Eesmärk

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.

Taotlusvoor on suletud! Sel aastal on toetuseks ettenähtud 17,5 miljonit eurot. Esitatud taotluste maht ületab taotluste rahastamise eelarve ja seega peatab SA KredEx taotluste vastuvõtmise alates 20.05. kell 12.00.

 


Küsimused ja taotlemiseks vajalikud dokumendid saatke aadressile korterelamu@kredex.ee. 
NB! Ühe kirja suurus võib olla kuni 10MB. Suuremad kirjad ei pruugi kohale jõuda. Suuremahulised manused võib saata lingiga või eKredexi kaudu.


Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Tervislik sisekliima
 • Uueväärne elamu

Kellele sobib

 • korteriühistule

Olulisemad tingimused

 • Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks, milles on korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis
 • Toetust saab 30% Tallinnas ja Tartus
  40% Tallinna ja Tartuga külgnevate valdade asustusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel kõrgem kui 500 €/m2, ja Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas.
  Ülejäänud Eestis saab toetust 50%.
 • Teistes piirkondades välja arvatud Tallinnas ja Tartus, on võimalik taotleda toetust 10% vähem, kui ei täideta kõiki ettenähtud tingimusi, nt ei tehta soojustagastusega ventilatsiooni või ei suudeta tagada akende joonkülmasilla nõuet.
 • Eelnevalt teostatud töid ei pea ümber tegema, kui suudetakse saavutada teiste töödega soovitud energiatõhususarvu klass.
 • Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis.
 • Taotleja peab sõlmima lepingu tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline konsultant teenust, välja arvatud juhul, kui taotleja ei saanud temast sõltumatutel põhjustel ühtegi pakkumust. Leping tehnilise konsultandi ja korteriühistu vahel sõlmitakse hiljemalt taotluse esitamise hetkeks.
 • Toetuse taotlemisel läbib esitatud ehitusprojekt ekspertiisi, mille korraldab ja mille eest tasub KredEx.
 • Pärast KredExi ekspertiisi teostatakse rekonstrueerimistööde jaoks pakkumiste võtmise menetluse läbi riigihangete registri.

Taotlemiseks vajalik info

Piirkond Toetus
Tallinn 30%
Tartu 30%
Tõmbekeskused  
Haapsalu linn 40%
Elva linn 40%
Keila linn 40%
Kohila alev 40%
Kuressaare linn 40%
Maardu linn 40%
Otepää linn 40%
Paikuse alev 40%
Pärnu linn 40%
Rahvere linn 40%
Sauga alev 40%
Uuemõisa alev 40%
Viljandi linn 40%
Harjumaa   
Assaku alevik 40%
Haabneeme alevik 40%
Harku alevik 40%
Järveküla 40%
Jüri alevik 40%
Kangru alevik 40%
Kiili alev 40%
Kostivere alevik 40%
Laagri alevik 40%
Lagedi alevik 40%
Loo alevik 40%
Peetri alevik 40%
Saku alevik 40%
Saue linn 40%
Tabasalu alevik 40%
Vaida alevik 40%
Viimsi alevik 40%
Tartumaa  
Ilmatsalu alevik 40%
Kambja alevik 40%
Kõrveküla alevik 40%
Lähte alevik 40%
Märja alevik 40%
Nõo alevik 40%
Räni alevik 40%
Tõrvandi alevik 40%
Vahi alevik 40%
Ülenurme alevik 40%
   
Ülejäänud Eesti  50%
 • Toetust võib taotleda:
  • korteriühistu esindusõiguslik isik;
  • vald või linn, kui korterelamu on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis.
 • Ärieesmärkide saavutamisele suunatud taotlust ei rahuldata. Ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest vähemalt 80 protsenti peavad olema kohaliku omavalitsuse üksuse või vähemalt 5 erineva füüsilise isiku omandis.
 • Kui korterelamus on kuni 5 korteriomandit, peab igal korteriomandil olema erinev füüsilisest isikust omanik või vähemalt ühe korteriomandi omanik olema kohaliku omavalitsuse üksus.
 • Kui korterelamu on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis, peavad kõik eluruumid olema kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaal- või munitsipaaleluruumid.

