Eesmärk

Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma kodu ja nüüdisajastada sealseid kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.

Taotluste vastuvõtt on lõppenud.

Taotlusi sai esitada alates 6. maist kuni 10. juunini 2019.


Küsimused saatke aadressile toetused@kredex.ee.


Kasutegurid

 • Lasterikaste perede elamistingimused paranevad.
 • Tänu elamistingimuste parandamisele väheneb sotsiaalne tõrjutus.

Kellele sobib

 • eraisikule ja perele

Teenus sobib, kui

 • peres kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last (kaasa arvatud).
 • pere taotlemisele eelneval aastal saadud maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta kuus ei olnud üle 355 euro kuus, välja arvatud varem eraldatud kodutoetus.
 • taotleja ei ole varem saanud kodutoetust rohkem kui ühe korra.

Olulisemad tingimused

Toetatavad tegevused:
 • Perele eluaseme soetamine juhul, kui leibkonnal puudub isiklikku omandisse kuuluv eluase või kui see ei vasta tänapäevaste elamistingimuste nõuetele või on mõistlikel eeldustel leibkonnale ruumiliselt ebapiisav.
 • Ehitamisega seotud tegevused taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandisse või kaasomandisse kuuluva eluaseme puhul on ehitise rajamine; ümberehitamine; laiendamine; renoveerimine; tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, muutmine või asendamine; projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega, ehitusloa taotlemisega ja ehitusteatise esitamisega seotud kulude katmine.
Toetuse määr:
 • Ühele perele võib KredEx kodutoetust eraldada kaks korda. Toetuse esmasel taotlemisel on suurim toetussumma 8000 eurot ja teist korda toetust taotledes 5000 eurot. Pered, kellele on varem eraldatud kodutoetust juba kaks korda või rohkem, rohkem kodutoetust taotleda ei saa.
 • Toetame elamistingimuste parandamist kuni 100% ulatuses projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui suurima toetussumma ulatuses.
 • Kodutoetus on tulumaksuseaduse tähenduses maksustatav tulu. KredEx tasub toetussummalt toetuse saaja eest tulumaksu. Seega käsitab riik väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib mõjutada toetuse saaja maksuvaba tulu suurust.
Nõuded taotlejale:
 • Taotleja peres kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last (kaasa arvatud).
 • Taotleja koos laste ja teiste leibkonnaliikmetega (välja arvatud tema leibkonnas kui kasuperes elavad lapsed) on registreeritud rahvastikuregistris projekti objektiks olevasse eluruumi ja see eluruum on leibkonna alaline elukoht. Uue eluaseme soetamise või rajamise või elamiskõlbmatu elamispinna ümberehitamise korral on taotleja koos laste ja teiste leibkonnaliikmetega (välja arvatud tema leibkonnas kui kasuperes elavad lapsed) registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile.
 • Taotlemisele eelneval aastal ei olnud leibkonna maksustatav tulu ühe liikme kohta kuus üle 355 euro kuus, välja arvatud varem eraldatud kodutoetus.
 • Taotleja või tema kuni 15-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik või kaasomanik.
 • Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand, välja arvatud kõrvuti või üksteise peal paiknevad korteriomandid või majaosad, mis on omavahel ühendatud või juhul, kui toetust taotletakse nende elamispindade ühendamiseks. 
 • Taotleja ei ole varem saanud KredExi kodutoetust rohkem kui ühe korra. Ajaks, kui taotleja hakkab taotlema kodutoetust teist korda, peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtajaks ellu viidud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne. 
 • Taotleja vastu ei ole algatatud või ellu viidud varem eraldatud kodutoetuse tagasinõude menetlust.
 • Eluaseme omanikust taotlejal ei ole Krediidiinfo andmetel võlgu (maksehäireid) suuremas summas kui 1500 eurot. Tal ei tohi olla ka algatatud täitemenetlusi võlgade katteks, jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks ning tema omandis ja toetuse aluseks oleval eluasemel puuduvad kinnistusraamatus piirangud, sh arestid ja võõrandamise keelumärked.
 • Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama toetuse eraldamisel taotluse rahuldamise otsuses märgitud kohustuste täitmise tähtaega.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kodutoetuse taotlemiseks on nõutavad järgmised dokumendid:

1. Taotlus

taotluse esitamisel KredExi e-teenuste keskkonnas sisalduvad taotlemiseks vajalikud vormid keskkonnas veebivormidena, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus; taotlus pdf, esitamiseks e-posti teel, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus; taotlus Word, esitamiseks paberkandjal posti teel.

