Väikeelamute rekonstrueerimistoetus 2024 RRF

Avatud

Eesmärk

Toetuse põhieesmärk on tõsta väikeelamute energiatõhusust. 


Avasime taotlusvooru 23. aprillil kell 9.00. Vooru maht on ligikaudu 28 miljonit eurot. 
Vooru eelarve on suurem kui kunagi varem ja taotlusvoor on avatud kuni eelarve ammendumiseni.

Esitatud taotlusel saad teha muudatusi siis, kui taotlus on menetlusse võetud ja tagasi täiendamiseks saadetud. Taotluse esitamise süsteemis juba esitatud taotlust hiljem ise muuta ei saa.

 • Taotluse koostamine ja esitamine toimub Riigi Tugiteenuste Keskuse hallatavas e-toetuse keskkonnas. 

 • Taotlemist abistava infomaterjali leiad siit
 • Maksetaotluse täitmist abistava infomaterjaliga saad tutvuda siin
 • E-toetuse keskkonda tutvustava videoga saad tutvuda siin. Taotluse täitmise võimalusi tutvustava videoga saad tutvuda siin.
 • Küsimusi saad esitada [email protected]

NB! Enne taotluse esitamist ei tohi sõlmida tööde teostamiseks töövõtulepingut, töödega alustada ega tasuda ettemaksu, välja arvatud energiamärgise või projekti koostamine. Kui taotlus on esitatud ja oled veendunud, et väikeelamu ja soovitud tegevused vastavad toetuse tingimustele, on lubatud alustada taotletavate töödega, tasuda ettemaksu, sõlmida töövõtulepinguid.

NB! Toetuse taotlemise eelduseks on hoone energiamärgise klassi parandamine vähemalt ühe klassi võrra. Väikeelamu energiamärgise olemasolu saad kontrollida ehitisregistrist. Kui väikeelamule ei ole veel väljastatud mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinevat energiamärgist (KEK-märgis), siis telli see. KEK-märgis on vajalik esitada iga taotletava tegevuse puhul. Arvutuslikku energiamärgist ehk ETA-märgist ei pea esitama, kui soojustatakse kogu fassaad, paigaldatakse päiksepark või asendatakse soojusallikas (nt ahju asemel maasoojuspump). Kõigil muudel juhtudel tuleb esitada ka ETA-märgis. Enne kui asud toetuse taotlemiseks energiamärgist tellima, siis veendu, et toetuse abil plaanitavad tööd tõstavad hoone energiaklassi. Arvesta, et vähem mahukamad tööd nagu näiteks sokli soojustamine, akende vahetamine, välisukse vahetamine, elektriauto laadija paigaldamine või olemasolevatele päikesepaneelidele salvestuseks aku lisamine hoone energiamärgise klassi sageli ei paranda. Täpsemalt saad uurida ettevalmistuse juures.

NB! Kõik akupanga ja elektriauto laadimistaristu soetamise huvilised!
Kuna toetuse eesmärgiks on suurem energiatõhusus, on toetuse saamiseks kõige olulisem tingimus elamu energiatõhususklassi paranemine. Terviklikul renoveerimisel peab maja jõudma C-energiaklassini (välja arvatud kultuuriväärtuslikud hooned). Osalise renoveerimise puhul on vajalik tõus vähemalt klassi võrra. Kui väikeelamu energiaklass üksiku parenduse tulemusena ei tõuse või elamul on juba enne toetuse taotlemist saavutatud parim võimalik energiatõhususe klass A, siis toetust saada ei ole võimalik. Juhul, kui toetusega soovitakse soetada ainult akupank või paigaldada ainult elektriauto laadimistaristu, tuleb toetuse saajal teha ka lisatöid, mis aitaksid elamu energiaklassi parandada.

NB! Toetust ei saa taotleda ainult lisapaneelide või ainult inverteri soetamiseks.

Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Tervislik sisekliima
 • Paremad elamistingimused
 • Ohutus

Kellele sobib

Kodu

eraisikule ja perele

Olulised tingimused

Kellele sobib
 • Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks. Elamu peab olema kantud ehitisregistrisse ja märgitud selle esmane kasutuselevõtu aasta. Andmeid oma väikeelamu kohta saad kontrollida www.ehr.ee. Kui andmed ei ole vastavuses tegelikkusega, pöördu andmete korrastamiseks kohaliku omavalitsuse poole.
 • Toetust ei ole võimalik taotleda:
  • kui ehitisregistris on toodud peamise kasutusotstarbena muu kui ülal nimetatud, nt suvila, aiamaja, kaubandushoone, abihoone vms.
  • kui tegu on elamuga, kus on kolm või enam korterit.

