KredEx aitab koroonaviiruse tõttu raskustesse sattuvaid ettevõtteid läbi uute kriisimeetmete

COVID-19

Koroonaviiruse jätkuv levik on tinginud Eesti ettevõtete majandustegevuses tõsiseid tõrkeid. Nende mõjude leevendamiseks kavandab riiklik finantseerimisasutus KredEx täiendavaid meetmeid, mis on suunatud Eesti ettevõtete abistamisele. Meetmete paketid töötatakse välja vastavalt kriisi kulgemise erinevatele võimalikele stsenaariumitele. 

Olukord seab suure surve alla ettevõtete likviidsuse ning teadmatus pandeemia kestvusest vaid lisab ebakindlust. Selleks, et ettevõtjad sellest kriisist võimalikult kiiresti ja väheste kaotustega väljuksid, on KredEx valmis võtma enda kanda läbi uute ja olemasolevate käendus- ja laenumeetmete, senisest suuremaid riske. Ettevõtete vajadus kapitali järele on erinev ning kindlasti tasub võimalikult vara pöörduda oma kodupanga poole, et leida lahendusi veel enne probleemide eskaleerumist. Eesti kommertspangad on lubanud kriisist tulenevalt teha ettevõtjatele järeleandmisi laenude tagasimaksegraafikutes.

Teenused hakkavad ettevõtetele avanema järk-järgult. KredEx hakkab käibelaene, investeerimislaene ja suuremates summades laenukäendusi andma pärast seda, kui lisaeelarvega on eraldatud KredExile selleks vajalik kapital ning Riigikogu on muutnud Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadust. Väiksemas summas laenukäenduste andmisega juba alustati.

Kuigi KredExi abimeetmete rakendamine käib läbi pankade, palume ettevõtjatelt mõistvat suhtumist ja anda pankadele aega KredExi uute teenuste tingimustega tutvumiseks.

Olukord muutub pidevalt, selle lehe infot uuendati viimati 05.05.2020 kell 14.45.

Ettevõtjal tuleks finantseerimist puudutavates küsimustes pöörduda panka. Äriplaani ja tegevuste jaoks pakuvad nõustamist ja konsultatsioone Maakondlikud Arenduskeskused.

SAMMUD ETTEVÕTJALE LIKVIIDSUSPROBLEEMIDE LEEVENDAMISEKS:

  1. Esmalt tuleb ettevõtjal enda jaoks läbi mõelda plaan, kuidas ettevõte raskustest välja tuua. Rõhutame, et see ei pea olema põhjalik, ega sisaldama äriplaanile omaseid analüüse. Oluline on, et ettevõtja on enda jaoks läbi mõelnud võimalikud lahenduskäigud. Seejärel pöörduda panka ning paluda uut laenu või olemasoleva laenu tagasimaksegraafiku leevendamist. Pea kõik pangad on väljendanud valmisolekut võimaldada kriisist mõjutatud ettevõtjatele maksepuhkusi.

  2. Juhul kui pank näeb selleks vajadust, kaasavad nad KredExi, et rakendada kriisimeetmeid. Otse KredExi poole pöörduda pole vaja, meetmete rakendamine toimub koostöös pangaga. KredExil on tihe koostöö kõigi Eestis tegutsevate suuremate pankadega ning läbi nende jõuab KredExi tugi mugavalt ettevõtjateni.
    Samas palume ettevõtjatelt mõistvat suhtumist ja anda pankadele aega KredExi uute teenuste tingimustega tutvumiseks.

  3. Kui eelnevate sammudega ei jõuta positiivse lahendusi, on ettevõtjal võimalik taotleda KredExist erakorralist laenu. Esmajärjekorras tuleks kasutada võimalust taotleda laenu pangast ning kasutada selle saamiseks KredExi erakorralist laenukäendust. Erakorralist otselaenu saab taotlema hakata alates 3. aprillist. Laene välja maksma ei saa hakata enne, kui riigi poolt on KredExile eraldatud selleks vajalik kapital. Eeldatavasti ei juhtu see enne aprilli keskpaika, kuna eeldab Riigikogu poolt lisaeelarve vastuvõtmist.


