Kodutoetus lasterikastele peredele

Suletud

Eesmärk

2024. a taotlusvoor on ettevalmistamisel. Täpsema info vooru avamise kuupäeva kohta avaldame siinsamas kodulehel 10 päeva enne taotlusvooru algust.

Kodutoetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi.
Toetus on mõeldud lasterikastele peredele, kelle omanduses ei ole eluruumi või kelle omanduses olev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele.

Need pered saavad toetuse abil omale kodu

a) ehitada, sealhulgas

 • püstitada,
 • laiendada,
 • ümber ehitada,
 • renoveerida,
 • muuta, rajada ja asendada ehitise kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi;

b) osta.


Enne kodutoetuse taotlemist tutvu palun meie kodulehe rubriikidega

 1. „Nõuded taotlejale“ ja
 2. „Taotlemiseks vajalikud dokumendid“

Veel anname nõu näiteks selle kohta, kuidas toetust taotleda ja maksustatavat tulu arvutada. Loe lähemalt kodulehe rubriigist „Korduma kippuvad küsimused“ siit.


Taotlus koos lisadokumentidega esita e-teenuste keskkonnas digitaalselt allkirjastatuna (vormid leiad e-teenuste keskkonnast veebivormidena). 
Kodutoetusega seotud küsimused või toetuse väljamakse dokumendid saada aadressile [email protected]. Ühe kirja suurus võib olla kuni 10MB. Suuremad kirjad ei pruugi kohale jõuda. 

Kasutegurid

 • Lasterikaste perede elamistingimused paranevad.
 • Tänu elamistingimuste parandamisele väheneb sotsiaalne tõrjutus.
 • Pered saavad toetuse abil osta, ehitada, laiendada või renoveerida oma kodu ning tänapäevastada sealset kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi.

Kellele sobib

Pere logo

eraisikule ja perele

Teenus sobib, kui

 • peres kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last (kaasa arvatud)
 • 2023. aastal saadud maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta kuus oli kuni 450 eurot
 • leibkonna omandis ei ole rohkem kui üks eluruum
 • eluruumi omanikust taotlejal ei ole jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks (välja arvatud juhul, kui ta on vabastatud pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustusest)
 • eluruumi omanikust taotlejal ei ole võlgnevusi suuremas summas kui 1500 eurot ja kehtivaid täitemenetlusi nende sissenõudmiseks
 • vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg ületab taotleja ja toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega (vähemalt viis aastat)
 • taotleja ei ole varem saanud kodutoetust rohkem kui ühe korra
 • taotleja suhtes ei ole taotluse esitamisele eelneva 5 aasta jooksul tehtud toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise otsust

Olulised tingimused

Milleks on kodutoetus mõeldud?

1. Leibkonnale eluruumi ostmiseks juhul, kui leibkonnal puudub isiklikku omandisse kuuluv eluruum või kui see ei vasta tänapäevastele elamistingimustele

Ostetav eluruum peab vastama eluruumile kehtestatud nõuetele. Nõuetega saad tutvuda ehitusseadustiku § 11 lg-s 4 siin.

Osta võib ühe eluruumi või kõrvuti või üksteise peal paiknevad eluruumid või taotleja omandis oleva eluruumiga kõrvuti või selle peal või all paiknevad eluruumid eesmärgiga ehitada need kokku üheks eluruumiks.

Eluruumi ei tohi osta leibkonnaliikmelt või temaga otse- või külgjoones suguluses olevalt inimeselt. (Otsejoones suguluses on vanemad ja nende eellased, lapsed ja nende järglased. Külgjoones suguluses on inimene, kes põlvneb samast inimesest, kuid ei ole otsejoones suguluses.)

2. Leibkonnale eluruumi ehitamisega seotud tegevusteks juhul, kui leibkonna omandis olev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele

Eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele juhul, kui seal

 • puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või
 • puudub pesemisvõimalus või
 • katus ei pea vett või
 • küttekolded ei taga optimaalset siseõhu temperatuuri või
 • vajavad elamistingimused muul põhjusel tänapäevastamist (renoveerimist) või
 • ei ole perele piisavalt ruumi.

Eluruum peab kuuluma taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandisse või kaasomandisse.

