fbpx Tarnijakrediidi kindlustus | KredEx

Eesmärk

Tarnijakrediidi kindlustuse eesmärk on pakkuda kindlustust ostja makseraskustest tuleneva kahju vastu neile Eesti ettevõtetele, kes ekspordivad üle kaheaastase maksetähtajaga kapitali- ja kestvuskaupu.

Teenust pakkudes lähtume Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikide rahvusvahelisest kokkuleppest riiklike ekspordigarantiide pakkumise kohta.


Kasutegurid

 • Säästad ostjate taustinfo hankimiselt ja hindamiselt aega ja raha.
 • Saad võimaluse müüa julgelt uuel ja tundmatul turul.
 • Saad lahendada ostja finantseerimisküsimuse ise või KredExi ekspordilaenu abil.
 • Saad abi võlgade sissenõudmisel.
 • Saad hüvitist, kui ostja osutub maksejõuetuks.

Kellele sobib

 • tegutsev ettevõte
 • eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • müüd masinaid, seadmeid, IT-programmi arendust vms, mis on kapitalimahukas
 • soovid saada konkurentide ees eelise, pakkudes pikka maksetähtaega
 • plaanid suurendada ekspordimahu uuele tasemele

Olulisemad tingimused

 • Kindlustus katab Su ettevõttele ostja tasumata arvete tõttu tekkinud kahju.
 • Kindlustushüvitist saad lepingus kokkulepitud kindlustusjuhtumi korral.
 • Kindlustus on seotud kokkulepitud ostja ja eksporditehinguga.
 • Kindlustuskate on kuni 95% kahjust.
 • Eksporditehingu maksetingimused:
  - maksetähtaeg ostjale on üldjuhul 2–10 aastat (OECD riikides kuni 5 aastat);
  - ettemakse ekspordilepingu alusel on vähemalt 15% tehingusummast;
  - tagasimakseid tehakse võrdsete osamaksetena. Maksetevaheline aeg võib olla kuni 6 kuud.

Tarnijakrediidi kindlustuse protsess

Täida taotlusvorm ja saada see aadressile krediidikindlustus@kredex.ee. Küsimuste korral võta ühendust meie halduriga.

Kui soovid pakkuda ostjale finantseerimist KredExi ekspordilaenu abil, esita ekspordilaenu taotlus.

Esita ostja kohta järgnev info:

 • ostja viimase kolme aasta finantsaruanded
 • ostja rahavoogude prognoos
 • ostja ja müüja kinnitus altkäemaksu mitteandmise kohta

Enne pakkumise tegemist veendume, kas oleme su ettevõtte vajadustest õigesti aru saanud, ja selgitame kindlustuse toimimist.

Teeme Sulle pakkumise, milles on kirjas ka ostja finantsvõimekuse analüüs, kindlustustingimused ja kindlustusega seotud kulud. Selle põhjal saad leppida ostjaga ekspordilepingu maksetingimustes täpsemalt kokku.

Kui oled ostjaga tingimused kokku leppinud ja meie pakkumine sobib, allkirjastame kindlustuslepingu ning sa saad arve kindlustusmakse tasumiseks.

Kui ostja viivitab arvete tasumisega, siis tuleta seda talle algul ise meelde – sul on aega 30 päeva. Kui see ei aita olukorda lahendada, anna meile võlast teada hiljemalt 14 päeva jooksul peale 30-päevase perioodi lõppu. Ootame infot e-posti aadressile krediidikindlustus@kredex.ee või kodulehe vormi kaudu.

Hüvitist saad taotleda, kui on tekkinud kindlustusjuhtum. See võib olla näiteks ostja pankrot või olukord, kui ta ei ole suutnud tasuda arvet 90 päeva jooksul peale maksegraafikus antud tähtaega. Täida hüvitise taotluse vorm ja lisa kahju tõendavad dokumendid.

KredEx Krediidikindlustus julgustab vastutustundlikku käitumist nii riigisiseste kui rahvusvaheliste äritehingute tegemisel. See tähendab muuhulgas mõistliku hoole rakendamist selleks, et ära tunda ja ära hoida korruptsiooniohtlikke olukordi ning vältida seotust altkäemaksu andmise, saamise ning vahendamisega seoses äritehingutega, millest tulenevaid ostja makseriske soovitakse krediidikindlustuse abil maandada.

Kõik äritehingus osalevad isikud peaksid tegutsema kooskõlas altkäemaksu keelavate õigusaktidega. Rahvusvahelise äritehingu korral on oluline jälgida, et tegevus oleks kooskõlas kõigi asjassepuutuvate riikide õigusaktidega. Äritehingus osalevad isikud peaksid rakendama mõistlikke juhtimis- ja sisekontrollimeetmeid, et tagada oma organisatsioonis ühtne arusaam heakskiidetud väärtustel baseeruvast käitumisest ning kontrollikeskkonna toimimine.

KredEx Krediidikindlustus juhib tähelepanu, et Eestis kehtiva Karistusseadustiku kohaselt on karistatavad nii avaliku kui erasektori altkäemaksusüüteod, muuhulgas ka välisriigis toime pandud altkäemaksusüüteod. Selliste süütegude korral on karistuseks ettenähtud rahatrahv või vanglakaristus ning süüteoga omandatud vara konfiskeerimine.     

KredEx Krediidikindlustus järgib OECD nõukogu soovitusi altkäemaksu vältimiseks rahvusvahelistes äritehingutes: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0447 

Nendest soovitustest lähtuvalt taotleb KredEx Krediidikindlustus ostja makseriskide kindlustamisel asjassepuutuvatelt tehinguosalistelt kinnituse esitamist selle kohta, et tehinguosaline ega ükski tema nimel tegutsev isik ei ole seotud altkäemaksu andmise, saamise ega vahendamisega, ei ole sellega seoses süüdistatav ega uurimise all, samuti et kindlustatavate äritehingutega seoses maksmisele kuuluvad tasud on eranditult õiguspärased. Kinnitus võib sisalduda krediidikindlustuse lepingu tingimustes või tuleb see esitada eraldiseisvalt. Tehinguosalise seotus altkäemaksuga tähendab, et KredEx Krediidikindlustus ei sõlmi kindlustuslepingut, peatab kindlustushüvitise väljamaksed, ütleb üles varem sõlmitud kindlustuslepingu või nõuab tagasi juba välja makstud kindlustushüvitise.  

Võta ühendust

Anneli Liinat
kliendihaldur
anneli.liinat [at] kredex.ee
Külli Saarepera
kliendihaldur
kylli.saarepera [at] kredex.ee
Kersti Maisvee
ärisuhete juht
kersti.maisvee [at] kredex.ee
Ivika Kolk
müügiosakonna juhataja kt
ivika.kolk [at] kredex.ee

Enne lepingu sõlmimist tutvu AS KredEx Krediidikindlustuse tingimustega ja lisaküsimuste korral pöördu meie spetsialistide poole.