Väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus

Peatatud

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti, asendades tahkel kütusel põhineva kütteseadme taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadmega või kaugküttega, uuendada olemasolevat tahkel kütusel põhinevat kütteseadet, mille tulemusena paraneb elamu küttesüsteemi tuleohutus ning energiaefektiivsus.

Toetus on mõeldud tiheasustuspiirkondades väikeelamutele, mille peamiseks kasutusotstarbeks ehitisregistris on määratud üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu. Samuti ridaelamu sektsioon, kahe korteriga elamu sektsioon või kaksikelamu sektsioon, kui nendel on autonoomne küttesüsteem.


18. septembril avatud ja ulatusliku tehnilise rikke tõttu tühistatud väikeelamute kütteseadmete uuendamise taotlusvoor avatakse taas detsembris. Teavitame vooru avanemise täpsest kuupäevast nii meie kodulehel kui meedias vähemalt 10 tööpäeva ette. Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös RMITiga tegeleb taotlemise tehniliste lahendustega ning Kliimaministeerium hindab üle ja vajadusel täiendab taotlemise osas määrust. Infot toetuse ja taotlemise kohta saab ka jooksvalt meie kodulehelt.

NB! Palume juba sisestatud taotlustega seotud toiminguid e-toetuste süsteemis mitte teha. Sisestatud taotlused kuuluvad läbi vaatamata jätmisele ning neid ei menetleta.


Taotluse koostamine ja esitamine toimub Riigi Tugiteenuste Keskuse hallatavas Struktuuritoetuse e-keskkonnas E-toetus. Taotlusvormi abistava ja tutvustava infomaterjaliga saad tutvuda siin.
E-toetuse keskkonna tutvustava videoga saad tutvuda siin.

Toetusega seotud küsimused saada aadressile eramu@kredex.eeToetuse haldurid vastavad kõnedele tööpäeviti kell 13.00-16.00. Loe kindlasti ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele.

Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Parem elukeskkond
 • Ohutus

Kellele sobib

Kodu

eraisikule ja perele

Olulised tingimused

Põhitingimused
 • Toetuse eesmärk on olemasoleva kütteseadme (ahi või katel) asendamine taastuvenergiaallikaid kasutatava kütteseadme (õhk-vesi soojuspump või maasoojuspump) vastu või olemasoleva kütteseadme ümberehitamine määruses nimetatud standarditele vastavaks. Ahju või katla asendamiseks õhk-vesi või maasoojuspumba vastu, tuleb olemasolev ahi või katel, kas ümberehitada vastavalt määruses toodud standarditele või eemaldada (lammutada). Toetust ei ole võimalik taotleda soojuspumbale, kui olemasolevat kütteseadet ei lammutata või ei ehitata ümber.
 • Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada.
 • Toetuse saamiseks peab väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel, kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari ning ehitisregistrisse peab olema märgitud elamu esmane kasutuselevõtmise aastaarv.
 • Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigina tahkekütus.
 • Lokaalne kütteseade on määruse tähenduses elamu kütmiseks kasutatav ahi või katel. Tahkel kütusel põhinev lokaalne kütteseade on määruse tähenduses elamu kütmiseks kasutatav ahi, pellet- või halupuidukatel. Ahi on määruse tähenduses kaminahi, moodulahi kui ka pottsepa ehitatud või paigaldatud soojustsalvestuse võimalusega ahi. Taastuvenergiaallikal põhinev kütteseade on õhk-vesi või maasoojuspump. Kütteseadme uuendamine on olemasoleva tahkel kütusel põhineva kütteseadme ümberehitamine või eemaldamine ja selle asemel uue tahkel kütisel põhineva kütteseadme paigaldamine või ehitamine. Toetuse saamiseks peab ridaelamu, kahe korteriga elamu või kaksikelamu sektsioonil olema autonoomne küttesüsteem või peavad toetust taotlema kaasomanikud ühiselt.
 • Väikeelamu peab asuma järgmistes linnades või Tallinna linnaosas:
  Tallinnas: Pirita, Nõmme, Kesklinn, Kristiine, Põhja-Tallinn, Haabersti.
  Tartu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare, Keila, Võru, Türi, Saue, Paide, Tapa, Kärdla, Elva, Haapsalu, Karksi-Nuia, Kilingi-Nõmme, Pärnu, Jõhvi, Kiviõli, Sillamäe, Jõgeva, Põltsamaa, Valga, Otepää, Tõrva.