Ehitamisega seotud tegevused on

 • ehitise püstitamine;
 • ümberehitamine;
 • laiendamine;
 • renoveerimine;
 • tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, muutmine või asendamine;
 • eelnimetatud töödeks vajalike ehitusmaterjalide ostmine ning projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ja omanikujärelevalvega seotud tegevused.

Ehitusprojekti kulu on abikõlblik 20% ulatuses toetussummast ning juhul, kui ehitamine teostatakse projekti osana ja ehitusprojekt on koostatud peale 1. märtsi 2016.

Ehitusmaterjali või -toote ostmise kulu on abikõlblik juhul, kui ehitusmaterjal või -toode ostetakse juriidiliselt isikult.

Millal tehtud kulu on abikõlblik?

Projekti elluviimise tähtaeg on kaks aastat alates taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest. Sel ajal tehtud kulud on abikõlblikud.

Nende tegevuste kulu, mille taotleja on teinud enne taotluse rahuldamise otsuse jõustumist, ei ole abikõlblik, v.a ehitusprojekti koostamise kulu ja juhul, kui eluruum ostetakse taotluse menetlemise ajal.

Loe lähemalt määruse § 5 lg-st 4 siit.

Milliseid kulusid toetusega ei kaeta?

Mitteabikõlblikud kulud on järgmised.

 • Notaritasu, riigilõiv, trahv ja õigusabikulu.
 • Tehno- ja kommunikatsioonisüsteemiga liitumise tasu.
 • Ehitusmaterjali või -toote ostmise kulu juhul, kui ettevõte, kust see ostetakse, kuulub toetuse taotlejale või saajale. Kulud, mis on projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised.
 • Kulud, mille rahastamisallikas on mõni muu riigieelarve, Euroopa Liidu või muu välisabi vahenditest saadav toetus.

Abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude kohta saad täpsemalt lugeda siit.

Kodutoetuse suurus

Suurim toetussumma on 10 000 eurot.

NB! Toetame elamistingimuste parandamist 100% ulatuses projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui suurima toetussumma ulatuses. Kui projekti kogumaksumus on üle 10 000 euro, peab taotleja tagama projekti ülejäänud maksumuse omafinantseeringuna.

Kolme- ja neljalapseline pere, kes on varem kodutoetust juba saanud, saab seda teist korda taotleda 5000 euro ulatuses.

Viie- ja enamalapseline pere, kes on varem kodutoetust juba saanud, saab seda teist korda taotleda 10 000 euro ulatuses.

Ühele perele antakse kodutoetust kuni kaks korda.

Nõuded taotlejale

Toetust saab taotleda seaduslik vanem, abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendaja(d), eestkostja(d) ja kasuvanem (vanema elukaaslane, kes ei ole ühegi leibkonnas kasvava lapse seaduslik vanem).

NB! Kui leibkonnas on kaks vanemat (või vanem ja tema elukaaslane), siis on nad kohustatud esitama taotluse ühiselt ning neid käsitatakse koos taotlejana. Taotlusele tuleb märkida mõlema vanema andmed ja nad mõlemad ka allkirjastavad taotluse.

Leibkonnaliikmeteks loetakse alati
1) taotleja;
2) taotleja praegusest või varasemast kooselust sündinud või eestkoste või hoolduslepingu alusel peres kasvavad vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last

Leibkonda võivad peale nende kuuluda ka täiendavad leibkonnaliikmed:

 • taotleja 20- kuni 21-aastane laps, kes on õpilane või üliõpilane;
 • taotleja üle 19-aastane laps, kes on puuduva töövõimega või tunnistatud püsivalt töövõimetuks;
 • taotleja vanaduspensionieas, puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud vanem.

Toetust saab taotleda leibkond, kelle 2023. kalendriaastal saadud maksustatav tulu oli kuni 450 eurot ühe liikme kohta kuus.

Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama määruses kehtestatud taotleja ja toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega.

Ehitamisega seotud tegevuste korral peab taotleja või tema kuni 15-aastane laps olema projekti objektiks oleva eluruumi omanik või kaasomanik. Kaasomandi puhul toetab KredEx projekti kulusid proportsionaalselt kaasomandiosale.

Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei tohi olla rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand, välja arvatud juhul, kui need on kõrvuti või üksteise peal paiknevad korterid või majaosad, mis on omavahel ühendatud või kui toetust taotletakse nende ühendamiseks.

Taotleja omandis ja projekti objektiks oleval eluruumil peavad kinnistusraamatus puuduma piirangud, sh arestid ja võõrandamise keelumärked.

Kõik leibkonnaliikmed peavad olema registreeritud rahvastikuregistris projekti objektiks olevasse eluruumi ja see eluruum peab olema leibkonna alaline elukoht.

Uue eluruumi ostmise või ehitamise või elamiskõlbmatu eluruumi ümberehitamise korral peavad kõik leibkonnaliikmed olema registreeritud rahvastikuregistris ühele ja samale aadressile (tegelikku elukohta).

Eluruumi omanikust taotlejal ei tohi olla

 • täitemenetlusregistri andmetel kehtivaid täitemenetlusi võlgade katteks,
 • Krediidiinfo andmetel võlgnevusi (maksehäireid) üle 1500 euro,
 • jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ega pankroti väljakuulutamiseks, välja arvatud juhul, kui ta on vabastatud pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest.
Nõuded taotlejale, kes on varem saanud kodutoetust

Taotleja ei tohi olla varem saanud kodutoetust rohkem kui ühe korra.

Ajaks, kui taotleja hakkab taotlema kodutoetust teist korda, peab ta olema

 1. kasutanud eelmise kodutoetuse sihtotstarbeliselt ära,
 2. projekti tähtajaks ellu viinud ja
 3. esitanud KredExile toetuse kasutamise lõpparuande. 

Toetust ei saa taotleda inimene, kelle suhtes on taotluse esitamisele eelneva viie aasta jooksul tehtud toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise otsus.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kodutoetuse taotlemiseks esita palun järgmised dokumendid.

1. Taotlus

Sul on taotluse esitamiseks kolm võimalust.
a) Kui esitad taotluse internetis KredExi e-teenuste keskkonnas, leiad sealt vajalikud vormid veebivormidena. Sul on vaja digitaalse allkirjastamise võimalust.
b) Taotluse PDF-fail: täida vorm arvutis ja esita e-posti teel (vormi leiad siit). Sul on vaja digitaalse allkirjastamise võimalust.
c) Taotluse Wordi fail (doc-fail): prindi vorm välja, täida paberil, allkirjasta ja esita posti teel (vormi leiad siit).

NB! Taotlusele ei ole vaja lisada isikut tõendavaid dokumente, abielutunnistust, -tõendit ega laste sünnitunnistusi.

Taotlusvorm on KredExi e-teenuste keskkonnas ja kodulehel kättesaadav alates taotlusvooru alguskuupäevast.                                                                                       

2. Maksuandmete tõend(id) taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2023. aastal saadud maksustatava tulu kohta

Kui leibkonnaliige on tuludeklaratsiooni esitamise kohustuslane, peab tõend muu hulgas sisaldama sama infot tema tulu kohta, mis on kirjas tema kui füüsilise isiku tuludeklaratsioonil. See tähendab, et ta

 1. kõigepealt esitab Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsiooni (seda saab 2024. aastal teha 15. veebruarist kuni 30. aprillini),
 2. seejärel võtab Maksu- ja Tolliameti e-teenindusest või esindusest maksuandmete tõendi ning esitab selle KredExile.

Pane tähele!

 • Maksuandmete tõend esita ka juhul, kui sa 2023. aastal ei saanud maksustatavat tulu (nii tõendad KredExile, et sa ei saanud sel aastal maksustatavat tulu).
 • Maksuandmete tõendil peab olema Maksu- ja Tolliameti digitaalne või paberil allkiri.
 • Palun ära esita maksuandmete tõendi asemel oma tuludeklaratsiooni.

Maksustatava tulu ja maksuandmete tõendi kohta saad rohkem lugeda siit.

Välisriigi maksuametist saadud tuludeklaratsioon esita

 • juhul, kui leibkonna täisealine liige töötas 2023. aastal mitteresidendina välisriigis;
 • koos Eesti Maksu- ja Tolliameti maksuandmete tõendiga (ka juhul, kui ta 2023. aastal Eestis maksustatavat tulu ei saanud).

