad jms) ost, sanitaartehnika (vann, dušinurk, wc-pott, segisti, soojaveeboiler jms) ost, valgustite ost elektrisüsteemi renoveerimise osana, tööriistarent, ehitusprügi äravedu ning ehitusmaterjalide transport (juhul kui teenust pakub materjalide müüja ja teenuse tasu on märgitud materjalidega samale müügiarvele).

Abikõlblikud ei ole (st neid kulusid ei tohi teha toetuse rahast) korduvkasutatavate tööriistade (akutrell, saag, segumasin, haamer, kruvikeeraja jms) ost, ülemäärased ja toreduslikud kulud (mullivann, tünnisaun jms), kodumasinate ja -tehnika (pliit, õhupuhasti, elektriradiaator, ventilaator, elektriline käterätikuivati jms) ost, mööbli ja mööblidetailide (köögimööbel, kraanikausikapp, vannitoamööbel, peegel, liuguksed, puitplaadid mööbli ehitamiseks, uksehinged, kapinupud, garderoobikaubad jms) ost ning sisustuselementide (kardinapuu, ruloo, vaip, peegel jms) ost.

5. Tööde tegemine ja toetuse väljamaksmine

Toetuse saaja võib kasutada toetust

 1. ehitusmaterjalide ja -toodete või -seadmete ostuks (ning teha ehitus- või paigaldustööd ise);
 2. ehitus- või paigaldustööde tellimiseks ettevõttelt või FIE-lt (kuni 2019. aastani (kaasa arvatud) toetust saanutel oli lubatud tellida töid ka eraisikult).

Toetus makstakse saajale välja osadena või kogusummas ühe väljamaksena, sõltuvalt tööde laadist.

Toetuse väikseim väljamaksesumma on 500 eurot (erandina 2017.–2019. a toetuse saanutel 650 eurot).

5.1. Toetuse väljamaksmine toetuse saajale, kes tellib ettevõttelt ehitus- või paigaldustööd koos ehitusmaterjalide ja -toodete või -seadmetega

1. Toetuse saaja valib ettevõtte, mis sobib kvaliteedilt, hinnalt ja usaldusväärsuselt ehitustööde tegemiseks koos ehitusmaterjalide ja -toodete või -seadmete ostuga. Toetuse saaja lepib ettevõttega kokku tasumise korra ja sõlmib töövõtulepingu, mille lisa on hinnapakkumine.

2. Ettevõte võib tööde jaoks vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete või -seadmete ostuks küsida toetuse saajalt ettemaksu 30% ulatuses töövõtulepingu kogumaksumusest. Akende ning sise- ja välisuste tootmise ja paigaldamise ettemaks võib olla kuni 50% lepingu maksumusest. Ettemaksu saamiseks vormistab ettevõte toetuse saaja nimele ettemaksuarve.

Ettemaksuarve tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile
1) ettemaksuarve põhjal koostatud ja toetuse saaja allkirjaga väljamaksetaotluse (vorm on 
siin);
2) ettevõtte ja toetuse saaja allkirjadega töövõtulepingu ning hinnapakkumise;
3) ettemaksuarve.

KredEx tasub ettemaksuarve summa ettevõtte arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul ja teavitab toetuse saajat väljamakse kuupäevast e-posti teel.


3. Ettevõte teeb ehitus- või paigaldustööd ja valmimise järel annab need toetuse saajale üle, vormistades tööde üleandmis-vastuvõtuakti ja lõpparve. Kui toetuse saajal ei ole ettevõttele pretensioone, allkirjastavad nad üleandmis-vastuvõtuakti digitaalselt või paberil.

4. Lõpparve tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile
1) lõpparve põhjal koostatud ja toetuse saaja allkirjaga väljamaksetaotluse (vormi leiad 
siit);
2) tööde üleandmis-vastuvõtuakti;
3) lõpparve;
4) toetuse kasutamise lõpparuande ja fotod tehtud töödest juhul, kui tööd on valmis ning toetus makstakse kogu ulatuses välja.

KredEx tasub arve summa ettevõtte arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul ja teavitab toetuse saajat väljamakse kuupäevast e-posti teel.

5.2. Toetuse väljamaksmine toetuse saajale, kes tellib ettevõttelt, FIE-lt või eraisikult ainult ehitus- või paigaldustööd

NB! Eraisikult võib tööd tellida ainult leibkond, kes on saanud toetuse enne 2020. aastat.

1. Toetuse saaja valib ettevõtte, FIE või eraisiku, kes kvaliteedilt, hinnalt ja usaldusväärsuselt sobib tööde tegemiseks. Toetuse saaja lepib töövõtjaga kokku tasumise korra ja sõlmib töövõtulepingu, mille lisa on hinnapakkumine.

2. Töövõtja teeb ehitus- või paigaldustööd ning valmimise järel annab need toetuse saajale üle, vormistades tööde üleandmis-vastuvõtuakti ja lõpparve. Kui toetuse saajal ei ole töövõtjale pretensioone, allkirjastavad nad üleandmis-vastuvõtuakti digitaalselt või paberil.