  Lähtutakse linnade, mitte omavalitsuse piiridest.
 • Kõik kulud peavad olema põhjendatud, projektiga vahetult seotud ning nõuetekohaselt dokumenteeritud. Käibemaks on toetatav kulu.
 • Kulusid tõendatakse ja hüvitatakse ainult toetuse määras toodule fikseeritud hindade alusel, kas ühikuhinnana või kindlasummalise maksena.
 • Kõik toetuse saamise aluseks olevad tegevused peavad olema kehtivate õigusaktidega kooskõlas. Projekteerija ja ehitaja peab olema ettevõtja, kes vastab ehitusseadustiku §-des 21–25 sätestatud nõuetele.
 • Kui toetust taotletakse õhk-vesi soojuspumba, maasoojuspumba, pelleti- või halupuidukatla, tahkekütuse katla, moodulahju, kaminahju või käsitööna valminud ahju paigaldamiseks, tuleb olemasolev tahkel kütusel põhinev kütteseade lõplikult eemaldada või uuendada, v.a juhul, kui muu õigusakt seda keelab. Kui elamus on enam kui üks tahkel kütusel põhinev lokaalne kütteseade, kohaldub antud nõue vaid ühele kütteseadmele.
 • Toetuse aluseks olevate tegevuste elluviimiseks on aega 12 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest arvates. Tegevustega võib alustada pärast taotluse esitamist.
Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma
 • Toetuse määr 70% on järgmistes linnades:
  Ida-Virumaa: Jõhvi, Kiviõli, Sillamäe
  Jõgevamaa: Jõgeva, Põltsamaa
  Valgamaa: Valga, Otepää, Tõrva

 • Toetuse määr 50% on järgmistes linnades ja Tallinna linnaosades:
  Tallinnas: Pirita, Nõmme, Kesklinn, Kristiine, Põhja-Tallinn, Haabersti
  Tartu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare, Keila, Võru, Türi, Saue, Paide, Tapa, Kärdla, Elva, Haapsalu, Karksi-Nuia, Kilingi-Nõmme, Pärnu.

 • Ühikuhinna kogumaksumus on:
  1) õhk-vesi soojuspumba soetamisel ja paigaldamisel 9600 eurot elamu kohta;
  2) maasoojuspumba soetamisel ja paigaldamisel 14 100 eurot elamu kohta;
  3) pelleti või halupuidukatla soetamisel ja paigaldamisel 8900 eurot elamu kohta;
  4) ahju soetamisel, paigaldamisel või ehitamisel 6400 eurot elamu kohta;
  5) radiaatori soetamisel ja paigaldamisel 640 eurot radiaatori kohta;
  6) põrandakütte ehitamisel ja paigaldamisel 30 eurot rajatava põrandakütte ruutmeetri kohta;
  7) moodulkorstna soetamisel ja paigaldamisel on toetussumma 250 eurot meetri kohta ja renoveerimiseks korstnahülsi soetamisel ja paigaldamisel 100 eurot meetri kohta.

 • Toetuse suurus kindlasummalise maksena kaugküttega liitumise korral määratakse elamu kohta kaugküttega liitumise, torustiku ja soojussõlme rajamisega soetud kulude kogumaksumuse eelarve põhjal toetuse eraldamise otsusega, arvestades toetuse määra osakaalu kui maksimummäära.

 • Maksimaalne toetuse määr väikeelamu kohta on 10 000 eurot.

  Toetuse määr tabelina:
  Toetuse m22r tabelina.png
Tööd mida toetatakse

Toetust antakse küttesüsteemi vahetamiseks ja uuendamiseks ning toetatavad tegevused on:

