Eesmärk

Lammutustoetuse eesmärk on aidata kohalikul omavalitsusel lammutada kasutusest väljalangenud hooneid või rajatisi, mida ei kasutata ja mis on muutunud varisemis- või tuleohtlikuks ning mille renoveerimine või võõrandamine pole otstarbekas.

Küsimused ja taotlemiseks vajalikud dokumendid saatke aadressile kov@kredex.ee.
NB! Ühe kirja suurus võib olla kuni 10MB. Suuremad kirjad ei pruugi kohale jõuda. Suuremahulised manused võib saata lingiga või eKredexi kaudu.


Kasutegurid

 • Paraneb elukeskkonna funktsionaalsus ja turvalisus.
 • Toetus soodustab elukeskkonna terviklikku väljaarendamist.

Kellele sobib

 • kohalikule omavalitsusele

Teenus sobib, kui

 • munitsipaalomandis on kasutusest väljalangenud hoone või rajatis.
 • kohaliku omavalitsuse haldusaktiga on eraldatud projekti teostamiseks vajalik omafinantseering.

Olulisemad tingimused

Toetatavad tegevused

Toetatavaks tegevuseks on hoone või rajatise lammutamise ning sellega seotud lammutusjäätmete käitlemise, krundi korrastamise ja lammutamise projekteerimise kulu.

Alates 25.05.2020. a jõustus määruse muudatus, millega muudeti lammutuse toetuse tingimusi taotlejale soodsamaks ja muudatused kehtivad taotlustele, mis rahuldatakse kuni 31.12.2020. a.

Nimetatud tähtajani on võimalik toetust taotleda:

 • kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest, senine toetuse piirmäär oli 70%
 • kuni 90% Tallinnas ja Tartus asuvate ehitiste lammutamiseks, senine toetuse piirmäär oli 70% ja kuni 100 000 eurot omavalitsusüksuse kohta
 • kuni 90% omanikujärelevalve kulude katmiseks
 • kuni 20% haljastamise ning haljasala kujundamiseks vajalike istepinkide, pargimööbli ja arhitektuursete väikevormide paigaldamisega seotud abikõlblike kulude kogumaksumusest, senine toetuse määr haljastusega seotud kuludele  oli 10%.

Juhime tähelepanu, et alates 01.01.2021. a rahuldatud taotlustele kehtivad määruse tingimused, mis olid jõus enne 25.05.2020. a määruse muudatust.

Abikõlblikud kulud
 • ehitise lammutamise projekteerimine juhul, kui lammutamine teostatakse projekti osana
 • munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõigusega koormatud kinnistul asuva kasutusest välja langenud hoone või rajatise osaline või täielik lammutamine
 • lammutusjäätmete käitlemine
 • krundi korrastamine ja haljastamine
 • haljasala kujundamine*
 • omanikujärelevalve *.  

* Kehtib taotlustele, mis rahuldatakse kuni 31.12.2020. a.
 

Enne KredExile taotluse esitamist teostatud tegevuste kulud ei ole abikõlblikud, v.a ehitusprojekti koostamise kulu.

Toetuse saaja peab toetusealuste tööde tellimiseks viima riigihangete registris läbi  riigihanke.

Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood

Toetuse saaja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest v.a. lammutamise projekteerimine, mille kulu on abikõlblik
alates 03.02.2015. a.

Nõuded taotlejale
 • toetuse taotleja vastutab otseselt projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest, mitte ei tegutse vahendajana
 • toetuse taotleja kinnitab toetuse taotlemisel omafinantseeringu tagamiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu
 • toetuse taotleja tagab, et hoone või rajatise lammutamisel tekkivad jäätmed käideldakse jäätmeseaduse ning kohaliku omavalitsuse territooriumil kehtiva ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise korra alusel
 • toetuse taotleja tagab, et lammutusjäätmed käideldakse keskkonnasäästlikult ja võimaluse korral võetakse need jäätmed taaskasutusse
 • toetuse taotleja tagab, et vabastatud maa-ala korrastatakse.

 

Taotlusprotsess

Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esita KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressil kov@kredex.ee või tähitud paberkirjana.

Pabertaotlus tuleb esitada tähitud kirjana aadressile SA KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn. Ümbrikule tuleb märkida taotleja täisnimi, aadress ja märge „Lammutustoetus”. Taotluse postitamise või e-kirja saatmise kuupäev ei tohi olla varasem kui taotlusvooru avapäev.

Taotlusele peavad olema lisatud kõik lisadokumendid.

Taotluse juures ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks annab KredEx taotlejale aega kuni kümme tööpäeva. Kui selle aja jooksul puuduseid ei kõrvaldata, sh ei esitata nõutavaid lisadokumente, teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

KredEx menetleb esitatud taotluse ja teeb selle rahuldamise või mitterahuldamise otsuse.

Kohalik omavalitsus teostab taotluses sisaldunud tööd.

Kohalik omavalitsus esitab KredExile toetuse väljamaksmiseks vajalikud dokumendid ja toetusealuste projekti elluviimist tõendava aruande ja fotod.

 • Taotlus
 • Taotleja kinnitus rahaliste vahendite olemasolu kohta või taotleja kinnitatud eelarve, millest selgub omafinantseeringu tagamiseks vajalikus mahus rahaliste vahendite olemasolu kohta
 • Ehitusseaduse kohane ehitusprojekt ehitise lammutamiseks ja ehitusluba või ehitusteatis
 • KOV otsus hoone või rajatise lammutamiseks
 • Kinnistusraamatu väljavõte kinnistu või selle korteriomandite kuuluvuse kohta
 • Kui kinnistu on koormatud hoonestusõigusega, siis vastavat dokument, mis kinnitab, et kinnistu on KOV kasuks koormatud hoonestusõigusega vähemalt 15 aastat ning mille hoonestusõiguse üheks tingimuseks on hoonestusõiguse omaja õigus lammutada olemasolev hoone või rajatis
 • Vajadusel Muinsuskaitseameti kooskõlastus
 • Foto lammutatava objekti kohta
 • Väljamakse taotlus.pdf - kehtib taotlustele, mis rahuldati kuni 25.05.2020
 • Väljamakse taotlus.pdf - kehtib taotlustele, mis rahuldatakse kuni 31.12.2020
 • Aruande vorm.rtfkehtib taotlustele, mis rahuldati kuni 25.05.2020
 • Aruande vorm.rtf - kehtib taotlustele, mis rahuldatakse kuni 31.12.2020
 • Ehitus- või töövõtulepingud
 • Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • Arved
 • Maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõte vähemalt selles ulatuses, mida toetus ei kata
 • omanikujärelevalvega seotud kuludele toetuse saamiseks kolme omavahel sõltumatu pakkuja hinnapakkumused*
  * kehtib taotlustele, mis rahuldatakse kuni 31.12.2020
 • Jäätmeseaduse kohase jäätmeõiendi ning muud jäätmete seaduspärast käitlemist tõendavad dokumendid (nt üleandmis-vastuvõtmisaktid, jäätmeluba, kompleksluba, registreerimistõend jne)
 • Ehitusseadustiku kohane ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis
 • Fotod teostatud töödest

Võta ühendust

Aire Oolup
toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, lammutustoetus, eluasemelaenu käendus)
aire.oolup [at] kredex.ee
Kersti Saar
toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, päikesepaneelide investeeringutoetus ja lammutustoetus)
kersti.saar [at] kredex.ee