3. Arve tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile
1) lõpparve põhjal koostatud ja toetuse saaja allkirjaga väljamaksetaotluse (vorm on siin);
2) tööde üleandmis-vastuvõtuakti;
3) lõpparve;
4) toetuse kasutamise lõpparuande ja fotod tehtud töödest juhul, kui tööd on valmis ning toetus makstakse kogu ulatuses välja.

KredEx tasub arve summa töövõtja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul ja teavitab toetuse saajat väljamakse kuupäevast e-posti teel.

 

NB! Tööde tellimisel eraisikult peab toetuse saaja 1) registreerima selle eraisiku töötamise registris ning 2) arvestama töötasu hulka tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse (kui töötaja on kogumispensioni kohustatud isik, ka kohustusliku kogumispensioni makse). Pärast väljamakse tegemist peab toetuse saaja täitma selle eraisiku kohta maksudeklaratsiooni. Täpsem info on Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Kui eraisikust töövõtjal on LHV Panga ettevõtluskonto, siis ei ole toetuse saajal siin nimetatud kohustusi, sest maksud tasutakse ja maksudeklaratsioonid täidetakse ettevõtluskonto kannete alusel automaatselt. Lisateave on LHV Panga kodulehel.
 

5.3. Toetuse väljamaksmine toetuse saajale, kes ostab ehitusmaterjale ja -tooteid või -seadmeid ning teeb või organiseerib ehitus- või paigaldustööd ise

1. Toetuse saaja valib ehitusmaterjalide ja -toodete või -seadmete müüjaks ettevõtte, mis on kantud äriregistrisse. Müüja ei tohi olla toetuse saaja enda ettevõte ega ettevõte, mille häälteenamus kuulub toetuse saajale.

2. Toetuse saaja tellib ettevõttelt soovitud ehitusmaterjalid ja -tooted või -seadmed ning laseb vormistada enda nimele ettemaksuarve(d) või tellimuse kinnituse. Arve tasumise tähtajaks palume võimaluse korral seada kuni kaks nädalat.

NB! Hinnapakkumine ei ole tasumist kohustav dokument ja selle alusel ei maksa KredEx toetust välja.

3. Ettemaksuarve(te) tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile
1) ettemaksuarve(te) põhjal koostatud ja toetuse saaja allkirjaga väljamaksetaotluse (vorm on 
siin);
2) ettemaksuarve(d).

Ühele väljamaksetaotlusele võib toetuse saaja korraga märkida ja KredExile väljamaksmiseks esitada mitme ettevõtte väljastatud arved.

Toetuse väikseim väljamaksesumma on 500 eurot (erandina 2017.–2019. a toetuse saanutel 650 eurot).

4. KredEx tasub ettemaksuarve(te) summa ettevõtte arvelduskontole ja teavitab toetuse saajat väljamakse kuupäevast e-posti teel.

5. Kui toetuse saaja on saanud ostetud kauba kätte, peab ta võtma nende müüjalt kaupade kättesaamist kinnitava lõpparve või saatelehe. Sellel olev kaupade loetelu peab olema sama, mis oli ettemaksuarvel.

Lõpparve või saatelehe esitab toetuse saaja KredExile koos järgmise väljamaksetaotlusega või toetuse kasutamise lõpparuandega.

5.4. Toetuse väljamaksmine toetuse saajale, kes teeb või organiseerib ehitus- või paigaldustööd ise ja kellele KredEx hüvitab selleks tehtud kulud

Toetuse saaja võib osta töödeks vajalikud ehitusmaterjalid ja -tooted või -seadmed kogumahus või osaliselt oma raha eest.

KredEx hüvitab nendest kulud,

 1. mille toetuse saaja on teinud pärast toetuse eraldamise otsuse jõustumist ning
 2. mis on kooskõlas toetatavate tegevuste ja toetuse andmise eesmärkidega (välja arvatud ehitusprojekti koostamise kulu juhul, kui ehitusprojekt on koostatud pärast 1. märtsi 2016). 

Kaupade eest tasub toetuse saaja isikliku deebet- või krediitkaardi või pangaülekandega (mitte sularahas). Ostuarved ja -tšekid peavad olema vormistatud toetuse saaja nimele (anonüümseid ostuarveid ja -tšekke ega sularahatšekke KredEx ei hüvita).

Toetuse väikseim väljamaksesumma on 500 eurot (erandina 2017.–2019. a toetuse saanutel 650 eurot).

1. Ostuarvete ja -tšekkide kulu hüvitamiseks esitab toetuse saaja KredExile
1) ostuarvete ja -tšekkide alusel koostatud väljamaksetaotluse, millel on toetuse saaja allkiri (vorm on siin);
2) ostuarvete ja -tšekkide koopiad (mitte originaaldokumendid);
3) tasumist tõendavad maksekorraldused või pangakonto väljavõtte.

