fbpx Kodutoetus lasterikastele peredele | KredEx

Eesmärk

Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma kodu ja nüüdisajastada sealseid kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.

Taotluste vastuvõtt on lõppenud! Taotlusi sai esitada 16. märtsist – 4. maini 2020.
Toetuse määrusega saate tutvuda siin.


Küsimused saatke aadressile toetused@kredex.ee.

Tähelepanu! Seoses koroonaviiruse jätkuva levikuga ei toimu SA KredExi kontoris inimeste vastuvõttu. Seega ei saa hetkel kontorisse tuua ka väljamakse dokumente, ega tulla toetuse halduri konsultatsioonile. Meie haldurid vastavad lahkesti teie kõnedele ja e-kirjadel. Vastused enamlevinud küsimustele leiate siit https://kredex.ee/et/kodutoetuse-kkk.
Täname mõistva suhtumise eest ja soovime teile tugevat tervist!


Kasutegurid

 • Lasterikaste perede elamistingimused paranevad.
 • Tänu elamistingimuste parandamisele väheneb sotsiaalne tõrjutus.
 • Pered saavad toetuse abil soetada, püstitada, laiendada või renoveerida oma kodu ja nüüdisajastada sealseid kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.

Kellele sobib

 • eraisikule ja perele

Teenus sobib, kui

 • peres kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last (kaasa arvatud).
 • pere taotlemisele eelneval aastal saadud maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta kuus ei olnud üle 355 euro kuus, välja arvatud varem eraldatud kodutoetus.
 • leibkonna omandis ei ole rohkem kui 1 eluruumina kvalifitseeruv eluruum
 • eluruumi omanikust taotlejal ei ole jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks
 • vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg ületab taotleja ja toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega (min 3 aastat)
 • taotleja ei ole varem saanud kodutoetust rohkem kui ühe korra.

Olulisemad tingimused

Toetatavad tegevused:
 1. Perele eluruumi soetamine juhul, kui leibkonnal puudub isiklikku omandisse kuuluv eluase või kui see ei vasta tänapäevaste elamistingimuste nõuetele või on mõistlikel eeldustel leibkonnale ruumiliselt ebapiisav. Ostetava eluruumi ostuhind ei või olla rohkem kui viiekordne toetussumma.

  Omandatav eluruum peab vastama ehitusseadustiku § 11 lõik 4 alusel eluruumile kehtestatud nõuetele. Omandada võib ühe eluruumi või kõrvuti või teineteise peal paiknevad eluruumid või taotleja omandis oleva eluruumiga kõrvuti või selle peal või all paikenvad eluruumi eesmärgiga need kokku ehitada üheks eluruumiks.

  Omandatav eluruum ei tohi olla leibkonnaliikme või tema otse- või külgjoones suguluses oleva isiku omandis (otsejoones suguluses- vanemad ja nende eellased, lapsed ja nende järglased; külgjoones suguluses- kui isik põlvneb samast isikust, kuid ei ole sugulased otsejoones).
   

 2. Ehitamisega seotud tegevused taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandisse või kaasomandisse kuuluva eluruumi puhul on ehitise rajamine; ümberehitamine; laiendamine; renoveerimine; tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, muutmine või asendamine; projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega seotud kulude katmine.

  Ehitusprojekti kulu on abikõlblik 20% ulatuses eraldatud toetussummast ja juhul, kui ehitamine teostatakse projekti osana ning projekt on koostatud peale 01.03.2016. a.
  Ehitusmaterjali või toote ostmise kulu on abikõlblik, kui nende müüjaks on juriidiline isik.

  Projekti abikõlblikkuse periood

  Enne taotluse rahuldamise otsuse jõustumist taotleja poolt tehtud tegevuste kulu ei ole abikõlblik, v.a ehitusprojekti koostamise kulu ja kui soovitav eluruum omandatakse menetlemise ajal (määruse §5 lg 4). Toetusealuste tegevuste elluviimise tähtaeg on 2 aastat alates taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest.