Toetust saab taotleda, kui toetatav töö tõstab väikeelamu energiaklassi vähemalt ühe klassi võrra, nt C-klassist B-klassi. Kui väikeelamu energiaklass on juba A, siis toetust ei ole võimalik taotleda.

Põhitingimused
 • Rekonstrueerida saab toetusega nii osaliselt kui ka terviklikult.
 • Taotluse saab esitada kinnistu omanik või volitatud isik, ühise omandi puhul üks omanikest, keda on volitanud esindama teised omanikud.
 • Tervikliku rekonstrueerimise käigus soojustatakse väikeelamu kõik välisseinad ja katus, vahetatakse kõik eluruumide aknad, rekonstrueeritakse küttesüsteem ja paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Tulemusena saavutatakse vähemalt energiatõhususarvu klass C. Kui ükskõik milline loetletud tegevustest on varem tehtud (nt akende vahetus), saab toetust taotleda ainult osaliseks rekonstrueerimiseks. Toetusesaaja peab kindlustama maja vähemalt viiel järjestikusel aastal taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest arvates.
 • Osalise rekonstrueerimise puhul tehakse üksikuid töid ja tuleb tagada hoone energiatõhususarvu väärtuse kasv vähemalt ühe klassi võrra.
 • Energiatõhususarvu kasvu ei pea tõendama ja ETA-märgist ei pea esitama, kui soojustatakse kogu fassaad, paigaldatakse päiksepark või asendatakse soojusallikas (ahju, õhk-õhk soojuspumba, elektri-, gaasi- või õlikütte asemel õhk-vesi soojuspump, maasoojuspump või pelletikatel; kui elamus juba on nt õhk-vesi soojuspump või maasoojuspump, mis soovitakse vahetada uuema mudeli vastu, siis ei arvestata seda soojusallika vahetamisena ja tuleb tõendada energiatõhususarvu klassi tõusu).
  Kõigi teiste üksikute tööde puhul on vajalik tõendada energiatõhususarvu klassi tõusu. Kui väikeelamu energiaklass üksiku parenduse tulemusena ei tõuse või on juba saavutatud parim võimalik energiatõhususe klass A, siis toetust taotleda ei ole võimalik. Juhul, kui toetusega soovitakse soetada akupank või paigaldada elektriauto laadimistaristu, tuleb toetuse saajal teha ka lisatöid, mis aitaksid elamu energiaklassi parandada.
 • Omafinantseeringu olemasolu kinnitatakse taotlusvormil, eraldi dokumenti (konto väljavõtet, laenupakkumist või -lepingut) esitada ei ole vaja.
 • Toetatavate tegevuste elluviimiseks on 12 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest. Põhjendatud juhul on võimalik tegevuste elluviimise tähtaega on pikendada üks kord kuni kuue kuu võrra. Hiliseim aeg tööde lõpetamiseks on 31. detsember 2025. Enne taotluse esitamist ei tohi toetatavate töödega alustada, sõlmida tööde tegemiseks kokkuleppeid ega tasuda ettemaksu, v.a ehitusprojekti või energiamärgise koostamine.
 • Toetatakse alates 2020. aasta 1. veebruarist tekkinud projekteerimise ja energiamärgise koostamisega seotud kulusid. Kas soovitud tööde jaoks on vaja ehitusprojekti, saad uurida ehitusseadustikust ja kohalikust omavalitsusest.
 • Kõik kulud peavad olema taotluses kirjeldatud, dokumenteeritud ja põhjendatud. Sularahatehingud ei ole lubatud.
 • Ei toetata väikeelamu laiendamisega ja väljaehitamisega seotud kulusid.
 • Toetust ei ole võimalik taotleda nii, et taotleja ise ostab ehitusmaterjalid ja rekonstrueerib. Toetatavad tööd peab tegema ehitusalal pädev isik, kes on kantud äriregistrisse. Täpsemad nõuded on kirjas ehitusseadustiku §§-des 19–24. Majandustegevuse registri kanne on oluline ainult päikesepaneelide paigaldamisel.
 • Käibemaks arvatakse omafinantseeringu osaks ning toetuse summat käibemaks ei mõjuta. 
 • Kõikide muudatused taotlusel märgituga võrreldes tuleb KredExiga kooskõlastada. Kui soovid muuta tööde teostajat või muutuvad tegevused, siis saada e-kiri [email protected] ning anname tagasisidet.
Toetatavad tööd
 • Toetuse aluseks olevateks rekonstrueerimistöödeks vajaliku ehitusprojekti ja energiamärgise koostamine.

 • Fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

 • Katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

 • Akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd.

 • Esimese korruse põranda või pinnasel asuva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

 • Küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd. Toetusega saab rekonstrueerida olemasolevat ahju, pliiti, korstnasüsteemi, paigaldada kaminat, katelt, soojuspumpa, põrandakütet ja radiaatoreid. Paigaldatav kütteseade, välja arvatud soojuspump, peab kasutama taastuvenergiat. Õli- või gaasikatla soetamiseks toetust taotleda ei saa.

 • Ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd.

 • Taastuvenergia tootmisseadme soetamine ja paigaldamine koos energia muundamiseks, tarbimiskoormuse juhtimiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega ning sellega kaasnevad tööd. Taastuvenergia tootmisseadme soetamise kulu toetatakse, kui inverteri võimsus on kuni 15 kW.

 • Päikesepaneelide soetamisel ja paigaldamisel tuleb teostada vähemalt fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd või katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd. Kui väikeelamu kasutusluba on antud 2000. aastal või hiljem või kui väikeelamu välisseinad või katus on soojustatud 2000. aastal või hiljem vähemalt 10 cm paksuse kihiga, ei ole eelnimetatud tööde tegemine päikesepaneelide soetamisel ja paigaldamisel kohustuslik.

 • Taastuvenergia toodangu salvestamise seadme ehk akupanga soetamine ja paigaldamine, kui taastuvenergia tootmisseade on paigaldatud.

 • Kaugküttevõrguga liitumiseks vajalike torustiku paigaldamine ja kaevetööde tegemine soojusvõrguni, soojussõlme rajamine, kaugkütte trassiga ühendamine.

 • Elektriauto laadimistaristu paigaldamine ehitusseadustiku § 65¹ lõike 1 tähenduses. Elektriauto laadimistaristuna käsitletakse juhtmetaristut või laadimispunkti või kombinatsiooni juhtmetaristust ja laadimispunktist.

 • Katuse kandevõime arvutus, kui see tehakse projekti alusel ja sisaldub hinnapakkumuses.

 • Heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd.

 • Siseviimistluse taastamine, kui see on vajalik pärast akende ja välisuste vahetamist või renoveerimist, esimese korruse põranda või pinnasel asuva põranda soojustamist, küttesüsteemi asendamist või rekonstrueerimist ja ventilatsioonisüsteemi rajamist, asendamist või rekonstrueerimist.

 • Omanikujärelevalve.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma
 • Osalisel rekonstrueerimisel on toetuse määr 20% toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta.
 • Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:
  • Tallinnas ja Tartus 30% ja 30 000 eurot.
  • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga; Viimsi vallas, Luunja vallas, endise Ülenurme valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 40 000 eurot.
  • kahes eelnevas punktis nimetamata asulates 50% ja kuni 50 000 eurot.
 • Päikesepaneelide, inverteri ja akupanga soetamisel hinnapakkumisi esitama ei pea, toetus moodustab 30% ühikuhinnast ning maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta on kuni 20 000 eurot. Ühikuhinna kogumaksumus päikesepaneelide ja inverteri soetamisel sisaldab ka asjakohase ehitusprojekti koostamist ja on 1140 eurot ühe kilovati kohta. Maksimaalne toetatav nimivõimsus päikesepaneelidel on 15 kW. Akupanga soetamisel on ühikuhinna kogumaksumus 642 eurot ühe kilovatt-tunni kohta. Maksimaalne toetatav nimimahtuvus on aku puhul 20 kWh. Näiteks:

  • 18 kW päikesepaneelide ja 15 kW inverteri paigaldamisel on toetuse summa maksimaalselt toetatav 15 kW paneelide nimivõimsuse järgi, ehk 15*1140*30%=5130 eurot;

  • 5 kW päikesepaneelide ja 10 kW inverteri paigaldamisel on toetuse summa päikesepaneelide nimivõimsuse järgi, ehk 5*1140*30%=1710 eurot;

  • 18 kW päikesepaneelide ja 20 kW inverteri paigaldamist ei toetata, sest maksimaalne inverteri võimsus saab olla 15 kW;

  • 10 kWh aku paigaldamisel on toetuse summa 10*642*30%=1930 eurot.

