fbpx Päikesepaneelide investeeringutoetus | KredEx

Eesmärk

NB! Taotluste vastuvõtt on peatatud alates 18.09.2019.

Toetuse andmise eesmärk oli suurendada taastuvast energiaallikast toodetud elektri osakaalu ning vähendada energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkogust.


Kasutegurid

 • Väheneb elektrikulu.
 • Taastuvatest allikatest toodetud elekter on keskkonnasäästlik.
 • Toetus (30%) lühendab paigaldatava tootmisseadme tasuvusaega.

Kellele sobib

 • alustav ettevõte
 • tegutsev ettevõte
 • eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • kui taotleja on juriidiline isik
 • kui kinnistu/hoone kuulub taotlejale
 • taotleja tegevus on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) jagudes C, O, P ja Q ning I grupis 551 toodud valdkond.
 • korterelamule päikesepaneelide taotlemise korral vastab elamu vähemalt energiatõhususarvu klassile C.

Olulisemad tingimused

Toetatavad tegevused:
 • energiatootmisseadme paigaldamise projekteerimise kulu
 • energiatootmisseadme soetamise kulu
 • energiatootmisseadme paigaldamise kulu

Toetatakse ainult tegevusi, mis on kirjeldatud ehitusprojektis.

Käibemaks on abikõlblik, välja arvatud juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane.

Energiatootmisseadme soetamise kulu on abikõlblik järgmistel tingimustel:
 • Energiatootmisseadme suurus on kuni 200 kilovatti ning selle planeeritud aastane tootmismaht ei ületa tarbimiskoha viimase kolme aasta keskmist aastast elektritarbimist.
 • Kui tarbimiskohas on tarbimine kestnud alla kolme aasta, võetakse elektritarbimise väljaselgitamisel aluseks tegelik elektritarbimise aeg ja tarbimise puudumise korral ehitusprojektis prognoositud tarbimine.
 • Energiatootmisseade paigaldatakse lõuna suunas vahemikus ±25 kraadi ja kaldenurgaga 15–45 kraadi.
 • Energiatootmisseade ostetakse selle valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja tunnustatud edasimüüjalt.
 • Toetuse saamiseks on vajalik ehitusprojekt energiatootmisseadme paigaldamiseks ja olemasolevate süsteemidega ühendamiseks.
 • Energiatootmisseade paigaldatakse hoonele või kinnistule, mille oluline osa on hoone, kus toodetud energiat tarbitakse.
 • Energiatootmisseadme ostu korral tagab müüja vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele. Energiatootmisseadme paigaldamise korral tagab paigaldaja vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldustöödele. Energiatootmisseadmel on CE-sertifikaat.
 • Energiatootmissüsteem võimaldab mõõta ja salvestada tarbimiseks toodetud energiatoodangu andmeid.
 • Energiatootmisseade vastab võrguettevõtja kehtestatud nõuetele.
 • Juriidilisest isikust taotleja peab vastama järgmistele nõuetele.
 • On täitnud kõik riiklike ja kohalike maksude kohustused.
 • Tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.
 • On enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta jooksul, millest taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kestis vähemalt 12 kuud (välja arvatud korteriühistu või seltsing).
 • Tal ei ole täitmata sissenõutavaks muutunud kohustusi projektide puhul, millele ta on saanud toetust riigieelarvest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest.
 • Ei ole taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingute tingimusi ega kasutanud eraldatud toetust mitte-eesmärgipäraselt.
 • Tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
 • Tema omakapital vastab äriseadustiku nõuetele.
 • Tema taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne on taotluse esitamise ajaks äriregistris kättesaadav juhul, kui selle aruande äriregistrile esitamine on äriseadustiku alusel nõutav.
 • Tema viimase majandusaasta müügikäive kokku on vähemalt 50 000 eurot.
 • Kui äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta lõppes taotluse esitamise aastal ja selle kohta ei ole majandusaasta aruannet äriregistrile esitatud ning selle aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne, mis on äriregistrile esitatud.
 • Kui hoone on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab juriidilisest isikust omanik taotleda toetust kinnisasja proportsionaalse osa ulatuses.
 • On kinnistusraamatusse kantud kinnisasja juriidilisest isikust omanik, kaasomandis oleva kinnisasja puhul üks omanikest volitatud esindajana või kinnistu hoonestusõiguse juriidilisest isikust omanik.
Nõuded toetuse objekti hinnapakkumusele:
 • Taotlejal on vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldav hinnapakkumus, milles on ka tehniline spetsifikatsioon (edaspidi hinnapakkumus). Hinnapakkumused on võetud kõige rohkem kahenädalase vahega, kehtivad võrdlemise ajal ja need on teinud ettevõtjad, kellel on õigus selles valdkonnas tegutseda.
 • Hinnapakkumusel on pakkuja allkiri. Hinnapakkumus sisaldab taotleja ja pakkuja nime, pakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse tegemise kuupäeva ning kavandatava tegevuse ja energiatootmisseadme käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.
 • Väljavalitud hinnapakkumus ei ole võrreldes sarnase tegevuse ja energiatootmisseadme tavahinnaga ebamõistlikult kallis. Ebamõistlikult kalliks loetakse hinnapakkumus, mille hind on vähemalt 20% kõrgem kui sarnase energiatootmisseadme või tegevuse maksumus.
 • Väljavalitud hinnapakkumus peab olema põhjendatud.
 • Taotleja ja hinnapakkumuse tegija ning nende osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.
 • Hinnapakkumuse tegija ega tema osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkumuse tegija äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkumuse tegija juhatusse või nõukokku.
Toetuse määr ja suurim toetussumma:
 • Toetust antakse kuni 30% ulatuses toetatavate tegevuste abikõlblike kulude kogusummast ja kuni 30 000 eurot taotleja kohta.
 • Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust kokku üle 30 000 euro.
 • Toetuse andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimise reegleid.
 • Vähese tähtsusega abi suurust arvutades loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.
 • Taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos määruse alusel antava toetusega ei tohi ületada 200 000 eurot.
Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood:
 • Enne KredExile taotluse esitamist taotleja tehtud tegevuste ja võetud kohustuste kulu ei ole abikõlblik, välja arvatud projekteerimiskulu, mis on abikõlblik alates määruse jõustumisest.
 • Taotleja peab viima toetatavad tegevused ellu 12 kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
 • Toetatavate tegevuste teostamise aega on KredExil võimalik pikendada üks kord kuni kuue kuu võrra põhjendatud juhul taotleja avalduse alusel tingimusel, et projekti elluviimisel saavutatav tulemus ei halvene.
Toetuse väljamakse:

Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimuste alusel.
Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile toetuse väljamaksetaotluse 20 tööpäeva jooksul alates kasutusteatise esitamisest või kasutusloa andmisest.

Hea teada

  • Projekteerija peab olema majandustegevuse registrisse kantud ettevõtja, kellel on kehtiv registreering selle teenuse osutamiseks. 
  • Kui hoone tehnosüsteemidega ühendatakse energiatootmisseade, peab elektritööde tegija olema registreeritud majandustegevuse registri elektritööde tegevusalal.
  • Eleringi taastuvenergia toetuse kasutamine:
   • Alla 50 kW elektrilise võimusega tootmisseadmetega toodetud elektrienergia eest võib tootja saada taastuvenergia toetust juhul, kui:
    • Eleringi taastuvenergia toetuse elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020. aasta 31. detsembril
    • tootmisseadme rajamiseks ei ole tootja saanud riigipoolset KredExi investeeringutoetust. (kehtib alates 1.01.2019).

Taotlusprotsess

Taotlus toetuse saamiseks esita KredExi vormil ning esita see koos lisade ja lisadokumentidega digiallkirjastatuna KredExi e-teeninduse kaudu või e-kirjaga aadressile paneelid@kredex.ee.

NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana arvestusega, et üks kiri oleks alla 10 MB. Kõige mugavam on vajalikud dokumendid esitada läbi meie e-teeninduse.

 • energiatootmisseadme ja selle paigaldamise hinnapakkumused
 • andmed kinnistu ja selle oluliseks osaks oleva hoone kuuluvuse kohta, kui kinnistusraamatus ei ole need andmed kättesaadavad
 • kohaliku jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine
 • energiatootmisseadme eeldatava aastase energiatoodangu andmed
 • energiatootmisseadme paigaldamise projekt
 • hoone energiamärgis (elamu korral)
 • määruse § 8 lõike 2 punktide 1 ja 2 kohased tarbimiskoha elektri tarbimise andmed

Täida väljamaksetaotlus, lisa vajalikud dokumendid ja saada need e-posti aadressile paneelid@kredex.ee või esita KredExi e-teeninduses.

Lisadokumendid:

 • esitatud arved ja selle tasumist kinnitavad maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõtted
 • töö üleandmise-vastuvõtmise akt ja ehitus- või töövõtuleping
 • kasutusteatis või -luba
 • kehtiv hoone- või eraldiasetseva energiatootmisseadme rajatise kindlustuspoliis

NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana arvestusega, et üks kiri oleks alla 10 MB. Kõige mugavam on vajalikud dokumendid esitada läbi meie e-teeninduse.

Toetuse saaja esitab KredExile energiatootmisseadme mõõdetud kuupõhised kalendriaasta energiatootmise andmed kord aastas 1. veebruariks kolmel aastal pärast toetuse väljamakse tegemist.

Energiatootmise andmed esitatakse digitaalselt allkirjastatuna KredExi e-teeninduse kaudu või e-kirjaga paneelid@kredex.ee.

Kogemuslood

Pane päike enda kasuks tööle!
Eesti on suurepärane koht päikeseelektri tootmiseks! Ettevõtted, korteriühistud, omavalitsused ja muud organisatsioonid saavad KredExist taotleda päikesepaneelide investeeringutoetust. Toetust saab energiatootmisseadme projekteerimiseks, soetamiseks ja ka paigaldamiseks. Uuri lisa www.kredex.ee/toetus.

Võta ühendust

Kersti Saar
toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, päikesepaneelide investeeringutoetus ja lammutustoetus)
kersti.saar [at] kredex.ee
Heikki Parve
energiasäästu projektijuht (ELMO, päikesepaneelide investeeringutoetus, korterelamute rekonstrueerimistoetus)
heikki.parve [at] kredex.ee