Teavitamine

5 tööpäeva enne toetusealuste tegevustega alustamist edastab toetuse saaja KredExile vabas vormis teatise, et soovib alustada toetusealuste tegevustega. Teatis edastatakse e-posti aadressile toetused@kredex.ee
KredEx kontrollib üle toetusealuse objekti ja toetuse saajaga seotud andmebaasid veendudes, et toetuse väljamaksmiseks puuduvad juhendist tulenevad piirangud (maksehäired, toetusealuse eluaseme võõrandamise keelumärge, täitemenetlused, füüsilise isiku pankrot vms). Kui väljamakse piiranguid ei ole, edastab KredExi toetuste haldur toetuse saajale e-posti teel sellekohase kinnituse. 

Ehitusluba, ehitusteatis 
Toetuse saaja selgitab välja, kas toetusealuste tööde puhul on kohustuslik ehitusluba või ehitusteatise esitamine (toetuse saajal on võimalus eelnimetatud nõudeid kontrollida kehtiva ehitusseadustiku lisast nr 1, kättesaadav internetis aadressil; https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1151/2201/6003/Lisa_1.pdf). Soovitame toetuse saajal ühendust võtta ka oma piirkonna kohaliku omavalitsusega ja/või esitada ehitisregistri kodulehelt www.ehr.ee  ehitusteatis, kuhu märgitakse kõik toetusealused tööd. 
Ehitusteatist või ehitusluba nõudvateks töödeks on tegevused, mille käigus muutuvad oluliselt ehitise omadused. Näiteks: 2. korruse väljaehitamine, fassaadi soojustamine, katusekatte vahetamine ja/või katusealuse soojustamine, juurdeehitamine kõrvale-, peale või alla, samuti tehnosüsteemide muutmine, rajamine või asendamine.
Kui toetusealused tööd ei ole ehitusloa ega ehitusteatise kohustuslikud, piisab, kui kohalik omavalitsus edastab toetuse saajale selle kinnituseks e-posti teel vabas vormis teatise. 
Kohaliku omavalitsusega kooskõlastamist ei ole vaja lihtsamate tööde puhul. Näiteks: eluruumide siseviimistlemine, akende- ja uste vahetamine, vannitoa renoveerimine, elektrijuhtmete, pistikute, lülitite vahetamine jms.

Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri võib ehitada pädev isik, kellel on pottsepa kutsetunnistus. Peale tööde teostamist esitab toetuse saaja KredExile koos väljamakse dokumentidega ahjupassi.

Eelarvelised tööd 
Toetuse saaja võib eraldatud toetust kasutada ainult toetuse taotlemisel esitatud ehitustööde eelarvesse märgitud töödeks. Eelarveliste tööde muutmise vajadusel esitab toetuse saaja  KredExile digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal eelarveliste tööde muutmise avalduse (sobiva vormi leiate siit). KredEx kooskõlab muudatuse ning saadab toetuse saaja e-posti aadressile sellekohase kinnituse. 

Toetuse saaja ei ole seotud taotlemisel esitatud hinnapakkumistega. Kasutada on lubatud ehitusmaterjalide müüjaid või tööde teostajaid (firma, FIE, eraisik) üle Eesti, otsida soodsamaid hindu, kasutada kampaaniapakkumisi jms. Samuti võib toetuse saaja esialgselt planeeritud teenusena sisseostetavad tööd teostada ise (kasutada toetust ehitusmaterjalide ostmiseks) ja vastupidi, kooskõlastades muudatuse KredExiga eelnevalt e-kirja teel.

Toetuskõlbulikud kulud

Toetuse vahenditest on abikõlblikud järgmised kulud: tööriistarent, ühekordselt kasutatavad tööriistad (pintslid, maalriteibid, liivapaberid, töökindad jms), sanitaartehnika (vannid, duššinurgad, wc-potid, segistid, soojaveeboilerid jms), valgustite soetamine elektrisüsteemi renoveerimise osana, ehitusprügi äravedu, ehitusmaterjalide transport (hüvitatakse juhul, kui transporditeenust pakub materjalide  müüja ja transporditeenuse tasu on märgitud materjalide müügiarvele).