TEKKIS KÜSIMUSI? - VASTUSEID LEIAD SIIT.

Esimese meetmepaketina pakub KredEx olukorra leevendamiseks järgmisi uusi teenuseid:

Muud kasulikku infot kriisiga toimetulekuks

Kindlustuskaitse ostja maksevõimetuse või pikaajaliste makseraskuste tõttu tekkivate kahjude katmiseks

KredEx Krediidikindlustus pakub kindlustuskaitset ostja maksevõimetuse või pikaajaliste makseraskuste tõttu tekkivate kahjude katmiseks. Need makseraskused võivad muuhulgas olla tingitud ka koroonaviiruse levikust tulenevatest mõjudest. Nii uued kui ka olemasolevad kindlustuslepingud kehtivad ka käesolevas olukorras.

KredEx Krediidikindlustuse teenustega saad lähemalt tutvuda SIIN.

Kindlustusvõtjal on kindlustuslepingu järgi kohustus olla ostjatele krediitide väljastamisel hoolas ja teha kõik endast sõltuv selleks, et täita enda müügitehingu järgsed kohustused, kohustada ostjat täitma ostja kohustusi, mitte suurendada riski realiseerumise võimalikkust ning hoida ära kahju tekkimist või suurenemist.

See hõlmab ostjatega suhtlemist ja selle väljaselgitamist, milline on ostja seisukord käesolevas kriisis.

Soovitame ostjal tekkinud või tekkida võivatest probleemidest meid teavitada pigem varem võrreldes kindlustuslepingus sätestatud võimaliku hiliseima teavitamise tähtajaga.

Hindame vajaduse korral ühiselt võimalusi ostjale võimaldatud maksetähtaegade pikendamiseks, võlgnevuste ajatamiseks või muudeks lahendusteks. Mida varem saame probleemiga tegeleda, seda parem on lõpptulemus kõigi osapoolte jaoks.

Hoiduda tuleb tarnete teostamisest ostjale, kelle kohta on teada, et ta ei ole suuteline maksekohustust täitma. Näiteks ei pruugi tänases olukorras olla hoolsuskohustusega kooskõlas kauba tarne Itaaliasse või mujale, kus inimeste tervise kaitsmise eesmärgil on majandus seisatud väga laias ulatuses. Tuleb siiski tähele panna, et koroonaviiruse levikust tulenev majanduslik mõju ei ole igas sektoris ja iga ostja puhul sarnane.

Lisaküsimuste korral pöördu meie kliendihalduri poole, et saada täiendavaid selgitusi või arutada juba konkreetse kindlustuslepingu täitmisega seotud küsimusi.

Selgitus: millest tulenevad ettevõtjatele mõeldud KredExi kriisimeetmete piirangud?

KredEx avalikustas ülemöödunud reedel ettevõtetele mõeldud kriisimeetmete esmased tingimused. Meetmete eesmärk on leevendada koroonapuhangust tingitud mõjusid Eesti ettevõtetele, tagada nende jätkusuutlikkus ja säilitada seeläbi võimalikult palju töökohti. Palju küsimusi on tekitanud tingimustes olevad välistused ettevõtete tegevusvaldkondade osas. Täpsemad tingimused on leitavad lehelt www.kredex.ee/koroona.

Kriisimeetmete esialgsetes tingimustes olevad peamised piirangud tulenevad KredExi seniste teenuste tingimustest, arvestades sealhulgas nii Euroopa Liidu ühtse turu põhimõtteid kui ka riikidevahelist kaubandust määravaid Maailma Kaubandusorganisatsiooni reegleid (Eesti on WTO liige juba aastast 1999). Euroopa Liidu riigiabi reeglite kohaselt tuleb keelatud abi tagasi maksta ja selline nõue aegub alles 10 aastaga.

