Regionaallaen

Eesmärk

Regionaallaenu saab kasutada materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse tehtavate investeeringute kaasrahastamiseks koos panga või liisinguettevõttega.

Sihtrühm on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE), kes teevad investeeringuid väljaspool Tallinna ja Tartut.

NB! Regionaallaenu ei saa kasutada Euroopa Liidu poolt rahastatavate projektide eelrahastamiseks ja laenusummaga saab rahastada ainult selliseid projekte, mis ei ole rahastamisotsuse tegemise ajaks täies ulatuses ellu viidud.

Kasutegurid

 • Tegu on allutatud laenuga, mis aitab suurendada projekti omaosalust krediidiasutuse jaoks.
 • Ettevõtte jaoks on omafinantseering tavalisest väiksem ja osal juhtudel ei olegi seda vaja.

Kellele sobib

Ettevõtte rahastamiseks

alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline ning
 • ettevõtte omakapital vastab äriseadustiku nõuetele ning
 • ettevõtte omakapital ja omafinantseering kokku on vähemalt 50% taotletavast regionaallaenu summast ning
 • ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse ja tal puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad ning
 • ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad.

Olulised tingimused

Laenu ei anta järgmistele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus
 • tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine
 • relvade ja laskemoona tootmine, töötlemine ja turustamine
 • maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
 • sõidukite soetamine
 • finants- ja kindlustustegevusega tegelevad ettevõtjad
 • hasartmänguvaldkonnas tegutsev ettevõtja
 • valdkonnad, mis on seotud pornograafiaga, andmete ebaseadusliku allalaadimisega ning ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele
 • teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas eesmärgiga teaduslikul või ravieesmärgil kloonida inimesi või arendada geneetiliselt muundatud organisme
 • rahastamise eesmärk on kasutada importtoodete asemel kodumaiseid tooteid
 • ekspordiga seotud tegevus, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, juhul, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine
 • investeeringud, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ8 lisas 1 loetletud tegevusaladel
 • investeeringud lennujaamataristusse, välja arvatud juhul, kui need on seotud keskkonnakaitsega või kui nendega kaasnevad investeeringud, mis on vajalikud lennujaamataristu ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks või vähendamiseks
 • fossiilkütuste kaevandamine, tootmine, töötlemine, transportimine, ladustamine, põletamine
 • jäätmete kõrvaldamine
 • investeeringud, millega suurendatakse jäätmejääkide käitlemise rajatiste võimsust;
 • mis tahes toote või tegevuse tootmine või nendega kauplemine, mis on riiklike seaduste või rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute alusel ebaseaduslik
 • sunniviisilist tööd või lapstööjõudu kasutav tootmine või äritegevus
 • metsloomade ja elusloodustoodetega kauplemine ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) alusel
 • rassistliku, antidemokraatliku ja/või neonatsliku meedia tootmine ja levitamine
Nõuded projektiplaanile
 1. Laenusummat ei tohi kasutada Euroopa Liidu poolt rahastatavate toetuste eelrahastamiseks;
 2. Projekt ei ole rahastamisotsuse tegemise ajaks täies ulatuses ellu viidud;
 3. Maa ostu puhul ei tohi maa maksumus ületada 10% projekti maksumusest;
 4. Projekt ei tohi põhjustada olulist kahju keskkonnaeesmärkide saavutamisele ehk peab vastama „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele;
 5. Taristuinvesteeringute korral, mille kestvus on vähemalt viis aastat ning mille kogumaksumus on üle 10 000 000 euro, peab olema tagatud kliimakindlus.
 6. Üle 500 000 euro suuruse kogumaksumusega projektide puhul on laenusaajal kohustus püstitada investeeringu või seadme asukohta teavitustahvel.
Laenusumma

Kuni 500 000 eurot, kuid mitte üle 50% projekti maksumusest.

Laenuintress

Üldjuhul, kui KredEx rahastab projektist

 • kuni 20,00%, on intress krediidiasutuse intressimääraga võrdne
 • 20,01–30,00%, on intress krediidiasutuse intressimäär + 1 protsendipunkt
 • 30,01–40,00%, on intress krediidiasutuse intressimäär + 2 protsendipunkti
 • 40,01–50,00%, on intress krediidiasutuse intressimäär + 3 protsendipunkti.
   
Laenutähtaeg

Kuni 15 aastat.

Lepingutasud
 • Lepingu sõlmimise ja ennetähtaegse lõpetamise tasu puudub.
 • Lepingu muutmise tasu on 0,2% laenujäägilt, min 60 eurot.
Laenutagatis

Eraldi tagatis ei ole regionaallaenu jaoks tavaliselt vajalik või seatakse viimase järjekorra hüpoteek või kommertspant.

Laenu tagastamine
 • Kuni krediidiasutusega sõlmitud laenulepingu lõpuni on regionaallaenu põhiosamaksetel maksepuhkus ja tasutakse ainult intressi.
 • Pärast krediidiasutusega sõlmitud laenulepingu lõppu tasutakse regionaallaenu samade osamaksetega graafiku alusel.

 

Hea teada

 • KredExilt saad laenu taotleda ainult juhul, kui pank või liisinguettevõte on teinud taotluse kohta positiivse finantseerimisotsuse.
 • KredExi pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT „Riigiabi ja vähese tähtsusega abi“ alaosast.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

Taotlusprotsess

Regionaallaenu taotlemiseks pöördu esmalt panka või liisinguettevõttesse, et saada otsus pangalaenu või liisingu väljastamise kohta.

Panga või liisinguettevõtte positiivse otsuse korral täidab (üldjuhul) pangahaldur regionaallaenu taotluse (e-teenuste keskkonda saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga), millele lisatakse järgmised dokumendid:

 • finantsprognoosid KredExi vormil
 • äriplaan, sh investeeringu projektiplaan
 • krediidi- või finantseerimisasutuse pädeva organi otsus laenu või liisingu väljastamise kohta
 • viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne
 • jooksva majandusaasta vahearuanne, mis ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui kolm kuud
 • ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused

Võta ühendust

Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Marek T

Marek Tiivel

kliendihaldur

marek.tiivel [at] kredex.ee