Toetatakse järgmisi korterelamu rekonstrueerimisega seotud kulusid:

 • fassaadi rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • rõdude ja lodžade rekonstrueerimine, klaasi paigaldamine või rõdude asendamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • katuse ja katuslae rekonstrueerimine, soojustamine ning sellega kaasnevad tööd;
 • akende, välis- ja tuletõkkeuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd;
 • keldri rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine ning sellega kaasnevad tööd;
 • vee- ja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
 • soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise protokolli koostamine  ning sellega kaasnevad tööd;
 • lokaalse taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine;
 • lifti juhtimissüsteemi ja ajami osaline või täielik rekonstrueerimine või lifti asendamine ning sellega kaasnevad tööd;
 • üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
 • üldkasutatavate pindade ja korterite akende soojustuse tasapinda paigaldamine ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisest tuleneva siseviimistluse  taastamine;
 • hoonesse sisse- ja väljapääsu tagamiseks trepimademetele panduste ja käsipuude paigaldamine ning lifti ehitamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • ehitusprojekti koostamine ja selle aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemine;
 • korterelamu rekonstrueerimistöödeks tehnilise konsultandi teenuse kasutamine;
 • omanikujärelevalve teostamine.

Rekonstrueerimistöödega ei tohi alustada enne rahastamise otsuse saamist.

Alates 1. jaanuarist 2014. a on abikõlblik tehnilise konsultandiga sõlmitud lepingust tulenev kulu ja rekonstrueerimistööde ehitusprojektide (eel-, põhi- ja tööprojektid) koostamise kulu. Kui tehnilise konsultandiga sõlmitud lepingu kohaselt teostab tehniline konsultant ka omanikujärelevalvet, ei ole omanikujärelevalve teostamise kulud abikõlblikud enne rakendusüksusele taotluse esitamise kuupäeva.

Omanikujärelevalve kulud on abikõlblikud, kui omanikujärelevalvet teostab ehitusseadustiku §-s 23 sätestatud pädev isik.

Tehnilise konsultandi kulud on abikõlblikud vaid juhul, kui vastav isik on valitud SA KredEx kodulehel esitatud nimekirjast ning temaga on sõlmitud leping hiljemalt taotluse esitamisel.

Toetust ei eraldata järgmistele tegevustele:

 • üldkasutatavate pindade või rekonstrueerimistöödega mitte seotud elektri- ja nõrkvoolusüsteemi tööd (näiteks korterisisesed elektritööd);
 • taastuvenergia tootmisseadme jaotusvõrguga (elekter, kaugküte, gaas) liitumine, sealhulgas liitumiseks vajalikud seadmed (näiteks uus arvesti, liitumiskilp) ning seadmete paigaldamine;
 • kinnistu piirete ja parklate ehitamine;
 • muud ehitustööd, mida ei ole nimetatud abikõlblike tegevusena ja mis ei ole seotud korterelamu sisekliima parandamisega, väliste piirdetarindite või küttesüsteemide rekonstrueerimisega ning taastuvenergia kasutamiseks seadmete paigaldamisega ning mis ei taga toetuse saamiseks vajaliku energiatõhususarvu saavutamist.
 • Kui rekonstrueerimisprotsessi käigus soovib toetuse saaja muuta rekonstrueerimistöö põhiprojekti, on toetuse saaja kohustatud põhiprojekti muutmisel esitama rakendusüksusele ekspertiisi, mis tõendab muudetud põhiprojekti ja vastavalt muudetud põhiprojektile teostatud energiaarvutuse vastavust toetuse saamiseks vajalike rekonstrueerimistööde mahule, kvaliteedile ja energiatõhususele.
 • lisakorruse ehitamise, pööningu- või soklikorruse väljaehitamise ja nimetatud tegevustega seotud ettevalmistavate tööde kulu;

 