 1. Õhk-vesi soojuspumba soetamine koos paigaldamisega. Soojuspumba tootemärgise kütmise sessonne energiatõhususe klass peab olema vähemalt A++. Kütteseadme soetamisel ja paigaldamisel peab müüja ja paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamistöödele;
 2. Maasoojuspumba soetamine koos paigaldamisega. Soojuspumba tootemärgise kütmise sessonne energiatõhususe klass peab olema vähemalt A++. Kütteseadme soetamisel ja paigaldamisel peab müüja ja paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamistöödele;
 3. Pelleti- või halupuidukatla soetamine koos paigaldamisega. Tahkel kütusel põhineva uue katla või kütteseadme energiatõhususklass peab olema vähemalt A+. Tahkekütuse-kohtkütteseadmed peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ. Kütteseadme soetamisel ja paigaldamisel peab müüja ja paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamistöödele;
 4. Kütteseadme uuendamisel ahju soetamine koos paigaldamisega ja ahju ehitamine. Korstnasüsteemid, moodulahjud ja -kaminad ning käsitööahjud peavad vastama standardi EVS-EN-15544 või mõne muu samaväärse rahvusvahelise või Euroopa standardiorganisatsiooni standardi nõuetele ja need peavad olema ehitanud asjakohast kutsetunnistust omav pottsepp (pottsepp, tase 4 ja pottseppmeister, tase 5). Kütteseadme soetamisel ja paigaldamisel peab müüja ja paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamistöödele;
 5. Radiaatorite, sealhulgas torustiku ja armatuuri soetamine koos paigaldamisega uue kütteseadme paigaldamisel. Paigaldatava või renoveeritava tsentraalse küttesüsteemi puhul peab süsteem olema ruumitemperatuuri alusel reguleeritav, radiaatoritele ja elu- ja magamistubade põrandakütte kontuuridele tuleb paigaldada termostaadid;
 6. Põrandakütte soetamine ja paigaldamine uue kütteseadme paigaldamisel. Paigaldatava või renoveeritava tsentraalse küttesüsteemi puhul peab süsteem olema ruumitemperatuuri alusel reguleeritav, radiaatoritele ja elu- ja magamistubade põrandakütte kontuuridele tuleb paigaldada termostaadid;
 7. Moodulkorstna soetamine ja paigaldus või uue korstnasüsteemi ehitus või olemasoleva korstnasüsteemi renoveerimine koos korstnahülsi paigaldusega tahkekütuse katla, moodulahju, kaminahju ja käsitööna valminud ahju ehitamisel .Tahkel kütusel põhinev küttesüsteem koos korstnasüsteemiga peab vastama tuleohutuse standardile EVS 812-3:2018 või mõne muu samaväärse rahvusvahelise või Euroopa standardiorganisatsiooni standardi nõutele;
 8. Kaugküttevõrguga liitumiseks vajaliku torustiku ja kaevetööde tegemist soojusvõrguni ning soojussõlme rajamist ja liitumistasusid. Kaugküttevõrguga liitumisega seotud kuluna on abikõlblikud kaevetööd, torustiku rajamine, kaugkütte trassiga ühendamine ning liitumistasud vastavalt toetuse määrale.
Mittetoetatavad kulud on
 • Elektri- ja nõrkvoolusüsteemi töödega, välja arvatud toetatavate tegevustega otseselt seotud elektri- ja nõrkvoolusüsteemiga seotud kulu.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi tööde kulu, sh majasisese soojaveetorustiku paigaldus.
 • Kinnistu piirete, parkimiskohtade, välisvalgustuse ja haljastusega, välja arvatud soojuspumba maakollektori ja kaugküttevõrgu paigaldamisega kaasneva pinnase taastamisega, seotud kulu.
 • Põrandakütte, radiaatorite ja korstna paigaldamisega seotud siseviimistluse kulu.
 • Projektiga otseselt mitteseotud ja põhjendamatud kulud.
 • Olemasoleva kütteseadme lammutamisega seotud kulud.
Peamised nõuded taotlejale ja toetuse saajale
 • Toetuse taotleja peab olema füüsiline isik, kes on elamu omanik või kelle kasuks on seatud hoonestusõigus või korterihoonestusõigus.
 • Ühis- või kaasomandis oleva kinnisasja, korteriomandi, hoonestusõiguse puhul peab taotleja olema üks füüsilisest isikust ühistest omanikest, keda on volitanud esindama kõik teised füüsilistest isikutest ühised omanikud. Juhul, kui tegemist on rida- ja kaksikelamu või kahe korteriga elamuga ja tehnosüsteem on taotleja ainukasutuses, siis ei ole vaja esitada teiste ühis- või kaasomanike volitust.
 • Kui väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt talle kuuluvale proportsionaalsele osale kinnisasjast.
 • Taotlust ei või esitada taotleja, kes on eelneva viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi või KredExi antud haldusaktist tulenevaid kohustusi, misjärel on tehtud vähemalt toetuse osalise tagasinõudmise otsus.
 • Toetuse saaja on kohustatud tagama, et toetuse aluseks olevat elamut kasutatakse elamuna vähemalt viie aasta jooksul pärast projekti lõppmakset.