Mitteabikõlblikud kulud on:

 • notaritasu, riigilõiv, trahv, õigusabi kulu;
 • tehno- ja kommunikatsioonisüsteemiga liitumise tasu;
 • ehitusmaterjali- või toote ostmise kulu, juhul kui ettevõte, kus materjal või teenus ostetakse, kuulub toetuse taotlejale/saajale;
 • kulud, mis on projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised;
 • kulud, mille rahastamisallikaks on mõni muu riigieelarve, Euroopa Liidu või muu välisabi vahenditest saadav toetus.

Abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude kohta saate täpsemalt lugeda siin.

Toetuse määr:
 • Suurim toetussumma on 10 000 eurot.
 • Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab taotleda teistkordselt 5000 eurot.
 • Viie- ja enamlapseline pere, kellel on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.
 • Pered, kellele on kodutoetust varem eraldatud kaks või enam korda, rohkem toetust taotleda ei saa.
 • Toetame elamistingimuste parandamist 100% ulatuses projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui suurima toetussumma ulatuses. Kui projekti kogumaksumus ületab suurimat toetussummat, peab taotleja tagama projekti ülejäänud maksumuse omafinantseeringuna.
 • Tulumaksuseaduse § 19 lg 3 p 33 alusel on lasterikaste perede kodutoetus alates 01.01.2021. a. tulumaksuga mittemaksustatav tulu. Alates 01.01.2021. a. tehtud kodutoetuse väljamaksed on maksuvabad ja ei kajastu toetuse saaja maksustatava tulu hulgas.  
Nõuded taotlejale:
 • Taotleja on seaduslik vanem, abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendaja (d), eestkostja(d) ja kasuvanem (vanema elukaaslane, kes ei ole ühegi leibkonnas kasvava lapse seaduslik vanem). Kui leibkonnas on kaks vanemat (k.a vanema elukaaslane), siis on nad kohustustatud esitama taotluse ühiselt ja neid käsitletakse koos taotlejana. Taotlusele märgitakse mõlema vanema andmed ja allkirjastatakse mõlema vanema poolt.
 • Leibkonna moodustavad:
  Taotleja;
  taotleja praegusest või varasemast kooselust sündinud või eestkoste või hoolduslepingu alusel peres kasvavad vähemalt kolm kuni 19-aastast (k.a) last.
  Täiendavad leibkonna liikmed:
  taotleja 20. kuni 21. aastane laps, kes on õpilane või üliõpilane;
  taotleja üle 19. aastane puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud laps;
  taotleja vanaduspensionieas, puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud vanem.
 • Leibkonna eelmisel kalendriaastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem kui 355 eurot ühe liikme kohta kuus, välja arvatud varem eraldatud kodutoetus.
 • Ehitusega seonduva tegevuse korral peab taotleja või tema kuni 15-aastane laps olema projekti objektiks oleva eluruumi omanik või kaasomanik. Kaasomandi puhul toetatakse projekti kulusid proportsionaalselt kaasomandiosale.
 • Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei või olla rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand, välja arvatud juhul, kui tegemist on kõrvuti või teineteise peal paiknevate korterite või majaosadega, mis on omavahel ühendatud või kui toetust taotletakse nende ühendamiseks.
 • Kõik leibkonnaliikmed peavad olema registreeritud rahvastikuregistris projekti objektiks olevasse eluruumi ja see eluruum peab olema leibkonna alaline elukoht. Uue eluruumi soetamise või püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna ümberehitamise korral peavad leibkonnaliikmed olema registreeritud rahvastikuregistris ühele ja samale aadressile (tegelikku elukohta).
 • Eluruumi omanikust taotlejal ei või olla täitemenetlusregistri andmetel kehtivaid täitemenetlusi võlgade katteks ja Krediidiinfo andmetel võlgnevusi (maksehäireid) suuremas summas kui 1500 eurot. Tal ei tohi olla jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks, välja arvatud juhul, kui taotleja on vabastatud pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest. Taotleja omandis ja projekti objektiks oleval eluruumil puuduvad kinnistusraamatus piirangud, sh arestid ja võõrandamise keelumärked.
 • Taotleja ei ole varem saanud KredExi kodutoetust rohkem kui ühe korra. Ajaks, kui taotleja hakkab taotlema kodutoetust teist korda, peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtajaks ellu viidud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.
 • Taotlejaks ei saa olla isik, kelle suhtes on taotluse esitamisele eelneva 5 aasta jooksul tehtud toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise otsus.
 • Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama määruses kehtestatud taotleja ja toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kodutoetuse taotlemiseks on nõutavad järgmised dokumendid:

1. Taotlus

 • taotluse esitamisel KredExi e-teenuste keskkonnas sisalduvad taotlemiseks vajalikud vormid keskkonnas veebivormidena, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus;
 • taotlus pdf, esitamiseks e-posti teel, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus;
 • taotlus Word, esitamiseks paberkandjal posti teel.

NB! Taotlejate isikut tõendatavad dokumendid, laste sünnitunnistused, abielutunnistused või abielutõendid ei ole taotlemisel nõutavad ja neid esitama ei pea! 

Taotluse vormistamise ja esitamise kohta saate täpsemalt lugeda siin.

2. Maksuandmete tõend(id) taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2019. aastal saadud maksustatava tulu kohta.
Maksuandmete tõend(id) esitatakse ka siis, kui maksustatavat tulu 2019. aastal ei saadud!
Maksuandmete tõend esitatakse EMTA poolt digitaalselt või paberkandjal allkirjastatuna.
NB! Palume maksuandmete tõendi asemel mitte esitada eraisiku tuludeklaratsioone, mis ei ole taotlemiseks nõutav dokument. 

Maksustatava tulu ja maksuandmete tõendi kohta saate rohkem lugeda siin.

Tuludeklaratsioon välisriigi maksuametist – esitatakse juhul, kui täisealised leibkonna liikmed töötasid 2019. aastal mitteresidendina välisriigis. Esitatakse koos Eesti Maksu-ja Tolliameti maksuandmete tõendiga, ka juhul, kui 2019. aastal Eestis maksustatavat tulu ei saadud!

3. Ehitustööde eelarve (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil) - esitatakse juhul, kui toetust taotletakse ehitamisega seonduvate tegevuste korral.  Ehitustööde eelarve täidab taotleja eelnevalt hangitud hinnapakkumiste alusel. 

Hinnapakkumised esitatakse vastavalt sellele, kas toetust taotletakse: 
1)
ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete soetamiseks ja tööd tehakse ise. Nõutav on üks hinnapakkumine ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete müüjalt. 
2)
ehitustööde tellimiseks koos ettevõtte poolt pakutavate ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmetega või ainult ehitus- või paigaldustööde tellimiseks (töid võib teostada ettevõte või FIE). Nõutav on kaks võrdlevat hinnapakkumist töö(de) teostajalt.

Fotod – esitatakse 1 - 2 fotot iga ehitustööde eelarvesse märgitud planeeritava töö/eluruumis esineva puuduse kohta. 
Taotluse ja lisadokumentide esitamisel e-posti teel kehtib mahu piirang kuni 10 MB. Soovitame fotod kopeerida ühte wordi dokumenti ning edastada ühe failina. 
NB! Hinnapakkumised ja fotod on ehitustööde eelarve kohustuslikud lisadokumendid! 

Ehitamisega seotud tegevuste ja nõutavate lisadokumentide kohta saate täpsemalt lugeda siin.