 • Taotlus digitaalselt allkirjastatuna (täidetav pdf, NB! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav),
 • korterelamu mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis (vastavalt siin esitatud nõuetele), mis on koostatud alates 03.05.2013
 • põhiprojekt ja energiatõhususe tõendamise energiaarvutus rakendusüksuse poolt kinnitatud vormil või simulatsioonarvutusena
 • põhiprojekti koostanud ettevõtja ehitusseadustiku § 25 kohane majandustegevusteade või kinnitus ettevõtja ning tema vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku õigussuhte osas;
 • korteriühistust taotleja puhul üldkoosoleku otsuse protokoll, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, vajadusel renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks ja laenu võimalik maksimaalne summa;
 • kohaliku omavalitsuse üksusest taotleja puhul akt, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, vajadusel renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks ja laenu võimalik maksimaalne summa;
 • tehnilise konsultandiga sõlmitud leping rekonstrueerimistööde juhtimiseks;
 • korteriühistust taotleja puhul korteriühistu liikmete nimekiri taotluse esitamise kuupäeva seisuga;
 • Projekteerimistööde, ehitusuuringu, ehitise auditi ja tehnilise konsultandi kohta esitatakse vähemalt kolme omavahel sõltumatut hinnapakkumust.

  Toetuse taotlemisel korraldab SA KredEx põhiprojekti ja energiaarvutuste esmase ekspertiisi. Toetus eraldatakse vaid juhul, kui läbiviidav ekspertiis kinnitab projekti vastavust kohalduvate õigusaktide nõuetele. Taotleja esitab 12 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse kehtima hakkamisest projekti kogueelarve, iga abikõlbliku tegevuse või rekonstrueerimistööde kogumi kohta hinnapakkumised.
 • Rekonstrueerimistööde tellimisel viib toetuse saaja hanke läbi elektrooniliselt riigihangete registris. Hanke läbiviimisel lähtutakse riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest ja juhendmaterjalist (link)
 • Projekteerimistööde, ehitusuuringu, ehitise auditi ja tehnilise konsultandi, omanikujärelevalve ning tehnosüsteemide hoolduse teenuse tellimisel võetakse vähemalt kolme omavahel sõltumatu pakkuja hinnapakkumused. Pakkumuskutse peab sisaldama kriteeriume eduka pakkumuse väljavalimiseks. Pakkumused peavad olema läbipaistvad, võrreldavad ja kontrollitavad.
 • Kõik teenuse, asja või ehitustöö tellimiseks võetud hinnapakkumised tuleb SA-le KredEx esitada selliselt, et need on allkirjastatud pakkumise tegija poolt.
 • Pakkumuskutse ja pakkumuse esitamine ning hinnapakkumiste võtmisega seotud teabevahetus toimub elektrooniliselt. Kõik teenuse või asja tellimiseks pakkujatele edastatud pakkumiskutsed tuleb esitada SA-le KredEx. Toetuse saaja või talle teenust osutava tehnilise konsultandi poolt pakkujale edastatud pakkumiskutsest peab olema üheselt tuletatav pakkumiskutse edastamise aeg, asi või teenus, millele pakkumist soovitakse, kellele pakkumiskutse edastatakse ning kes on pakkumiskutse saatja. Pakkumiskutse saatmise e-kiri tuleb esitada selliselt, et e-kirja manuses oleksid kõik pakkujale koos pakkumiskutsega edastatud dokumendid.
 • Väljavalitud hinnapakkumus peab põhinema parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel.
 • Juhul, kui projekti elluviimisel muutub tööde maht, tuleb vastav muudatus fikseerida kirjalikult ning kirjeldada muudatuse põhjuseid ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Juhime tähelepanu, et hinnapakkumiste võtmisel tuleb järgida, et ettevõtja tegutseks vastavas valdkonnas, milles teenuse osutamiseks temalt hinnapakkumist võetakse.

