Stardilaen

Suletud

Eesmärk

KredExi stardilaen on mõeldud kuni kolm aastat tegutsenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele oma ettevõtte investeeringute ja/või käibevahendite rahastamiseks.

NB! KredExi stardilaenuga ei ole lubatud refinantseerida teisi kohustusi, samuti mitte sildfinantseerida toetusi ega soetada sõidukeid ja liikurmasinaid.


Stardilaenu väljastamine lõpetati 31.12.2023.

Kasutegurid

 • Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi.
 • Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest.
 • Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast.

Kellele sobib

Stardilaen

alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline ning tema äriplaan on teostatav ning
 • kuni 250 töötajaga äriühing, mille aastakäive on kuni 50 mln eurot või bilansimaht kuni 43 mln eurot ning
 • pangale laenutaotluse esitamise hetkeks ei ole äriühingu registreerimisest äriregistris möödas üle kolme aasta ning
 • ettevõtja omanikeringis on ainult füüsilised isikud ja/või äriühingud ning
 • omakapital vastab äriseadustiku nõuetele ning
 • ettevõtja omanikul, juhatuse ja/või nõukogu liikmel
  • puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad ning
  • ei ole kehtivat karistust varavastase ega majandusalase süüteo eest.

Olulised tingimused

Laenu ei anta järgmistele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus
 • tubaka (ja sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine
 • relva ja laskemoona tootmine, töötlemine ja turustamine 
 • maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
 • sõidukite ja liikurmasinate soetamine volikirja alusel KredExi nimel käenduse väljastamisel
 • jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite rahastamine
 • kinnisvara arendamise projektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendatakse oma, sh tütar- ja sidusettevõtte kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pinnast välja rentida tingimusel, et rendilaekumised (välja arvatud tütar- ja sidusettevõttelt) ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest
 • ekspordiga seotud tegevus, mis on otseselt seotud eksporditava koguse, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • seadusest tulenevate maksude tasumisega seotud garantiid
 • taotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtjaid
 • tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine
 • investeeringud eesmärgiga vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ lisas I loetletud tegevusaladel
 • investeeringud lennujaamataristusse, välja arvatud juhul, kui need on seotud keskkonnakaitsega või kui nendega kaasnevad investeeringud, mis on vajalikud lennujaamataristu ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks või vähendamiseks
 • hasartmänguvaldkonnas tegutsev ettevõtja
 • rahastamise eesmärk on importtoodete asemel kodumaiste kasutamine
 • valdkonnad, mis on seotud pornograafia, hasartmängude, andmete ebaseadusliku allalaadimise või ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele
 • teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas, mille eesmärk on kloonida teaduslikul või ravieesmärgil inimesi või arendada geneetiliselt muundatud organisme
Laenusumma

Kuni 100 000 eurot, millest kuni 50 000 eurot võib kasutada käibevahenditeks.

Laenuintress

Kuni 7% + 6 kuu Euribor laenujäägilt, sh KredExile 4% + 6 kuu Euribor.

Lepingutasud
 • Lepingu sõlmimise tasu on kuni 1,5% laenusummast, sh KredExile 0,5%.
 • Lepingu muutmise tasu on kuni 1,2% laenujäägilt.
Laenutagatis

Ettevõtja füüsilisest isikust omanike solidaarne käendus on 25% laenusummast (laenu sihtotstarbelisel kasutamisel).

Laenutähtaeg ja tagastamine
 • Laenutähtaeg on kuni 60 kuud, sh maksepuhkus kuni 12 kuud.
 • Tagastamine amortiseeruva graafiku alusel igakuiste maksetega. Laenuperioodi lõpuks peab laenujääk olema null.
Kohustuslik finantsnäitaja

Pärast laenu väljastamist on laenu kattekordaja (DSCR) konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,2.

Laenusaaja soovituslikud finantsnäitajad
 • Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (ingl current ratio) on vähemalt 1,1.
 • Omakapitali osakaal on pärast laenu väljastamist vähemalt 15%.
 • Omafinantseeringu osakaal on investeerimislaenude puhul vähemalt 10% projekti maksumusest.
 • Finantskohustused kokku ei ületa 70% laenusaaja prognoositavast aastakäibest.

Hea teada

 • KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT "Riigiabi ja vähese tähtsusega abi" alaosast.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

Taotlusprotsess

Ettevõtjal ei ole tarvis KredExi poole pöörduda. Stardilaenu taotlemiseks täidab stardilaenu taotluse vormi ettevõtja eest pangahaldur ekredex.ee lehel.Taotlusele lisa:

 • panga pädeva üksuse otsus laenu väljastamise kohta
 • panga kliendihalduri laenuprojekti memo või ettevõtja äriplaan. Äriplaani minimaalsed nõuded:
  ä
  riidee kirjeldus; vajalikud investeeringud, nende maksumus ja finantseerimise allikad; tulevased kliendid; tulevased hankijad; konkurendid, ülevaade konkurentide finantsidest (võimalusel); töötajad; v
  õtmeisikute teadmised ja kogemused
 • ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldus (KredEx aktsepteerib halduri memo infot)
 • järgmise kolme aasta finantsprognoosid
 • majandustegevuse olemasolul eelmiste majandusaastate (auditeeritud) aruanded ja jooksva aasta vähem kui kaks kuud vana vahearuanne
 • ülevaade olemasolevatest kohustustest
 • olemasolevad load ja litsentsid

Tasuta nõustamist stardilaenu taotlemiseks vajaliku äriplaani ettevalmistamiseks saad maakondlikest arenduskeskustest.
Stardilaenu väljastavad Luminor, SEB PankSwedbank ja TBB Pank.

Kogemuslood

Muhu Leib alustas ja laiendas KredExi toel tegevust
Muhu Leib alustas ja laiendas KredExi stardilaenu ning laenukäenduse abil oma tegevust. Muhu Leib küpsetab tõenäoliselt parimat leiba maailmas.
GuestJoy - hotellide tööd hõlbustab Eestis loodud tarkvaralahendus
GuestJoyd iseloomustab hästi ütlus „Kus viga näed laita, seal tule ja aita“. Ettevõtte asutajatele meeldib reisida, ent reisimise käigus nägid nad hotelliturul selget puudust ja võimalust see tehnoloogia abil ära lahendada. Tulemuseks on platvorm, millega on hotellidel võimalik parandada nii külaliste külastuskogemust kui ka müüa rohkem lisateenuseid.

Võta ühendust

Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Marek T

Marek Tiivel

kliendihaldur

marek.tiivel [at] kredex.ee