 

Kuidas taotleda?

Toetuse taotlemine on e-toetuste keskkonna kaudu. Avame taotlusvooru 18.09.2023 kell 09:00. Taotlusvormi abistava ja tutvustava infomaterjaliga saad tutvuda siin.

Taotluse lisadokumendid on:

 1. Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel (nt kaas- või ühisomandi puhul)
 2. Toetuse aluseks olevate tööde kohta väljastatud ehitusprojekt või tehniline kirjeldus
 3. Kaugkütteettevõtja väljastatud liitumispakkumine
 4. Kaugküttega liitumise puhul eelarveprojekt rakendusüksuse ettenähtud vormil

Euroopa Liidu vahendite kasutamine toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude avalikkust raha kasutusest teavitada. Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise tagasinõudmiseni.

Kõik Euroopa Liidu vahenditest toetust saanud väikeelamu omanikud peavad paigutama väikeelamu fassaadile või muule nähtavale kohale kinnistul (aed, aken vms) plakati, mis peab olema üleval kuni töid teostatakse.

Kui sinu väikeelamule eraldati toetust Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, pead paigutama elamu fassaadile või muule nähtavale kohale kinnistul vähemalt A5 suuruse plakati ning sellel peab asetsema „Kaasrahastanud Euroopa Liit“ logo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30%.

Täpsemad juhised teavitamiseks on leitavad Vabariigi Valitsuse määrusest „
Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine.“

Siin on täidetav plakati näidis

Plakati valmistamise kulud katavad väikeelamute omanikud ning nende kujundamisel tuleb lähtuda KredExi kodulehel toodud näidistest. Küsimuste korral, palun kirjutage e-posti aadressil marge.kato@kredex.ee.

Toetuse väljamakse taotlemine on e-toetuste keskkonna kaudu ja väljamakse dokumente saab esitada pärast tööde valmimist.

Toetuse väljamakse taotluse lisadokumendid on:

 1. Tööde tegemiseks sõlmitud leping ning üleandmise-vastuvõtmise akt.
 2. Tahkekütusel töötava kütteseadme pass.
 3. Väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuva tootja toodetud kütteseadme paigaldamisel seadme CE sertifikaat, vähemalt kaheaastane tootjagarantii seadmele ja vähemalt kaheaastane garantii seadme paigaldamistöödele.
 4. Fotod tehtud tegevustest.
 5. Ahju rekonstrueerimisel pottsepa kutsetunnistuse number.
 6. Olemasoleva ahju lammutamise korral fotod, tööde akt või dokument, mis kinnitab, et kütteseade on lammutatud.
 7. Kaugküttega liitumisel kaugkütteettevõtjaga liitumist tõendav ostu-müügileping.
 8. Dokumendid, mille esitamise nõue on välja toodud taotluse rahuldamise otsuses.
 9. Vajadusel dokumendid, mis tõendavad toetatavate tegevuste teostamist abikõlblikkuse perioodil.
 • Toetuse saaja esitab projekti elluviimise kohta aruande vähemalt üks kord e-toetuste keskkonna kaudu.

Võta ühendust

Vastame kõnedele kell 13.00-16.00.

Kersti Saar

eraisiku toetuste teenuseomanik

kersti.saar [at] kredex.ee

Maret Truija

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

maret.truija [at] kredex.ee

Varje Vendla

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

varje.vendla [at] kredex.ee

Svetlana Lipping

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

svetlana.lipping [at] kredex.ee

Triin Kööp

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

triin.koop [at] kredex.ee

Ulrika Tambur

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

ulrika.tambur [at] kredex.ee

Helina Täht

toetuste haldur (väikeelamute rekonstrueerimistoetus, väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus)

helina.taht [at] kredex.ee