  • 25 kWh aku paigaldamisel on toetuse summa 20*642*30%=3860 eurot.

NB! Toetust saab taotleda päikesepaneelide ja inverteri koos paigaldamisel.
Toetust ei saa taotleda ainult lisapaneelide või ainult inverteri soetamiseks.

 • Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid või akupank ja soojustatakse lisaks katust/fassaadi või tehakse muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt kõigile tegevustele toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.

 • Toetatavate töödega seotud siseviimistlust toetatakse sama toetusmääraga, mis on ülejäänud töödel. Siseviimistluse kulud saavad olla maksimaalselt 5% rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2000 eurot ja osalise puhul mitte enam kui 1000 eurot.

  Näide 1. Kui osalisel rekonstrueerimisel on akende vahetamise maksumus hinnapakkumusel 10 000 eurot, on maksimaalne abikõlblik siseviimistluse kulu 500 eurot. Kui hinnapakkumusel on aknapalede siseviimistluse maksumus 800 eurot, siis toetusega hüvitamisele läheb 500 eurot. Kogu projekti abikõlblik kogumaksumus on sellise näite puhul 9700 eurot, millest toetuse määr on 20%.

  Näide 2. Kui terviklikul rekonstrueerimisel on kõigi toetatavate tegevuse maksumus kokku 100 000 eurot, millest siseviimistluse maksumuseks on hinnapakkumusel toodud 10 000 eurot, on maksimaalne siseviimistluse kulu 2000 eurot. Kogu projekti abikõlblik kogumaksumus on sellise näite puhul 92 000 eurot, millest toetuse määr on vastavalt piirkonnale kas 30%, 40% või 50%.

Mittetoetatavad kulud
 • Elektri- ja nõrkvoolusüsteemi töödega, välja arvatud toetatavate tegevustega otseselt seotud elektri- ja nõrkvoolusüsteemiga seotud kulu.

 • Kaugküttevõrguga liitumise tasu.

 • Taastuvenergia tootmisseadme võrguga liitumise kulu.

 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi tööde kulu.

 • Kinnistu piirete, parkimiskohtade, välisvalgustuse ja haljastusega seotud kulud, välja arvatud soojuspumba maakollektori ja kaugküttevõrgu paigaldamisega kaasnev pinnase taastamine.

 • Ülemäärased, toreduslikud või vääralt arvestatud kulud.

 • Väikeelamu laiendamise kulu, pööningu- või soklikorruse väljaehitamise ja nimetatud tegevustega seotud ettevalmistavate tööde kulu.

 • Järelmaksulepingu sõlmimise tasu ja intressid.

 • Ehitusmaterjalide ostmine ja tööde tegemine isiku poolt, kes pole ehitusalal tegutsejana kantud äriregistrisse.

 • Terviklikul rekonstrueerimisel väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud energiatarbimise andmetel koostatava energiamärgise kulu.

 • Päikesepargi rajamisel grillmaja, auto varjualuse vms ehitamine.

Nõuded rekonstrueerimistöödele
 • Soojustatava välisseina soojusläbivus on U ≤ 0,20 (W/m2K).

 • Soojustatava katuse, katuslae või pööningulae soojusläbivus on U ≤ 0,20 (W/m2K).

 • Akende soojusläbivus on U ≤ 1,10 (W/m2K).

 • Soojustatava esimese korruse põranda või pinnasel asuva põranda soojusläbivus on U ≤ 0,25 (W/m2K).

 • Soojuspumba tootemärgise kütmise energiatõhususe klass on vähemalt A++.

 • Paigaldatava või rekonstrueeritava tsentraalse küttesüsteemi puhul on süsteem ruumi temperatuuri alusel reguleeritav, radiaatoritele ning elu- ja magamistubade põrandakütte kontuuridele paigaldatakse termostaadid.

 • Terviklikul rekonstrueerimisel paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Ventilatsioonisüsteemi sissepuhke välisõhuvooluhulgad on vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 30 dB(A) ning väljatõmbe õhuvooluhulgad on WC-s vähemalt 10 l/s, pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s. Vastav info peab kajastuma ehitusprojektis või mõnes muus dokumendis.

 • Terviklikul rekonstrueerimisel paigaldatava ventilatsiooniseadme tootemärgise energiatõhususe klass on vähemalt A.

 • Kui hoones ei ole mehaanilist sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, paigaldatakse välisseina soojustamisel või akende vahetamisel elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami värskeõhuklapid. NB! Värskeõhuklappe kui ruumipõhist lahendust on võimalik paigaldada vaid osalise rekonstrueerimise korral, terviklik rekonstrueerimine nõuab ventilatsioonisüsteemi.

