Eesmärk

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil aitame omanikel nende elamu rekonstrueerida. Toetuse eesmärk on suurendada väikeelamu energiatõhusust, parandada elukeskkonda ja uuendada Eesti eluasemefondi.


Küsimused ja taotlemiseks vajalikud dokumendid saatke aadressile eramu@kredex.ee.
NB! Ühe kirja suurus võib olla kuni 10MB. Suuremad kirjad ei pruugi kohale jõuda. Suuremahulised manused võib saata lingiga või eKredexi kaudu.


Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Tervislik sisekliima
 • Paremad elamistingimused
 • Ohutus

Kellele sobib

 • eraisikule ja perele

Teenus sobib, kui

 • taotleja omandis või kaasomandis väikeelamu on ehitatud enne 1993. aastat.
 • taotletakse toetust rida- või kaksikelamu jaoks.
 • taotletakse toetust suvila või aiamaja jaoks, et rekonstrueerida see aastaringseks elamiseks.
 • väikeelamu on taotleja alaline elukoht või saab selleks.
 • vajalik omafinantseering (70%) on olemas.
 • viimase viie aasta jooksul ei ole taotleja rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi või jätnud KredExi ees täitmata kohustusi.

Olulisemad tingimused

Põhitingimused
 • Toetust saab 30% tööde maksumusest ning kuni 15 000 eurot väikeelamu kohta.
 • Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada.
 • Toetuse väljamakse tehakse pärast ehitustööde lõppu.
 • Väikeelamu peab olema taotleja alaline elukoht
 • Hoonele peab olema väljastatud mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis.
Tööd mida toetatakse:
 • fassaadi, sokli või vundamendi soojustamisega seotud kulu;
 • katuse, katuslae või pööningulae soojustamisega seotud kulu;
 • välisakende ja -uste vahetamisega seotud kulu;
 • esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asuva põranda soojustamisega seotud kulu;
 • küttesüsteemi asendamise või rekonstrueerimisega seotud kulu, sealhulgas soojatootmisseadme paigaldamine, korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine ning katelde ja nende lisatarvikute ja abiseadmete vahetamine;
 • ventilatsioonisüsteemi rajamise või asendamise või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega seotud kulu;
 • taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamise (elektritootmisseadmete paigaldamisel võrguühendusega mitteliitumisel koos akupangaga) ja nende paigaldamisega seotud kulu;
 • energiamärgise koostamisega seotud kulu;
 • kulu, mis on seotud õhk-vesi-tüüpi soojuspumba paigaldamisega juhul, kui selle soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 3,5 (7 °C / 35 °C EN 14511), samuti vesi-vesi-tüüpi (maasoojuspump) soojuspumba paigaldamisega juhul, kui selle süsteemi soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 4,0 (0 °C / 35 °C EN 14511); 
 • soojustamise või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavate tööde kulu, kui neid töid on projektis soovitatud;
 • rekonstrueerimiseks vajalike ehitustoodete ja -materjalide soetamise kulu;
 • rekonstrueerimistööde või taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekteerimise ja omanikujärelevalvega seotud kulu. Omanikujärelevalve kulud on abikõlblikud, kui rekonstrueerimistööde tegemiseks on taotleja sõlminud lepingu omanikujärelevalve tegevusalal tegutseva ettevõtjaga, kellel on vastavasisuline õigussuhe ehitusseadustiku §-s 23 sätestatud pädeva isikuga, või kui omanikujärelevalve teenust pakkuv füüsilisest isikust ettevõtja on ise pädev isik. Omanikujärelevalvet peab tegema eelnimetatud pädev isik, kes on märgitud majandustegevuse registris vastava ettevõtja pädevaks isikuks omanikujärelevalve tegevusala alaliigil;
 • rekonstrueerimistööde korral siseviimistluse taastamisega seotud kulu, kuid mitte üle 5% rekonstrueerimistööde maksumusest.
Nõuded rekonstrueerimistöödele:
 • soojustatakse välisseinad soojusläbivusega U ≤ 0,20 (W/m2K); koos välisseinaga soojustatavale soklile ja vundamendile soojusläbivuse nõue ei rakendu;
 • soojustatakse katus, katus- või pööningulagi soojusläbivusega U ≤ 0,12 (W/m2K);
 • välisaknad vahetatakse akende vastu soojusläbivusega U ≤ 1,10 (W/m2K) (vähemalt kolmekordne klaaspakett);
 • esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asuva põranda soojusläbivus on U ≤ 0,25 (W/m2K);
