Kapitalilaen

Eesmärk

KredExi kapitalilaen on allutatud laen, mille sihtrühm on ärimudeli toimimist tõestanud ja hea arengupotentsiaaliga kiiresti kasvavad ettevõtted. Kapitalilaenu sihtotstarve on rahastada tegevusi, mille eesmärk on suurendada ettevõtte arendamise või laiendamise kaudu selle konkurentsivõimet.

Kasutegurid

 • Nagu omanik nii annab ka KredEx ettevõtja kasutusse kapitali, mis tänu allutatusele suurendab teiste rahastajate silmis omafinantseeringut. See võimaldab kaasata lisarahastust näiteks pangalaenuna.

Kellele sobib

Kapitalilaen

tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline ning
 • omakapital vastab äriseadustiku nõuetele ning
 • ettevõtte omakapital on vähemalt 100 000 eurot ja osakaal bilansis vähemalt 10% ning
 • ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse ja tal puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad ning
 • ettevõtte võtmeisikud on usaldusväärsed ja pädevad ning
 • laenu teenindamise kattekordaja (DSCR) on konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,1.

Olulised tingimused

Laenu ei anta järgnevatele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsa ülestöötamine, välja arvatud puidu töötlemisega seotud tegevusteks
 • relva- ja tubakatööstus
 • maanteekaubavedudeks ettenähtud veokite soetamine, kui laenu väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • jae- ja hulgikaubandusettevõtete käibevahenditeks
 • kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendatakse oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida. Sel juhul ei tohi rendilaekumised (välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt) ületada 30% laenusaaja aastakäibest
 • ekspordiga seotud tegevus, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui laenu väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • ettevõtte omanike hulgas on madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtteid
Laenusumma

Kuni 2 miljonit eurot, kuid mitte rohkem kui ettevõtte omakapitali suurus laenu väljastamise ajal. Kapitalilaenu osakaal võib olla kuni 67% rahastatavast projektist.

Laenuintress

Üldjuhul vahemikus 7,5–15%. Lõplik intress sõltub projekti riskitasemest ja tagatistest.

Lepingutasud
 • Lepingutasu on 1% laenusummalt.
 • Lepingu muutmise tasu on 0,2% laenujäägilt.
Laenutähtaeg
 • Üldjuhul 3 kuni 5 aastat, kuid mitte üle 10 aasta.
 • Maksepuhkus on kuni 3 aastat, kuid mitte üle 7 aasta.
Laenulepingu ennetähtaegne lõpetamine

Laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist teatab laenusaaja KredExile vähemalt 3 kuud ette.
Kui laenusaaja soovib laenu tagastada

 • 24–36 kuud pärast laenu väljastamist, lisandub leppetasuna arvestatud intress 36 kuust puudujääva ajavahemiku eest
 • vähem kui 24 kuud pärast laenu väljastamist, lisandub leppetasuna 12 kuu intress laenu tagastatavalt osalt.
Laenusaaja peamised kohustused
 • Esitama KredExile kvartaalseid tegevus- ja finantsaruandeid.
 • Nimetama KredExi nõudmisel ettevõtte nõukogusse KredExi esindaja.
 • Kooskõlastama lepingus sätestatud piirmäära ületavate lisakohustuste võtmise, investeeringute tegemise ja vara võõrandamise.

Hea teada

 • Kui ettevõte plaanib äriplaani teostamiseks võtta peale kapitalilaenu ka pangalaenu, on soovitatav pöörduda samal ajal nii panka kui ka KredExisse, et need asutused saaksid laenutingimused omavahel kooskõlastada.
 • KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT "Riigiabi ja vähese tähtsusega abi" alaosast.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

Taotlusprotsess

Kapitalilaenu taotlemiseks täida kapitalilaenu taotluse vorm ekredex.ee lehel.
Taotlusele lisa:

 • äriplaan
 • finantsprognoosid, mis hõlmavad vähemalt laenuperioodi
 • viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne ja jooksva aasta vähem kui kaks kuud vana vahearuanne
 • ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused

Võta ühendust

Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Marek T

Marek Tiivel

kliendihaldur

marek.tiivel [at] kredex.ee