Lõppenud toetusmeetmete aruannete vormid

Eesmärk

Info lõppenud energiaauditi ja ehitusprojekti ning omanikele tagastatud korterelamute renoveerimise toetusmeetmete kohta.

Lõppenud toetusmeetmed

Vastavalt määrusele, sai toetuse taotlusi esitada kuni 2018. aasta 30. aprillini. Toetatavad tegevused peavad olema lõpetatud või toetuse saaja poolt vastu võetud hiljemalt 2018. aasta 1. novembriks.

Toetuse saaja peab esitama iga kalendriaasta jaanuarikuu 31. kuupäevaks KredExile kütteseadme eelneva aasta taastuvenergia tarbimise andmed KredExi poolt kinnitatud vormil kolmel järjestikusel aastal pärast toetuse väljamakse tegemist.

Soojuspumba korral tuleb esitada soojuspumba poolt aasta jooksul tarbitud elektri kogus. Andmete esitamiseks peab soojuspumba poolt tarbitav elekter olema eraldi arvestiga mõõdetav.

Pelletkatla korral tuleb esitada aastane pelletite kogus kilogrammides ja halupuidu katla ning ahju korral tuleb esitada aastane küttepuude kogus ruumimeetrites.

Väikeelamute rekonstrueerimise toetus on suletud alates september 2012 rahaliste vahendite lõppemise tõttu.

Aruandlus

Toetuse saaja, kes sai toetust väikeelamu rekonstrueerimiseks, on kohustatud aruandena esitama KredExile rekonstrueerimisele järgneva aasta tarbimisandmete baasil koostatud väikeelamu energiamärgise 12 kuni 18 kuu jooksul pärast projekti elluviimist. Toetuse saaja esitab energiamärgise KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult.

Kui taotleja paigaldas väikeelamus ainult taastuvenergia tootmisseadmed, peab toetuse saaja esitama KredExile mõõdetud taastuvenergia seadmete energiatootmise andmed kord aastas viis aastat pärast toetuse väljamakse tegemist. Aruande esitamise kohustus algab toetuse saamisele järgnevast aastast. Aruanne tuleb esitada iga järgneva aasta 01. märtsiks. Toetuse saaja esitab taastuvenergia seadmete energiatootmise andmed KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult.

Kohustused

Toetuse saaja on kohustatud:

  • tagama meetme eesmärgile vastava vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest;
  • kindlustama väikeelamu vähemalt viieks aastaks alates toetuse saamisest;
  • säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 31. detsembrini 2020. a.

2019. aasta tarbeandmete esitamine

Kõigil, kes on kasutanud korterelamu rekonstrueerimiseks renoveerimislaenu, tuleb esitada 2020. aasta 15. veebruariks energiatarbe aruanne 2019. aasta kohta.

Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile .

Energiakulu aruande esitamine.

NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID.

Kohustused

Laenusaaja kohustused pärast lepingu sõlmimist:

  • Esitada kogu krediidiperioodi kestel, kuid mitte vähem kui 10 aastat, kord aastas 15. veebruariks eelmise kalendriaasta energiakulu aruanne vastaval vormil
  • lubada KredExil kontrollida laenulepingu täitmist kohapeal
  • säilitada laenuga seotud dokumentatsiooni Krediidilepingu kehtivuse lõppemiseni, kuid mitte vähem kui kuni 31.12.2025
  • esitlema korterelamu üldkasutataval pinnal infot ERDFi osalusest rekonstrueerimistööde toetamisel
  • hoidma hoone kindlustuslepingu kehtivana (sh tasuma kindlustusmakse osamaksed tähtaegselt) kuni Krediidilepingu kehtivuse lõppemiseni.


Korterelamute renoveerimislaenu programm on rahastatav Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kõigil, kes on aastatel 2010-2014 saanud rekonstrueerimistoetust, tuleb esitada igal aastal 20. jaanuariks energiatarbe aruanne eelneva aasta kohta .

Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile.

Energiakulu aruande esitamine.
NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID.

Rekonstrueerimistoetuse otsuse saanud korterelamud

Energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvoor on suletud alates 1. septembrist 2013 rahaliste vahendite lõppemise tõttu

Aruandlus

Kõikidel korterelamutel, kes on saanud energiaauditi, ehitusprojekti või ehitise ekspertiisi toetust on kohustus esitada kord aastas korterelamu energiakulu aruanne eelneva kalendriaasta kohta.

Aruande esitamise kohustus algab toetuse saamisele järgnevast aastast, aruande esitamise periood on 3 aastat. Aruanne tuleb esitada iga järgneva aasta 20. jaanuariks.

Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile.

Energiakulu aruande esitamine.

NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID.

Energiaauditi, ehitusprojektide ja ehitusekspertiiside toetuste saajad

Ehitusekspertiiside, ehitusprojektide ja energiaauditite toetuste saajate nimekirjad

Toetuse saaja esitab KredExile energiatootmisseadme mõõdetud kuupõhised kalendriaasta energiatootmise andmed kord aastas 1. veebruariks kolmel aastal pärast toetuse väljamakse tegemist.

Energiatootmise andmed esitatakse digitaalselt allkirjastatuna KredExi e-teeninduse kaudu või e-kirjaga paneelid@kredex.ee.