3. Ehitustööde eelarve 

Ehitamisega seotud tegevused on eluruumi püstitamine, laiendamine, ümberehitamine, renoveerimine, tehnosüsteemide muutmine, rajamine ja asendamine.

Kui taotled toetust ehitamisega seotud tegevusteks, esita KredExile

 1. hinnapakkumine (üks või mitu),
 2. hinnapakkumis(t)e alusel koostatud eelarve ja
 3. fotod.

Mitut hinnapakkumist ja kellelt on vaja?

 • Taotled toetust ehitusmaterjalide ja -toodete või -seadmete ostmiseks ja teed või organiseerid ehitustööd ise – esita KredExile üks hinnapakkumine müüjalt. 
 • Taotled toetust ehitustööde tellimiseks koos ehitusettevõtte pakutavate ehitusmaterjalide ja -toodete või -seadmetega või ainult ehitus- või paigaldustööde tellimiseks (töid võib teha ettevõte või FIE) – esita KredExile kaks võrdlevat hinnapakkumist töö(de) tegijalt.

Ehitustööde eelarve ja muud nõutavad dokumendid esita KredExile
a) e-teenuste keskkonnas veebivormil või
b) failis oleval vormil juhul, kui esitad taotluse e-posti või paberposti teel (vormi leiad siit).

Näiteks on vaja lisadokumentidena esitada üks-kaks lähivaates fotot eluruumi puuduste kohta (nt auk katuses, veekahjustus laes, katkine küttekolle, pehkinud aknaraamid, kuivkäimla), mille parendamiseks sa toetust taotled. 

Ehitamisega seotud tegevuste ja nõutavate lisadokumentide kohta loe täpsemalt
 siit.

4. Ostetava eluruumi kirjeldus

Kui taotled toetust eluruumi ostuks, esita KredExile esialgne arusaam uuest eluruumist, mis vastab su leibkonna vajadustele ja mida soovid toetuse eest osta.

Selleks vali kinnisvara müügipakkumiste hulgast näidiseluruum ja koosta selle põhjal ostetava eluruumi kirjeldus.

Ostetava eluruumi kirjeldus ja muud nõutud dokumendid esita KredExile
a) e-teenuste keskkonnas veebivormil või
b) KredExi vormil juhul, kui esitad taotluse e-posti või paberposti teel (vormi leiad siit).

Taotluse võid esitada ka selle eluruumi ostuks, mida su leibkond juba kasutab näiteks üüri- või võlaõigusliku lepingu alusel.

Pane tähele!

 • Kui valid taotluse jaoks näidiseluruumi, ei soovita me sõlmida selle müüjaga siduvaid kokkuleppeid (nt teha eelbroneeringut, tasuda sissemakseid), sest taotluste menetlemine kestab kaua ja me ei saa tagada, et iga taotleja saab toetuse.
 • Taotlusele ei ole vaja lisada ostetava eluruumi fotosid.
 • Kui sa said KredExilt taotluse rahuldamise otsuse, ei anna see sulle automaatset õigust osta taotlusse märgitud eluruum. Ost tuleb enne Sihtasutusega kooskõlastada.

Eluruumi ostmise ja nõutavate dokumentide kohta loe täpsemalt siit.

5. Fotod eluruumist

Fotod esita enda või oma kuni 15-aastase lapse omandis oleva eluruumi kohta juhul, kui taotled toetust
a) selle eluruumi ehitamisega seotud tegevusteks (uue eluruumi püstitamiseks, olemasoleva eluruumi laiendamiseks, ümberehitamiseks või renoveerimiseks, poolelioleva eluruumi valmis ehitamiseks või elamiskõlbmatu eluruumi ümberehitamiseks, samuti olemasoleva eluruumi kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, muutmiseks või asendamiseks) või
b) leibkonnale uue ja sobivama eluruumi ostuks.

Fotod peavad võimaldama KredExil hinnata sinu praegusi elamistingimusi ja olukorda, eluruumi puudusi ning toetuse vajalikkust.