NB! Taotlejate isikut tõendatavad dokumendid, laste sünnitunnistused, abielutunnistused või abielutõendid ei ole taotlemisel nõutavad ja neid esitama ei pea! 

Taotluse vormistamise ja esitamise kohta saate täpsemalt lugeda siin.

2. Maksuandmete tõend(id) taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete (s.h täiendavate leibkonnaliikmete) 2018. aastal saadud maksustatava tulu kohta.
Maksuandmete tõend(id) esitatakse ka siis, kui maksustatavat tulu 2018. aastal ei saadud!
Maksuandmete tõend esitatakse EMTA poolt digitaalselt või paberkandjal allkirjastatuna.
NB! Palume maksuandmete tõendi asemel mitte esitada eraisiku tuludeklaratsioone, mis ei ole taotlemiseks nõutav dokument. 

Maksustatava tulu ja maksuandmete tõendi kohta saate rohkem lugeda siin.

Tuludeklaratsioon välisriigi maksuametist – esitatakse juhul, kui täisealised leibkonna liikmed töötasid 2018. aastal mitteresidendina välisriigis. Esitatakse koos Eesti Maksu-ja Tolliameti maksuandmete tõendiga, ka juhul, kui 2018. aastal Eestis maksustatavat tulu ei saadud!

3. Ehitustööde eelarve (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil) - esitatakse juhul, kui toetust taotletakse ehitamisega seonduvate tegevuste korral.  Ehitustööde eelarve täidab taotleja eelnevalt hangitud hinnapakkumiste alusel. 
Hinnapakkumised – teenustööde korral esitatakse kaks võrdlevat hinnapakkumist töö teostajatelt (firma, FIE eraisik), ehitusmaterjalide soetamisel esitatakse üks hinnapakkumine ehitusmaterjalide kaupluselt. 
Fotod – esitatakse 1 - 2 fotot iga ehitustööde eelarvesse märgitud toetusealuse töö/puuduse kohta. 
Taotluse ja lisadokumentide esitamisel e-posti teel kehtib mahu piirang kuni 10 MB. Soovitame fotod kopeerida ühte wordi dokumenti ning edastada ühe failina. 
NB! Hinnapakkumised ja fotod on ehitustööde eelarve kohustuslikud lisadokumendid! 

Ehitamisega seotud tegevuste ja nõutavate lisadokumentide kohta saate täpsemalt lugeda siin.

4. Soovitava eluaseme kirjeldus (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil) – esitatakse juhul, kui toetust taotletakse eluaseme soetamiseks. 
Eluaseme soetamise soovi korral esitab taotleja KredExile esialgse nägemuse eluasemest, mis vastaks tema leibkonna vajadustele ja millist soovitakse toetuse eest soetada. Selleks valitakse kinnisvara müügipakkumiste hulgast näidisobjekt, mille põhjal koostab taotleja soovitava eluaseme kirjelduse. Taotluse võib esitada ka konkreetse objekti soetamiseks, mida leibkond kasutab näiteks üürilepingu alusel. Fotod soovitavast elamispinnast ei ole nõutavad ning neid esitama ei pea. 
NB! Näidisobjekti valimisel soovitame taotlejatel elamispinna müüjaga mitte sõlmida siduvaid kokkuleppeid (nt eelbroneeringuid, tasuda sissemakseid), sest taotluste menetlusaeg pikk ning toetuse saamine ei ole kõikidele taotlejatele tagatud. 

Eluaseme soetamise ja nõutavate dokumentide kohta saate täpsemalt lugeda siin.

