Korterelamu päikesepaneelide toetus

Suletud

Eesmärk

Toetatakse korteriomanike võimekust investeerida tegevustesse, mis soodustavad hoonete energiatõhusust ja lokaalse taastuvenergia kasutuselevõttu. 

Taotlusvoor on suletud alates 13.11.2023.


Küsimuste korral kirjuta aadressile [email protected].

Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Taastuvenergia kasutuselevõtt

Kellele sobib

Korteriühistu

korteriühistule

Teenus sobib, kui

 • korterelamu on kasutusele võetud ja selles on kolm või enam korteriomandit
 • korterelamus on rohkem kui viis korteriomandit, peab korteriomanditest vähemalt 80 % olema vähemalt viie erineva füüsilise isiku omandis. Kui korterelamus on kuni viis korteriomandit, peab igal korteriomandil olema erinev füüsilisest isikust omanik

Olulised tingimused

Põhitingimused
 • Toetuse saamiseks peab taotleja korterelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse.
 • Toetatakse tegevusi, mis vastavad ehitusseadustiku §-des 19–24 nimetatud nõuetele.
 • Enne taotluse esitamist ei tohi tegevusi alustada ega teha selleks ka ettemaksu.
 • Paigaldatava energiatootmisseadme võimsus tohib olla kuni 200 kW.
 • Energiatootmisseade tuleb paigaldada korterelamu katusele või fassaadile.
 • Kui toetusega ostetakse energiatootmisseade ja energiat salvestav seade, peab müüja andma vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii nende kõigile komponentidele ning 5 aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
 • Rekonstrueerimistöid tuleb teha määruses ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud tingimuste kohaselt.
 • Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata.
Toetuse määr ja suurim toetussumma
 • 30% (sh ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve) juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri tarbimine.
 • 40% (sh ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve) juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri ja eluruumide elektri tarbimine või energiatootmisseade integreeritakse katuse või fassaadi kattematerjalidesse või energiatootmisseadmele lisaks paigaldatakse energiat salvestav seade.
 • Suurim toetussumma taotleja kohta on 150 000 eurot.
 • Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata.
Peamised nõuded taotlejale
 • Toetust võib taotleda korteriühistu.
 • Korterelamu peab olema kasutusele võetud.
 • Kui korterelamus on üle viie korteriomandi, peab neist vähemalt 80% olema vähemalt viie erineva füüsilise isiku omandis.
 • Kui korterelamus on kuni viis korteriomandit, peavad need kõik olema erineva füüsilise isiku omandis.
Toetatavad tegevused
 • Energiatootmisseadme ostmine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.
 • Energia tarbimise koormust ühtlustava või jälgiva seadme soetamine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.
 • Elektri energiat salvestava seadme soetamine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.
 • Eespool nimetatud töödega otseselt seotud elektritööd.
 • Katuse, katuslae ja pööningulae rekonstrueerimine ja soojustamine ning rekonstrueerimise ja soojustamisega kaasnevad tööd.
 • Töödeks vajaliku ehitusprojekti koostamine.
 • Omanikujärelevalve tegemine.
Mittetoetatavad tegevused
 • Energiatootmisseadme võrguga liitumisega seotud kulu.
 • Hoone laiendamise, lisakorruse ehitamise või pööningukorruse väljaehitamise ja nimetatud tegevustega seotud ettevalmistavate tööde kulu
 • Samale eesmärgile suunatud tegevuste uuesti teostamine kui varasemad tegevused on teostatud või nende teostamiseks on toetus eraldatud riigieelarve, muu avaliku sektori või välisvahendite raames, v.a juhul selleks esineb määruse paragrahvis 13 toodud alus.
Nõuded rekonstrueerimistöödele
 • Energiatootmisseadme maksimaalne võimsus tohib olla kuni 200 kW.
 • Energiatootmisseade tuleb paigaldada korterelamu katusele või fassaadile.
 • Energiatootmisseadme katusele paigaldamiseks tuleb katus, katuslagi või pööningulagi rekonstrueerida, et saavutada soojusläbivuse näitaja U ≤ 0,12 (W/m2K).
 • Soojusläbivusele seatud nõude täitmiseks juba teostatud katuse lisasoojustamise tööde ümbertegemine ei ole kohustuslik ja soojusläbivuse taseme nõue loetakse tagatuks, kui korterelamu kasutusluba on antud 2000. aastal või hiljem või kui korterelamu katus on soojustatud 2000. aastal või hiljem vähemalt kümne sentimeetri paksuse kihiga.
 • Fassaadile tohib energiatootmisseadme paigaldada ainult juhul, kui
  • korterelamu kasutusluba on antud 2000. aastal või hiljem või fassaad on soojustatud vähemalt 10 cm paksuse kihiga 2000. aastal või hiljem
  • energiatootmisseade integreeritakse fassaadi kattematerjalidesse.
 • Kui toetusega ostetakse energiatootmisseade ja energiat salvestav seade, peab müüja andma vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii nende kõigile komponentidele ning viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
Nõuded rekonstrueerimistööde hinnapakkumistele
 • Rekonstrueerimis- ja projekteerimistööde ning omanikujärelevalve teenuse tellimiseks tuleb võtta vähemalt kolme omavahel sõltumatu ettevõtja hinnapakkumus.
 • Rekonstrueerimis- ja projekteerimistööde ning omanikujärelevalve teenuse tellimiseks ei tohi võtta hinnapakkumust tulumaksuseaduse § 8 lõikes 1 sätestatud seotud isikult (abikaasad, elukaaslased või otse- või külgjoones sugulased, ühte kontserni kuuluvad äriühingud jne)
 • Pakkumuskutse peab sisaldama kriteeriume eduka pakkumuse väljavalimiseks ja toetuse saaja esindaja peab pakkumuskutse allkirjastama. Seda kohustust ei ole toetuse saajal juhul, kui teenuse maksumus on ilma käibemaksuta alla 20 000 euro.
 • Pakkumused peavad olema võrreldavad, kontrollitavad ja allkirjastatud.
 • Edukas pakkumus peab põhinema parimal võimalikul hinna ja kvaliteedi suhtel. Toetuse saaja peab kasutama hindamiskriteeriumite seadmisel ja ostu tegemisel käesoleval kodulehel toodud vorme ja tingimusi, mis on avaldatud asjakohase toetusmeetme juures.
 • Pakkumuskutse ja pakkumuse esitamine ning pakkumuste võtmisega seotud teabevahetus peab toimuma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning tuleb säilitada.
 • Kui toetuse saaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel kolme pakkumust, tuleb tal esitada toetuse andjale sellekohane põhjendus ja võimaluse korral pakkumuse tegemisest loobumise teated.
 • Toetuse saaja peab esitama hiljemalt nelja kuu möödudes arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest toetuse andjale rekonstrueerimistööde ja omanikujärelevalve teenuse tellimisel võetud pakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud lepingu. Toetuse taotlusega koos tuleb esitada projekteerimistööde tellimisel võetud pakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping.
Vormid tööde ja teenuste tellimiseks