Nõuded fotodele

 1. Kaks fotot majast väljast (eest ja tagant) selliselt, et maja piirdekonstruktsioonid (katus, fassaad, vundament, uksed, aknad) oleksid näha.
 2. Üks-kaks fotot igast majas või korteris olevast eluruumist (esik, köök, vannituba, saun, tualett, elutuba, magamistoad jne) selliselt, et ruumide uksed, aknad, põrandad, seinad, laed ja küttelahendus (ahi, pliit, soemüür, soojuspump, kamin vm) oleksid näha.
 3. Kõrvalhoones asuvast saunast esita üks foto väljast ja kaks fotot sees olevast pesu- ja leiliruumist.
 4. Ehitamisega seotud tegevuste korral üks-kaks lähivaates fotot eluruumi puuduste kohta (nt auk katuses, veekahjustus lagedes või seintes, pehkinud aknaraamid, katkine küttekolle, hallitus), mille parendamiseks toetust taotled.

NB! Fotod peavad olema võimalikult ülevaatlikud ja kvaliteetsed. Ära esita fotosid, mis on udused, mustvalged või pildistatud hämaras. Ei sobi ka fotod, millel on näha ainult ruumi üksikud osad (v.a fotode puhul, mille eesmärk on näidata eluruumi puudusi).

Fotode esitamise võimalused
Fotode ja muude nõutavate dokumentide KredExile esitamiseks on sul valida kolm võimalust. Esita need kas
a) failidena e-teenuste keskkonnas taotluse lisas või
b) failidena e-kirja manuses juhul, kui esitad taotluse e-posti teel, või
c) paberfotodena või digifotode väljatrükina juhul, kui esitad taotluse paberposti teel.

Fotode failide nõuded

Pane iga foto failile nimi, mis selgitab, milline ruum või eluruumi osa on fotol.

Kui esitad taotluse ja lisadokumendid e-kirjaga, arvesta, et ühe e-kirjaga võtame vastu kuni 10 MB faile. Sul on kaks võimalust:
a) saada fotofailid meile mitme e-kirjaga (iga kirja maht kuni 10 MB) või
b) kopeeri kõik fotod ühte Wordi dokumenti ja lisa need taotlusele ühe failina. 

Palun ära kopeeri fotosid mitte kirja sisse, vaid pane kirjaga kaasa fail(id).

6. Lisadokumendid, mis esita vajaduse korral

 • Puude raskusastme tuvastamise otsuse koopia juhul, kui leibkonnas on keskmise, raske või sügava puudega laps.
 • Õppeasutuse tõend juhul, kui leibkonnas on õpilasest või üliõpilasest 20 kuni 21-aastane laps.
 • Tõend töövõimetuse määramise kohta juhul, kui leibkonnas on püsivalt töövõimetu või puuduva töövõimega üle 19-aastane laps või taotleja vanem.
 • Kasuvanemaks või eestkostjaks määramise otsus juhul, kui see info ei kajastu rahvastikuregistris.
 • Eluruumi kirjeldus ja fotod juhul, kui taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis on eluruumina mittekvalifitseeruv kinnisasi (amortiseerunud korter või maja) või omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et tegu on eluruumina mittekvalifitseeruva kinnisasjaga.
 • Võlanõudja väljastatud tõend võlgnevus(t)e reaalse jäägi tõendamiseks juhul, kui eluruumi omanikust taotlejal on Krediidiinfo andmetel võlgnevus(i) üle 1500 euro ning Krediidiinfos kajastatud võlgnevuse ja reaalse võlgnevuse vahel on vastuolu, mis võib mõjutada taotleja nõuetele vastavaks tunnistamist. Võla jäägi tõendamine on vajalik ainult juhul, kui võlgnevuse sissenõudmiseks ei ole alustatud täitemenetlust.
 • Notariaalne kasutuskord juhul, kui projekti objektiks olev eluruum on kaasomandis ja toetust soovitakse kasutada taotleja leibkonna ainukasutuses oleva eluruumi parendamiseks. Kui kasutuskord puudub, tuleb taotlemisel esitada kaasomanike vahel sõlmitud lihtkirjalik kasutuskorra kokkulepe koos plaaniga. Toetuse eraldamise korral tuleb selleks, et taotlejal tekiks toetuse väljamakse õigus, seada eluruumile notariaalne kasutuskord.

Korduma kippuvate küsimustega saad tutvuda siin.