4. Omandatava eluruumi kirjeldus (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil) – esitatakse juhul, kui toetust taotletakse eluruumi soetamiseks. 
Eluruumi soetamise soovi korral esitab taotleja KredExile esialgse nägemuse eluasemest, mis vastaks tema leibkonna vajadustele ja millist soovitakse toetuse eest soetada. Selleks valitakse kinnisvara müügipakkumiste hulgast näidisobjekt, mille põhjal koostab taotleja omandatava eluruumi kirjelduse. Taotluse võib esitada ka konkreetse objekti soetamiseks, mida leibkond kasutab näiteks üüri- või võlaõigusliku lepingu alusel. Fotosid ei ole vaja esitada! 
NB! Näidisobjekti valimisel soovitame taotlejatel elamispinna müüjaga mitte sõlmida siduvaid kokkuleppeid (nt eelbroneeringuid, tasuda sissemakseid), sest taotluste menetlusaeg pikk ning toetuse saamine ei ole kõikidele taotlejatele tagatud.

Taotluse rahuldamise otsus ei anna toetuse saajale automaatset õigust taotlusesse märgitud eluruumi omandamiseks.

Eluruumi soetamise ja nõutavate dokumentide kohta saate täpsemalt lugeda siin.

5. Lisadokumendid, mis esitatakse vajadusel:

 • puude raskusastme tuvastamise otsuse koopia juhul, kui leibkonnas on keskmise, raske või sügava puudega laps;
 • õppeasutuse tõend juhul, kui leibkonnas on õpilasest või üliõpilasest kuni 21- aastane laps(ed);
 • tõend töövõimetuse määramise kohta juhul, kui leibkonnas on püsivalt töövõimetu või puuduva töövõimega üle 19-aastane laps või taotleja vanem;
 • kasuvanemaks või eestkostjaks määramise otsus juhul, kui vastav info ei kajastu rahvastikuregistris;
 • eluruumi kirjeldus ja fotod juhul, kui taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis on eluruumina mittekvalifitseeruv kinnisasi (amortiseerunud korter/maja) või omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et tegemist on eluruumina mittekvalifitseeruva kinnisasjaga;
 • võlanõudja poolt väljastatud tõend võlgnevus(te) reaalse jäägi tõendamiseks juhul, kui eluruumi omanikust taotlejal on krediidiinfo andmetel võlgnevus(i) suuremas summas kui 1500 eurot ning  krediidiinfos kajastatud võlgnevuse ja reaalse võlgnevuse osas on vastuolu, mis võib mõjutada taotleja nõuetele vastavaks tunnistamist. Võla jäägi tõendamine on vajalik vaid juhul, kui võlgnevuse sissenõudmiseks ei ole alustatud täitemenetlust.
 • notariaalne kasutuskord juhul, kui projekti objektiks olev eluruum on kaasomandis ja toetust soovitakse kasutada taotleja leibkonna ainukasutuses oleva eluruumi parendamiseks. Kasutuskorra puudumisel tuleb taotlemisel esitada kaasomanike vahel sõlmitud lihtkirjalik kasutuskorra kokkulepe koos plaaniga. Toetuse eraldamisel on toetuse väljamakse õiguse tekkimiseks nõutav notariaalse kasutuskorra seadmine.

Korduma kippuvate küsimustega saate tutvuda siin.

Nõuetele mittevastamine:

Kui taotleja ei vasta ühele või mitmele määruse § 10 toodud nõudele ja neid ei ole  võimalik kõrvaldada (nt maksustatava tulu piirmäär ühe leibkonna liikme kohta kuus on kõrgem, kui 355 eurot; elamisloa või elamisõiguse tähtaeg on lühem, kui taotleja ja toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaeg; taotleja suhtes on  jõustunud kohtuotsus pankrotimenetluse algatamiseks või selle väljakuulutamiseks vms) ei ole taotluse esitamine asjakohane. Esitatud taotluse lükkab KredEx puuduste ilmnemisel tagasi (§ 15, p 1).

Kui taotleja esitab KredExile taotluse, mille menetlemisel ilmneb taotlusele või taotlejale esitatud nõuetele mittevastavus, mida on võimalik tähtaegselt kõrvaldada,  (nt leibkonnal puudub ühine elukoha registreering rahvastikuregistris, puudub võrdlev hinnapakkumine vms) , teavitab KredEx taotlejat taotluse juures ilmnenud puudusest e-kirja teel. Puuduste kõrvaldamiseks annab KredEx taotlejale aega kuni kümme tööpäeva alates puudustest teatamise kuupäevast.