5. Lisadokumendid, mis esitatakse vajadusel:

 • täiendava leibkonnaliikme puhul õppeasutuse tõend või arstliku ekspertiisi otsus, mis kinnitab leibkonnaliikme vastavust juhendi punktis 1.2.5 toodud nõuetele; raske või sügava puudega lapse puhul arstliku ekspertiisi otsus puude määramise kohta;
 • kasuvanemaks või eestkostjaks määramise otsus;
 • eluruumina mittekvalifitseeruva lisakinnisvara olemasolul vabas vormis eluaseme kirjeldus ja fotod või omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et tegemist on eluruumina mittekvalifitseeruva kinnisasjaga;
 • võlanõudja poolt väljastatud tõendid võlgnevuste reaalse jäägi tõendamiseks juhul, kui eluaseme omanikust taotlejal on krediidiinfo andmetel võlgnevusi suuremas summas kui 1500 eurot ning  krediidiinfos kajastatud võlgnevuse ja reaalse võlgnevuse osas on vastuolu, mis võib mõjutada taotleja nõuetele vastavaks tunnistamist. Võla jäägi tõendamine on vajalik vaid juhul, kui võlgnevuse sissenõudmiseks ei ole alustatud täitemenetlust.
 • kaasomandi korral notariaalne kasutuskord või kaasomanike vahel sõlmitud kirjalik kasutuskorra kokkulepe koos eluaseme plaaniga

Korduma kippuvate küsimustega saate tutvuda siin.

Nõuetele mittevastamine:

Kui taotleja ei vasta ühele või mitmele eelnimetatud tingimusele, peab ta leidma võimaluse täita need tingimused enne taotluse esitamist.

Kui taotleja esitab siiski KredExile taotluse, mis ei vasta kehtestatud tingimustele, ja KredEx tuvastab puudused taotlust menetledes, teavitab KredEx taotlejat nendest e-kirja teel. Puuduste kõrvaldamiseks annab KredEx taotlejale kuni kümme tööpäeva alates puudustest teatamise kuupäevast.

Taotlusprotsess

Taotlus koos nõutavate lisadokumentidega esitatakse KredExile ühe alloleva kanali kaudu:   

 • KredExi e-teenuste keskkonnast digitaalselt allkirjastatuna (taotlemiseks vajalikud vormid sisalduvad keskkonnas veebivormidena);
 • e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil toetused@kredex.ee;
 • paberkandjal posti teel tähitud kirjaga aadressil Hobujaama 4, Tallinn, indeks 10151, SA KredEx, märksõna Kodutoetus. 

NB! KredExi kontoris kohapeal taotlusi vastu ei võeta.

Taotluse elektroonilisel edastamisel on saatmise viimane tähtaeg taotlusvooru lõppkuupäeval kell 23:59. Taotluse esitamisel posti teel tähitud kirjana ei või taotluse postitamise kuupäev olla varasem kui vooru avamise alguskuupäev ega hilisem kui vooru lõpptähtpäev. Taotluse esitamisel posti teel tähitud kirjaga on taotluse postitamise viimane kuupäeva taotlusvooru lõppkuupäev.

NB!  Juhul kui Teie leibkonnas on kaks vanemat, olete kohustatud esitama taotluse ühiselt ning Teid käsitletakse koos taotlejana. Seetõttu on kohustuslik märkida taotlusele mõlema vanema andmed, esitada mõlema vanema 2018. aasta maksuandmete tõendid ning allkirjastada taotlus mõlema vanema poolt digitaalselt.

Pane tähele!

 • Taotlus esitatakse ühest eelnimetatud kanalist, mitmest erinevast kanalist taotlust esitada ei tohi!
 • Kui peres on kaks vanemat, peab taotluse elektroonilisel esitamisel olema digitaalse allkirjastamise võimalus mõlemal vanemal.
 • Taotlusele märgitakse taotleja kehtivad kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, tegeliku elukoha aadress), millel taotleja on kättesaadav ning mille kaudu toimub KredExi ja taotleja vaheline edasine suhtlus.
 • Paberkandjal taotlus vormistatakse korrektselt ja loetavalt, soovitavalt sinist värvi kirjutusvahendiga.
 • Taotlus tuleb esitada kompleksselt, koos kõikide nõutavate lisadokumentidega. Puuduvate või korrigeerimist vajavate dokumentide vajadus selgub taotluse menetlemisel, millest  KredEx teavitab taotlejaid e-posti teel.

