Rekonstrueerimistoetus REACT-EU

Suletud

Eesmärk

Korterühistute erakorraline toetusskeem on ellu kutsutud COVID pandeemia mõjude vähendamiseks.

13.07.2021 jõustus COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord muudatus, millega muutub osade eraldatud toetuse otsuste rahastamisallikas.

Senine riigieelarveline rahastus on asendunud Euroopa Liidu COVID-19 pandeemia reageerimise raames REACT-EU vahenditega.

Nimekiri korteriühistutest, kes said REACT rahastusele üle viidud asub siin.

Juhul, kui projekti rahastatakse REACT-EU vahenditest, siis kohalduvad korteriühistule avalikustamise erinõuded, mis on leitavad siin.
 


Rekonstrueerimistoetuse eesmärgiks on soodustada korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist, parandada sisekliimat ja ohutust ning leevendada Vabariigi Valitsuse 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorra mõjusid ehitussektoris.

 

Küsimused ja taotlemiseks vajalikud dokumendid saatke aadressile [email protected].
NB! Ühe kirja suurus võib olla kuni 10MB. Suuremad kirjad ei pruugi kohale jõuda. Suuremahulised manused võib saata lingiga või eKredexi kaudu.

Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Tervislik sisekliima
 • Uueväärne ja ohutu elamu
 • Parem tööhõive ehitussektoris

Kellele sobib

Korteriühistu

korteriühistule
kohalikule omavalitsusele

Olulised tingimused

 • Toetust saab taotleda enne 2000. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks, milles on korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis
 • Toetust saab 30% Tallinnas ja Tartus, 40% Tallinna ja Tartuga külgnevate valdade asustusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel kõrgem kui 500 €/m2, ja Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas
 • Ülejäänud Eestis saab toetust 50%
 • Teistes piirkondades välja arvatud Tallinnas ja Tartus, on võimalik taotleda toetust 10% vähem, kui ei täideta kõiki ettenähtud tingimusi, nt ei tehta soojustagastusega ventilatsiooni või ei suudeta tagada akende joonkülmasilla nõuet
 • Asustus- ja haldusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel madalam kui 200 €/m², ja Ida-Viru maakonnas asuva korterelamu rekonstrueerimisel võib töid teostada osaliselt ja sellisel juhul on toetuse maksimaalne osakaal 30% rekonstrueerimistööde abikõlblikest kuludest projekti kohta
 • Toetuse maksimaalne summa on 1 000 000 eurot taotleja kohta, osalisel rekonstrueerimisel 100 000 eurot taotleja kohta
 • Eelnevalt teostatud töid ei pea ümber tegema, kui suudetakse saavutada teiste töödega soovitud energiatõhususarvu klass
 • Elamu terviklikul rekonstrueerimisel saab toetust taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis
 • Taotleja peab sõlmima lepingu tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline konsultant teenust, välja arvatud juhul, kui taotleja ei saanud temast sõltumatutel põhjustel ühtegi pakkumust. Leping tehnilise konsultandi ja korteriühistu vahel sõlmitakse hiljemalt taotluse esitamise hetkeks. Osalisel rekonstrueerimisel seda nõuet ei rakendata
 • Elamu terviklikul rekonstrueerimisel läbib toetuse taotlemisel esitatud ehitusprojekt ekspertiisi, mille korraldab ja mille eest tasub KredEx
 • Pärast KredExi ekspertiisi teostatakse elamu terviklikul rekonstrueerimisel rekonstrueerimistööde jaoks pakkumiste võtmise menetluse läbi riigihangete registri. Osalisel rekonstrueerimisel tuleb võtta vastavalt määruses kehtestatud nõuetele 3 pakkumist
 • Toetuse abil tehtavad tööd tuleb lõpetada  hiljemalt 31. detsembril 2023. aastal

Taotlus ja väljamaksed

 • Toetust võib taotleda:
  • korteriühistu esindusõiguslik isik
  • vald või linn, kui korterelamu on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis.
 • Ärieesmärkide saavutamisele suunatud taotlust ei rahuldata. Ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest vähemalt 80 protsenti peavad olema kohaliku omavalitsuse üksuse või vähemalt 5 erineva füüsilise isiku omandis.
 • Kui korterelamus on kuni 5 korteriomandit, peab igal korteriomandil olema erinev füüsilisest isikust omanik või vähemalt ühe korteriomandi omanik olema kohaliku omavalitsuse üksus.
 • Kui korterelamu on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis, peavad kõik eluruumid olema kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaal- või munitsipaaleluruumid.