Nõuetele mittevastamine

Kui taotleja ei vasta ühele või mitmele määruse §-s 10 toodud nõudele ja neid puudusi ei ole võimalik kõrvaldada (nt maksustatava tulu piirmäär ühe leibkonnaliikme kohta kuus on üle 450 euro; elamisloa või elamisõiguse tähtaeg on lühem kui taotleja ja toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaeg; taotleja suhtes on jõustunud kohtuotsus pankrotimenetluse algatamiseks või väljakuulutamiseks), ei ole taotluse esitamine asjakohane. Sellise taotluse lükkab KredEx puuduste ilmnemise korral tagasi.

Loe lähemalt määruse § 15 p-st 1 siit.

Kui taotleja esitab KredExile taotluse, mille menetlemisel ilmneb taotlusele või taotlejale esitatud nõuetele mittevastavus, mida on võimalik tähtajaks kõrvaldada (nt leibkonnal puudub ühine elukoha registreering rahvastikuregistris; puudub võrdlev hinnapakkumine), teavitab Sihtasutus ilmnenud puudusest taotlejat e-kirja teel. Puuduse kõrvaldamiseks annab KredEx taotlejale aega kuni kümme tööpäeva alates puudusest teatamise päevast.

Taotlus ja väljamaksed

Sul on valida, millise kanali kaudu sa esitad KredExile taotluse koos lisadokumentidega:

 1. e-teenuste keskkonnas digitaalselt allkirjastatuna (vormid leiad e-teenuste keskkonnast veebivormidena);
 2. e-posti teel (aadressile [email protected]) digitaalselt allkirjastatuna;
 3. paberpostiga tähitud kirjaga (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Sepise 7, 11415, Tallinn, märksõna „Kodutoetus“). 

Kui esitad taotluse e-posti teel või paberpostiga, leiad selleks vajalikud vormid siit.

Pane tähele!

 • Mitmest kanalist korraga taotlust esitada ei tohi.
 • KredExi (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse) kontoris kohapeal taotlusi vastu ei võeta.

Esita taotlus tähtajaks. Taotluse KredExile saatmise kuupäev ei tohi olla varasem kui taotlusvooru alguspäev.

Kui esitad taotluse

 • e-postiga, peab e-kiri olema KredExisse saabunud hiljemalt taotlusvooru lõppkuupäeval kell 23.59;
 • tähitud kirjaga, peab kiri olema postitatud hiljemalt vooru lõppkuupäeval.


NB! Kui su leibkonnas on kaks vanemat (või vanem ja tema elukaaslane), olete kohustatud esitama taotluse ühiselt ja teid käsitatakse koos taotlejana. Seetõttu tuleb

 1. taotlusele märkida mõlema taotleja andmed,
 2. koos taotlusega esitada mõlema taotleja 2023. aasta maksuandmete tõend,
 3. töötamisel välisriigis, lisada välisriigi maksuametist saadud tuludeklaratsioon,
 4. taotlus allkirjastada teil mõlemal.

Pane tähele!

 • Taotlusele märgi kehtivad kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, tegeliku elukoha aadress), millel sa oled kättesaadav ning mille kaudu saab KredEx sinuga suhelda.
 • Paberil taotlus vormista korrektselt ja loetavalt. Eelista sinist värvi kirjutusvahendit.
 • Esita kõik taotlemiseks nõutud dokumendid (taotlus ja selle lisadokumendid) korraga.
 • Kui KredExis selgub taotluse menetlemisel, et mõni dokument vajab muutmist või on puudu, anname sulle sellest sinu e-posti aadressil (selle puudumise korral posti teel) teada.

KredEx võtab avatud taotlusvoorus vastu kõik esitatud taotlused, menetleb neid vormiliselt ja sisuliselt ning hindab määruse lisas oleva „Taotluse hindamise juhendi“ hindamissüsteemi alusel. Nii selgitame välja kõige rohkem toetust vajavad pered.

Taotluse hindamise juhendiga saad tutvuda siin.

Kui sa esitasid taotluse KredExi e-teenuste keskkonnas või e-posti teel, saad taotlusse märgitud e-posti aadressile automaatvastuse selle kohta, et taotlus on KredExis kohal.

NB! Kui su e-posti aadressile sellist automaatvastust ei tule, siis arvesta, et su taotluse esitamine ebaõnnestus. Sel juhul esita taotlus uuesti. 