KredEx võtab avatud taotlusvoorus vastu kõik esitatud taotlused, menetleb need vormiliselt ja sisuliselt ning hindab vastavalt juhendi punktis 4.2.5 kirjeldatud hindamissüsteemile, selgitades välja kõige enam toetust vajavad pered.

Tagasiside taotluse esitamise kohta

Taotluse esitamisel e-teenuste keskkonnast või e-posti teel saabub taotleja taotlusesse märgitud e-posti aadressile automaatvastus, mis kinnitab, et taotlus on KredExile laekunud.
NB! Kui taotleja e-posti aadressile automaatvastust ei laeku, siis taotluse esitamine ebaõnnestus ning saatmist tuleb korrata! 

Taotluse esitamisel posti teel tähitud kirjaga saate kirja teekonda ja KredExisse saabumist jälgida aadressil www.omniva.ee. KredEx annab taotlejale tagasisidet taotluse esmase läbivaatamise järgselt, mille ooteaeg sõltub esitatavate taotluste mahust.

1. Taotluste vormiline menetlemine

KredEx registreerib kõik tähtajaks esitatud taotlused ja menetleb neid vormiliselt, et hinnata projekti ja taotleja vastavust toetuse juhendis sätestatud nõuetele ning projekti kulude abikõlblikkust.

Taotluse vormilise hindamise käigus võib KredEx nõuda taotlejalt lisateavet ja selgitusi taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, milleks antakse aega kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei esita selle tähtaja jooksul nõutud lisateavet, selgitusi ja/või lisadokumente või ei ole taotlusel esitatud kontaktandmetel kättesaadav, tunnistab KredEx taotluse nõuetele mittevastavaks ning lükkab selle tagasi.

Taotluse vormilise menetlemise tulemustest teavitab KredEx taotlejaid e-posti teel.

Vormilistele nõuetele (taotlemise tingimustele) vastavad taotlused suunab KredEx edasi sisulisele hindamisele (vajaduse korral omavalitsuse hinnang, paikvaatlus, hindamiskomisjoni loomine).

2. Kohalikult omavalitsuselt hinnangu küsimine

Üksikvanema esitatud ja vormilistele nõuetele vastavaks tunnistatud taotluse kohta küsib KredEx taotleja elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu taotleja leibkonna liikmesuse kohta (juhendi p 4.1.7).

3. Paikvaatlus

Kui taotlus on tunnistatud vormilistele nõuetele vastavaks, teeb KredExi esindaja paikvaatluse.

Paikvaatlus on taotleja toetusaluse elamispinna seisukorra ja toetuse eraldamise vajaduse hindamiseks tehtav kodukülastus.

KredExi esindaja teeb taotleja omandis ja/või toetusalusel elamispinnal fotod kõikidest eluruumidest, sealhulgas neis olevatest puudustest, ning koostab paikvaatluse aruande, milles kirjeldab eluaseme seisukorda ja puudusi. Sel viisil kogutav teave on vajalik alakriteeriumi hinde „E“ saamiseks (juhend p. 4.2.5).

Paikvaatlusest teavitatakse taotlejat telefoni teel ette ligikaudu viis tööpäeva.

Kui toetust taotletakse elamiskõlbmatu eluaseme ümberehitamiseks või renoveerimiseks, kuid taotleja omandis on peale toetusaluse objekti ka muu korter, maja, majaosa vms, kus elab taotleja või tema vanem või üürnik või muu isik, teeb KredEx paikvaatluse mõlemal objektil. Kui taotlejale kuulub ainult toetusalune elamiskõlbmatu eluase, tehakse paikvaatlus üksnes seal.

Paikvaatlust ei tehta juhul, kui

·         toetust taotletakse eluaseme soetamiseks ja taotlejal puudub isiklik elamispind;

·         KredEx on teinud toetusaluse objekti paikvaatluse eelmisel aastal ja koos käesoleva aasta taotlusega esitatud fotode põhjal on alust arvata, et selle olukord ei ole muutunud;

·         eluaseme püstitamise korral ei ole ehitamist veel alustatud (olemas on tühi krunt).