Toetatakse järgmisi korterelamu rekonstrueerimisega seotud kulusid:

 • fassaadi rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd
 • rõdude ja lodžade rekonstrueerimine, klaasi paigaldamine või rõdude asendamine ja sellega kaasnevad tööd
 • katuse ja katuslae rekonstrueerimine, soojustamine ning sellega kaasnevad tööd
 • akende, välis- ja tuletõkkeuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd
 • keldri rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd
 • vundamendi rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd
 • küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine ning sellega kaasnevad tööd
 • vee- ja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise protokolli koostamine  ning sellega kaasnevad tööd
 • lokaalse taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine
 • lifti juhtimissüsteemi ja ajami osaline või täielik rekonstrueerimine või lifti asendamine ning sellega kaasnevad tööd
 • üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • üldkasutatavate pindade ja korterite akende soojustuse tasapinda paigaldamine ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine
 • hoonesse sisse- ja väljapääsu tagamiseks trepimademetele panduste ja käsipuude paigaldamine ning lifti ehitamine ja sellega kaasnevad tööd
 • ehitusprojekti koostamine ja selle aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemine
 • korterelamu rekonstrueerimistöödeks tehnilise konsultandi teenuse kasutamine
 • omanikujärelevalve teostamine.

Enne Sihtasutusele KredEx toetuse taotluse esitamise kuupäeva on abikõlblik ehitusprojekti ja selle aluseks oleva ehitise auditi ja ehitusuuringu kulu ning tehnilise konsultandiga sõlmitud lepingust tulenev kulu.

Omanikujärelevalve kulud on abikõlblikud, kui omanikujärelevalvet teostab ehitusseadustiku §-s 23 sätestatud pädev isik.

Tehnilise konsultandi kulud on abikõlblikud vaid juhul, kui vastav isik on valitud SA KredEx kodulehel esitatud nimekirjast ning temaga on sõlmitud leping hiljemalt taotluse esitamisel.

Toetust ei eraldata järgmistele tegevustele:

 • taastuvenergia tootmisseadme jaotusvõrguga (elekter, kaugküte, gaas) liitumine
 • kinnistu piirete ja parklate ehitamine
 • lisakorruse ehitamise, pööningu- või soklikorruse väljaehitamise ja nimetatud tegevustega seotud ettevalmistavate tööde kulu, välja arvatud lifti, rõdu või varikatuse lisamine
 • muud ehitustööd, mida ei ole nimetatud abikõlblike tegevusena ja mis ei ole seotud korterelamu sisekliima parandamisega, väliste piirdetarindite või küttesüsteemide rekonstrueerimisega ning taastuvenergia kasutamiseks seadmete paigaldamisega ning mis ei taga toetuse saamiseks vajaliku energiatõhususarvu saavutamist.

Kui rekonstrueerimisprotsessi käigus soovib toetuse saaja muuta rekonstrueerimistöö põhiprojekti, on toetuse saaja kohustatud põhiprojekti muutmisel esitama rakendusüksusele ekspertiisi, mis tõendab muudetud põhiprojekti ja vastavalt muudetud põhiprojektile teostatud energiaarvutuse vastavust toetuse saamiseks vajalike rekonstrueerimistööde mahule, kvaliteedile ja energiatõhususele.