Kui sa panid taotluse teele tähitud kirjaga posti teel, saad kirja teekonda ja KredExisse saabumist jälgida aadressil www.omniva.ee. Me anname sulle tagasisidet kirja teel pärast su taotluse esmast läbivaatust. Ooteaeg sõltub esitatud taotluste arvust.

1. Taotluste vormiline menetlemine

KredExis registreerime kõik tähtajaks esitatud taotlused ja menetleme neid kõigepealt vormiliselt. See tähendab, et me hindame projekti ja taotleja vastavust toetuse määruse nõuetele ning projekti kulude abikõlblikkust.

Vormilise hindamise käigus võib KredEx nõuda taotlejalt

 • lisateavet ja selgitusi taotluses esitatud andmete kohta või
 • taotluse täiendamist või muutmist.

Selleks on taotlejal aega kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei esita selle tähtaja jooksul nõutud lisateavet, selgitusi ja/või lisadokumente või ei ole taotluses esitatud kontaktandmetel kättesaadav, tunnistab KredEx taotluse nõuetele mittevastavaks ning lükkab selle tagasi.

Taotluse vormilise menetlemise tulemustest teavitame taotlejaid e-posti (selle puudumise korral posti) teel.

Kõik taotlused, mis vastasid vormilistele nõuetele (taotlemise tingimustele), lähevad edasi sisulisele hindamisele. See tähendab vajaduse korral omavalitsuse hinnangut ja paikvaatluse tegemist ning lõpuks hindamiskomisjoni loomist.

2. Kohalikult omavalitsuselt hinnangu küsimine

Üksikvanema esitatud ja vormilistele nõuetele vastavaks tunnistatud taotluse kohta küsib KredEx taotleja elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt hinnangu taotleja leibkonna liikmete arvu kohta. Loe lähemalt määruse § 14 lg-st 2 siit.

3. Eluruumi paikvaatluse tegemine (kodukülastus)

Kui taotlus on tunnistatud vormilistele nõuetele vastavaks, teeb KredExi toetuste haldur vajadusel paikvaatluse (kodukülastuse) eluruumis, kus plaanitakse projekti tegevused ellu viia ja mis on taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis.

Paikvaatluse eesmärk on hinnata leibkonna elamistingimusi ja olukorda.

Paikvaatluse ajast teavitab haldur taotlejat telefoni või e-posti teel ette ligikaudu kolm tööpäeva.

Kui toetust taotletakse elamiskõlbmatu eluruumi ümberehitamiseks või renoveerimiseks, kuid taotleja omandis on peale toetatava tegevusega seotud eluruumi ka muu korter, maja, majaosa vms (kus elab taotleja või tema vanem või üürnik või muu isik), tehakse paikvaatlus mõlemas eluruumis.

Kui taotlejale kuulub ainult toetuse aluseks olev elamiskõlbmatu eluruum ja ta elab üüripinnal, siis tehakse paikvaatlus üksnes taotleja omandis olevas eluruumis.

Haldur teeb paikvaatluse ajal fotod kõikidest eluruumidest, sealhulgas nende puudustest, ja täidab paikvaatluse aruande, milles kirjeldab eluruumi seisukorda ja puudusi. See info on vajalik taotlusele eluruumi tingimuste ja olukorra alakriteeriumi hinde saamiseks, mis moodustab 40% koondhindest.

Hinde annab hindamiskomisjon määruse lisa „Taotluse hindamise juhend“ punkti 5 alusel. Taotluse hindamise juhendiga saad tutvuda siin.

Paikvaatlust ei tehta juhul, kui

 • toetust taotletakse eluruumi ostuks ja taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei ole eluruumi;
 • KredEx on ehitamisega seotud tegevuste taotluse korral teinud sama eluruumi paikvaatluse 2023. aastal ja koos 2024. aasta taotlusega esitatud fotode põhjal on alust arvata, et selle olukord ei ole muutunud;
 • eluruumi ehitamise taotluse korral ei ole selle ehitamist veel alustatud (olemas on tühi krunt).

4. Taotluste hindamine

KredEx hindab kõiki nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi ja arvutab viie kriteeriumi alusel (vt järgnevast tabelist) koondhinde.