Mittetoetuskõlbulikud kulud

Toetuse vahenditest ei ole abikõlblikud järgmised kulud: korduvkasutatavad tööriistad (akutrellid, saed, segumasinad, haamrid, kruvikeerajad jms), ülemäärased ja toreduslikud kulud, nagu näiteks mullivann, tünnisaun, kodumasinate ja - tehnika soetamisega seotud kulud (pliidid, õhupuhastid, elektriradiaatorid, ventilaatorid, elektriline käterätikuivati jms), mööbel ja mööblidetailid (nt kraanikausikapid, vannitoamööbel, peeglid, liuguksed, puitplaadid mööbli ehitamiseks, uksehinged, kapinupud, garderoobikaubad jms), sisustuselemendid (kardinapuud, rulood, vaibad, peeglid jms), interneti, telefoni ja TV kaablid, nende pistikud jms.

Toetusealuste tööde teostamine

Toetuse saaja võib tööd teha ise ja kasutada toetust ehitusmaterjalide soetamiseks või tellida tööd firmalt, FIE-lt või eraisikult. NB! Eraisikust töövõtja korral tuleb arvestada sellega, et toetuse saaja ehk tööandja peab eraisikust töövõtja registreerima Maksu- ja Tolliameti  töötamise registris ja täitma maksudeklaratsiooni. Täpsem info siin või Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

I Tööd teostab firma, FIE või eraisik - teenusarvete tasumine: 

1) Toetuse saaja valib tööde teostamiseks sobiva töövõtja - ehitusfirma, FIE või eraisiku. Tööde teostajaks ei või olla toetuse saaja ettevõte või äriühing, milles kuulub häälteenamus toetuse saajale.
2) Toetuse saaja sõlmib töövõtjaga töövõtulepingu, mille lisaks on töövõtja hinnapakkumine. 
3) Töövõtja võib tööde alustamiseks vajalike ehitusmaterjalide soetamiseks küsida 30% ettemaksu töövõtulepingu kogumaksumusest, esitades ettemaksuarve. Ehitustööde eest KredEx ettemaksu ei maksa.
4) Tööde valmimisel annab töövõtja teostatud tööd toetuse saajale üle, vormistades selle kohta tööde üleandmise-vastuvõtmise akti ning lõpparve.
5) Kõik lepingulised dokumendid (leping, arved, aktid jms) vormistatakse toetuse saaja nimele (ühe vanema nimele). Töövõtuleping ja akt allkirjastatakse  kahepoolselt digitaalselt või paberkandjal (paberkandjal dokumentide korral alati 2 eksemplari).

Arve(te) tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile:
1) ehitusloa või ehitusteatise või viitab olemasolevale dokumendile ehitisregistris või kohaliku omavalitsuse kooskõlastuse, et tööd ei ole ehitusteatise ega ehitusloa kohustuslikud;
2) väljamakse taotluse (sobiva vormi leiate siit);
3) töövõtulepingu ja hinnapakkumise;
4) tööde üleandmise-vastuvõtmise akti;
5) ettemaksuarve ja/või lõpparve;

Väljamakse taotlus allkirjastatakse ühe vanema poolt digitaalselt või paberkandjal.
Väljamakse taotlus esitatakse KredExile igakordselt koos tasumisele kuuluva(te) arve(te)ga.

Toetuse väljamaksmine 
KredEx tasub arve(te) summa töid teostava/teostanud firma arveldusarvele ning teavitab toetuse saajat väljamakse kuupäevast e-posti või telefoni teel.

Minimaalne väljamakse summa on 650 eurot, mida võib kombineerida teiste teenus- või ehitusmaterjalide arvetega.