Riigi vaatest on oluline tagada seniste rahvusvahelist kaubandust puudutavate nõuete järgimine, tagamaks võrdsed võimalused kõigist riikidest (sh Eestist) pärinevatele ettevõtetele. Eriti oluline on diskrimineerimise vältimine Eesti ettevõtete seisukohalt, kuna Eesti majandus on väga avatud ja tugineb suures osas ekspordile. Lisaks tulenevad mitmed tingimused erinevate rahastajate nõuetest. Näiteks primaarsektorile – põllumajandus, kalandus, vesiviljelus ja metsamajandus – tingimustes seatud piirangud tulenevad muuhulgas sellest, et neile pakub KredExiga sarnaseid abimeetmeid Maaelu Edendamise Sihtasutus, kellele Vabariigi Valitsus eraldas kriisimeetmete rakendamiseks 200 miljonit eurot.

Välistamaks keelatud riigiabi andmist on KredExi tingimustes sees välistus ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega. Keeld kohaldub eelkõige ekspordiabi, s.o abi suhtes, millega rahastatakse turustusvõrgu loomist ja toimimist teistes Euroopa Liidu liikmesriikides või kolmandates riikides. Ekspordiabiks ei loeta abi, millega kaetakse messidel osalemise kulud ja uue või olemasoleva toote uuele turule viimiseks vajalike uuringute või nõustamisteenuste kulud. Samuti ei loeta ekspordiabiks eksportivate ettevõtete investeeringute toetamist, kui sellise abi andmine ei ole seotud eksporditavate kogustega (kitsas piirang). Sarnaselt ekspordiabiga käsitletakse ka abi, mida antakse tingimusel, et kasutatakse kodumaiseid tooteid importtoodete asemel. Seega isegi kui esmapilgul tunduvad tingimused liialt piiravana, tasub ettevõtjal kindlasti ühendust võtta, et selgitada laenu sihtotstarbe sobivust. Välistatud ei ole mitte eksportivate ettevõtete toetamine, vaid ainult nende üksikute tegevuste rahastamine.

Kui veel tuua välistustest markantsemaid näiteid, siis ei ole rahvatervise seisukohalt mõistlik, et riik toetaks tubaka ning sellega seotud toodete valmistamist, töötlemist ja turustamist. Samuti on välistuste hulgas valdkonnad, mis on seotud hasartmängude, andmete ebaseadusliku allalaadimise ning ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele.

Need reeglid kehtisid juba enne kriisi ning on riigi seisukohalt kahtlemata olulised ka tänases vaates, kuid mööname, et tingimuste ülevaatamine ja kohandamine on pidev protsess.

Kriisimeetmete tingimuste esmasel kinnitamisel oli kiiremaks rakendamiseks otstarbekas jätkata olulises osas seniste piirangutega. „Nüüd on paras aeg teha esimesi kokkuvõtteid, arvestada võimalusel huvigruppidelt laekunud tagasisidega ning ka Euroopa Komisjoni poolt riigiabi ajutises raamistikus 3. aprillil tehtud muudatustega. Teenuste tingimuste järjepidev hindamine ja vajadusel korrigeerimine on loomulik osa KredExi tööprotsessist, mille abil jõuab vajalik tugi rohkemate Eesti ettevõtjateni.

Millega peab tööandja arvestama töösuhetes seoses koroonaviirusega?

Kaubanduskoja juristid koostasid ülevaate võimalustest, mida töölepingu seadus pakub tööandjatele, et tulla toime eriolukorra ja koroonaviiruse levikuga. Lisaks annavad meie juristid soovitusi, kuidas täita koroonaviiruse leviku ajal töökeskkonnaga seotud nõudeid.

Tutvu nõuannetega Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel.

Maksu- ja Tolliameti kriisimeetmed ettevõtjatele

Maksu- ja Tolliamet töötab samuti aktiivselt, et pakkuda ettevõtjatele lahendusi olukorra leevendamiseks. Eriolukorra infot leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Töötukassa töötasu hüvitis

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. Täpsemat infot saab Töötukassa kodulehelt.