Väikeelamute rekonstrueerimistoetus 2022 (taotlused kuni 18.08)

Suletud

Eesmärk

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil aitame omanikel nende elamu rekonstrueerida. Toetuse eesmärk ja saavutatav tulemus on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine, paranenud energiatõhususega eluruumide arv ja primaarenergia aastase tarbimise sääst.


Vastavalt asjakohase määruse § 15 lg 9 on 2022. a toetuse taotluste menetlustähtaega pikendatud 60 tööpäeva võrra.


19.08.2022 jõustus väikeelamute rekonstrueerimistoetuse määruse muudatus. Määruse muudatusega hakkasid kehtima uued toetuse tingimused, millega saab tutvuda siin.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja toetusega seotud küsimused saada aadressile [email protected]. Toetuse haldurid vastavad kõnedele tööpäeviti kell 13.00-16.00.

Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Tervislik sisekliima
 • Paremad elamistingimused
 • Ohutus

Kellele sobib

Kodu

eraisikule ja perele

Teenus sobib, kui

 • taotleja omandis on üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu ning
 • rekonstrueeritav hoone on kasutusele võetud enne 2000. aastat
 • väikeelamu on taotleja alaline elukoht ning
 • on olemas omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Olulised tingimused

Põhitingimused
 • Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid. 
 • Toetuse väljamakse tehakse pärast ehitustööde lõppu või toetuse saaja võib taotleda toetuse maksmist kahes osas. 
 • Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse, samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta.
 • Terviklik rekonstrueerimine – projekt, millega teostatakse kompleksselt toetuse tingimustes toodud nõuetele vastavalt vähemalt välisseinte ja katuse soojustamine, akende vahetamine, rekonstrueeritakse küttesüsteem ja paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Tervikliku rekonstrueerimise tulemusena tuleb saavutada vähemalt energiatõhususarvu klass C.
 • Toetatavad tegevused peavad vastama ehitusseadustiku §-des 19–24 nimetatud nõuetele.
 • Toetatavate tegevuste teostamise tähtaeg kokku on kuni 12 kuud arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. 
 • Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.
 • Väikeelamu laiendamise kulu ei toetata.
 • Toetuse taotleja poolt soetatud ehitustoodete ja ehitusmaterjalide kulu ei ole toetatav.
Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma
 • Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta.
 • Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:
  • Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30% ja 20 000 eurot
  • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, Kambja vallas ja Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 30 000 eurot
  • kahes eelnevas punktis nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50% ja 40 000 eurot
 • Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.
 • Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja tehakse vajadusel lisaks katuse/fassaadi erisusele muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot.
 • Siseviimistluse taastamisega seotud kulu on abikõlblik kuni 5% ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2000 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.
Tööd mida toetatakse
 • Fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd.
 • Esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks, tarbimiskoormuse juhtimiseks  ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamine ning paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Päikesepaneelide soetamisel ja paigaldamisel tuleb teostada vähemalt kas  
  • fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd või
  • katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

Kui välisseinad või katus on soojustatud 2000. aastal või hiljem vähemalt 10cm paksuse kihiga, ei ole eelnimetatud tööde tegemine päiksepaneelide soetamisel ja paigaldamisel kohustuslik.

 • Heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Ehitusprojektis soovituslikena nimetatud soojustamise või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavad tööd.
 • Määruse §5 punktides 3–6 nimetatud tegevusest tulenev siseviimistluse taastamine.
 • Rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine.
 • Omanikujärelevalve teostamine.
 • Ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve on abikõlblik, kui rekonstrueerimistööd teostatakse projekti osana.
Mittetoetatavad kulud on
 • Elektri- ja nõrkvoolusüsteemi töödega, välja arvatud toetatavate tegevustega otseselt seotud elektri- ja nõrkvoolusüsteemiga seotud kulu.
 • Kaugküttevõrguga liitumisega seotud kulu.
 • Taastuvenergia tootmisseadme võrguga liitumisega seotud kulu.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi tööde kulu.
 • Kinnistu piirete, parkimiskohtade, välisvalgustuse ja haljastusega, välja arvatud soojuspumba maakollektori paigaldamisega kaasneva pinnase taastamisega, seotud kulu.
 • Ülemäärased, toreduslikud või vääralt arvestatud kulud.
 • Lisakorruse ehitamise, pööningu- või soklikorruse väljaehitamise ja nimetatud tegevustega seotud ettevalmistavate tööde kulu.
 • Toetuse taotleja poolt soetatud ehitustoodete ja ehitusmaterjalide kulu.
Nõuded rekonstrueerimistöödele
 • Soojustatakse välisseinad soojusläbivusega U ≤ 0,20 (W/m2K) (koos välisseinaga soojustatavale soklile ja vundamendile soojusläbivuse nõue ei rakendu).
 • Soojustatakse katus, katus- või pööningulagi soojusläbivusega U ≤ 0,20 (W/m2K).
 • Välisaknad vahetatakse akende vastu soojusläbivusega U ≤ 1,10 (W/m2K).
 • Esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asuva põranda soojusläbivus on U ≤ 0,25 (W/m2K).
 • Soojuspumba tootemärgise kütmise sessonne energiatõhususe klass vähemalt A++.
 • Paigaldatava gaasikatla tootemärgise energiatõhususe klass peab olema vähemalt A.
 • Paigaldatava või renoveeritava tsentraalse küttesüsteemi puhul peab süsteem olema ruumitemperatuuri alusel reguleeritav, radiaatoritele ja elu- ja magamistubade põrandakütte kontuuridele tuleb paigaldada termostaadid.
 • Paigaldatava ventilatsiooniseadme tootemärgise energiatõhususe klass peab olema vähemalt A+. 
 • Juhul, kui hoones ei ole mehaanilist sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, tuleb välisseina soojustamisel ja akende vahetamisel paigaldada elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami ka värskeõhuklapid.
 • Kütteseadme soetamisel peab müüja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
 • Päikesepaneelide ja akupanga soetamisel peab müüja andma vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja andma vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
 • Taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine.
 • Taastuvenergia tootmisseadme ühendamisel elamu tehnosüsteemidega peab elektritööde tegija olema kantud majandustegevuse registrisse seadmetöö elektritöö tegevusalal vastavalt seadme ohutuse seadusele.
 • Päikesepaneelide soetamise kulu on abikõlblik kui selle võimsus on kuni 15 kilovatti.
Peamised nõuded taotlejale ja toetuse saajale
 • Taotleja peab olema toetuse abil rekonstrueeritava kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või korteriomandi füüsilisest isikust omanik.
 • Ühis- või kaasomandis oleva kinnisasja või korteriomandi puhul peab taotleja olema üks füüsilisest isikust ühistest omanikest, keda on volitanud esindama kõik teised füüsilistest isikutest ühised omanikud.
 • Taotleja rahvastikuregistrisse kantud alalise elukoha aadress peab toetuse taotluse esitamisel ühtima toetuse abil rekonstrueeritava väikeelamu aadressiga.
 • Kui väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt talle kuuluvale proportsionaalsele osale kinnisasjast.
 • Taotlust ei või esitada taotleja, kes on eelneva viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi või KredExi antud haldusaktist tulenevaid kohustusi, misjärel on tehtud vähemalt toetuse osalise tagasinõudmise otsus.
Nõuded rekonstrueerimistööde hinnapakkumistele
 • Rekonstrueerimistööde tellimisel võetakse vähemalt kolme omavahel sõltumatu ettevõtja hinnapakkumus.
 • Lubatav ei ole võtta hinnapakkumust tulumaksuseaduse § 8 lõikes 1 sätestatud seotud isikult (abikaasad, elukaaslased või otse- või külgjoones sugulased; ühte kontserni kuuluvad äriühingud jne.).
 • Hinnapakkumised peavad olema ettevõtjalt võetud mitte rohkem kui kahenädalase vahega, need peavad võrdlemisel olema kehtivad ja tehtud ettevõtjate poolt, kellel on õigus vastavas valdkonnas tegutseda.
 • Hinnapakkumus peab olema ettevõtja poolt allkirjastatud ning sisaldama:
  • taotleja nime
  • ettevõtja nime
  • ettevõtja aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi
  • hinnapakkumise väljastamise kuupäeva
  • kavandatava tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumus
  • kütteseadmete puhul garantii seadmetele ja paigaldamisele kaks aastat
  • päikesepaneelide ja akupanga puhul garantii seadmetele ja paigaldamisele viis aasta
 • Edukas hinnapakkumus peab põhinema parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel. Juhul, kui ei valita odavaimat hinnapakkumust, tuleb seda taotluse vormil kommentaaride real põhjendada.
 • Kui taotleja ei ole temast sõltumatutel põhjustel võimalik saada kolme pakkumust, tuleb sellekohane põhjendus esitada KredExile taotluse vormil ja võimalusel lisada pakkumuse tegemisest loobumise teated.
Nõuded avalikustamisele

Osa toetuse eelarvest on kaetud Euroopa Liidu Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest.
Euroopa Liidu vahendite kasutamine toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude avalikkust raha kasutusest teavitada. Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või isegi täieliku tagasinõudmiseni.

Kõik Euroopa Liidu vahenditest toetust saanud väikeelamu omanikud peavad paigutama väikeelamu fassaadile või muule nähtavale kohale kinnistul plakati, mis peab olema üleval projekti toetatavuse perioodi vältel ehk 12 kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Kui sinu väikeelamule eraldati toetust RRFi vahenditest, pead paigutama elamu fassaadile või muule nähtavale kohale kinnistul vähemalt A5 suuruse plakati ning sellel peab asetsema Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu logo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30%.