Ettenähtud vormid ja tingimused tööde ja teenuste tellimiseks (vastavalt toetuse määrusele):
 

 

Taotlus ja väljamaksed

Taotlemine toimub läbi E-toetuse keskkonna (e-toetuste keskkonda saad siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga).
Vaata E-toetuse keskkonda tutvustavat videot siin.
Vaata taotlusvormi täitmise juhendit siin.

Taotluse lisadokumendid on

 1. ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt;
 2. korteriühistu üldkoosoleku otsuse protokoll, milles on toodud rekonstrueerimistööde tegemise otsus, vajaduse korral elektri ühisostu otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, vajaduse korral renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks ning laenu võimalik maksimumsumma;
 3. korteriühistu liikmete nimekiri seisuga, mis ei ole varasem kui 30 kalendripäeva enne KredExile taotluse esitamist;
 4. Hinnapakkumised:
  • peavada olema võrreldavad, allkirjastatud ja sisaldama nõutavat garantiid töödele ja paigaldusele vähemalt 5 aastat
  • projekteerimistööde tellimiseks võetud pakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping
  • projekteerimis- ja paigaldustööde koos tellimisel, pakkumiskutse, pakkumised ja eduka pakkujaga sõlmitud leping, milles on ära toodud paigaldustööde teostamise algusaeg. Ettemaks ei ole lubatud.
 5. Võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine juhul, kui soovitakse liituda jaotusvõrguga.


Toetuse saaja esitab toetuse andjale nelja kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest

 • renoveerimislaenu positiivse otsuse,
 • rekonstrueerimistööde ja omanikujärelevalve teenuse tellimiseks võetud pakkumused koos pakkumuskutsega ning eduka pakkujaga sõlmitud lepingu.

Toetuse väljamakse toimub läbi E-toetuse keskkonna (e-toetuste keskkonda saad siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga). Väljamakse dokumentide sisestamise juhendid leiad SIIT ja SIIT.

Toetus makstakse välja tegelike kulude alusel, vastavalt taotluse rahuldamise otsuses nimetatud osakaalule abikõlblikest kuludest ja kuni selles otsuses märgitud summani.

Kui rekonstrueerimistööde maksumus kujuneb väiksemaks kui taotluses märgitud toetussumma, makstakse toetust projekti tegeliku maksumuse alusel, võttes aluseks taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse osakaalu.

Toetuse saaja esitab koos maksetaotlusega

 • fotod rekonstrueeritud korterelamust ja tehnosüsteemidest
 • saadud arved
 • arvete tasumist kinnitavad maksekorraldused või konto- või krediitkaardi väljavõtte
 • tööde üleandmis-vastuvõtuaktid
 • ehitus- ja/või töövõtulepingud

Toetuse saaja esitab toetuse andjale projekti elluviimise kohta toetuse andja poolt ettenähtud vormil lõpparuande 30 tööpäeva jooksul pärast toetuse lõppmakse saamist, lähtudes taotluse rahuldamise otsuses märgitust.

Euroopa Liidu REACT-EU vahendite kasutamine toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude laiemat avalikkust raha kasutusest teavitada. Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või isegi täieliku tagasinõudmiseni.

Kõik toetust saanud korteriühistud peavad paigutama enda trepikotta plakati (täidetav värviline näidis ja täidetav mustvalge näidis). Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodi vältel. Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30%.

Dokumendid

Võta ühendust

Heikki

Heikki Parve

energiasäästu projektijuht (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

heikki.parve [at] kredex.ee