 • Päikesepaneelidel, inverteril ja akupangal peab olema CE-märgis ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii.

 • Paigaldatav kütteseade, välja arvatud soojuspump, peab kasutama taastuvenergiat. Kütteseadmel peab olema CE-märgis ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii.

 • Taastuvenergia tootmisseadme soetamise kulu toetatakse, kui inverteri võimsus on kuni 15 kW.

 • Taastuvenergia tootmisseadme ühendamisel elamu tehnosüsteemidega peab elektritööde tegija olema kantud majandustegevuse registrisse seadmetöö elektritöö tegevusalal seadme ohutuse seaduse kohaselt. Ettevõtte majandustegevuse registrisse kantud tegevusala saad kontrollida siit.

 • Osalisel rekonstrueerimisel tuleb tagada hoone energiatõhususarvu väärtuse kasv vähemalt ühe klassi võrra. Energiatõhususarvu klassi tõusu ei pea tõendama, kui soojustatakse väikeelamu kogu fassaad, asendatakse küttesüsteem või paigaldatakse taastuvenergia tootmisseade. Kõigi teiste üksikute tööde puhul on vajalik tõendada energiatõhususarvu klassi tõusu.

Nõuded toetuse saajale
 • Taotleja peab olema toetuse abil rekonstrueeritava kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või korteriomandi füüsilisest isikust omanik või füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus või korterihoonestusõigus. Elukoha andmed ehk sissekirjutus pole toetuse taotlemisel nõutav.

 • Kui väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust kinnisasjast talle kuuluvale proportsionaalsele osale.

 • Ühises omandis oleva kinnisasja või hoonestusõiguse, korteriomandi või korterihoonestusõiguse puhul on taotleja üks füüsilisest isikust ühistest omanikest, kes kinnitab oma esindusõigust taotlusel. Vajadusel palutakse lisaks esitada teiste omanike volitus.

 • Taotlust ei või esitada taotleja, kes on eelneva viie aasta jooksul eiranud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega sõlmitud lepingu tingimusi või sihtasutuse antud haldusaktist tulenevaid kohustusi, misjärel on tehtud vähemalt toetuse osalise tagasinõudmise otsus.

Erisused kultuuriväärtusliku väikeelamu rekonstrueerimisel

Kui väikeelamu jääb üld- või detailplaneeringu alusel miljööväärtuslikule hoonestusalale või muinsuskaitsealale, on väärtuslik üksikobjekt või kultuurimälestis või UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud alal asuv väikeelamu, siis kehtivad järgmised erisused:

 • Terviklikul rekonstrueerimisel jäetakse hoone olemust või välisilmet oluliselt muutev toetatav tegevus, näiteks akende vahetus, tegemata kui kohaliku omavalitsuse üksus või Muinsuskaitseamet ei ole andnud töö tegemiseks luba kultuuriväärtuse või miljööväärtuse kaitse kaalutlustel.

 • Nii terviklikul kui ka osalisel rekonstrueerimisel jäetakse fassaad nõutud soojusläbivuse tasemest vähem soojustatuks või soojustamata, kui kohaliku omavalitsuse üksus või Muinsuskaitseamet on keelanud välisseinte lisasoojustamise kultuuriväärtuse või miljööväärtuse kaitse kaalutlustel.

 • Tervikliku rekonstrueerimise tööde järgselt peab elamu energiatõhususearvu väärtus tõusma vähemalt ühe klassi võrra. Näiteks, kui elamul oli enne rekonstrueerimistöid F-märgis siis pärast rekonstrueerimist peab see olema vähemalt E. C-klassi – nagu muude väikeelamute puhul – pole kultuuriväärtuslike elamute renoveerimisel kohustuslik saavutada.

 • Kui muinsuskaitseliste nõuete tõttu ei ole võimalik teha nõuetele vastavaid rekonstrueerimistöid, on vaja esitada koos taotlusega vastava spetsialisti kirjalik kinnitus. Kinnituse saamiseks saad pöörduda oma piirkonna muinsuskaitseameti nõuniku, Tallinna, Tartu või Narva muinsuskaitse spetsialisti või kohaliku omavalitsuse spetsialisti poole.

Vaata salvestust veebiseminarist, kus käsitlesime koos Muinsuskaitseametiga kultuuriväärtuslike elamute erisusi.

