Kapitalilaen

Eesmärk

Kapitalilaen on allutatud laen. See on abiks siis, kui ettevõte soovib rahastada kiiret kasvu laenuga, kuid pangalaenu jaoks on tal omafinantseering liiga väike või puuduvad piisavad tagatised.

Laenu sihtotstarve on selliste tegevuste rahastamine, mille eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet selle arendamise või laiendamise teel.

Kasutegurid

 • Nagu omanik nii annab ka KredEx ettevõtja kasutusse kapitali, mis tänu allutatusele suurendab teiste rahastajate silmis omafinantseeringut. See võimaldab kaasata lisarahastust näiteks pangalaenuna.

Kellele sobib

Kapitalilaen

tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse.
 • ettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused.
 • ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline.
 • ettevõtte omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele.
 • ettevõtte võtmeisikud on usaldusväärsed ja pädevad.
 • ettevõtte omakapitali suurus on vähemalt 100 000 eurot ja omakapitali osakaal bilansis vähemalt 10%.
 • laenu teenindamise kattekordaja on konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,1
 • KredEx võib omakapitali hulka arvata ettevõttele antud KredExi laenule allutatud laenu

Olulisemad tingimused

Laenu ei anta järgnevatele tegevustele ja ettevõtjatele
 • Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsa ülestöötamine, välja arvatud puidu töötlemisega seotud tegevusteks
 • Relva- ja tubakatööstus
 • Maanteekaubavedudeks ettenähtud veokite soetamine, kui laenu väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • Jae- ja hulgikaubandusettevõtete käibevahenditeks
 • Kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendatakse oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida. Sel juhul ei tohi rendilaekumised (välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt) ületada 30% laenusaaja aastakäibest
 • Ekspordiga seotud tegevus, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui laenu väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • Ettevõtte omanike hulgas on madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtteid
Laenusumma

Laenusumma on kuni 2 mln eurot, kuid mitte rohkem kui ettevõtte omakapitali suurus laenu väljastamine ajal. Kapitalilaenu osakaal võib olla kuni 67% rahastatavast projektist.

Laenuperiood

Laenuperiood on üldjuhul üldjuhul 3–5 aastat, kuid mitte üle 10 aasta.

Maksepuhkus on üldjuhul kuni 3 aastat, kuid mitte üle 7 aasta.

Laenuintress

Intress on üldjuhul 8,5–15%, sõltudes ettevõtja ja projekti riskitasemest ning tagatistest.

Intress võib koosneda kahest osast: fikseeritud intressist ja ettevõtte edukusest sõltuvast intressist. Fikseeritud intressi maksed tasutakse tavaliselt kord kuus ja selle igakuiselt, perioodiliselt tasumisele kuuluva intressi osakaal on ligikaudu 67% kogu intressist. Ettevõtte edukusest sõltuv intress makstakse laenuperioodi lõpus.

Lepingutasud

Lepingu sõlmimise tasu on 1% laenusummalt, kuid mitte üle 10 000 euro.

Lepingu muutmise tasu on 0,2 % laenujäägilt.

Laenusaaja kohustused

Laenusaaja kohustub:

 • esitama KredExile kord kvartalis tegevus- ja finantsaruande;
 • nimetama KredExi nõudmisel ettevõtte nõukogusse KredExi esindaja;
 • kooskõlastama KredExiga lepingus fikseeritavat piirsummat ületavate lisakohustuste võtmise, investeeringute tegemise ja vara võõrandamise.
Laenulepingu ennetähtaegne lõpetamine

Laenulepingu ennetähtaegne lõpetamine:

 • Laenusaaja teatab KredExile vähemalt kolm kuud ette soovist tagastada laen enne tähtaega.
 • Kui laenusaaja tagastab laenu enne tähtaega varem kui 24 kuud pärast laenu väljastamist, tasub ta KredExile ka leppetasu, milleks on enne tähtaega tagastatud laenusummalt 12 kuu eest arvestatav intress.
 • Kui laenusaaja tagastab laenu enne tähtaega pärast 24 kuu, kuid enne 36 kuu möödumist alates laenu väljastamisest, tasub ta KredExile ka leppetasu, milleks on tagastatud laenult arvestatav intress 36 kuust puudujääva perioodi eest.

Hea teada

 • Infot COVID-19 puhangust tingitud likviidsusraskuste leevendamiseks mõeldud kriisimeetmete kohta leiad SIIT LEHELT
 • Kui ettevõte plaanib äriplaani teostamiseks võtta peale kapitalilaenu ka pangalaenu, on soovitatav pöörduda samal ajal nii panka kui ka KredExisse, et need asutused saaksid laenutingimused omavahel kooskõlastada.
 • Panga või liisinguettevõtte positiivse rahastusotsuse korral täida tööstuslaenu taotlemise taotlus (e-teenuste keskkonda saad siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga). Lisa taotlusele:
  • finantsprognoosid KredExi vormil
  • äriplaan, sh investeeringu projektiplaan
  • viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne
  • jooksva majandusaasta vahearuanne, mis ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui kaks kuud
  • ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused
 • KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT "Riigiabi ja vähese tähtsusega abi" alaosast.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin

Taotlusprotsess

Kapitalilaenu taotlemiseks täida taotlus (e-teenuste keskkonda saad siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga), millele lisa vajalikud dokumendid.

Võta ühendust

Mihhail Knut

Mihhail Knut

kliendihaldur

mihhail.knut [at] kredex.ee
Natalja Pauku

Natalja Pauku

kliendihaldur

natalja.pauku [at] kredex.ee
Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Karmen Piip

Karmen Piip

nooremkliendihaldur

karmen.piip [at] kredex.ee