Täiendav info ajutiselt mitteturukõlbulike riskide kindlustamise kohta

Euroopa Komisjoni 20.06.2016 otsusega loeti EL konkurentsireeglitega vastavaks ASi KredEx Krediidikindlustus kava tagada riiklike vahendite toel krediidikindlustusega lühiajalisi, s.o alla kaheaastase maksetähtajaga eksporditehinguid EL ja OECD sihtriikidesse juhtudel,

- kui eksportija on väikese või keskmise suurusega ettevõte (VKE), kes vastab Euroopa Komisjoni 06.05.2003 soovituses (mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratluse kohta) esitatud määratlusele ja kelle ekspordi kogukäive aastas ei ületa 2,5 miljonit eurot või
- kui kindlustada soovitakse konkreetset üksikut riski.  

Euroopa Komisjoni luba on antud tähtajaga kuni 31.12.2023.

Ajutiselt mitteturukõlbulike riskide kindlustamine toimub sarnastel tingimustel ASi KredEx Krediidikindlustus pakutava tavapärase lühiajaliste tehingute krediidikindlustusega, v.a mõned erisused. Peamised tingimused on:

 • Kindlustusvõtja: Eesti äriregistrisse kantud eksportiv ettevõtja, kelle majandustegevuse koht on Eesti ning kes on VKE [1]
 • Kindlustatav risk: ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskist
 • Ostja: juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja
 • Ostja asukohariik: EL või OECD riik, v.a Eesti
 • Eksporditehing seondub kaupade müümise või teenuse osutamisega välisriiki
 • Kindlustuskate kuni 95%
 • Ostjatele võimaldatav maksetähtaeg ei ületa 720 päeva (asjakohastel juhtudel koos tootmisperioodiga)
 • Riski realiseerumise ooteaeg 180 päeva
 • Kindlustuspreemia vahemik 0,2 – 4,5% aastas kindlustatud käibe kohta. Kindlustuspreemia sõltub ostja riskikategooriast
 • Lisaks kindlustuspreemiale tuleb kord aastas tasuda krediidilimiidi tasu iga ostja kohta, kellele krediidilimiiti taotletakse
 • Kindlustuslepingu valuuta on euro
 • Tehinguid seotud osapooltega ei kindlustata
 • Kindlustatud ei ole leppetrahvid, viivised, panga teenustasud, tollimaksud jms kindlustuslepingu kohaselt välistatud kulud, samuti vaidlustatud ebaselged nõuded
 • Kindlustustatud ei ole hasartmänguvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate või raskustes ettevõtjate [2] teostatud tehingud või tehingud, mis seonduvad tuumajõujaamade tegevuse lõpetamise või nende rajamise, tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamisega või investeeringutega kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks või investeeringutega lennujaamataristusse

[1] Kui tegemist on üksiku riski kindlustamisega, ei pea eksportija olema VKE

[2] Raskustes oleva ettevõtja määratlus on toodud Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 651/2014 EL-i aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks, artikli 2 punktis 18