Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele

Suletud

Eesmärk

Toetus on mõeldud kohalikule omavalitsusele üürielamu ehitamiseks või olemasoleva hoone üürielamuks ümberehitamiseks. Toetuse andmise eesmärk on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ja soodustada investeeringuid eluruumide rajamiseks.

Toetuse taotlusvoor oli avatud 03.04 - 02.06.2023. Taotlusvooru rahaliste vahendite maht oli 5 miljonit eurot.

Kasutegurid

 • Nüüdisaegsed elamistingimused
 • Paranenud avalik ruum

Kellele sobib

Omavalitsus

kohalikule omavalitsusele

Teenus sobib, kui

 • soovitakse tagada mobiilsele tööjõule vajalike üüripindade parem kättesaadavus
 • soovitakse soodustada investeeringuid inimestele eluruumide rajamiseks

Olulised tingimused

 • Toetust antakse väljaspool Tartu ja Tallinna linnu ning nendega külgnevaid kohaliku omavalitsuse üksusi asuvale kohaliku omavalitsuse üksusele või tema valitseva mõju all olevale üksusele, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on elamumajanduse korraldamine kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil ja kes haldusakti või halduslepingu alusel täidab vastavaid avalikke ülesandeid.
 • Toetatakse terviklikult üürielamu rajamist või üürielamuna kasutusse võetava või sellena kasutuses oleva hoone ümberehitamist. Ehitatavad eluruumid peavad vastama ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud eluruumi nõuetele. Üürielamu ehitamisel tuleb saavutada energiatõhususarvu klass A ja ümberehitamisel vähemalt klass C. Muinsuskaitse all või miljööväärtuslikul alal oleva hoone ümberehitamisel energiatõhususarvu klassi nõue ei kehti.
 • Ehitustööde tellimiseks tuleb taotlejal korraldada kooskõlas riigihangete seadusega riigihange riigihangete registri kaudu. Riigihanke lähteülesande tüüpnäidise valmistab ette Sihtasutus ja avaldab selle enne taotlusvooru oma veebilehel.
 • Üürielamu eluruumide üürihinna kehtestab kohalik omavalitsus. See peab vastama turuhinnale, st ei tohi olla madalam kui samaväärse korteri üürihind samas piirkonnas. Kalkulatsioonid võivad põhineda kulumeetodil. Sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtrühma jaoks võib hind olla madalam kui samaväärse korteri üürihind samas piirkonnas.
 • Üürielamus paikneva korteriomandi võõrandamine on keelatud uusehitisena valminud hoone puhul 20 aasta jooksul ja ümberehitatud hoone puhul 15 aasta jooksul alates hoone ümberehitamisest. Keelatud on ka üürielamu korteriomandi koormamine hüpoteegiga, välja arvatud juhul, kui see seatakse üürielamu rajamiseks või ümberehitamiseks võetava pangalaenu tagamiseks.
 • Kõik toetuse saamise aluseks olevad tegevused peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Projekteerimist ja ehitamist teostav isik peab vastama ehitusseadustiku §-des 21–24 sätestatud nõuetele.

Hea teada

 • Toetust saab nii uue üürielamu ehitamiseks kui ka olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks, kui see võetakse kasutusele üürielamuna
 • Toetust saab kuni 50%. Maksimaalne toetussumma ühes taotlusvoorus on kuni 1 000 000 eurot kohaliku omavalitsuse üksuse kohta

Taotlusprotsess

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse E-toetuste keskkonna kaudu www.etoetus.rtk.ee. Taotluse esitamise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise tähtpäev. Taotlusvooru algus- ja lõppkuupäevast ja toetuse andmise üldtingimuste kättesaadavusest informeerib Sihtasutus taotlejaid oma veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 60 kalendripäeva enne taotlusvooru alguskuupäeva. Taotlusvoor on avatud kuni 02.06.2023.

 • Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel

 • Taotleja tõend omafinantseeringu olemasolu kohta

 • Taotleja otsus üürielamu rajamise või olemasoleva korterelamu ümberehitamise kohta

 • Rajatava üürielamu puhul kinnistusraamatu väljavõte kinnistu kuuluvuse kohta, kui kinnistusraamatus pole need andmed kättesaadavad

 • Ümberehitatava korterelamu puhul kinnistusraamatu väljavõte korteriomandite kuuluvuse kohta, kui kinnistusraamatus pole need andmed kättesaadavad

 • Hoonestusõigusega koormatud kinnistu kinnistusraamatu väljavõte, kui kinnistusraamatus pole vastavad andmed kättesaadavad

 • Projekti vajaduse põhjendus, üürielamu ruumimõju analüüs ja projekti vastavus Kultuuriministeeriumi veebilehel avaldatud kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetele

 • Üürielamu eelprojekt

 • Kohaliku omavalitsuse üksuse kinnitus valitseva mõju kohta, kui taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksuse mõju all olev üksus

Võta ühendust

Kristo Hütt

Kristo Hütt

kliendihaldur (eluasemelaenu käendus, korterelamu laen ja käendus, elamufondi arendamise investeeringutoetus)

kristo.hutt [at] kredex.ee