fbpx Taotluse esitamine | KredEx

Taotlus koos nõutavate lisadokumentidega esitatakse KredExile ühe alloleva kanali kaudu:   

  • KredExi e-teenuste keskkonnast digitaalselt allkirjastatuna (taotlemiseks vajalikud vormid sisalduvad keskkonnas veebivormidena);
  • e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil toetused@kredex.ee;
  • paberkandjal posti teel tähitud kirjaga aadressil Hobujaama 4, Tallinn, indeks 10151, SA KredEx, märksõna Kodutoetus. 

NB! KredExi kontoris kohapeal taotlusi vastu ei võeta.

Taotluse esitamisel posti teel tähitud kirjana ei või taotluse postitamise kuupäev olla varasem kui vooru avamise alguskuupäev ega hilisem kui vooru lõppkuupäev.
Taotluse elektroonilisel edastamisel on saatmise viimane tähtaeg taotlusvooru lõppkuupäeval kell 23:59. Taotluse esitamisel posti teel tähitud kirjaga on taotluse postitamise viimane kuupäev taotlusvooru lõppkuupäev

NB!  Juhul kui Teie leibkonnas on kaks vanemat (ka taotleja elukaaslane), olete kohustatud esitama taotluse ühiselt ning Teid käsitletakse koos taotlejana. Seetõttu on kohustuslik märkida taotlusele mõlema vanema andmed, esitada mõlema vanema 2019. aasta maksuandmete tõendid, välisriigis töötamisel tuludeklaratsioonid ning allkirjastada taotlus mõlema vanema poolt digitaalselt.

Pane tähele!

  • Taotlus esitatakse ühest eelnimetatud kanalist, mitmest erinevast kanalist taotlust esitada ei tohi!
  • Kui peres on kaks vanemat, peab taotluse elektroonilisel esitamisel olema digitaalse allkirjastamise võimalus mõlemal vanemal.
  • Taotlusele märgitakse taotleja kehtivad kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, tegeliku elukoha aadress), millel taotleja on kättesaadav ning mille kaudu toimub KredExi ja taotleja vaheline edasine suhtlus.
  • Paberkandjal taotlus vormistatakse korrektselt ja loetavalt, soovitavalt sinist värvi kirjutusvahendiga.
  • Taotlus tuleb esitada kompleksselt, koos kõikide nõutavate lisadokumentidega. Puuduvate või korrigeerimist vajavate dokumentide vajadus selgub taotluse menetlemisel, millest  KredEx teavitab taotlejaid e-posti teel.

KredEx võtab avatud taotlusvoorus vastu kõik esitatud taotlused, menetleb need vormiliselt ja sisuliselt ning hindab vastavalt määruse lisas toodud "Taotluse hindamise juhend" hindamissüsteemile, selgitades välja kõige enam toetust vajavad pered.

Tagasiside taotluse esitamise kohta

Taotluse esitamisel e-teenuste keskkonnast või e-posti teel saabub taotleja taotlusesse märgitud e-posti aadressile automaatvastus, mis kinnitab, et taotlus on KredExile laekunud.
NB! Kui taotleja e-posti aadressile automaatvastust ei laeku, siis taotluse esitamine ebaõnnestus ning saatmist tuleb korrata! 

Taotluse esitamisel posti teel tähitud kirjaga saate kirja teekonda ja KredExisse saabumist jälgida aadressil www.omniva.ee. KredEx annab taotlejale tagasisidet taotluse esmase läbivaatamise järgselt, mille ooteaeg sõltub esitatavate taotluste mahust.