Stardilaen

Eesmärk

Stardilaen aitab siis, kui ettevõtte rajamist takistab algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu.

Kasutegurid

 • Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi.
 • Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest.
 • Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast.

Kellele sobib

Stardilaen

alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • Kuni 250 töötajaga äriühingud, mille äriregistris registreerimisest ei ole möödunud üle kolme aasta alates ajast, kui ettevõtja esitas pangale laenutaotluse.
 • Aastakäive kuni 50 mln eurot või bilansimaht kuni 43 mln eurot.
 • Ettevõtja omanikeringis on ainult füüsilised isikud ja/või äriühingud äriseadustiku tähenduses.
 • Ettevõtja omakapital vastab äriseadustiku nõuetele.
 • Ettevõtjal, juhatuse liikmetel ja ettevõtte omanikel puuduvad riiklike maksude puhul ning krediidiasutuste ees tähtaega ületanud ja ajatamata võlad. Neil on ka maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustus täidetud nõuetekohaselt.
 • Ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline ning tema äriplaan on teostatav.
 • KredExile või pangale ei ole saanud teatavaks, et ettevõtja omanik, juhatuse või nõukogu liige omab kehtivat karistust varavastase või majandusalase süüteo eest.
 • Laenu kattekordaja (DSCR) on peale laenu väljastamist konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,2.

Olulisemad tingimused

Laenu ei väljastata järgmistele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus
 • Tubaka (ja sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine
 • Relva ja laskemoona tootmine, töötlemine ja turustamine 
 • Maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
 • Sõidukite ja liikurmasinate soetamine volikirja alusel KredExi nimel käenduse väljastamisel
 • Jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite rahastamine
 • Kinnisvara arendamise projektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendatakse oma, sh tütar- ja sidusettevõtte kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pinnast välja rentida tingimusel, et rendilaekumised (välja arvatud tütar- ja sidusettevõttelt) ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest
 • Ekspordiga seotud tegevus, mis on otseselt seotud eksporditava koguse, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • Seadusest tulenevate maksude tasumisega seotud garantiid
 • Taotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtjaid
 • Tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine
 • Investeeringud eesmärgiga vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ lisas I loetletud tegevusaladel
 • Investeeringud lennujaamataristusse, välja arvatud juhul, kui need on seotud keskkonnakaitsega või kui nendega kaasnevad investeeringud, mis on vajalikud lennujaamataristu ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks või vähendamiseks
 • Hasartmänguvaldkonnas tegutsev ettevõtja
 • Rahastamise eesmärk on importtoodete asemel kodumaiste kasutamine
 • Valdkonnad, mis on seotud pornograafia, hasartmängude, andmete ebaseadusliku allalaadimise või ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele
 • Teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas, mille eesmärk on kloonida teaduslikul või ravieesmärgil inimesi või arendada geneetiliselt muundatud organisme
Põhitingimused:
 • Ühele taotlejale väljastatav suurim laenusumma on 100 000 eurot, millest võib kuni 50 000 eurot kasutada käibevahenditeks.
 • Lepingutasu on ligikaudu 2%.
 • Intress on ligikaudu 6 kuu Euribor + 7% laenujäägilt aastas sõltuvalt pangast.
 • Lepingu muutmise tasu on ligikaudu 1,2%.
 • Laenu sihtotstarve on investeeringute ja käibevahendite rahastamine.
 • Laenu tähtaeg on kuni 60 kuud.
 • Laen tagastatakse igakuiste maksetena amortiseeruva graafiku alusel. Laenuperioodi lõpus peab laenujääk olema null.
 • Maksepuhkus laenu põhiosale on kuni 12 kuud, kuid mitte üle poole laenuperioodi pikkusest.
 • Olemasolevate laenude refinantseerimine ei ole lubatud.
 • Tagatis on ettevõtja nende füüsilisest isikust omanike, kes kuuluvad otseselt või teiste äriühingute kaudu ettevõtja omanikeringi, solidaarne käendus 25% ulatuses laenusummast.
 • Kui laenusaaja ei kasuta laenu sihipäraselt või ei tõesta selle sihipärast kasutamist pangale või KredExile, on ettevõtja füüsilisest isikust otseste ja kaudsete omanike käendusest tulenev vastutuse rahaline ülemmäär alati 100% laenusummast.
 • Laenutaotleja soovituslikud finantsnäitajad
  • Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (ingl current ratio) on vähemalt 1,1.
  • Omakapitali osakaal on pärast laenu väljastamist vähemalt 15%.
  • Omafinantseeringu osakaal on investeerimislaenude puhul vähemalt 10% projekti maksumusest.
  • Finantskohustused kokku ei ületa 70% laenusaaja prognoositavast aastakäibest.

Hea teada

Infot COVID-19 puhangust tingitud likviidsusraskuste leevendamiseks mõeldud kriisimeetmete kohta leiad SIIT LEHELT

Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Äriplaan
 • Ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused
 • Järgneva kolme aasta finantsprognoos
 • Majandustegevuse olemasolul eelmiste majandusaastate auditeeritud finantsaruanded (kui auditeerimine on nõutav) ning aruandeaasta bilanss ja kasumiaruanne seisuga, mis ei ole vanem kui kaks kuud
 • Ülevaade olemasolevatest kohustustest
 • Kehtivad load ja litsentsid

 

KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT "Riigiabi ja vähese tähtsusega abi" alaosast.

Taotlusprotsess

Stardilaenu taotlemiseks pöördu palun panka, kes edastab taotluse KredExile. Kui otsustamiseks vajalik info on olemas, teeb KredEx otsuse üldjuhul kahe nädala jooksul.

Vajaduse korral võtab KredEx Sinuga ise ühendust.

Stardilaenu väljastab panga ja KredExi heakskiitva otsuse alusel pank.

Tasuta nõustamist stardilaenu taotlemiseks vajaliku äriplaani ettevalmistamiseks saad maakondlikest arenduskeskustest.

Stardilaenu väljastavad Luminor, SEB PankSwedbank ja TBB Pank.

Kogemuslood

Muhu Leib alustas ja laiendas KredExi toel tegevust
Muhu Leib alustas ja laiendas KredExi stardilaenu ning laenukäenduse abil oma tegevust. Muhu Leib küpsetab tõenäoliselt parimat leiba maailmas.
GuestJoy - hotellide tööd hõlbustab Eestis loodud tarkvaralahendus
GuestJoyd iseloomustab hästi ütlus „Kus viga näed laita, seal tule ja aita“. Ettevõtte asutajatele meeldib reisida, ent reisimise käigus nägid nad hotelliturul selget puudust ja võimalust see tehnoloogia abil ära lahendada. Tulemuseks on platvorm, millega on hotellidel võimalik parandada nii külaliste külastuskogemust kui ka müüa rohkem lisateenuseid.

Võta ühendust

Mihhail Knut

Mihhail Knut

kliendihaldur

mihhail.knut [at] kredex.ee
Natalja Pauku

Natalja Pauku

kliendihaldur

natalja.pauku [at] kredex.ee
Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Karmen Piip

Karmen Piip

nooremkliendihaldur

karmen.piip [at] kredex.ee