Nõuded rekonstrueerimistööde hinnapakkumustele
 • Teenuste tellimisel võetakse vähemalt kahe üksteise suhtes sõltumatu ja taotlejaga mitteseotud ettevõtja hinnapakkumus. Hinnapakkumused peavad olema võetud ka omanikujärelevalve teenusele.

 • Hinnapakkumused peavad olema võetud taotleja nimele.

 • Kahe hinnapakkumuse võtmise nõuet ei kohaldata ehitusprojekti tellimisele juhul, kui ehitusprojekt on tellitud enne toetuse määruse jõustumist ehk enne 8. aprilli 2024.

 • Energiamärgise koostamise kohta ei ole vaja pakkumusi võtta.
 • Päikesepaneelide, inverteri ja akude soetamisel ei ole vajalik hinnapakkumusi esitada. Nende puhul kujuneb toetuse summa ühikuhinna alusel.
 • Hinnapakkumused peavad olema taotluse esitamise hetkel kehtivad. Kehtivusnõuet ei kohaldata ehitusprojekti tellimisel võetud hinnapakkumustele.

 • Lubatav ei ole võtta hinnapakkumust taotleja sugulasega või taotleja abikaasa või elukaaslasega seotud ettevõttelt. Juhul, kui hinnapakkumus on võetud muult, taotlejaga tulumaksuseaduse § 8 lõikes 1 tähenduses seotud isikult (ühte kontserni kuuluvad äriühingud, taotleja tööandja jms), on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel õigus seda täiendavalt kontrollida ning hinnapakkumise aktsepteerimisest keelduda.

 • Hinnapakkumus sisaldab:

  • taotleja nime;

  • väikeelamu aadressi;

  • ettevõtja nime;

  • ettevõtja aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi;

  • hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ja kehtivuse aega;

  • kavandatava tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

 • Edukas hinnapakkumus põhineb parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhtel. Kui taotleja valib pakkumuse, mis ei ole madalaima maksumusega, tuleb seda taotluse vormil põhjendada.
 • Kui taotlejal ei ole temast sõltumatutel põhjustel võimalik saada kahte pakkumust, esitatakse taotluses sellekohane põhjendus ja võimaluse korral lisatakse pakkumuse tegemisest loobumise teated.
 • Pakkumuskutse ja pakkumuse esitamine ning hinnapakkumuste võtmisega seotud teabevahetus toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning seda säilitatakse vähemalt viis aastat. Kui hinnapakkumus võetakse pakkuja kodulehe asjakohase lahenduse kaudu, säilitatakse ekraanipilt pakkumuse küsimise vormist sellisena, nagu see on enne pakkujale saatmist.

 

Hea teada

LIFE IP BuildEST projekti raames analüüsisid Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech), Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse (EVM) teadurid levinumaid puudulikke ehituslahendusi ning TalTechi ja EVM teadurid koostasid 15 ehituse veakaarti. Kahjustuste uuringu ja veakaartide tööversioonidega saab tutvuda projekti kodulehelVeakaardid on hea võimalus õppida juba tehtud vigadest ja ise ehitades või ehitustöid tellides teha paremaid vaikuid. 

NB! Veakaardid on veel arendusjärgus, läbides järgmiseks nii keeletoimetuse kui ka teenusdisaini protsessi, et sisu saaks kasutajale lihtsamini loetavaks ja arusaadavaks

Kuidas taotleda

 • Toetuse taotlemise eelduseks on hoone energiamärgise klassi parandamine vähemalt ühe klassi võrra. Kui soovid energiamärgist tellida toetuse taotlemiseks, siis veendu, et toetuse abil plaanitavad tõstavad energiaklassi. Arvesta, et vähem mahukamad tööd nagu näiteks sokli soojustamine, akende vahetamine, välisukse vahetamine, elektriauto laadija paigaldamine või olemasolevatele päikesepaneelidele salvestuseks aku lisamine hoone energiamärgise klassi sageli ei paranda ning siis pole toetust taotleda võimalik.
 • Kooskõlasta tegevused ja nõuded ehitusprojektile kohalikus omavalitsuses.
 • Kui väikeelamule ei ole veel väljastatud mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinevat energiamärgist (KEK-märgis), siis telli see. Arvutuslikku energiamärgist ehk ETA-märgist ei pea esitama, kui soojustatakse kogu fassaad, paigaldatakse päiksepark või asendatakse soojusallikas (ahju, õhk-õhk soojuspumba, elektri-, gaasi- või õlikütte asemel õhk-vesi soojuspump, maasoojuspump või pelletikatel. Kui elamus juba on nt õhk-vesi soojuspump või maasoojuspump, mida soovitakse vahetada uuema mudeli vastu, siis ei arvestata seda soojusallika vahetamisena ja tuleb tõendada energiatõhususarvu klassi tõusu). Kõigil muudel juhtudel tuleb esitada ka ETA-märgis.