Ülaltoodud abistava sisuga nõuded ei muuda ega välista toetuse andmise aluseks olevas korterelamute rekonstrueerimise toetuse määruses toodud nõudeid hinnapakkumistele

 

 (täiendame jooksvalt)

Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel. Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid seda ka hilisemas protsessis. Millise sisuga teenust ja millises mahus konsultandilt tellida, on ühistu otsustada.

1) Tehnilise konsultandina võib tegutseda füüsiline isik, kes on läbinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt heaks kiidetud koolitusmooduli alusel läbiviidud korterelamute rekonstrueerimise pädevuskoolituse ja sooritanud koolituse läbimist tõendava eksami.
2) Tehniline konsultant osutab teenust kirjaliku lepingu alusel, mis on sõlmitud taotleja ja tehnilise konsultandi vahel või taotleja ja ettevõtja vahel, kelle kaudu tehniline konsultant teenust osutab. Tehniline konsultant võib tegutseda ka füüsilisest isikust ettevõtjana.
3) Tehniline konsultant peab pakkuma sõltumatut teenust. Tal ei tohi olla majanduslikke huvisid ettevõtjate suhtes, kellelt võetakse projekteerimis- või rekonstrueerimistöödeks hinnapakkumisi ning kes teostavad nimetatud töid ja kellelt võetakse hinnapakkumisi omanikujärelevalve teostamiseks, välja arvatud juhul, kui omanikujärelevalvet teostava ettevõtja juures tegutseb tehniline konsultant ehitusseadustiku § 21 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikuna. Tehniline konsultant ei tohi kuuluda korteriühistu valitsejana tegutseva juriidilise isiku juhtorganitesse või tegutseda korteriühistu valitsejast juriidilise isikuga lepingulistes suhetes ega olla korteriühistu valitseja poolt nimetud majahalduriks toetust taotlevas korteriühistus.
4) Taotleja on kohustatud valima tehnilise konsultandi ainult SA KredEx kodulehel avaldatud nimekirjast.
5) Tehnilisel konsultandil on vastavalt Toetuse saaja ja konsultandi vahel sõlmitavale lepingule osalisel või täies mahus alljärgnevad ülesanded:

 • ehitusprojekti (vähemalt põhiprojekti staadiumis) projekteerimistööde tellimise ettevalmistus ja projekteerimiseks hangete läbiviimine. Projekti tellimise lähteülesande koostamisel saate soovi korral lähtuda antud näidisest: projekti lähteülesanne ja töövõtumaht;
 • nõustamine ehitusprojekti koostajatega lepingu sõlmimisel;
 • projekteerimistööde ja ekspertiisi koordineerimine;
 • ehitushangete ettevalmistus ja hangete läbiviimine ning seonduv nõustamine;
 • nõustamine ehitustööde töövõtjaga lepingu sõlmimisel;
 • toetuse dokumentatsiooni ettevalmistamise ja komplekteerimise nõustamine ning ettevalmistus;
 • rekonstrueerimistööde koordineerimine;
 • rekonstrueerimistööde teostajate poolt esitatavate aktide ja arvete vastavuse kontroll sõlmitud lepingutele, tööde teostusele ja mahtudele;
 • kui on vastav pädevus, siis võib teostada ka omanikujärelevalvet;
 • garantiiperioodi ülevaatuste organiseerimine ja nõustamine garantiitööde vastuvõtmisel.

Tehnilise konsultandiga sõlmitava näidislepinguga saab tutvuda siin. Tegemist ei ole kohustusliku vormiga ja pooled võivad lepingut muuta ning kasutada seda vaid ositi.

KredEx maksab toetust või teeb viimase makse rekonstrueerimistööde lõppemist kinnitava akti alusel ja tingimusel, et projekti tegevuste elluviimine on tõendatud.

Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele maksetaotluse alusel. Kulusid tuleb tõendada arvete, tööde vastuvõtmise aktide ja lepingutega.