Taotlusprotsess

Taotlus koos nõutavate lisadokumentidega esitatakse KredExile ühe alloleva kanali kaudu:   

 • KredExi e-teenuste keskkonnast digitaalselt allkirjastatuna (taotlemiseks vajalikud vormid sisalduvad keskkonnas veebivormidena);
 • e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil toetused@kredex.ee;
 • paberkandjal posti teel tähitud kirjaga aadressil Hobujaama 4, Tallinn, indeks 10151, SA KredEx, märksõna Kodutoetus. 

NB! KredExi kontoris kohapeal taotlusi vastu ei võeta.

Taotluse esitamisel posti teel tähitud kirjana ei või taotluse postitamise kuupäev olla varasem kui vooru avamise alguskuupäev ega hilisem kui vooru lõppkuupäev.
Taotluse elektroonilisel edastamisel on saatmise viimane tähtaeg taotlusvooru lõppkuupäeval kell 23:59. Taotluse esitamisel posti teel tähitud kirjaga on taotluse postitamise viimane kuupäev taotlusvooru lõppkuupäev


NB!  Juhul kui Teie leibkonnas on kaks vanemat (ka taotleja elukaaslane), olete kohustatud esitama taotluse ühiselt ning Teid käsitletakse koos taotlejana. Seetõttu on kohustuslik märkida taotlusele mõlema vanema andmed, esitada mõlema vanema 2019. aasta maksuandmete tõendid, välisriigis töötamisel tuludeklaratsioonid ning allkirjastada taotlus mõlema vanema poolt digitaalselt.

Pane tähele!

 • Taotlus esitatakse ühest eelnimetatud kanalist, mitmest erinevast kanalist taotlust esitada ei tohi!
 • Kui peres on kaks vanemat, peab taotluse elektroonilisel esitamisel olema digitaalse allkirjastamise võimalus mõlemal vanemal.
 • Taotlusele märgitakse taotleja kehtivad kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, tegeliku elukoha aadress), millel taotleja on kättesaadav ning mille kaudu toimub KredExi ja taotleja vaheline edasine suhtlus.
 • Paberkandjal taotlus vormistatakse korrektselt ja loetavalt, soovitavalt sinist värvi kirjutusvahendiga.
 • Taotlus tuleb esitada kompleksselt, koos kõikide nõutavate lisadokumentidega. Puuduvate või korrigeerimist vajavate dokumentide vajadus selgub taotluse menetlemisel, millest  KredEx teavitab taotlejaid e-posti teel.

KredEx võtab avatud taotlusvoorus vastu kõik esitatud taotlused, menetleb need vormiliselt ja sisuliselt ning hindab vastavalt määruse lisas toodud "Taotluse hindamise juhend" hindamissüsteemile, selgitades välja kõige enam toetust vajavad pered.

Tagasiside taotluse esitamise kohta

Taotluse esitamisel e-teenuste keskkonnast või e-posti teel saabub taotleja taotlusesse märgitud e-posti aadressile automaatvastus, mis kinnitab, et taotlus on KredExile laekunud.
NB! Kui taotleja e-posti aadressile automaatvastust ei laeku, siis taotluse esitamine ebaõnnestus ning saatmist tuleb korrata! 

Taotluse esitamisel posti teel tähitud kirjaga saate kirja teekonda ja KredExisse saabumist jälgida aadressil www.omniva.ee. KredEx annab taotlejale tagasisidet taotluse esmase läbivaatamise järgselt, mille ooteaeg sõltub esitatavate taotluste mahust.

1. Taotluste vormiline menetlemine

KredEx registreerib kõik tähtajaks esitatud taotlused ja menetleb neid vormiliselt, et hinnata projekti ja taotleja vastavust toetuse määruses sätestatud nõuetele ning projekti kulude abikõlblikkust.

