Väikeelamute rekonstrueerimistoetus 2016-2021

Suletud

Eesmärk

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil aitame omanikel nende elamu rekonstrueerida. Toetuse eesmärk on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.


Küsimused ja taotlemiseks vajalikud dokumendid saatke aadressile [email protected].
NB! Ühe kirja suurus võib olla kuni 10MB. Suuremad kirjad ei pruugi kohale jõuda. Suuremahulised manused võib saata lingiga või eKredexi kaudu.

Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Tervislik sisekliima
 • Paremad elamistingimused
 • Ohutus

Kellele sobib

Kodu

eraisikule ja perele

Teenus sobib, kui

 • taotleja omandis on üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, kui see rekonstrueeritakse toetuse abil alaliseks kasutamiseks ja ehitisregistris muudetakse kasutamise otstarve tööde lõppemisel üksikelamuks.
 • rekonstrueeritav hoone on kasutusele võetud enne 2000. aastat.
 • väikeelamu on taotleja alaline elukoht.
 • on olemas omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Olulised tingimused

Põhitingimused
 • Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid.
 • Toetuse väljamakse tehakse pärast ehitustööde lõppu.
 • Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse, samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta.
 • Terviklik rekonstrueerimine – projekt, millega teostatakse kompleksselt toetuse tingimustes toodud nõuetele vastavalt vähemalt välisseinte ja katuse soojustamine, akende vahetamine, rekonstrueeritakse küttesüsteem ja paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Tervikliku rekonstrueerimise tulemusena tuleb saavutada vähemalt energiatõhususarvu klass C.
 • Toetatavad tegevused peavad vastama ehitusseadustiku §-des 19–24 nimetatud nõuetele.
 • Toetatavate tegevuste teostamise tähtaeg kokku on kuni 12 kuud arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
 • Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.
Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma
 • Toetuse määr on 30 protsenti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu koht
 • Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, kohta:
 • Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30 protsenti ja 30 000 eurot;
 •  Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, Kambja vallas ja Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40 protsenti ja 40 000 eurot;
 • Kahes eelnevas punktis nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50 protsenti ja 50 000 eurot.
 • Suvila ja aiamaja terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr 30 protsenti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 30 000 eurot väikeelamu kohta.
Tööd mida toetatakse:
 • fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd;
 • esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
 • ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
 • taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamine ning paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • ehitusprojektis soovituslikena nimetatud soojustamise või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavad tööd;
 • toetatavast tegevusest tulenev siseviimistluse taastamine;
 • rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine;
 • omanikujärelevalve teostamine;
 • ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve on abikõlblik, kui rekonstrueerimistööd teostatakse projekti osana.
Nõuded rekonstrueerimistöödele:
 • soojustatakse välisseinad soojusläbivusega U ≤ 0,20 (W/m2K) (koos välisseinaga soojustatavale soklile ja vundamendile soojusläbivuse nõue ei rakendu);
 • soojustatakse katus, katus- või pööningulagi soojusläbivusega U ≤ 0,20 (W/m2K);
 • välisaknad vahetatakse akende vastu soojusläbivusega U ≤ 1,10 (W/m2K);
 • esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asuva põranda soojusläbivus on U ≤ 0,25 (W/m2K);
 • soojuspumba tootemärgise kütmise sessonne energiatõhususe klass vähemalt A++;
 • paigaldatav või renoveeritav gaasikatel peab olema kondensatsioonikatel;
 • paigaldatava või renoveeritava tsentraalse küttesüsteemi puhul peab süsteem olema ruumide põhiselt reguleeritav, radiaatoritele ja elu- ja magamistubade põrandakütte kontuuridele tuleb paigaldada termostaadid;
 • paigaldatava ventilatsiooniseadme tootemärgise energiatõhususe klass peab olema vähemalt A+;
 • juhul, kui hoones ei ole mehaanilist sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, tuleb välisseina soojustamisel ja akende vahetamisel paigaldada elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami ka värskeõhuklapid;
 • taastuvenergiaallikaid kasutava kütteseadme soetamisel peab müüja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele;
 • taastuvenergia elektritootmisseadme ja akupanga soetamisel peab müüja andma vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja andma vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele;
 • taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine;
 • taastuvenergia tootmisseadme ühendamisel elamu tehnosüsteemidega peab elektritööde tegija olema kantud majandustegevuse registrisse seadmetöö elektritöö tegevusalal vastavalt seadme ohutuse seadusele;
 • taastuvenergia elektritootmisseadme soetamise kulu on abikõlblik kui selle suurus on kuni 200 kilovatti ning planeeritud aastane tootmismaht ei ületa tarbimiskoha aastast elektri tarbimist;
 • siseviimistluse taastamisega seotud kulu on abikõlblik kuni 5 protsendi ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2500 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.
Peamised nõuded taotlejale ja toetuse saajale:
 • taotleja peab olema toetuse abil rekonstrueeritava kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või korteriomandi füüsilisest isikust omanik või füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus või korterihoonestusõigus;
 • ühis- või kaasomandis oleva kinnisasja, korteriomandi, hoonestusõiguse või korterihoonestusõiguse puhul peab taotleja olema üks füüsilisest isikust ühistest omanikest, keda on volitanud esindama kõik teised füüsilistest isikutest ühised omanikud;
 • taotleja rahvastikuregistrisse kantud alalise elukoha aadress peab toetuse taotluse esitamisel ühtima toetuse abil rekonstrueeritava väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, aadressiga;
 • kui väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt talle kuuluvale proportsionaalsele osale kinnisasjast;
 • Taotlust ei või esitada taotleja, kes on eelneva viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi või KredExi antud haldusaktist tulenevaid kohustusi, misjärel on tehtud vähemalt toetuse osalise tagasinõudmise otsus.
Nõuded rekonstrueerimistööde hinnapakkumistele:
 • Rekonstrueerimistööde tellimisel võetakse vähemalt kolme omavahel sõltumatu ettevõtja hinnapakkumus. Hinnapakkumised peavad olema ettevõtjalt võetud mitte rohkem kui kahenädalase vahega, need peavad võrdlemisel olema kehtivad ja tehtud ettevõtjate poolt, kellel on õigus vastavas valdkonnas tegutseda
 • Hinnapakkumus peab olema ettevõtja poolt allkirjastatud ning sisaldama:
  • taotleja nime;
  • ettevõtja nime;
  • ettevõtja aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi;
  • hinnapakkumise väljastamise kuupäeva;
  • kavandatava tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumus.
 • Edukas hinnapakkumus peab põhinema parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel. Juhul, kui ei valita odavaimat hinnapakkumust, tuleb seda taotluses põhjendada.
 • Kui taotleja ei ole temast sõltumatutel põhjustel võimalik saada kolme pakkumust, tuleb sellekohane põhjendus esitada KredExile taotluse vormil ja võimalusel lisada pakkumuse tegemisest loobumise teated.

