Erakorraline laenukäendus majanduse toetamiseks

Suletud

Eesmärk

Erakorralist proportsionaalset käendust saavad kasutada ettevõtjad, kelle tegevus on negatiivselt mõjutatud Venemaa kallaletungist Ukrainale, samuti energiahinna tõusu mõju leevendamiseks.

NB! Erakorraline käendus majanduse toetamiseks saab olla ainult uue kohustuse (pangalaen, laenulimiit või arvelduskrediit) tagatis.


Teenus on suletud. Käendustaotlusi võeti vastu kuni 30.11.2023.

Kasutegurid

 • Käendatavat laenu on võimalik kasutada Ukrainas toimuva sõjategevuse ja energiakriisi mõjude leevendamiseks tehtavate kulutuste rahastamisel.
 • Laenusid Ukrainas toimuvast sõjategevusest tekkinud mõjude leevendamiseks, on võimalik käendada kui rahastatakse kulusid, mis on tingitud tarneahelate muutmisest eesmärgiga teha vajalikke või nendega kaasnevaid ümberkorraldusi ettevõtja tegevuses.

Kellele sobib

Laen

tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • viimase kolme aasta jooksul moodustasid Ukraina, Venemaa ja/või Valgevene turg vähemalt 10% laenusaaja käibest või oli laenusaaja sunnitud sulgema oma üksused nimetatud turgudel või

 • laenusaaja põhitoorainete hinnad on kasvanud vähemalt 50% võrreldes 2020. aasta hindadega. Põhitooraineks loetakse toorainet, mille maksumus laenusaaja 2020. aasta käibest moodustas vähemalt 20% või

 • laenusaaja energiakulud moodustasid vähemalt 3% tema käibest viimase kolme aasta jooksul.

Tingimuste täitmine peab olema dokumentaalselt tõestatud

Olulised tingimused

Peamised tingimused laenusaajale
 • Laenusaaja on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse ja ta on äriregistrile esitanud nõutud andmed ning

 • laenusaaja on esitatud finantsprognooside alusel pikas plaanis jätkusuutlik ja maksejõuline ning

 • laenusaaja ei olnud 31.12.2021 seisuga raskustes olev ettevõtja ning

 • ettevõtjal puudusid 01.03.2022 seisuga tähtaega ületavad võlad krediidiasutustele ja riiklike maksude võlad või on need käenduse taotlemise seisuga tasutud või ajatatud ning

 • ettevõtja on käenduse taotlemise seisuga täitnud maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse ning

 • laenusaaja omakapitali osakaal bilansimahus on 2021. aastal lõppenud majandusaasta kinnitatud aruande alusel aruandeperioodi lõpu seisuga vähemalt 25% ning

 • laenusaaja intressi kandvate kohustuste (taotlemisel esitatud majandusaasta värskeima vahearuande seisuga) ja EBITDA  suhe on koos võetava laenuga 2021. aastal lõppenud majandusaasta kinnitatud aruande EBITDA alusel alla 7.

Käenduse ulatus
 • Kuni 80% võetavast kohustusest, erandina jae- ja hulgikaubandusettevõtja käibekapitali rahastamisel ning ehitussektoris tegutseva ettevõtja korral kuni 60%.
 • Sihtasutuse suurim vastutus on siinsete teenusetingimuste alusel panga ja liisinguandja ees piiratud ega ületa 80% panga ja liisinguandja poolt erakorraliste teenuste raames väljastatud käenduste kogusummast.
Käenduse tingimused
 • Käendatav kohustus on laen, laenulimiit ja arvelduskrediit.
 • Laen tagastatakse amortiseeruva graafiku alusel ja laenuperioodi lõpuks peab laenujääk olema null.
 • Sihtasutus käendab uut laenu. Refinantseerimine ei ole lubatud.
 • Käendatava laenu sihtotstarve on Ukrainas toimuva sõjategevuse ja energiakriisi mõju leevendamiseks tehtavate kulutuste rahastamine.
 • Riigiabi ajutise kriisiraamistiku alusel sihtasutuse käendusega tagatavad laenud on kokku piiratud summaga, mis ei ületa 15% laenusaaja kolme viimase lõppenud aruandeperioodi keskmisest aasta kogukäibest või 50% energiakuludest taotluse esitamise kuule eelnenud 12 kuu jooksul.
 • Lisaks on laenusumma piiratud summaga, mis ei ületa ettevõtja kahekordset 2021. aastal Eesti Vabariigis maksustatud palgakulu koos sotsiaalmaksuga.
 • Käendatava laenu intressimäär ei tohi olla kõrgem kui 6 kuu EURIBOR + 6% aastas (selles kontekstis ei ole EURIBOR-i arvestuslik väärtus kunagi alla nulli) ja lepingutasu ei tohi üle 1% käendatava laenu summast.
 • Suurim käendussumma ühele ettevõtjale on 10 miljonit eurot.
Käenduse kehtivus
 • Käendus kehtib kuni 72 kuud.
 • Käenduslepingut on riigiabi ajutise kriisiraamistiku raames võimalik sõlmida ja muuta kuni 31.12.2022. Alates 01.01.2023 lähtutakse käenduse muutmisel kehtivatest riigiabi reeglitest.
 • Sihtasutuse käenduse andmise otsus kehtib 30 kalendripäeva juhul, kui sihtasutuse otsuses ei ole märgitud teisiti, kuid mitte kauem kui 31.12.2022.
 • Sihtasutus võtab käenduse taotluseid vastu kuni 30.11.2022 ja menetleb neid laekumise järjekorras kuni toetusraha ammendumiseni.