 • Taotluse peab esitama digitaalselt allkirjastatuna taotleja esindusõiguslik isik (korteriühistu juhataja). Toetuse andmisega seotud dokumentide edastamine võib toimuda kas e-kirja teel või läbi struktuuritoetuse registri
 • korterelamu mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis (vastavalt siin esitatud nõuetele), mis on koostatud alates 03.05.2013
 • vähemalt eelprojekti staadiumis ehitusprojekt või tervikrekonstrueerimisel põhiprojekt ja  energiatõhususe tõendamise energiaarvutus KredExi kinnitatud vormil või simulatsioonarvutusena
 • põhiprojekti koostanud ettevõtja ehitusseadustiku kohane majandustegevusteade või kinnitus ettevõtja ning tema vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku õigussuhte osas
 • korteriühistust taotleja puhul üldkoosoleku otsuse protokoll, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, vajadusel renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks ja laenu võimalik maksimaalne summa
 • kohaliku omavalitsuse üksusest taotleja puhul akt, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, vajadusel renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks ja laenu võimalik maksimaalne summa
 • tehnilise konsultandi teenuse tellimisel võetud hinnapakkumised koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud tehnilise konsultandi teenuse osutamise leping
 • korteriühistust taotleja puhul korteriühistu liikmete nimekiri seisuga, mis ei ole varasem kui 30 kalendripäeva enne rakendusüksusele taotluse esitamist
 • asjakohasel juhul ehitusuuringu ja ehitise auditi teenuse tellimisel võetud hinnapakkumised koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping
 • projekteerimistööde tellimisel võetud hinnapakkumised koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping.

Toetuse saaja on kohustatud nelja kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates esitama KredExile põhiprojekti ja energiatõhususe tõendamise energiaarvutuse KredExi kinnitatud vormil või simulatsioonarvutusena, ehitustööde pakkumised ning renoveerimislaenu positiivse otsuse.

Toetuse saajal ei ole lubatud alustada rekonstrueerimistöödega enne kui põhiprojekti ekspertiis kinnitab põhiprojekti vastavust nõuetele või taotleja täiendab põhiprojekti vastavalt ekspertiisis osundatule ning seejärel läbiviidav ekspertiis kinnitab põhiprojekti nõuetele vastavust.

Kui toetuse saaja on enne projekti ekspertiisi teostanud rekonstrueerimistööde tellimise, kuid ekspertiisi hinnangul tuleb nõuetele vastavuse tagamiseks põhiprojekti oluliselt muuta või täiendada, on toetuse saaja kohustatud täiendatud põhiprojektist lähtuvalt korraldama uue rekonstrueerimistööde tellimise.

Toetuse taotlemisel korraldab SA KredEx põhiprojekti ja energiaarvutuste esmase ekspertiisi. Toetus eraldatakse vaid juhul, kui läbiviidav ekspertiis kinnitab projekti vastavust kohalduvate õigusaktide nõuetele.