II Tööd teostab toetuse saaja - ehitusmaterjalide arvete tasumine: 

1) Toetuse saaja valib ehitusmaterjalide müüjaks äriseadustiku nõuetele vastava ettevõtja (kantud äriregistrisse). Ehitusmaterjalide müüjaks ei või olla toetuse saaja ettevõte või äriühing, milles häälteenamus kuulub toetuse saajale.  
2) Toetuse saaja tellib ehitusmaterjalide müüjalt soovitud ehitusmaterjalid, müüja väljastab arve(d) (nimetatakse ka müügitellimus, ettemaksuarve, tellimuse kinnitus. Hinnapakkumine ei sobi!). Arve(d) vormistatakse toetuse saaja nimele.

Arve(te) tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile:
1) väljamakse taotluse (sobiva vormi leiate siit);
2) arve(d);

Väljamakse taotlus allkirjastatakse ühe vanema poolt digitaalselt või paberkandjal.
Väljamakse taotlus esitatakse KredExile igakordselt koos tasumisele kuuluva(te) arve(te)ga.

Toetuse väljamaksmine 
KredEx tasub arve(te) summa ehitusmaterjalide müüja arveldusarvele ning teavitab toetuse saajat väljamakse kuupäevast e-posti või telefoni teel.

KredExi poolt tasutud ehitusmaterjalide kättesaamisel võtab toetuse saaja ehitusmaterjalide müüjalt materjalide kättesaamist kinnitava lõpparve või saatelehe, kuhu on märgitud väljastatud kaupade loetelu. Loetelu peab vastama ettemaksuarvel olevate kaupade loetelule. Nimetatud dokument tuleb esitada KredExile koos järgmise väljamakse taotlusega või koos toetuse kasutamise lõpparuandega.  

Minimaalne väljamakse summa on 650 eurot, mida võib kombineerida teiste teenus- või ehitusmaterjalide arvetega.

III Tööd teostab toetuse saaja - ostutšekkide/arvete tasumine: 

Toetuse saaja võib ehitusmaterjale osta oma vahendite eest, tasudes ostude eest isikliku deebet-, või krediitkaardiga või pangaülekandega. Ostuarved- ja tšekid peavad olema vormistatud toetuse saaja nimele. Anonüümsed ja sularahatšekid toetuse vahenditest hüvitamisele ei kuulu.  

Ostutšekkide/arve(te) tasumiseks esitab toetuse saaja KredExile:
1) väljamakse taotluse (sobiva vormi leiate siit);
2) ostutšekkide/arvete korrektsed koopiad võimalusel vormistatuna A4 formaadis paberile.

Väljamakse taotlus allkirjastatakse ühe vanema poolt digitaalselt või paberkandjal.
Väljamakse taotlus esitatakse KredExile igakordselt koos tasumisele kuuluva(te) tšekkide/arve(te)ga.

Toetuse väljamaksmine 
KredEx tasub tšekkide/arve(te) summa toetuse taotlusel märgitud toetuse saaja arveldusarvele ning teavitab toetuse saajat väljamakse kuupäevast e-posti või telefoni teel.
Minimaalne väljamakse summa on 650 eurot, mida võib kombineerida teiste teenus- või ehitusmaterjalide arvetega.

Vahe –ja lõpparuannete esitamine

Toetuse saaja kohustub esitama KredExile toetuse kasutamise aruandeid (vajaliku vormi leiate siit).
Vahearuanne esitatakse KredExile, kui eraldatud toetuse summast on välja makstud 50% või möödunud on pool tööde teostamise tähtajast. 
Lõpparuanne esitatakse KredExile 30 päeva jooksul kõikide toetusealuste tööde lõpetamisel, lisades fotod teostatud töödest (digifotod).
Aruandeid esitatakse KredExile digitaalselt allkirjastatuna või originaalallkirjaga paberkandjal.