4. Taotluste hindamine

Toetuste haldurid esitavad paikvaatlusel kogutud andmed KredExi juhataja moodustatud hindamiskomisjonile, et see hindaks taotlusi sisuliselt, võttes aluseks juhendi punkti 4.2.1.

Hindamiskomisjon esitab koondhinde alusel pingeritta seatud taotlused KredExi juhatajale kinnitamiseks koos ettepanekuga iga taotluse kohta see rahuldada või jätta rahuldamata.

5. Taotluste rahuldamine või mitterahuldamine

Kuna lasterikkad pered tunnevad kodutoetuse vastu suurt huvi, ent toetuseks mõeldud raha on piiratud, ei ole KredExil võimalik kõiki tingimustele vastavaid taotlusi rahuldada. Taotluse rahuldamine sõltub juhendi punktis 4.2.5 esitatud hindamissüsteemi kohaselt taotlusele antud koondhindest, mis saadakse taotluse alakriteeriumite hinnete liitmise teel.

Vormiliselt ja sisuliselt hinnatud taotlused seatakse koondhinde järgi pingeritta alates kõige kõrgema koondhindega taotlusest ning raha hakatakse taotlustele eraldama kuni eelarvesumma lõppemiseni.

Toetuse saamise tõenäosus on suurem kõrgema koondhindega taotlustel, st halvemates tingimustes elavatel peredel. Taotluse koondhinne ja taotluse rahuldamine või mitterahuldamine selgub taotluste menetlemise viimases etapis, kui on koostatud pingerida, ning ei ole seetõttu prognoositav.

6. Taotlejate teavitamine

Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadetakse taotlejale kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest digitaalselt allkirjastatud teatega elektrooniliselt või posti teel kirjalikult.

Taotluste menetlemise tähtajad

1. Vormiline menetlemine, tähtaeg 60 tööpäeva alates taotlusvooru lõpptähtajast:

·         taotluse registreerimine, läbivaatamine või läbi vaatamata tagastamine;

·         taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse hindamine;

·         selgituste ja lisateabe, taotluse lisadokumentide või muudatuste küsimine.

2. Taotluste sisuline hindamine, tähtaeg 135 tööpäeva alates vormilise menetlemise lõpptähtajast:

·         omavalitsuselt hinnangu küsimine üksikvanemast taotleja leibkonna liikmesuse kohta;

·         juhendi punktides 4.1.8 ja 4.1.9 nimetatud paikvaatluste tegemine;

·         hindamiskomisjoni poolt taotluste hindamine ja KredExi juhatajale ettepanekute tegemine taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta.  

3. KredExi juhataja otsused taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta, tähtaeg 30 tööpäeva alates hindamiskomisjoni ettepanekute esitamisest

KredExi juhataja teeb hindamiskomisjoni ettepanekul taotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsused.

Taotluste menetlemise periood kokku võib alates vooru lõppkuupäevast kuni otsuste tegemiseni kesta kuni 225 tööpäeva. 

Koos toetuse rahuldamise otsusega saadab KredEx taotlejale ka väljamaksetingimused.

Toetuse osaliseks või kogumahus väljamaksmiseks tuleb taotlejal esitada väljamaksetaotlus koos nõutavate dokumentidega.

Kuidas käib toetuse väljamaksmine ja milliseid dokumente selleks vaja on?

 • Kui kasutad toetust ehitamisega seotud tööde rahastamiseks, siis uuri toetuse väljamaksmise ja selleks vajalike dokumentide kohta SIIT.
 • Kui kasutad toetust eluaseme soetamiseks, siis uuri toetuse väljamaksmise ja selleks vajalike dokumentide kohta SIIT

Vahe- ja lõpparuanded tuleb toetuse saajal esitada tähtajaks.

Võta ühendust

Anu Holmberg

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele ja elektripaigaldiste renoveerimise toetus)
anu.holmberg [at] kredex.ee

Kersti Saar

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, päikesepaneelide investeeringutoetus ja lammutustoetus)
kersti.saar [at] kredex.ee

Aire Oolup

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele ja lammutustoetus)
aire.oolup [at] kredex.ee