 • toetuse andmise raames paigaldatava kütteseadme minimaalsed kasutegurid (alumise kütteväärtuse alusel) on halupuukatlal 0,80 ja pelletkatlal 0,85;
 • õhk-vesi-tüüpi soojuspumba soojustegur (COP) on kütmisel vähemalt 3,5 (7 °C / 35 °C EN 14511) ja vesi-vesi-tüüpi (maasoojuspump) soojuspumba süsteemi soojustegur (COP) vähemalt 4,0 (0 °C / 35 °C EN 14511);
 • keskküttesüsteemi puhul on see ruumipõhiselt reguleeritav, radiaatoritele ja põrandakütte kontuuridele on paigaldatud termostaatventiilid;
 • soojustagastusega ventilatsiooniagregaadi temperatuuri suhtarv (kasutegur) on vähemalt 0,80;
 • välisseina soojustamise ja akende vahetamise korral paigaldatakse elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami värskeõhuklapid, mille õhuvoolu läbilaskevõime ühe toa kohta on vähemalt 10 l/s;
 • toetuse taotleja võtab rekonstrueerimistööde teostamiseks või taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks valdkonnas tegutsevatelt ettevõtetelt iga rekonstrueerimistöö või seadme kohta vähemalt kolm pakkumust, välja arvatud juhul, kui taotleja teeb rekonstrueerimistööd ise. Kui taotleja tellib mitu või kõik tööd ühelt pakkujalt, võtab ta pakkumused rekonstrueerimistööde kogumist lähtudes. Kui taotleja ei vali odavaimat pakkumust või juhul, kui temast mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik võtta kolme pakkumust, peab ta põhjendama oma valikut või pakkumuste võtmata jätmist taotlusvormil kirjalikult. Taastuvenergia tootmisseadme ja akupanga paigaldamise korral tagab müüja vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ning paigaldaja vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldustöödele;
 • taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine. Elektritootmisseadmete abikõlblikkuse hindamise kriteeriumid on kuni 11 kW tootmisseadmete vastavus Eesti standardite (sh EVS-EN 50438:2008) ja võrgueeskirja nõuetele.
 • taastuvenergiaallikaid kasutava kütteseadme soetamise korral tagab müüja vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamise korral tagab paigaldaja vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldustöödele. Kui seadme on tootnud väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuv tootja, peab sellel olema CE-sertifikaat ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii;
 • ei toetata ärieesmärkide saavutamiseks tehtavaid tegevusi, mille eesmärk on võtta eluruumina kasutusel oleva väikeelamu edaspidi kasutusele mitteeluruumina.
Peamised nõuded taotlejale ja toetuse saajale:
 • taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul üks füüsilistest isikutest omanikest volitatud esindajana või olema füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus.
 • kui taotleja väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt talle kuuluvale proportsionaalsele osale kinnisasjast.
 • taotleja väikeelamu võib olla ka ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, millel on oma katus ja eraldi sissepääs maapinnalt. Rida- ja kaksikelamute puhul, mille piirdekonstruktsioonid on ühised ja mis kuuluvad kaasomandisse, peavad piirdekonstruktsioonide rekonstrueerimise puhul, välja arvatud akende vahetamine kaasomanikud esitama taotluse ühiselt.
 • taotleja rahvastikuregistrisse kantud alaliseelukoha aadress peab toetuse taotluse    esitamisel ühtima toetuse abil rekonstrueeritava väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, aadressiga. 
 • toetuse saamisel peab toetuse saaja finantseerima vähemalt 70% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.
 • taotlust ei või esitada taotlejad, kes on eelneva viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi või on jätnud KredExi ees täitmata mõnest teisest lepingust tulenevad kohustused, sealhulgas ei ole eraldatud toetust sihipäraselt kasutanud.
 • tagab meetme eesmärgile vastava vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul alates abikõlblikkuse perioodi lõpust;
 • kindlustab väikeelamu vähemalt viiel järjestikusel aastal alates toetuse taotluse rahuldamise otsusest;
 • säilitab taotluse, toetuse ja tööde teostamisega seonduva dokumentatsiooni vähemalt seitse aastat alates toetuse väljamaksmisest;
 • tagab, et väikeelamu võõrandamise korral lähevad tema kohustused edasi uuele omanikule, vastasel juhul tuleb toetus proportsionaalselt väikeelamu mittekasutamise ajaga tagasi maksta.