 • Kriteeriumeid nr 1–4 hindame taotluses esitatud info alusel.
 • Kriteeriumit nr 5 hindab hindamiskomisjon, kes arvestab nii taotluses esitatud infot kui vajaduse korral ka lisainfot, mille kogus paikvaatlusel toetuste haldur.

Taotluse koondhinde leidmiseks liidame iga kriteeriumi (15) hinde ja osakaalu korrutise.

Suurim võimalik koondhinne on 3 punkti. Selle saamiseks peavad kõik alakriteeriumid olema saanud maksimumpunktid. Iga leibkonna taotlust hindame järgmiste kriteeriumite ja nende osakaalude alusel.

Hindamiskriteeriumid Est

Hindamise aluseks on määruse lisa „Taotluse hindamise juhend“. Juhendiga saad tutvuda siin.

Taotluse hindamise näide

Taotluse esitas viieliikmeline leibkond, kus on kaks vanemat (või vanem ja tema elukaaslane) ja kolm last (mitte ühtegi puuetega last). Leibkonna 2023. kalendriaasta keskmine maksustatav tulu kuus oli 1250 eurot (seega leibkonnaliikme kohta kuus 250 eurot). Praeguse eluruumi suurus on 60 m2. Taotlus vastab määruses kehtestatud eesmärgile.

Näide
 

5. Taotluste rahuldamine või mitterahuldamine

Lasterikaste perede vajadus kodutoetuse järele on suur. Seepärast on esitatud taotluste maht enamasti suurem kui summa, mille riik on KredExile perede toetamiseks eraldanud. Sel põhjusel ei ole alati olnud võimalik kõiki nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi rahuldada.

Kui oleme lõpetanud 2024. aasta taotlusvooru kõigi taotluste hindamise, seame taotlused nende koondhinde alusel pingeritta.

KredEx rahuldab taotlused,

 • alustades pingereas kõrgeima koondhindega taotlusest ja
 • lõpetades pingereas madalaima koondhindega taotlusega, mille rahuldamiseks jätkub taotlusvooru jaoks eraldatud raha.

See, kas sinu taotlus rahuldatakse või mitte, sõltub seega
1) sinu taotluse koondhindest,
2) ülejäänud selles taotlusvoorus esitatud taotluste koondhindest,
3) summast, mille riik on selleks taotlusvooruks eraldanud.

Seepärast ei saa me enne lõpliku pingerea koostamist sulle öelda, kas saame taotluse rahuldada. On aga selge, et mida halvemas olukorras leibkonna eluruum on, seda suurem on tema tõenäosus saada toetust, sest seda suuremaks kujuneb tema taotluse koondhinne.

Taotluste rahuldamise, kõrvaltingimuse ja osalise rahuldamise kohta loe täpsemalt siit.

Taotluste menetlemise tähtaeg on kuni 235 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

Selle aja jooksul KredEx

 1. hindab taotlusi vormiliselt ja sisuliselt,
 2. teeb vajaduse korral paikvaatluse,
 3. küsib vajaduse korral omavalitsuselt hinnangu üksikvanemast taotleja leibkonna liikmete arvu kohta,
 4. hindab hindamiskomisjonis taotlusi,
 5. teeb taotluste rahuldamise või tagasilükkamise otsuse.

Otsuse taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta saadame sulle kirjaliku teate KredExi e-teeninduses (või paberteate posti teel) kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest

Kui su taotlus on rahuldatud, saad sa sama teatega ka toetuse väljamakse info.

Toetuse osaliseks või kogumahus väljamaksmiseks esita KredExile väljamaksetaotlus koos nõutavate dokumentidega.

 • Ehitamisega seotud tegevuste toetus – väljamakse juhised ja dokumentide vormid leiad siit.
 • Eluruumi ostu toetus – väljamakse juhised ja dokumentide vormid leiad siit.

Võta ühendust

Anu Holmberg

Anu Holmberg

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, elektripaigaldiste renoveerimise toetus, lammutustoetus)

anu.holmberg [at] kredex.ee

Kersti Saar

eraisiku toetuste valdkonna juht

kersti.saar [at] kredex.ee
Aire Oolup

Aire Oolup

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, lammutustoetus, eluasemelaenu käendus)

aire.oolup [at] kredex.ee