Täpsemad juhised teavitamiseks on leitavad Vabariigi Valitsuse määrusest „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“.

Siin on täidetav plakati näidis.

Plakati valmistamise kulud katavad väikeelamute omanikud ning nende kujundamisel tuleb lähtuda KredExi kodulehel toodud näidistest. Küsimuste korral, palun kirjutage e-posti aadressil [email protected].

 

Taotlus ja väljamaksed

 • Kooskõlasta tegevused ja nõuded ehitusprojektile kohalikus omavalitsuses.
 • Telli ehitusseadustikust tuleneva kohustuse korral plaanitavatele töödele ehitusprojekt.   
 • Võta vähemalt kolm hinnapakkumust.
 • Täida energiatarbimise andmete esitamise vorm.
 • Võta päikesepaneelide rajamise korral liitumispakkumine.
 • Täida taotlus ja allkirjasta.

Toetuse taotlemiseks vajalikud vormid leiad siit.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid saada aadressile [email protected]Toetuse taotlemiseks vajalikud vormid leiad siit.

 • Taotluse lisadokumendid on:
  • volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
  • ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt. 
  • hinnapakkumused
  • taotleja omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (nt taotleja arvelduskonto väljavõte või krediidiasutuse laenuotsus)
  • energiatarbimise andmete esitamise vorm
  • tervikliku rekonstrueerimise korral energiatõhususe tõendamise energiaarvutus väikeelamu energiatõhususarvu kalkulaatoriga või simulatsioonarvutusena
  • jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine, kui taastuvenergia toomisseade paigaldatakse piirkonnas, kus on jaotusvõrk. 
 • Toetuse makse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele.
 • Toetuse saajal tuleb elektroonselt esitada väljamakse taotlus vastaval vormil. Toetuse taotlemiseks vajalikud vormid leiad siit.
 • Toetuse saaja võib taotleda toetuse maksmist kahes osas. Toetuse saajal on õigus esitada esimene maksetaotlus toetuse osaliseks makseks, kui vastu on võetud vähemalt 75% toetatavatest tegevustest, sealjuures ei või toetuse teine makse ehk lõppmakse olla väiksem kui 15% toetatavatest tegevustest. 
 • Juhul, kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb odavamaks, kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust otsuses nimetatud protsendi määras tegevuste tegelikust maksumusest lähtuvalt, kuid mitte enam kui toetuse rahuldamise otsuses nimetatud maksimaalne toetussumma.
 • Juhul, kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb kallimaks, kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust taotluse rahuldamise otsuses märgitud summas.
 • Toetuse makse tegemiseks peavad:
  • taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud
  • olema vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga
  • olema vajadusel esitatud kasutusteatis või antud kasutusluba ning teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata. Kui kasutusteatise esitamine ei kajastu ehitisregistris, lisatakse maksetaotlusele kasutusteatise esitamist tõendavad dokumendid
 • Toetuse saaja peab KredExile esitama kulude tekkimist tõendavad dokumendid või koopiad, milleks on:
  • esitatud arve ja vajadusel selle tasumist kinnitav maksekorraldus, konto- või krediitkaardi väljavõte
  • töö üleandmise-vastuvõtmise akt ja olemasolul ehitus- või töövõtuleping
 • Toetuse saaja esitab KredExile toetuse maksetaotluse 30 tööpäeva jooksul üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest, kasutusteatise esitamisest või kasutusloa andmisest arvates.
 • Kui teenuse eest tasuti maksetaotluse esitamise hetkeks vaid osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama KredExile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja tasutud maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõtte 30 tööpäeva jooksul makse tegemisest arvates.
 • Tervikliku rekonstrueerimise teostamisel juhul esitab toetuse saaja KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud energiatarbimise andmetel põhineva energiamärgise hiljemalt kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest, saates selle aadressile [email protected].
 • Muudel juhtudel esitab toetuse saaja KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta energiatarbimise andmed KredExi kinnitatud vormil hiljemalt ühe kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest, saates selle aadressile [email protected].
 • Toetuse saaja on kohustatud tagama toetuse andmise eesmärgile vastava vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.
 • Tervikliku rekonstrueerimise teostamisel on toetuse saaja  kohustatud kindlustama väikeelamu vähemalt viiel järjestikusel aastal taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest arvates.

Võta ühendust

Vastame kõnedele kell 13.00-16.00.

Maret Truija

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

maret.truija [at] kredex.ee
Kaimo Kalda

Kaimo Kalda

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

kaimo.kalda [at] kredex.ee

Kersti Saar

eraisiku toetuste valdkonna juht

kersti.saar [at] kredex.ee

Varje Vendla

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

varje.vendla [at] kredex.ee