Regionaallaen

Eesmärk

Regionaallaenu saab kasutada materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse tehtavate investeeringute kaasrahastamiseks koos panga või liisinguettevõttega.

Sihtrühm on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE), kes teevad investeeringuid väljaspool Tallinna ja Tartut.

NB! Regionaallaenuga saab rahastada ainult selliseid projekte, mida ei ole rahastamisotsuse tegemise ajaks veel täies ulatuses ellu viidud.


Tutvustasime regionaallaenu tingimusi 07.04 toimunud veebiseminaril.
Veebiseminari salvestust vaata siit.

Kasutegurid

 • Tegu on allutatud laenuga, mis aitab suurendada projekti omaosalust krediidiasutuse jaoks.
 • Ettevõtte jaoks on omafinantseering tavalisest väiksem ja osal juhtudel ei olegi seda vaja.

Kellele sobib

Ettevõtte rahastamiseks

alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline ning
 • ettevõtte omakapital vastab äriseadustiku nõuetele ning
 • ettevõtte omakapital ja omafinantseering kokku on vähemalt 50% taotletavast regionaallaenu summast ning
 • ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse ja tal puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad ning
 • ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad.

Olulised tingimused

Laenu ei anta järgmistele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus
 • tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine
 • relvade ja laskemoona tootmine, töötlemine ja turustamine
 • maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
 • sõiduautode soetamine
 • kinnisvara arendamise projektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendatakse oma, sh tütar- ja sidusettevõtjate kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised (välja arvatud tütar- ja sidusettevõtjatelt) ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest
 • hasartmänguvaldkonnas tegutsevad ettevõtjad
 • tegevusvaldkonnad, mis on seotud pornograafiaga, andmete ebaseadusliku allalaadimisega ja ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele
 • selline teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas, mille eesmärk on kloonida inimesi teaduslikul või ravieesmärgil või arendada geneetiliselt muundatud organisme
 • rahastamise eesmärk on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel
 • ekspordiga seotud tegevus, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega juhul, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine
 • investeeringud vähendamaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ lisas I loetletud tegevusaladel
 • investeeringud lennujaamataristusse, välja arvatud juhul, kui need on seotud keskkonnakaitsega või kui nendega kaasnevad investeeringud, mis on vajalikud lennujaamataristu ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks või vähendamiseks
Laenusumma

Kuni 500 000 eurot, kuid mitte üle 50% projekti maksumusest.

Laenuintress

Üldjuhul, kui KredEx rahastab projektist

 • kuni 20,00%, on intress krediidiasutuse intressimääraga võrdne
 • 20,01–30,00%, on intress krediidiasutuse intressimäär + 1 protsendipunkt
 • 30,01–40,00%, on intress krediidiasutuse intressimäär + 2 protsendipunkti
 • 40,01–50,00%, on intress krediidiasutuse intressimäär + 3 protsendipunkti.
   
Laenutähtaeg

Kuni 15 aastat.

Lepingutasud
 • Lepingu sõlmimise ja ennetähtaegse lõpetamise tasu puudub.
 • Lepingu muutmise tasu on 0,2% laenujäägilt.
Laenutagatis

Eraldi tagatis ei ole regionaallaenu jaoks tavaliselt vajalik või seatakse viimase järjekorra hüpoteek või kommertspant.

Laenu tagastamine
 • Kuni krediidiasutusega sõlmitud laenulepingu lõpuni on regionaallaenu põhiosamaksetel maksepuhkus ja tasutakse ainult intressi.
 • Pärast krediidiasutusega sõlmitud laenulepingu lõppu tasutakse regionaallaenu samade osamaksetega graafiku alusel.

 

Hea teada

 • Infot COVID-19 puhangust tingitud likviidsusraskuste leevendamiseks mõeldud kriisimeetmete kohta leiad SIIT LEHELT.
 • KredExilt saad laenu taotleda ainult juhul, kui pank või liisinguettevõte on teinud taotluse kohta positiivse finantseerimisotsuse.
 • KredExi pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT „Riigiabi ja vähese tähtsusega abi“ alaosast.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

Taotlusprotsess

Regionaallaenu taotlemiseks pöördu esmalt panka või liisinguettevõttesse, et saada otsus pangalaenu või liisingu väljastamise kohta.

Panga või liisinguettevõtte positiivse otsuse korral täidab (üldjuhul) pangahaldur regionaallaenu taotluse (e-teenuste keskkonda saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga), millele lisatakse järgmised dokumendid:

 • finantsprognoosid KredExi vormil
 • äriplaan, sh investeeringu projektiplaan
 • krediidi- või finantseerimisasutuse pädeva organi otsus laenu või liisingu väljastamise kohta
 • viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne
 • jooksva majandusaasta vahearuanne, mis ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui kolm kuud
 • ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused

Võta ühendust

Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Karmen Piip

Karmen Stepin

nooremkliendihaldur

karmen.stepin [at] kredex.ee

Marek Tiivel

kliendihaldur

marek.tiivel [at] kredex.ee