Taotlus ja väljamaksed

 • Telli ehitusprojekt
 • Võta töödele vähemalt kolm konkureerivat hinnapakkumust.
 • Täida energiatarbimise andmete esitamise vorm
 • Võta päiksepaneelide rajamise korral liitumispakkumine.
 • Täida taotlus ja allkirjasta digitaalselt.
 • Taotluse lisadokumendid on:
  • volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  • ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt;
  • hinnapakkumised;
  • tervikliku rekonstrueerimise korral energiatõhususe tõendamise energiaarvutus väikeelamu energiatõhususarvu kalkulaatoriga või simulatsioonarvutusena;
  • projekteerija antud hinnang taastuvenergiaallikaid kasutava seadme eeldatava aastase energiatoodangu kohta, kui see ei sisaldu ehitusprojektis;
  • elektritootmisseadme paigaldamisel lisaks eeldatava aastase energiatoodangu andmetele ka tarbimiskoha aastase elektritarbimise andmed;
  • jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine, kui taastuvenergia toomisseade paigaldatakse piirkonnas, kus on jaotusvõrk.
 • Toetuse makse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele.
 • Toetuse saajal tuleb e-maili või tähitud postiga esitada väljamakse taotlus vastaval vormil.
 • Toetuse saaja võib taotleda toetuse maksmist kahes osas. Toetuse saajal on õigus esitada esimene maksetaotlus toetuse osaliseks makseks, kui vastu on võetud vähemalt 75 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust, sealjuures ei või toetuse teine makse ehk lõppmakse olla väiksem kui 15 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust.
 • Juhul, kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb odavamaks, kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust otsuses nimetatud protsendi määras tegevuste tegelikust maksumusest lähtuvalt, kuid mitte enam kui toetuse rahuldamise otsuses nimetatud maksimaalne toetussumma.
 • Juhul, kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb kallimaks, kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust taotluse rahuldamise otsuses märgitud summas.
 • Toetuse makse tegemiseks peavad:
  • taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud;
  • olema vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga;
  • olema vajadusel esitatud kasutusteatis või antud kasutusluba ning teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata.
 • Toetuse saaja peab KredExile esitama koos väljamakse taotlusega kulude tekkimist tõendavad dokumendid või koopiad, milleks on:
  • esitatud arve ja vajadusel selle tasumist kinnitav maksekorraldus, konto- või krediitkaardi väljavõte;
  • töö üleandmise-vastuvõtmise akt ja olemasolul ehitus- või töövõtuleping.
 • Toetuse saaja esitab KredExile toetuse maksetaotluse 30 tööpäeva jooksul üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest, kasutusteatise esitamisest või kasutusloa andmisest arvates.
 • Kui teenuse eest tasuti maksetaotluse esitamise hetkeks vaid osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama KredExile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja tasutud maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõtte 30 tööpäeva jooksul makse tegemisest arvates.
 • Tervikliku rekonstrueerimise teostamisel juhul esitab toetuse saaja KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud energiatarbimise andmetel põhineva energiamärgise hiljemalt kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest.
 • Muudel juhtudel esitab toetuse saaja KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta energiatarbimise andmed KredExi kinnitatud vormil hiljemalt ühe kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest.
 • Toetuse saaja on kohustatud tagama toetuse andmise eesmärgile vastava vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.
 • Tervikliku rekonstrueerimise teostamisel on toetuse saaja  kohustatud kindlustama väikeelamu vähemalt viiel järjestikusel aastal taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest arvates.

Võta ühendust

Vastame kõnedele kell 13.00-16.00.

Maret Truija

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

maret.truija [at] kredex.ee
Kaimo Kalda

Kaimo Kalda

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

kaimo.kalda [at] kredex.ee

Kersti Saar

eraisiku toetuste valdkonna juht

kersti.saar [at] kredex.ee