Laenukäendus

Eesmärk

Laenukäendus on abiks siis, kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kuid selle saamiseks puuduvad tal piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.

NB! KredExi laenukäendus saab olla ainult uue kohustuse (pangalaenu, liisingutehingu või pangagarantii) lisatagatis.

Kasutegurid

 • Laenukäendus aitab, kui ettevõttel puuduvad piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.

Kellele sobib

Laenukäendus

alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • ettevõtja on krediidivõimeline ning
 • ettevõtja omakapital vastab äriseadustiku nõuetele (KredEx võib teha erandi juhul, kui ettevõtja registreerimisest on möödunud alla kolme aasta) ning
 • ettevõtjal puuduvad riiklike maksude puhul ning krediidiasutuste ees tähtaega ületanud ja ajatamata võlad.

Olulised tingimused

Käendust ei anta järgmistele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus
 • tubaka (ja sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine
 • maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
 • sõidukite ja liikurmasinate soetamine juhul, kui käendus väljastatakse volikirja alusel KredExi nimel
 • jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite rahastamine
 • finants- ja kindlustustegevusega tegelevad ettevõtjad
 • kinnisvaraarendusprojektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendatakse oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud rentida osa pindu välja tingimusel, et rendilaekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest
 • ekspordiga seotud tegevus, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • seadusest tulenevate maksude tasumisega seotud garantiid
 • tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine
 • investeeringud, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ8 lisas 1 loetletud tegevusaladel
 • investeeringud lennujaamataristusse, välja arvatud juhul, kui need on seotud keskkonnakaitsega või kui nendega kaasnevad investeeringud, mis on vajalikud lennujaamataristu ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks või vähendamiseks
 • hasartmänguvaldkonnas tegutsev ettevõtja
 • rahastamise eesmärk on kasutada importtoodete asemel kodumaiseid tooteid
 • valdkonnad, mis on seotud pornograafiaga, andmete ebaseadusliku allalaadimisega ja ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele
 • teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas eesmärgiga teaduslikul või ravieesmärgil kloonida inimesi või arendada geneetiliselt muundatud organisme
Käenduse suurus

Väike või keskmise suurusega ettevõtja: kuni 25 mln eurot.

 • Käendussummal üle 5 mln euro kehtivad lisatingimused.
 • Käendussummal üle 10 mln euro suurust krediidiriski ettevõtja kohta saab võtta juhul kui sihtasutus saab kasutada edasikindlustust.

Suurettevõtja: kuni 2,25 mln eurot.

Lisatingimused ettevõtjale üle 5 mln euro suuruse krediidiriski puhul

 • Rahastataval projektil on üks järgmistest eesmärkidest:
  • suurendada ekspordipotentsiaali
  • suurendada energia- ja materjali kasutamise tõhusust
  • võtta kasutusele taastuvenergia
  • automatiseerida tegevust
 • Rahastatav investeering vastab jätkusuutliku investeeringu põhimõtetele
Käenduse ulatus

Kui sihtasutuse krediidirisk ettevõtja kohta on kuni 5 mln eurot:

 • Kuni 80% võetavast kohustusest, erandina ehitussektori puhul kuni 60%.

Kui sihtasutuse krediidirisk ettevõtja kohta on 5-10 mln eurot:

 • Kuni 50% võetavast kohustusest
 • Kui sihtasutus saab kasutada edasikindlustust, siis on käenduse ulatus kuni 70% tagatavast kohustusest, erandina ehitussektori puhul kuni 60%

Kui sihtasutuse krediidirisk ettevõtja kohta on 10-25 mln euro:

 • Kuni 60% võetavast kohustusest

Käendussumma väheneb koos laenu- või liisingusumma vähenemisega.