 • Rekonstrueerimistööde tellimisel viib toetuse saaja hanke läbi elektrooniliselt riigihangete registris. Hanke läbiviimisel lähtutakse riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest ja juhendmaterjalist. Riigihangete registri kasutamise kohustus ei kohaldu korteriühistust toetuse saaja poolt osalise rekonstrueerimistööde tellimisele.
 • Projekteerimistööde, ehitusuuringu, ehitise auditi ja tehnilise konsultandi, omanikujärelevalve ning tehnosüsteemide hoolduse teenuse tellimisel võetakse vähemalt kolme omavahel sõltumatu pakkuja hinnapakkumused. Pakkumuskutse peab sisaldama kriteeriume eduka pakkumuse väljavalimiseks. Pakkumused peavad olema läbipaistvad, võrreldavad ja kontrollitavad.
 • Kõik teenuse, asja või ehitustöö tellimiseks võetud hinnapakkumised tuleb SA-le KredEx esitada selliselt, et need on allkirjastatud pakkumise tegija poolt.
 • Pakkumuskutse ja pakkumuse esitamine ning hinnapakkumiste võtmisega seotud teabevahetus toimub elektrooniliselt. Kõik teenuse või asja tellimiseks pakkujatele edastatud pakkumiskutsed tuleb esitada SA-le KredEx. Toetuse saaja või talle teenust osutava tehnilise konsultandi poolt pakkujale edastatud pakkumiskutsest peab olema üheselt tuletatav pakkumiskutse edastamise aeg, asi või teenus, millele pakkumist soovitakse, kellele pakkumiskutse edastatakse ning kes on pakkumiskutse saatja. Pakkumiskutse saatmise e-kiri tuleb esitada selliselt, et e-kirja manuses oleksid kõik pakkujale koos pakkumiskutsega edastatud dokumendid.
 • Väljavalitud hinnapakkumus peab põhinema parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel.
 • Juhul, kui projekti elluviimisel muutub tööde maht, tuleb vastav muudatus fikseerida kirjalikult ning kirjeldada muudatuse põhjuseid ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Juhime tähelepanu, et hinnapakkumiste võtmisel tuleb järgida, et ettevõtja tegutseks vastavas valdkonnas, milles teenuse osutamiseks temalt hinnapakkumist võetakse.

Ülaltoodud abistava sisuga nõuded ei muuda ega välista toetuse andmise aluseks olevas korterelamute rekonstrueerimise toetuse määruses toodud nõudeid hinnapakkumistele

Tehniliste konsultantide nimekiri
(täiendame jooksvalt)

Tehnilise konsultandi teenuse kasutamine ei ole nõutav osalise rekonstrueerimise korral.

Tehnilise konsultandi teenuse kulu võib olla abikõlblik ka enne rakendusüksusele taotluse esitamise kuupäeva. Toetatava projekti elluviimisel tuleb kasutada ainult sellist tehnilist konsultanti, kes on vastavasse nimekirja kantud.

Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel. Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid seda ka hilisemas protsessis. Millise sisuga teenust ja millises mahus konsultandilt tellida, on ühistu otsustada.

1) Tehnilise konsultandina võib tegutseda füüsiline isik, kes on läbinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt heaks kiidetud koolitusmooduli alusel läbiviidud korterelamute rekonstrueerimise pädevuskoolituse ja sooritanud koolituse läbimist tõendava eksami.

2) Tehniline konsultant osutab teenust kirjaliku lepingu alusel, mis on sõlmitud taotleja ja tehnilise konsultandi vahel või taotleja ja ettevõtja vahel, kelle kaudu tehniline konsultant teenust osutab. Tehniline konsultant võib tegutseda ka füüsilisest isikust ettevõtjana.

3) Tehniline konsultant peab pakkuma sõltumatut teenust. Tal ei tohi olla majanduslikke huvisid ettevõtjate suhtes, kellelt võetakse projekteerimis- või rekonstrueerimistöödeks hinnapakkumisi ning kes teostavad nimetatud töid ja kellelt võetakse hinnapakkumisi omanikujärelevalve teostamiseks, välja arvatud juhul, kui omanikujärelevalvet teostava ettevõtja juures tegutseb tehniline konsultant ehitusseadustiku § 21 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikuna. Tehniline konsultant ei tohi kuuluda korteriühistu valitsejana tegutseva juriidilise isiku juhtorganitesse või tegutseda korteriühistu valitsejast juriidilise isikuga lepingulistes suhetes ega olla korteriühistu valitseja poolt nimetud majahalduriks toetust taotlevas korteriühistus.

4) Taotleja on kohustatud valima tehnilise konsultandi ainult SA KredEx kodulehel avaldatud nimekirjast.

