Lõppeva projekti meelespea

Tuletame meelde, et Euroopa Liidu struktuuritoetuste 2014–2020 rahastamisperioodi abikõlblikkuse periood lõppeb 2023. aastal. Arvesse tuleb võtta konkreetse projekti abikõlblikkuse kuupäeva, taotluse rahuldamise otsust ning meetme määrust.

Abikõlblike kulude hulka võib arvata ainult neid kulusid, mis on tekkinud projekti abikõlblikkuse perioodil. Abikõlbliku kulu eest peab olema tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi, kuid mitte hiljem kui 31.12.2023. aastal.

NB! Toetuse saajatel, kelle projektid lõppevad 2023. aasta augustis, on lühem aeg kulude tasumiseks.

Alljärgnevalt on selgitatud ajagraafikut ja tingimusi, kui projekti abikõlblikkuse periood lõppeb 31.12.2023.

Hiljemalt 31.12.2023

  • Projektitegevuste elluviimine ja lõpetamine;
  • Tööde üleandmise- ja vastuvõtmise aktide vormistamine;
  • Projektiga seotud kulude tekkimine ja maksmine.


Hiljemalt 17.01.2024

  • Lõpparuande ja viimase maksetaotluse esitamine.


Hiljemalt 31.03.2024

  • Toetuse väljamaksmine toetuse saajale.


Projekti lõpetamine

Projekti tegevused peavad olema lõpetatud, kaubad kätte saadud, teenused osutatud ning toetuse saajal/partneril projektis tekkinud kulud (sh tööandja maksud) makstud täies ulatuses hiljemalt 31.12.2023. Vastasel juhul on kulu mitteabikõlblik. See tähendab, et alates 01.01.2024 tehtavate projektitegevuste kulud ei ole abikõlblikud.

Projektis tekkinud kulud tuleb toetuse saajal tasuda hiljemalt 31.12.2023. Seda sõltumata sellest, mil viisil toetust taotletakse. Näiteks juhul, kui toetuse saajale on makstud toetust ettemaksena või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel, tuleb toetuse saajal tasuda töövõtjatele kulud ikkagi täies ulatuses hiljemalt 31.12.2023.

Projekti lõpetamiseks on vaja esitada projekti lõpparuanne. Lõpparuande esitamise tähtaeg on toodud taotluse rahuldamise otsuses.

Üldjuhul esitab toetuse saaja rakendusüksusele projekti elluviimise kohta lõpparuande vastavalt toetuse taotluse rahuldamise otsuses märgitule rakendusüksuse kinnitatud vormil 30 tööpäeva jooksul pärast toetuse lõppmakse saamist. Seoses rahastamisperioodi lõppemisega tuleb jälgida eelpool nimetatud tähtaegasid.

Projekti lõpparuandes peab olema kajastatud vähemalt:

  1. taotluse rahuldamise otsuses sätestatud andmed projekti kohta
  2. andmed toetuse maksete kohta
  3. toetuse saaja hinnang projekti tulemuslikkusele ja elluviimisele
  4. toetuse saaja kinnitus andmete õigsuse kohta, allkiri ja aruande esitamise kuupäev

Juhul kui projekti lõpparuande ja viimase maksetaotluse esitamine on ohus, siis palume sellest teavitada haldurit esimesel võimalusel.

 

el_uhtekuuluvusfond