Käendustasu
 • Investeerimislaenu, käibelaenu, arvelduskrediidi, korduvkasutusega laenulimiidi (RCL), liisingu ja pangagarantii korral 0,8–3,8% käenduse jäägilt aastas.
 • Pangagarantii limiidi korral 0,5–3,8% käenduse jäägilt aastas.
Lepingutasu 

Käenduse andmise otsustab ja käenduslepingu koostab pank:

 • 0,5% käendussummalt, min 30 eurot.

Käenduse andmise otsustab ja käenduslepingu koostab KredEx:

 • Kuni 520 000 eurose käenduse puhul 0,5% käendussummalt, min 30 eurot.
 • Suurema kui 520 000 eurose käenduse puhul 1% käendussummalt.
Lepingu muutmise ja ennetähtaegse lõpetamise tasu

Käenduse muudatuse otsustab ja käenduslepingu koostab pank:

 • 0,20% käenduse jäägilt, min 30 eurot, kui lepingu muutmise põhjus on käenduse ja sellega tagatud kohustuse suurendamine.
 • Teistel juhtudel tasu puudub.

Käenduse muudatuse otsustab ja käenduslepingu koostab KredEx:

 • 0,20% käenduse jäägilt, min 30 eurot.
 • Lepingu riski mittesuurendavate tehniliste tingimuste või majanduslikku sisu mitteomavate või väheoluliste tingimuste muudatuste puhul arvutatakse lepingu muutmise tasu järgmiselt:
  käenduse summa või jääk suurusega
  • kuni 50 000 eurot: lepingu muutmise tavatasu;
  • üle 50 000 euro: 100 eurot + 0,002% käenduse summalt või jäägilt.


Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasu 1% käenduse jäägilt, min 30 eurot. Tasu võetakse juhul kui käendatav kohustus jääb edasi kehtima ka pärast sihtasutuse käenduslepingu lõppemist.

Laenutaotleja soovituslikud finantsnäitajad
 • Laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) on pärast laenu väljastamist konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,2.
 • Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (ingl current ratio) on vähemalt 1,1.
 • Omakapitali osakaal bilansimahust pärast võetavaid kohustusi on vähemalt 20%.

Hea teada

 • KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT "Riigiabi ja vähese tähtsusega abi" alaosast.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

Taotlusprotsess

Laenukäenduse kasutamiseks pöördu palun panka või liisinguettevõttesse, kes esitab käenduse saamiseks taotluse KredExile. Sõltuvalt käendussumma suurusest ja projekti keerukusest võtab käendusotsuse tegemine aega kuni neli nädalat.

Vajaduse korral võtab KredEx Sinuga ise ühendust.

Kogemuslood

Coffee People röstib parimat kohvi maailmas
Coffee People on hea näide täielikust pühendumisest – oma huvile, oma ettevõttele, oma varustajatele ning lõpptarbija võimalikult täiuslikule kohvikogemusele. Ettevõtete tootmise ja tarneahelate jätkusuutlikkuse tagamine ei ole enam erand, vaid saamas normiks ning Coffee People on kahtlemata konkurentidest suure sammu võrra ees.
Softrend - õige diivan
Softrend on mööblitootja, kes on selgelt läbi mõelnud oma kliendikogemuse ja positsioneerinud end turul vastavalt. Nad ei müü kliendile lihtsalt diivanit, vaid Softrendi eesmärk on pakkuda head kogemust pikkadeks aastateks ja seda alates hetkest, kui klient esimest korda salongi astub.
SRC Group AS on juhtiv merendussektori teenusepakkuja
SRC Group on laia haardega ettevõte, mis tegutseb laevandus-, off-shore´i ja tööstussektoris üle maailma. Viimastel aastatel on nad järjepidevalt investeerinud ettevõtte konkurentsivõime ja müügivõimekuse kasvu. Nende soov pakkuda parimaid teadmispõhiseid lahendusi ja väga head kvaliteeti on kindlasti kasuks tulnud ja annab vajaliku konkurentsieelise.

Võta ühendust

Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Marek T

Marek Tiivel

kliendihaldur

marek.tiivel [at] kredex.ee