 

Käendustasu

Väike ja keskmise suurusega ettevõtjal:

 • Kuni 12-kuulise käenduse korral 0,25% käenduse jäägilt aastas.
 • 12- kuni 36-kuulise käenduse korral 0,5% käenduse jäägilt aastas.
 • Pikema kui 36-kuulise käenduse korral 1% käenduse jäägilt aastas.

Suurettevõtjal:

 • Kuni 12-kuulise käenduse korral 0,5% käenduse jäägilt aastas.
 • 12- kuni 36-kuulise käenduse korral 1% käenduse jäägilt aastas.
 • Pikema kui 36-kuulise käenduse korral 2% käenduse jäägilt aastas.
Lepingutasud

Lepingutasu: 0,2% käendussummalt, min 30 eurot.

Lepingu muutmise tasu: 0,2% käendussummalt, min 30 eurot.

Lepingu riski mittesuurendavate tehniliste tingimuste  või majanduslikku sisu mitteomavate või väheoluliste tingimuste muudatuste puhul arvutatakse lepingu muutmise tasu järgmiselt: käenduse summa või jääk suurusega

 • kuni 50 000 eurot: lepingu muutmise tavatasu;
 • üle 50 000 euro: 100 eurot + 0,002% käenduse summalt või jäägilt.

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu puudub.

Piirangud laenusaajale

Laenusaajal on keelatud:

 1. maksta dividende või teha omanikele muid omakapitali vähendavaid väljamakseid;
 2. tagastada omanike ja kolmandate isikute laene, mis on allutatud sihtasutuse käendusega kohustusele;
 3. maksta omanikele või nendega seotud kolmandatele isikutele juhtimis- või muid sarnaseid tasusid või ettevõtlusega mitteseotud tasusid (lubatud on maksta töötasu mõistlikus määras);
 4. osta või müüa omanikele või nendega seotud isikutele turuhinnast erineva hinnaga kaupu või teenuseid.

Laenusaaja on kohustatud sihtasutusega enne kooskõlastama:

 1. uute võlakohustuste võtmise;
 2. laenude andmise.
Käendust ei anta järgmistele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus

 • finants- ja kindlustustegevusega tegelevad ettevõtjad (EMTAK-i K-jagu)

 • tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine

 • maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine

 • sõiduautode soetamine. Tarbesõidukeid ja liikurmasinaid on lubatud soetada üksnes sihtasutuse igakordse otsuse alusel

 • kinnisvara arendamise ja soetamise projektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Erandina on lubatud rentida osa pindu välja tingimusel, et kinnisvara arendatakse või soetatakse ettevõtja enda või tema tütar- ja sidusettevõtjate muu majandustegevuse tarbeks ning rendilaekumised ei ületa 30% ettevõtja aastakäibest (piirang ei kehti tütar- ja sidusettevõtjatele rentimisel)

 • hasartmänguvaldkonnas tegutsev ettevõtja

 • valdkonnad, mis on seotud pornograafiaga, andmete ebaseadusliku allalaadimisega ja ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele

 • teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas eesmärgiga teaduslikul või ravieesmärgil kloonida inimesi või arendada geneetiliselt muundatud organisme.

Hea teada

 • KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT "Riigiabi ja vähese tähtsusega abi" alaosast.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

Taotlusprotsess

Erakorralise laenukäenduse kasutamiseks pöördu palun panka või liisinguettevõttesse, kes esitab käenduse saamiseks taotluse KredExile. Sõltuvalt käendussumma suurusest ja projekti keerukusest võtab käendusotsuse tegemine aega kuni neli nädalat.

Vajaduse korral võtab KredEx Sinuga ise ühendust.

Võta ühendust

Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Marek T

Marek Tiivel

kliendihaldur

marek.tiivel [at] kredex.ee