Lammutustoetus kohalikele omavalitsustele

Suletud

Eesmärk

2024. a taotlusvoor on ettevalmistamisel. Täpsema info vooru avamise kuupäeva kohta avaldame siinsamas kodulehel 10 päeva enne taotlusvooru algust.

Taotlemine toimub läbi E-toetuse keskkonna (e-toetuse keskkonda saad siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga). Vaata taotlusvormi täitmise juhendit siit.


Lammutustoetuse eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi või nende valitseva mõju all olevaid üksusi nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud hoonete ja rajatiste lammutamisel, kui nimetatud hoonete ja rajatiste renoveerimine või võõrandamine ei ole otstarbekas.


Küsimusi ootame aadressile [email protected].

Kasutegurid

 • Paraneb elukeskkonna funktsionaalsus ja turvalisus.
 • Toetus soodustab elukeskkonna terviklikku väljaarendamist.

Kellele sobib

Omavalitsus

kohalikule omavalitsusele

Teenus sobib, kui

 • kasutusest välja langenud ehitis (hoone või rajatis) asub kohalikule omavalitsusele või selle valitseva mõju all olevale üksusele kuuluval kinnisasjal või tema kasuks hoonestusõigusega koormatud kinnistul.

Olulised tingimused

Toetatavad tegevused

Toetatavaks tegevuseks on kasutusest väljalangenud ehitise  osaline või täielik lammutamine, samuti lammutusjäätmete käitlemise ning krundi korrastamisega, sealhulgas haljastamisega seotud kulud.

Toetuse määr

Toetuse määr on kuni 70% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest, sealhulgas haljastamisega seotud kulud kuni 10% ulatuses projekti kõigist abikõlblikest kuludest.  

Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena on maksimaalne toetussumma 100 000 eurot taotleja kohta.

Kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all oleva üksuse puhul kehtib vähese tähtsusega riigiabi. KOV-i valitseva mõju all oleva üksusele kolme järjestikuse majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos toetusega ei tohi ületada 200 000 eurot.

Abikõlblikud kulud
 • ehitise lammutamise projekteerimine juhul, kui lammutamine teostatakse projekti osana
 • taotleja omandisse kuuluva või hoonestusõigusega koormatud kinnistul asuva kasutusest välja langenud ehitise osaline või täielik lammutamine
 • lammutusjäätmete käitlemine
 • krundi korrastamine ja haljastamine

Enne KredExile taotluse esitamist teostatud tegevuste kulud ei ole abikõlblikud, v.a ehitusprojekti koostamise kulu.

Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood

Toetuse saaja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest v.a. lammutamise projekteerimine, mille kulu on abikõlblik alates 03.02.2015. a.

Nõuded taotlejale
 • toetuse taotleja vastutab otseselt projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest, mitte ei tegutse vahendajana
 • toetuse taotleja kinnitab toetuse taotlemisel omafinantseeringu tagamiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu
 • toetuse taotleja peab toetuse saamisel tellima projekti läbiviimiseks vajalikud tööd elektrooniliselt riigihangete registri vahendusel.
 • toetuse taotleja tagab, et hoone või rajatise lammutamisel tekkivad jäätmed käideldakse jäätmeseaduse ning kohaliku omavalitsuse territooriumil kehtiva ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise korra alusel
 • toetuse taotleja tagab, et vabastatud maa-ala korrastatakse.

Toetuse saaja peab tellima projekti läbiviimiseks vajalikud tööd elektrooniliselt riigihangete registri vahendusel.

 

Taotlus ja väljamaksed

Taotlemine toimub läbi E-toetuse keskkonna (e-toetuse keskkonda saad siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga).
Vaata taotlusvormi täitmise juhendit 
siit.

Taotlusele peavad olema lisatud kõik lisadokumendid.

Taotluse juures ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks annab KredEx taotlejale aega kuni kümme tööpäeva. Kui selle aja jooksul puuduseid ei kõrvaldata, sh ei esitata nõutavaid lisadokumente, teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

KredEx menetleb esitatud taotluse ja teeb selle rahuldamise või mitterahuldamise otsuse.

 • Taotlus
 • Taotleja kinnitus rahaliste vahendite olemasolu kohta või taotleja kinnitatud eelarve, millest selgub omafinantseeringu tagamiseks vajalikus mahus rahaliste vahendite olemasolu kohta
 • Vähemalt eelprojekti staadiumis projekteerija kinnitusega ehitusprojekt ehitise lammutamiseks ehitusseadustikust tuleneva ehitusprojekti koostamise kohustuse korral
 • Taotleja otsus ehitise lammutamiseks
 • Kinnistusraamatu väljavõte kinnistu või selle korteriomandite kuuluvuse kohta
 • Kui kinnistu on koormatud hoonestusõigusega, siis vastavat dokument, mis kinnitab, et kinnistu on KOV kasuks koormatud hoonestusõigusega vähemalt 15 aastat ning mille hoonestusõiguse üheks tingimuseks on hoonestusõiguse omaja õigus lammutada olemasolev hoone või rajatis
 • Foto(d) lammutatava objekti kohta
 • Vajadusel Muinsuskaitseameti kooskõlastus
 • Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel

Toetuse saaja teostab taotluses sisaldunud tööd. Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud ja ehitusobjekti maa-ala korrastatud.

Toetuse saaja esitab KredExile toetuse väljamaksmiseks vajalikud dokumendid ja toetusealuste projekti elluviimist tõendava aruande ja fotod.

 • Väljamakse taotlus.pdf  - kehtib taotlustele, mis rahuldati kuni 31.12.2022
 • Aruande vorm.rtf kehtib taotlustele, mis rahuldati kuni 31.12.2022
 • Ehitus- või töövõtulepingud
 • Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • Põhiprojekti staadiumis ehitusprojekt juhul kui taotlemisel esitati eelprojekt
 • Ehitusseadustikust tuleneva teavitamiskohustuse olemasolul ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis
 • Arved
 • Maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõte vähemalt selles ulatuses, mida toetus ei kata
 • Jäätmeseaduse kohase jäätmeõiendi ning muud jäätmete seaduspärast käitlemist tõendavad dokumendid (nt üleandmis-vastuvõtmisaktid, jäätmeluba, kompleksluba, registreerimistõend jne)
 • Fotod teostatud töödest

 

Võta ühendust

Aire Oolup

Aire Oolup

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, lammutustoetus, eluasemelaenu käendus)

aire.oolup [at] kredex.ee
Anu Holmberg

Anu Holmberg

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, elektripaigaldiste renoveerimise toetus, lammutustoetus)

anu.holmberg [at] kredex.ee