5) Tehnilisel konsultandil on vastavalt Toetuse saaja ja konsultandi vahel sõlmitavale lepingule osalisel või täies mahus alljärgnevad ülesanded:

 • ehitusprojekti (vähemalt põhiprojekti staadiumis) projekteerimistööde tellimise ettevalmistus ja projekteerimiseks hangete läbiviimine. Projekti tellimise lähteülesande koostamisel saate soovi korral lähtuda antud näidisest: projekti lähteülesanne ja töövõtumaht
 • nõustamine ehitusprojekti koostajatega lepingu sõlmimisel
 • projekteerimistööde ja ekspertiisi koordineerimine
 • ehitushangete ettevalmistus ja hangete läbiviimine ning seonduv nõustamine
 • nõustamine ehitustööde töövõtjaga lepingu sõlmimisel
 • toetuse dokumentatsiooni ettevalmistamise ja komplekteerimise nõustamine ning ettevalmistus
 • rekonstrueerimistööde koordineerimine
 • rekonstrueerimistööde teostajate poolt esitatavate aktide ja arvete vastavuse kontroll sõlmitud lepingutele, tööde teostusele ja mahtudele
 • kui on vastav pädevus, siis võib teostada ka omanikujärelevalvet
 • garantiiperioodi ülevaatuste organiseerimine ja nõustamine garantiitööde vastuvõtmisel.

Tehnilise konsultandiga sõlmitava näidislepinguga saab tutvuda siin. Tegemist ei ole kohustusliku vormiga ja pooled võivad lepingut muuta ning kasutada seda vaid ositi.

KredEx maksab toetust või teeb viimase makse rekonstrueerimistööde lõppemist kinnitava akti alusel ja tingimusel, et projekti tegevuste elluviimine on tõendatud.

Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele maksetaotluse alusel. Kulusid tuleb tõendada arvete, tööde vastuvõtmise aktide ja lepingutega.

Toetuse saaja võib toetuse maksmist taotleda kahes osas. Toetuse saajal on õigus esitada esimene maksetaotlus toetuse osaliseks makseks, kui vastu on võetud vähemalt 80 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust, sealjuures ei või toetuse teine makse ehk lõppmakse olla väiksem kui 15 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust. Osaline väljamakse tehakse vastavalt teostatud tööde vastuvõtmisaktidele ja arvetele ning teine väljamakse pärast kõigi projekti tegevuste elluviimist, vastuvõtmist ja maksetaotluse esitamist.

Toetus makstakse välja vastavalt taotluse rahuldamise otsuses nimetatud osakaalule abikõlblikust kulust ning kuni antud otsuses märgitud summani. Kui rekonstrueerimistööde maksumus kujuneb odavamaks, kui taotluses märgitud toetuse summa, makstakse toetust lähtuvalt projekti tegelikust maksumusest vastavalt taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse osakaalule.

Toetuse saajal tuleb väljamakse saamiseks e-maili teel esitada:

 • maksetaotlus vastaval vormil (täidetav pdf, NB! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav. Palun salvestage pdf esmalt arvuti kettale ning seejärel täitke kasutades Acrobat Readerit)
 • ehitus- või töövõtulepingud
 • tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • arved
 • maksekorraldused või konto väljavõte
 • üldtunnustatud metoodikale vastav ventilatsioonisüsteemide õhuvooluhulkade mõõdistamise protokoll
 • küttesüsteemi tasakaalustamise protokoll, mis tuleb esitada ka juhul, kui keskküttesüsteem oli eelnevalt rekonstrueeritud ja rekonstrueerimistoetuse raames teostatud töödega küttesüsteemi ei uuendatud
 • gaasiseadme olemasolul korteris gaasipaigaldise audit
 • fotod rekonstrueeritud korterelamust ja tehnosüsteemidest
 • pearaamatu väljavõte projektiga seotud abikõlblike kulude eristamise kohta teistest kuludest

Toetuse saaja on kohustatud esitama projekti lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud energiakasutuse andmetel põhineva energiamärgise pärast projekti elluviimist rakendusüksuse poolt sätestatud viisil hiljemalt kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest.

Erakorralise korterelamu rekonstrueerimistoetuse andmine toimub majandus- ja taristuministri 27.05.2020.a määruse nr 28 „Covid-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord“ alusel.