  Hea teada! Energiamärgis on dokument, mis näitab, kui palju hoone või selle osa tarbib aastas energiat köetava pinna ruutmeetri kohta. Energiatarbimiseks loetakse kulu, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, elektriseadmete kasutamisele jms.
  Mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinev energiamärgis (KEK) annab infot olemasoleva hoone tegeliku energiatarbimise kohta.
  Arvutuslik energiamärgis (ETA) annab infot hoone projekteeritud energiavajaduse kohta vastavalt rekonstrueerimisprojektile.

  Veendu, et väljastatud energiamärgised kajastuksid ka ehitisregistris. 

  Energiamärgiseid väljastavad isikud, kes omavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti lehel toodud kutsepädevusi. Kutsepädevusi saad kontrollida kutse järgi aadressilt Väljastatud kutsed: Kutsetunnistused - Kutseregister

 • Võta toetatavatele töödele ja teenustele (ka projekteerimine ja omanikujärelevalve) vähemalt kaks hinnapakkumust, arvestades, et hinnapakkumused kehtiksid taotluse esitamise ajal. Kehtivusnõuet ei kohaldata ehitusprojekti tellimisel võetud hinnapakkumustele. Kui ehitusprojekt on tellitud enne määruse jõustumise kuupäeva ehk 8. aprilli 2024, siis piisab ühe hinnapakkumuse või arve esitamisest.
 • Päikesepaneelide, inverteri ja akude soetamisel ei ole vajalik hinnapakkumusi esitada. Nende puhul kujuneb toetuse summa ühikuhinna alusel.
 • Kui soovid taastuvenergia tootmisseadet ühendada jaotusvõrku, siis küsi jaotusvõrguettevõtjalt liitumispakkumine.
 • Ehitusseadustikule vastav ehitusprojekt.
 • Väikeelamu mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinev energiamärgis (KEK märgis).
 • Päikesepargi paigaldamisel võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine – kui soovid liituda avaliku võrguga.
 • Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.
 • Ehitusseadustikule vastav ehitusprojekt.
 • Väikeelamu mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinev energiamärgis (KEK-märgis).
 • Kaugküttepiirkonna võrguettevõtja väljastatud liitumise tehnilised tingimused.
 • Kaugküttepiirkonna võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumus.
 • Terviklikul rekonstrueerimisel mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinev energiamärgis (KEK-märgis) ja arvutuslik energiamärgis (ETA-märgis).
 • Osalisel rekonstrueerimisel mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinev energiamärgis (KEK-märgis) ning arvutuslik energiamärgis (ETA-märgis). Kui soojustatakse väikeelamu kogu fassaad, asendatakse kütteseadme soojusallikat või paigaldatakse päiksepark, siis ei ole vajalik esitada arvutuslikku energiamärgist, vaid piisab mõõdetud energiatarbimise andmetel põhineva energiamärgise esitamisest.
 • Ehitusseadustikule vastav ehitusprojekt või kohaliku omavalitsuse kirjalik kinnitus, et ehitusprojekti pole vaja.
 • Taotlemise hetkel kehtivad hinnapakkumused.
 • Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.
 • Menetluse käigus toimub suhtlus e-toetuse keskkonna kaudu.

 • Taotlused vaadatakse läbi nende esitamise järjekorras.

 • Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 tööpäeva nõuetele vastava taotluse esitamisest arvates, vajadusel tähtaega pikendatakse.

 • Kui esitatud andmeid on vaja täiendada, tuleb puudused kõrvaldada 10 tööpäeva jooksul.

 • Taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

Euroopa Liidu vahendite kasutamine toob endaga kaasa nõude avalikkust raha kasutusest teavitada. Projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise tagasinõudmiseni. 

Kõik Euroopa Liidu vahenditest toetust saanud väikeelamu omanikud peavad paigutama väikeelamu fassaadile või muule nähtavale kohale kinnistul (aed, aken vms) plakati, mis peab olema ülal alates abikõlblikkuse perioodi algusest (st toetuse otsuse kuupäevast) kuni 31.12.2026. a.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetust eraldatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest. Teavitusplakat peab olema vähemalt A5 suurusega ning seal peab asetsema RRFi logo. 