Taotluse vormilise hindamise käigus võib KredEx nõuda taotlejalt lisateavet ja selgitusi taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, milleks antakse aega kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei esita selle tähtaja jooksul nõutud lisateavet, selgitusi ja/või lisadokumente või ei ole taotlusel esitatud kontaktandmetel kättesaadav, tunnistab KredEx taotluse nõuetele mittevastavaks ning lükkab selle tagasi.

Taotluse vormilise menetlemise tulemustest teavitab KredEx taotlejaid e-posti teel.

Vormilistele nõuetele (taotlemise tingimustele) vastavad taotlused suunab KredEx edasi sisulisele hindamisele (vajaduse korral omavalitsuse hinnang, paikvaatlus, hindamiskomisjoni loomine).

2. Kohalikult omavalitsuselt hinnangu küsimine

Üksikvanema esitatud ja vormilistele nõuetele vastavaks tunnistatud taotluse kohta küsib KredEx taotleja elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt hinnangu taotleja leibkonna liikmesuse kohta (määruse § 14 lg 2).

3. Paikvaatlus

 • Kui taotlus on tunnistatud vormilistele nõuetele vastavaks, teeb KredExi toetuste haldur projekti objektiks ja taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis olevas eluruumis elamistingimuste ja olukorra hindamiseks paikvaatluse (kodukülastuse). Paikvaatluse läbiviimise ajast teavitab haldur taotlejat telefoni või e-posti teel ette ligikaudu kolm tööpäeva.
 • Kui toetust taotletakse elamiskõlbmatu eluruumi ümberehitamiseks või renoveerimiseks, kuid taotleja omandis on peale toetusaluse objekti ka muu korter, maja, majaosa vms, kus elab taotleja või tema vanem või üürnik või muu isik, teeb KredEx paikvaatluse mõlemal objektil. Kui taotlejale kuulub ainult toetuse aluseks olev elamiskõlbmatu eluruum ja elatakse üüripinnal, siis tehakse paikvaatlus üksnes taotleja omandis oleval eluruumis.
 • Haldur teeb elamispinnal fotod kõikidest eluruumidest, sealhulgas neis olevatest puudustest ja täidab paikvaatluse aruande, milles kirjeldab eluruumi seisukorda ja puudusi. Kogutud info on vajalik taotlusele eluruumi tingimuste ja olukorra alakriteeriumi hinde saamiseks, mis moodustab 40% koondhindest. Hinde annab hindamiskomisjon vastavalt määruse lisa „Taotluse hindamise juhend“, punktile 5.

Paikvaatlust ei tehta juhul, kui:

 • toetust taotletakse eluruumi soetamiseks ja taotlejal või tema kuni 15-aastasel lapsel puudub isiklik elamispind;
 • KredEx on teinud toetusaluse objekti paikvaatluse eelmisel aastal ja koos käesoleva aasta taotlusega esitatud fotode põhjal on alust arvata, et selle olukord ei ole muutunud;
 • eluruumi püstitamise korral ei ole ehitamist veel alustatud (olemas on tühi krunt).

4. Taotluste hindamine

Taotluste hindamine toimub kaheetapiliselt arvestades määruse lisas Taotluse hindamise juhend toodud hindamiskriteeriume ja nende osakaalu. Hindamiskriteeriume nagu laste arv, sissetulek, elamispinna suurus ja puudega laps hindab KredEx, kes koostab esialgse pingerea taotlustele antud koondhinnete alusel. Taotluse koondhinne on summa vastava alakriteeriumi hinde ja osakaalu korrutisest.
Toetuste halduri poolt paikvaatlustel kogutud olemasoleva eluruumi tingimusi ja olukorda hindab hindamiskomisjon. Hinnete liitmise teel moodustub lõplik pingerida, milles olevad taotlused rahuldatakse madalaima koondhindega taotluseni, mille rahuldamiseks piisab taotlusvooru eelarvest.