Hea teada

Taotlusprotsess

 • Telli ehitusprojekt
 • Päiksepaneelide rajamise korral tuleb projekteerijal täita hinnang taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete eeldatava aastase energiatoodangu kohta.Taastuvenergia seadme andmete vorm
 • Telli energiamärgis.
 • Võta töödele vähemalt kolm konkureerivat hinnapakkumust.
 • Tõenda omafinantseeringu olemasolu pangakonto väljavõtte või laenuotsusega.
 • Võta päiksepaneelide rajamise korral liitumispakkumine.
 • Täida eelarve KredExi vormil.
 • Täida taotlus.
 • Teosta tööd.
 • Täida väljamaksetaotlus ja lisa järgmised dokumendid:
  • ehitus- või töövõtulepingud (kui need on olemas),
  • tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid,
  • arved,
  • maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõte vähemalt selles ulatuses, mida toetus ei kata,
  • kehtiv kodukindlustuspoliis,
  • ehitise kasutusteatis või -luba, välja arvatud juhul, kui see teave on kantud ehitisregistrisse või ei ole abikõlblike tegevuste puhul nõutud.

Toetuse väljamakse otsus ja väljamakse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele. Toetus makstakse välja ühes osas pärast kõigi meetme raames elluviidavate tegevuste vastuvõtmist toetuse saaja poolt.

Toetuse väljamakse saamiseks peavad taotluse aluseks olevad tööd olema lõpetatud ja vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga ning tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata . Toetuse saaja on esitanud kinnituse ehitusseadustiku kohase ehitise kasutusteatise esitamise kohta või kasutusloa väljastamise kohta. Kui toetuse taotleja teostab toetuse aluseks olevad rekonstrueerimistööd ise, siis peab ta nende lõpetamist omakäeliselt kinnitama koos lõpetamist tõendavate piisavat informatsiooni andvate fotode esitamisega. Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile toetuse väljamakse taotluse 30 tööpäeva jooksul arvates eeltoodud tingimuste täitmisest.

Toetuse saajal tuleb e-maili või tähitud postiga esitada:

 • Väljamakse taotlus vastaval vormil
 • Ehitus- või töövõtulepingud (olemasolul)
 • Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • Arved
 • Maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõte vähemalt selles ulatuses, mida toetus ei kata
 • Kehtiv kodukindlustuspoliis
 • Vastava ehitise kasutusteatis või kasutusluba välja arvatud juhul, kui vastav informatsioon on kantud ehitisregistrisse või ei ole abikõlblike tegevuste puhul nõutud.

Arved peavad olema esitatud taotleja nimele ja ülekanded peavad olema toimunud taotleja kontolt. Sularahamakseid ei aktsepteerita.

Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile toetuse väljamaksmise taotluse 30 tööpäeva jooksul arvates meetme raames toetatud abikõlbulike tegevuste vastuvõtmisest.

Toetus makstakse välja toetuse saaja kontole.

Kui teenuse eest tasuti osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama KredExile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja poolt tasutud maksekorralduse, konto- või krediitkaardiväljavõtte 30 tööpäeva jooksul arvates väljamakse tegemisest.

Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgise, hiljemalt ühe kuu möödudes selle kalendriaasta lõppemisest.

Toetuse saaja esitab energiamärgise KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult.

Võta ühendust

Kaimo Kalda
toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute rekonstrueerimistoetus)
kaimo.kalda [at] kredex.ee
Maret Truija
toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute rekonstrueerimistoetus)
maret.truija [at] kredex.ee