Plakati valmistamise kulu katab toetusesaaja ning kujundada tuleb näidise järgi. Küsimuste korral pöördu [email protected]

Teavitusjuhised on leitavad ka Vabariigi Valitsuse määrusest „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused”. 

 • Toetuse väljamakse taotlemine toimub e-toetuse keskkonna kaudu. Maksetaotluse täitmist abistava infomaterjaliga saad tutvuda siin.

 • Väljamakseks peavad taotluses nimetatud tegevused olema lõpetatud ning teenuse eest peab olema tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata.

 • Väljamaksetaotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva nõuetekohase väljamaksetaotluse esitamisest arvates.

 • Kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb taotluse rahuldamise otsuses märgitust odavamaks, makstakse toetust tegelikest kuludest lähtuvalt. Kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb taotluse rahuldamise otsuses märgitust kallimaks, makstakse toetust taotluse rahuldamise otsuses märgitud summas.

 • Päikesepaneelide paigaldamisel ja akupanga soetamisel lähtutakse ühikuhinnast, tegelikke kulusid ei arvestata.

 • Terviklikul rekonstrueerimisel on võimalik taotleda väljamakset kahes osas. Esimene makse peab vastama vähemalt poolele eraldatud toetussummast. Näiteks: kui toetuse summa on 50 000 eurot, siis on esimene väljamakse taotlus summas 25 000 eurot võimalik esitada, kui vastu on võetud 50 000 euro eest toetatavaid töid. Teise väljamakse taotluse saab esitada, kui toetatavad tööd on 100% valmis.

 • Väljamakse on võimalik teha ka otse arve väljastajale. Selleks peab toetusesaaja tegema maksetaotlusele vastava märke ning saama arve väljastajalt kinnituse, et ta on sellest teadlik.
   

Väljamakse dokumendid päikesepaneelide paigaldamisel ja/või akupanga soetamisel:

 • Mõlema osapoole digiallkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde tegijaga.

 • Ehitus- või töövõtuleping.

 • Garantiileping, kui see on sõlmitud.

 • Päikesepaneelide paigaldamisel auditi kohustusega elektripaigaldise auditi protokoll seadme ohutuse seaduse § 9 lõike 4 punktide 1–4 alusel kehtestatud nõuete kohaselt.

 • Järelmaksu korral omafinantseeringu katteks sõlmitud järelmaksuleping.

 • Vajaduse korral muud dokumendid, mis tõendavad kulude tekkimist.
   

Väljamakse dokumendid teistel rekonstrueerimistöödel:

 • Mõlema osapoole digiallkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde tegijaga.

 • Esitatud arve(d) ja vajaduse korral selle tasumist kinnitav maksekorraldus, konto- või krediitkaardi väljavõte.

 • Ehitus- või töövõtuleping, kui see on sõlmitud.

 • Kui teenused ja/või seadmete eest tasutakse järelmaksu lepingu alusel siis tuleb väljamakse taotluse esitada ka krediidi- või finantseerimisasutuse järelmaksu leping.

 • Tervikliku rekonstrueerimise korral elamu kindlustuspoliis.

 • Vajaduse korral muud asjakohased dokumendid, mis tõendavad kulude tekkimist.

 • Projekti lõpparuanne esitatakse koos väljamaksetaotlusega. Kui terviklikul rekonstrueerimisel taotletakse väljamakset kahes jaos, esitatakse lõpparuanne koos lõppmakse taotlusega. Maksetaotluse täitmist abistava infomaterjaliga saad tutvuda siin.

 • Terviklikul rekonstrueerimisel tuleb esitada väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneval kalendriaastal mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinev energiamärgis hiljemalt kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest. Näiteks kui tervikliku rekonstrueerimise tööd on lõppenud 2025. aasta jooksul, on vajalik esitada 2027. aasta jaanuaris 2026. aasta jooksul mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinev energiamärgis.

Võta ühendust

Toetuste haldurid vastavad kõnedele tööpäeviti kell 13.00-16.00. Muul ajal palume pöörduda telefonile 627 9700.
 

Maret Truija

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

maret.truija [at] kredex.ee

Helina Täht

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

helina.taht [at] kredex.ee

Piret Tääker

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

piret.taaker [at] kredex.ee

Kadri Salomets

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

kadri.salomets [at] kredex.ee

Varje Vendla

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

varje.vendla [at] kredex.ee

Svetlana Lipping

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

svetlana.lipping [at] kredex.ee