Toetuse saaja võib toetuse maksmist taotleda kahes osas. Toetuse saajal on õigus esitada esimene maksetaotlus toetuse osaliseks makseks, kui vastu on võetud vähemalt 80 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust, sealjuures ei või toetuse teine makse ehk lõppmakse olla väiksem kui 15 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust. Osaline väljamakse tehakse vastavalt teostatud tööde vastuvõtmisaktidele ja arvetele ning teine väljamakse pärast kõigi projekti tegevuste elluviimist, vastuvõtmist ja maksetaotluse esitamist.

Toetus makstakse välja vastavalt taotluse rahuldamise otsuses nimetatud osakaalule abikõlblikust kulust ning kuni antud otsuses märgitud summani. Kui rekonstrueerimistööde maksumus kujuneb odavamaks, kui taotluses märgitud toetuse summa, makstakse toetust lähtuvalt projekti tegelikust maksumusest vastavalt taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse osakaalule.

Toetuse saajal tuleb väljamakse saamiseks e-maili teel esitada:

 • maksetaotlus vastaval vormil (täidetav pdf, NB! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav. Palun salvestage pdf esmalt arvuti kettale ning seejärel täitke kasutades Acrobat Readerit)
 • ehitus- või töövõtulepingud
 • tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • arved
 • maksekorraldused või konto väljavõte
 • üldtunnustatud metoodikale vastav ventilatsioonisüsteemide õhuvooluhulkade mõõdistamise protokoll
 • küttesüsteemi tasakaalustamise protokoll, mis tuleb esitada ka juhul, kui keskküttesüsteem oli eelnevalt rekonstrueeritud ja rekonstrueerimistoetuse raames teostatud töödega küttesüsteemi ei uuendatud
 • gaasiseadme olemasolul korteris gaasipaigaldise audit
 • fotod rekonstrueeritud korterelamust ja tehnosüsteemidest
 • pearaamatu väljavõte projektiga seotud abikõlblike kulude eristamise kohta teistest kuludest

Toetuse saaja on kohustatud esitama projekti lõppemisele ülejärgneva kalendriaasta mõõdetud energiakasutuse andmetel põhineva energiamärgise pärast projekti elluviimist rakendusüksuse poolt sätestatud viisil hiljemalt kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest. Kui ehitustööd lõpetatakse näiteks 2019. aasta detsembris, siis tuleb energiamärgis koostada 2021. aasta baasil ja esitada KredExile hiljemalt jaanuari lõpuks 2022. aastal.

 • Korterelamu rekonstrueerimistoetuse andmine toimub alates 2019.a toetusvoorust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 04.04.2019.a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord“ alusel. Määrus on kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/109042019006

Vastavalt nimetatud määruse §-le 28, peab toetuse saaja viima rekonstrueerimistööde tellimise läbi elektrooniliselt riigihangete registris ning on hanke läbiviimisel kohustatud lähtuma riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest. Sihtasutus KredEx on ette valmistanud toetuse saajatele juhendmaterjali ning hanke läbiviimiseks vajalikud alusdokumendid.

Korterelamu rekonstrueerimisprojekti ja muude teenuste hankel peab toetuse saaja lähtuma eelnimetatud määruse §-st 29, v.a juhul kui määruses ei ole nähtud ette erisust. Sihtasutus KredEx on ette valmistanud toetuse saajatele juhendmaterjali ning projekteerimistööde nõuetekohaste pakkumiste võtmiseks vajalikud alusdokumendid (v.a tehniline kirjeldus). Projekteerimistööde ja teenuste hangetele, mida toetuse saaja tellib toetuse määruse §-st 29 lähtudes, on võimalik leida kohalduvatele riigihangete seaduse üldpõhimõtete selgitusi ka rekonstrueerimistööde alajaotuses avaldatud juhendmaterjalist.

Rekonstrueerimistööde hangete materjalid

 

Projekteerimistööde hangete materjalid

 

Võta ühendust

Kaimo Kalda

toetuste haldur
kaimo.kalda [at] kredex.ee

Priit Kirotar

toetuste haldur
priit.kirotar [at] kredex.ee

Kalle Kuusk

hoonete energiatõhususe projektijuht
kalle.kuusk [at] kredex.ee