Vastavalt nimetatud määruse §-le 25, peab toetuse saaja, juhul kui talle on toetust eraldatud korterelamu terviklikuks rekonstrueerimiseks, viima rekonstrueerimistööde tellimise läbi elektrooniliselt riigihangete registris ning on hanke läbiviimisel kohustatud lähtuma riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest. 

Korterelamu osalise rekonstrueerimise, rekonstrueerimisprojekti ja muude teenuste hankel peab toetuse saaja lähtuma eelnimetatud määruse §-st 26, v.a juhul kui määruses ei ole nähtud ette erisust.


Rekonstrueerimistööde hangete tingimused

Alates 22.08.2021 on KredExi juhised muutunud asjakohase määruse lisaks. Tingimuste sisu võrreldes 08.04.2021 kehtestatud juhistega ei ole muutunud.


Rekonstrueerimistööde hangete kohustuslikud vormid


Projekteerimistööde hangete materjalid

 

Omanikujärelevalve

Euroopa Liidu REACT-EU vahendite kasutamine (st Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava meetme 15.3.3 Korterelamute rekonstrueerimise osas) toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude laiemat avalikkust raha kasutusest teavitada.

Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või isegi täieliku tagasinõudmiseni.

Kõik toetust saanud korteriühistud (kellel eraldatud toetussumma jääb alla 500 000 euro) peavad paigutama enda trepikotta plakati (täidetav värviline näidis ja täidetav mustvalge näidis). Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodi vältel ehk kuni 31.12.2023. Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema Euroopa Regionaalarengu Fondi logo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30%. Plakatil peab olema lause „Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“.

Kui toetus on üle 500 000 euro tuleb püstitada maja lähedale stend (näidis) ja majale paigutada tahvel (näidis).

Tahvel või stend peab üleval olema kuni projekti tulemuste kestvuse tagamiskohustuse kohaldumise lõpuni ehk kuni 5 aastat peale lõppmakse tegemist. Stendi kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:

 • stend paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub objekti vahetus läheduses
 • stendile paigutatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi logo, millele eraldatakse vähemalt 25% stendi pindalast
 • stendile kirjutatakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% stendi kõrgusest
 • stendile lisatakse lause „Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“
 • stendi minimaalne suurus on 1500×1000 mm.

Tahvel tuleb paigaldada majale kolme kuu jooksul pärast objektil tööde lõpetamist. Tahvlit ei paigaldata, kui maja juures kasutatakse stendi. Kuni tahvli paigaldamiseni hoitakse üleval stendi. Tahvli kasutamisel peab järgmina järgmisi nõudeid:

 • tahvel paigaldatakse objektile või selle vahetusse lähedusse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta
 • tahvlile paigutatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi logo, millele eraldatakse vähemalt 25% tahvli pindalast
 • tahvlile märgitakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest
 • tahvlile lisatakse lause „Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“
 • tahvli minimaalne suurus on 500×300 mm.

Kujundamisel tuleb kasutada Euroopa Regionaalarengu Fondi ja KredExi logosid.

Täpsemad juhised teavitamiseks on leitavad Vabariigi Valitsuse määrusest „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.“

Stendi ja tahvli valmistamise kulud katavad korteriühistud ning nende kujundamisel tuleb lähtuda KredExi kodulehel toodud näidistest. Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil [email protected].

Võta ühendust

Küsimused ja taotlemiseks vajalikud dokumendid saatke aadressile [email protected].
NB! Ühe kirja suurus võib olla kuni 10MB. Suuremad kirjad ei pruugi kohale jõuda. Suuremahulised manused võib saata lingiga või eKredexi kaudu.

Kaimo Kalda

Kaimo Kalda

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

kaimo.kalda [at] kredex.ee
Heikki

Heikki Parve

energiasäästu projektijuht (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

heikki.parve [at] kredex.ee
Elari Paimets

Elari Paimets

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

elari.paimets [at] kredex.ee
Kalle Kuusk

Kalle Kuusk

hoonete energiatõhususe projektijuht

kalle.kuusk [at] kredex.ee