2. KredEx kannab ostuarvete ja -tšekkide summa toetuse saaja arvelduskontole ning teavitab teda väljamakse kuupäevast e-posti teel.

Ühele väljamaksetaotlusele võib toetuse saaja korraga märkida ning KredExile väljamaksmiseks esitada mitme ettevõtte väljastatud ostuarved ja -tšekid.

6. Vahe- ja lõpparuande ning fotode esitamine

Toetuse saaja kohustub esitama KredExile toetuse kasutamise vahe- ja lõpparuande. Need allkirjastab üks vanem digitaalselt või paberil.

Vahe- ja lõpparuande vorm on sama (vorm on siin).

1. Vahearuande esitab toetuse saaja KredExile pärast seda, kui eraldatud toetussummast on välja makstud 50% või möödunud on pool tööde tegemise tähtajast. Aruandele ei ole vaja fotosid lisada.

2. Lõpparuande esitab toetuse saaja KredExile 30 päeva jooksul pärast seda, kui kõik toetust saanud tööd on tehtud.

Kui tegu oli elamiskõlbmatu (st poolelioleva) eluruumi ehitamise või ümberehitamisega, siis esitab toetuse saaja KredExile lõpparuande pärast eluaseme kasutuselevõttu ja selle oma leibkonnaliikmete elukohana registreerimist (mitte 30 päeva jooksul pärast toetusega tehtud tööde lõpetamist).

Lõpparuandele tuleb lisada üks-kaks fotot tehtud ja lõpparuandesse märgitud tööde kohta. Fotod peavad olema selged ja andma ülevaate valminud töödest. Tööprotsessi kohta ei ole vaja fotosid lisada.

Pane iga foto failile nimi, mis selgitab, mis on fotol.

Fotode esitamiseks vali endale sobiv viis:
a) kopeeri kõik digifotod ühte Wordi faili (ja saada see koos lõpparuandega e-posti aadressile 
toetused@kredex.ee);
b) saada digifotod oma e-kirja manuses (koos lõpparuandega e-posti aadressile 
toetused@kredex.ee). Suuremahulised fotod võid saata mitme e-kirjaga (ühe kirja maht kuni 10 MB);
c) kui sul puudub fotode e-kirjaga saatmise võimalus, telli digifotodest paberfotod või prindi välja värvilised fotod ja saada need KredExile koos lõpparuandega paberpostiga (
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Sepise 7, 11415, Tallinn, ümbrikul märksõna „Kodutoetus“). 

NB! Pilveteenuseid (nt Google Drive) ära palun aruande ega fotode esitamiseks kasuta.

Toetuse saaja õigused ja kohustused

Toetuse saajana käsitatakse ühiselt taotluse esitanud vanemaid, lapsendajaid, kasuvanemaid ja elukaaslasi. Neile mõlemale laienevad seega toetuse saaja õigused ja kohustused.

Toetuse saaja on kohustatud

 1. viima projekti ellu kahe aasta jooksul alates toetuse rahuldamise otsusest;
 2. kasutama eluruumi, mille jaoks toetust saadi, oma leibkonna eluruumina vähemalt kahe aasta jooksul alates toetuse väljamaksmisest; 
 3. teavitama KredExit, kui ta soovib kahe aasta jooksul alates toetuse väljamaksmisest seda eluruumi müüa või kui eluruumi omanikust taotleja suhtes on algatatud täitemenetlus.

Kahe aasta jooksul alates toetuse väljamaksmisest ei ole lubatud eluruumi, mille jaoks toetust saadi, üürile anda

Kui see eluruum müüakse (sh sundvõõrandatakse) kahe aasta jooksul pärast toetuse väljamaksmist, on toetuse saaja kohustatud toetuse tagasi maksma (välja arvatud juhul, kui ta kasutab müügist saadud raha oma leibkonnale sobivama eluruumi ostmiseks).

Toetuse saaja on kohustatud KredExit teavitama, kui tal tekib vajadus muuta taotluses nimetatud tegevusi või nende elluviimise tähtaegu, samuti asjaoludest, mis võivad mõjutada tema kohustuste täitmist.

Toetuse saajal on põhjendatud juhtudel õigus pikendada toetuse kasutamise perioodi üks kord kuni 12 kuu võrra. Selleks esitab ta KredExile enne toetuse eraldamise otsuse lõpptähtaja saabumist (kaks aastat alates toetuse rahuldamise otsuse tegemisest) vabas vormis koostatud ja allkirjastatud avalduse.

NB! Kui toetuse saaja ei vii tegevusi, milleks toetus on eraldatud, ellu toetuse eraldamise otsuse lõpptähtajaks (sh juba pikendatud tähtajaks) ja ei ole esitanud KredExile ka avaldust tähtaja pikendamiseks või toetusest loobumise kohta, siis ei ole tal võimalik edaspidi rohkem kodutoetust taotleda.