Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele

Suletud

Eesmärk

Toetus on mõeldud kohalikule omavalitsusele üürielamu ehitamiseks või olemasoleva hoone üürielamuks ümberehitamiseks. Toetuse andmise eesmärk on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ja soodustada investeeringuid eluruumide rajamiseks.

Avame uue taotlusvooru hiljemalt jaanuaris 2023. Uue vooru tingimused jäävad üldjoontes samaks. Uue taotlusvooru rahaliste vahendite maht on 5 miljonit eurot.

Kasutegurid

 • Nüüdisaegsed elamistingimused
 • Paranenud avalik ruum

Kellele sobib

Omavalitsus

kohalikule omavalitsusele

Teenus sobib, kui

 • soovitakse tagada mobiilsele tööjõule vajalike üüripindade parem kättesaadavus
 • soovitakse soodustada investeeringuid inimestele eluruumide rajamiseks

Olulised tingimused

 • Toetatakse terviklikult üürielamu rajamist või üürielamuna kasutusse võetava või sellena kasutuses oleva hoone ümberehitamist. Ehitatavad eluruumid peavad vastama ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud eluruumi nõuetele. Üürielamu ehitamisel tuleb saavutada energiatõhususarvu klass A ja ümberehitamisel vähemalt klass C. Muinsuskaitse all või miljööväärtuslikul alal oleva hoone ümberehitamisel energiatõhususarvu klassi nõue ei kehti.
 • Ehitustööde tellimiseks tuleb taotlejal korraldada kooskõlas riigihangete seadusega riigihange riigihangete registri kaudu. Riigihanke lähteülesande tüüpnäidise valmistab ette KredEx ja avaldab selle enne taotlusvooru oma veebilehel.
 • Üürielamu eluruumide üürihinna kehtestab kohalik omavalitsus. See peab vastama turuhinnale, st ei tohi olla madalam kui samaväärse korteri üürihind samas piirkonnas. Kalkulatsioonid võivad põhineda kulumeetodil. Sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtrühma jaoks võib hind olla madalam kui samaväärse korteri üürihind samas piirkonnas.
 • Üürielamus paikneva korteriomandi võõrandamine on keelatud uusehitisena valminud hoone puhul 20 aasta jooksul ja ümberehitatud hoone puhul 15 aasta jooksul alates hoone ümberehitamisest. Keelatud on ka üürielamu korteriomandi koormamine hüpoteegiga, välja arvatud juhul, kui see seatakse üürielamu rajamiseks või ümberehitamiseks võetava pangalaenu tagamiseks.
 • Kõik toetuse saamise aluseks olevad tegevused peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Projekteerimist ja ehitamist teostav isik peab vastama ehitusseadustiku §-des 21–24 sätestatud nõuetele.

Hea teada

 • Toetust saab nii uue üürielamu ehitamiseks kui ka olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks, kui see võetakse kasutusele üürielamuna
 • Toetust saab kuni 50%, suurim toetus kõigi taotlusvoorude peale kokku on 2,5 mln eurot kohaliku omavalitsuse kohta

Taotlusprotsess

Taotlus toetuse saamiseks ja projekti kirjeldus esitatakse KredExi kinnitatud vormil.
Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExi e-keskkonna kaudu www.ekredex.ee või digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile yyrielamu@kredex.ee või allkirjastatult posti teel. Taotluse esitamise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise tähtpäev. Taotlusvooru algus- ja lõppkuupäevast ja toetuse andmise üldtingimuste kättesaadavusest informeerib KredEx taotlejaid oma veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 60 kalendripäeva enne taotlusvooru alguskuupäeva. Taotlusvoor on avatud iga kord vähemalt 60 kalendripäeva.

 • Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
 • Taotleja kinnitus omafinantseeringu olemasolu kohta
 • Taotleja otsus üürielamu rajamise või olemasoleva korterelamu ümberehitamise kohta
 • Rajatava üürielamu puhul kinnistusraamatu väljavõte kinnistu kuuluvuse kohta, kui kinnistusraamatus pole need andmed kättesaadavad
 • Ümberehitatava korterelamu puhul kinnistusraamatu väljavõte korteriomandite kuuluvuse kohta, kui kinnistusraamatus pole need andmed kättesaadavad
 • Taotleja arengukava või eelarvestrateegia, mille alusel on võimalik hinnata kavandatava investeeringu vastavust arengukava strateegilistele eesmärkidele, või viide arengukavale või eelarvestrateegiale juhul, kui see teave on avaldatud taotleja veebilehel
 • Üürielamu ruumimõju kirjeldus ümbritsevale keskkonnale
 • Investeeringu majanduslik analüüs (mobiilse töötaja sihtrühm)
 • Investeeringu majanduslik analüüs (sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtrühm)
 • Investeeringu tasuvusanalüüs (mobiilse töötaja sihtrühm)
 • Üürielamu eelprojekt
 • Ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste puhul projekti teostamise nõusolekut kinnitavad volikogu otsused

Võta ühendust

Kristo Hütt

Kristo Hütt

kliendihaldur (eluasemelaenu käendus, korterelamu laen ja käendus, elamufondi arendamise investeeringutoetus)

kristo.hutt [at] kredex.ee