Hindamiskomisjon esitab koondhinde alusel pingeritta seatud taotlused KredExi juhatajale kinnitamiseks koos ettepanekuga iga taotluse kohta see rahuldada või jätta rahuldamata.

5. Taotluste rahuldamine või mitterahuldamine

Taotluse rahuldamine sõltub määruse lisas „Taotluse hindamise juhend“ toodud hindamissüsteemi kohaselt taotlusele antud koondhindest, mis saadakse taotluse alakriteeriumite hinnete liitmise teel.

Kuna lasterikaste perede vajadus kodutoetuse järele on suur ning esitatud taotluste maht on seni olnud suurem, kui  perede toetamiseks riigi poolt eraldatud eelarvesumma, ei ole KredExil võimalik kõiki nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi rahuldada.

Toetuse saamise tõenäosus on suurem kõrgema koondhindega taotlustel, st halvemas olukorras olevatel peredel. Taotluse koondhinne ja taotluse rahuldamine või mitterahuldamine selgub taotluste menetlemise viimases etapis, kui on koostatud pingerida, ning ei ole seetõttu prognoositav.

Taotluste
rahuldamise, kõrvaltingimusega või osalise rahuldamise kohta saate täpsemalt lugeda siin.

6. Taotluste menetlemise tähtajad

Taotluste menetlemise tähtaeg on kuni 235 tööpäeva taotlusvooru sulgemisest arvates. Menetlemise tähtaeg sisaldab taotluste vormilist ja sisulist hindamist, paikvaatlust, omavalitsuselt hinnangu küsimist üksikvanemast taotleja leibkonna liikmelisuse kohta, hindamiskomisjoni poolt taotluste hindamist ja KredExi juhataja poolt otsuste kinnitamist.

Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadetakse taotlejale kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest digitaalselt allkirjastatud teatega elektrooniliselt või posti teel kirjalikult.

Koos toetuse rahuldamise otsusega saadab KredEx taotlejale ka väljamaksetingimused.

Toetuse osaliseks või kogumahus väljamaksmiseks tuleb taotlejal esitada väljamaksetaotlus koos nõutavate dokumentidega.

Kuidas käib toetuse väljamaksmine ja milliseid dokumente selleks vaja on?

 • Kui kasutad toetust ehitamisega seotud tööde rahastamiseks, siis leiad toetuse väljamaksmise juhised ja valikud dokumendid SIIT.
 • Kui kasutad toetust eluaseme soetamiseks, siis leiad toetuse väljamakse juhised ja vajalike dokumentide vormid SIIT

Ehitamisega seotud tegevuste korral peab toetuse saaja esitama KredExile toetuse kasutamise aruandeid.
Vahearuanne esitatakse KredExile, kui eraldatud toetuse summast on välja makstud 50% või möödunud on pool tööde teostamise tähtajast. 
Lõpparuanne esitatakse KredExile 30 päeva jooksul kõikide toetusealuste tööde lõpetamisest, lisades fotod teostatud töödest (digifotod).
Aruanded esitatakse KredExile digitaalselt allkirjastatuna või originaalallkirjaga paberkandjal.

Võta ühendust


Seoses koroonaviiruse jätkuva levikuga ei toimu SA KredExi kontoris inimeste vastuvõttu. Seega ei saa hetkel kontorisse tuua ka väljamakse dokumente, ega tulla toetuse halduri konsultatsioonile. Meie haldurid vastavad lahkesti teie kõnedele ja e-kirjadel. Vastused enamlevinud küsimustele leiate siit https://kredex.ee/et/kodutoetuse-kkk. Täname mõistva suhtumise eest ja soovime teile tugevat tervist!

Anu Holmberg
toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele ja elektripaigaldiste renoveerimise toetus)
anu.holmberg [at] kredex.ee
Kersti Saar
toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, päikesepaneelide investeeringutoetus ja lammutustoetus)
kersti.saar [at] kredex.ee
Aire Oolup
toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, lammutustoetus, eluasemelaenu käendus)
aire.oolup [at] kredex.ee