Tööstuslaen

Eesmärk

KredExi tööstuslaenu saab kasutada materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse tehtavate investeeringute kaasrahastamiseks koos panga või liisinguettevõttega.

Sihtrühm on töötleva tööstuse, mäetööstuse, elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotuse ning jäätmetöötluse ja -kõrvalduse väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE).

NB! Tööstuslaenuga saab rahastada ainult selliseid projekte, mis ei ole rahastamisotsuse tegemise ajaks täies ulatuses ellu viidud.

Kasutegurid

 • Tegemist on allutatud laenuga, mis aitab suurendada projekti omaosalust krediidiasutuse jaoks.
 • Ettevõtte jaoks on omafinantseering tavalisest väiksem ja mõningatel juhtudel ei olegi seda vaja.

Kellele sobib

Ettevõtte rahastamiseks

alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline ning

 • omakapital vastab äriseadustiku nõuetele ning

 • ettevõtte omakapital ja omafinantseering kokku on vähemalt 50% taotletavast tööstuslaenu summast ning

 • ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse ja tal puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad ning

 • ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad.

Olulised tingimused

Laenu ei anta järgmistele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus
 • tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine
 • relvade ja laskemoona tootmine, töötlemine ja turustamine
 • maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
 • sõiduautode soetamine
 • kinnisvara arendamise projektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendatakse oma, sh tütar- ja sidusettevõtjate kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised (välja arvatud tütar- ja sidusettevõtjatelt) ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest
 • hasartmänguvaldkonnas tegutsevad ettevõtjad
 • tegevusvaldkonnad, mis on seotud pornograafiaga, andmete ebaseadusliku allalaadimisega ja ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele
 • selline teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas, mille eesmärk on kloonida inimesi teaduslikul või ravieesmärgil või arendada geneetiliselt muundatud organisme
 • rahastamise eesmärk on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel
 • ekspordiga seotud tegevus, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega juhul, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine
 • investeeringud vähendamaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ lisas I loetletud tegevusaladel
 • investeeringud lennujaamataristusse, välja arvatud juhul, kui need on seotud keskkonnakaitsega või kui nendega kaasnevad investeeringud, mis on vajalikud lennujaamataristu ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks või vähendamiseks
Laenusumma

Kuni 2 miljonit eurot, kuid mitte üle 40% projekti maksumusest.

Laenuintress

Üldjuhul, kui KredEx rahastab projektist

 • kuni  20,00%, on intress krediidiasutuse intressimääraga võrdne
 • 20,01–30,00%, on intress krediidiasutuse intressimäär + 1 protsendipunkt
 • 30,01–40,00%, on intress krediidiasutuse intressimäär + 2 protsendipunkti.
Laenutähtaeg

Kuni 15 aastat.

Lepingutasud
 • Lepingu sõlmimise ja ennetähtaegse lõpetamise tasu puudub.
 • Lepingu muutmise tasu on 0,2% laenujäägilt.
Laenutagatis

Eraldi tagatis ei ole tööstuslaenu jaoks tavaliselt vajalik või seatakse viimase järjekorra hüpoteek või kommertspant.

Laenu tagastamine
 • Kuni krediidiasutusega sõlmitud laenulepingu lõpuni on tööstuslaenu põhiosamaksetel maksepuhkus ja tasutakse ainult intressi.
 • Pärast krediidiasutusega sõlmitud laenulepingu lõppu tasutakse tööstuslaenu samade osamaksetega graafiku alusel.

Hea teada

 • Infot COVID-19 puhangust tingitud likviidsusraskuste leevendamiseks mõeldud kriisimeetmete kohta leiad SIIT LEHELT.
 • KredExilt saab laenu taotleda ainult juhul, kui taotlus on saanud pangalt või liisinguettevõttelt positiivse finantseerimisotsuse.
 • KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT "Riigiabi ja vähese tähtsusega abi" alaosast.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

Taotlusprotsess

​​​​​​Tööstuslaenu taotlemiseks pöördu esmalt panka või liisinguettevõttesse, et saada otsus pangalaenu või liisingu väljastamise kohta.

Panga või liisinguettevõtte positiivse otsuse korral täidab (üldjuhul) pangahaldur tööstuslaenu taotluse (e-teenuste keskkonda saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga), millele lisatakse järgmised dokumendid:

 • finantsprognoosid KredExi vormil
 • äriplaan, sh investeeringu projektiplaan
 • krediidi- või finantseerimisasutuse pädeva organi otsus laenu või liisingu väljastamise kohta
 • viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne
 • jooksva majandusaasta vahearuanne, mis ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui kolm kuud
 • ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused

Kogemuslood

Waldchnep OÜ – ettevõte, mis loob Ida-Virumaal töökohti
Waldchnep on hea näide sellest, et ettevõtte rajamise idee võib olla juhuslik, ent pühendumise ja vaevaga on võimalik suuri tegusid korda saata. Nende otsus piirilinna kolida lahendas kahtlemata mitu muret korraga – kohalikud said juurde stabiilse tööandja ning ettevõtte laienemine ei ole jäänud tööjõu puudumise taha.

Võta ühendust

Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Karmen Piip

Karmen Stepin

nooremkliendihaldur

karmen.stepin [at] kredex.ee

Marek Tiivel

kliendihaldur

marek.tiivel [at] kredex.ee