Tingimused
Toetuse abil soetatav eluase ei tohi olla toetuse saaja abikaasa, otsejoones ülenejate või alanejate sugulaste, vendade või õdede ning poolvendade või –õdede, lapsendaja või lapsendatu omandis. 
Toetusega on lubatud osta eluase toetuse saajatest vanema(te) omandisse. 
Eluaseme võib soetada kuni 15-aastase lapse omandisse. 

Alaealiste laste nimel tehingute tegemiseks esitatakse notarile enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist kohtu nõusolek alaealise kinnisvaratehinguks. 

Soovitav eluase peab vastama juhendis „Kodutoetus lasterikastele peredele“ nimetatud eesmärkidele ja parandama toetuse saaja ja tema leibkonna elamistingimusi.  

Kooskõlastamine
Toetuse saaja esitab sobiva eluaseme leidmisel KredExile ostusoovi kooskõlastamiseks soovitava  eluaseme kirjelduse (sobiva vormi leiate siit) ja fotod või kinnisvaraportaalis pakkumisel oleva objekti puhul veebiaadressi või eksperthinnangu. 
KredEx annab toetuse saajale nõusoleku eluaseme soetamiseks või keeldub sellest, kui soovitav eluase ei vasta toetuse andmise eesmärkidele (on pere liikmelisust arvestades liiga väike, amortiseerunud, kapitaalremonti vajav, vms).

Toetuse saajal on kohustus kooskõlastada soovitava eluaseme ost KredExiga ka juhul, kui tegemist on sama eluasemega, mille soetamiseks esitas toetuse saaja taotluse juba taotlusvoorus. Sellisel juhul esitab toetuse saaja KredExile vabas vormis teate.

Notariaalne ostu-müügitehing
KredExi nõusoleku saamisel broneerib toetuse saaja eluaseme müüja(te)ga notariaja ning informeerib notarit toetuse eraldamisest. 

Notari või müüja nõudmisel esitab KredEx notarile kirjaliku kinnituse toetuse eraldamise ja väljamaksmise kohta. Toetuse saaja esitab KredExile vastavasisulise avalduse, mille võib edastada e-kirja teel.
Seejärel sõlmib toetuse saaja eluaseme müüja(te)ga notariaalselt tõestatud asjaõigusliku ostu-müügilepingu.

Eluaseme ostuhinna tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile:
1) notariaalse asjaõigusliku ostu-müügilepingu algärakirja koopia;
2) väljamakse taotluse (sobiva vormi leiate siit);
Väljamakse taotlus allkirjastatakse ühe vanema poolt digitaalselt või paberkandjal.


Toetuse väljamaksmine
KredEx tasub eluaseme soetamiseks toetuse osaliselt või kogusummas notariaalses ostu-müügilepingus nimetatud lepingu objekti müüja(te)le 10 tööpäeva jooksul ning teavitab toetuse saajat väljamakse kuupäevast. Notaritasu ja riigilõiv ei ole toetusega hüvitatavad.

Eluaseme soetamise korral peab kogu leibkond võtma soetatud eluaseme kasutusse leibkonna alalise elukohana ning tegema vastava registreeringu rahvastikuregistris vähemalt 3 kuu jooksul alates toetuse väljamaksmisest, v.a juhul kui soetatava eluaseme kasutamiseks on vajalik selle ümberehitamine (parendamine).

Aruande esitamine

Aruanne (sobiva vormi leiate siit) toetuse kasutamise kohta tuleb esitada 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse aluseks oleva eluruumi kasutusele võtmist ja selle registreerimist rahvastikuregistris leibkonna elukohana.