Eesmärk

Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma kodu ja nüüdisajastada sealseid kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.

Kodutoetuse taotlusvoor avatakse eeldatavalt 2020. aasta esimeses pooles. Vooru avamise täpse kuupäeva avaldame siinsamas kodulehel 10 päeva enne vooru algust. Toetuse määrusega saate tutvuda siin.


Küsimused saatke aadressile toetused@kredex.ee.


Kasutegurid

 • Lasterikaste perede elamistingimused paranevad.
 • Tänu elamistingimuste parandamisele väheneb sotsiaalne tõrjutus.
 • Pered saavad toetuse abil soetada, püstitada, laiendada või renoveerida oma kodu ja nüüdisajastada sealseid kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.

Kellele sobib

 • eraisikule ja perele

Teenus sobib, kui

 • peres kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last (kaasa arvatud).
 • pere taotlemisele eelneval aastal saadud maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta kuus ei olnud üle 355 euro kuus, välja arvatud varem eraldatud kodutoetus.
 • leibkonna omandis ei ole rohkem kui 1 eluruumina kvalifitseeruv eluruum
 • eluruumi omanikust taotlejal ei ole jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks
 • vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg ületab taotleja ja toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega (min 3 aastat)
 • taotleja ei ole varem saanud kodutoetust rohkem kui ühe korra.

Olulisemad tingimused

Toetatavad tegevused:
 1. Perele eluruumi soetamine juhul, kui leibkonnal puudub isiklikku omandisse kuuluv eluase või kui see ei vasta tänapäevaste elamistingimuste nõuetele või on mõistlikel eeldustel leibkonnale ruumiliselt ebapiisav. Ostetava eluruumi ostuhind ei või olla rohkem kui viiekordne toetussumma.

  Omandatav eluruum peab vastama ehitusseadustiku § 11 lõik 4 alusel eluruumile kehtestatud nõuetele. Omandada võib ühe eluruumi või kõrvuti või teineteise peal paiknevad eluruumid või taotleja omandis oleva eluruumiga kõrvuti või selle peal või all paikenvad eluruumi eesmärgiga need kokku ehitada üheks eluruumiks.

  Omandatav eluruum ei tohi olla leibkonnaliikme või tema otse- või külgjoones suguluses oleva isiku omandis (otsejoones suguluses- vanemad ja nende eellased, lapsed ja nende järglased; külgjoones suguluses- kui isik põlvneb samast isikust, kuid ei ole sugulased otsejoones).
   

 2. Ehitamisega seotud tegevused taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandisse või kaasomandisse kuuluva eluruumi puhul on ehitise rajamine; ümberehitamine; laiendamine; renoveerimine; tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, muutmine või asendamine; projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega seotud kulude katmine.

  Ehitusprojekti kulu on abikõlblik 20% ulatuses eraldatud toetussummast ja juhul, kui ehitamine teostatakse projekti osana ning projekt on koostatud peale 01.03.2016. a.
  Ehitusmaterjali või toote ostmise kulu on abikõlblik, kui nende müüjaks on juriidiline isik.

  Projekti abikõlblikkuse periood

  Enne taotluse rahuldamise otsuse jõustumist taotleja poolt tehtud tegevuste kulu ei ole abikõlblik, v.a ehitusprojekti koostamise kulu ja kui soovitav eluruum omandatakse menetlemise ajal (määruse §5 lg 4). Toetusealuste tegevuste elluviimise tähtaeg on 2 aastat alates taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest.


Mitteabikõlblikud kulud on:

 • notaritasu, riigilõiv, trahv, õigusabi kulu;
 • tehno- ja kommunikatsioonisüsteemiga liitumise tasu;
 • ehitusmaterjali- või toote ostmise kulu, juhul kui ettevõte, kus materjal või teenus ostetakse, kuulub toetuse taotlejale/saajale;
 • kulud, mis on projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised;
 • kulud, mille rahastamisallikaks on mõni muu riigieelarve, Euroopa Liidu või muu välisabi vahenditest saadav toetus.

Abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude kohta saate täpsemalt lugeda siin.

Toetuse määr:
 • Suurim toetussumma on 10 000 eurot.
 • Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab taotleda teistkordselt 5000 eurot.
 • Viie- ja enamlapseline pere, kellel on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.
 • Pered, kellele on kodutoetust varem eraldatud kaks või enam korda, rohkem toetust taotleda ei saa.
 • Toetame elamistingimuste parandamist 100% ulatuses projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui suurima toetussumma ulatuses. Kui projekti kogumaksumus ületab suurimat toetussummat, peab taotleja tagama projekti ülejäänud maksumuse omafinantseeringuna.
 • Kodutoetus on tulumaksuseaduse tähenduses maksustatav tulu. KredEx tasub toetuse summalt toetuse saaja eest tulumaksu. Seega käsitab riik väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib mõjutada toetuse saaja maksuvaba tulu suurust.
Nõuded taotlejale:
 • Taotleja on seaduslik vanem, abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendaja (d), eestkostja(d) ja kasuvanem (vanema elukaaslane, kes ei ole ühegi leibkonnas kasvava lapse seaduslik vanem). Kui leibkonnas on kaks vanemat (k.a vanema elukaaslane), siis on nad kohustustatud esitama taotluse ühiselt ja neid käsitletakse koos taotlejana. 
 • Taotlusele märgitakse mõlema vanema andmed ja allkirjastatakse mõlema vanema poolt.
 • Leibkonna moodustavad:
 • Taotleja;
 • taotleja praegusest või varasemast kooselust sündinud või eestkoste või hoolduslepingu alusel peres kasvavad vähemalt kolm kuni 19-aastast (k.a) last.
  Täiendavad leibkonna liikmed:
 • taotleja 20. kuni 21. aastane laps, kes on õpilane või üliõpilane;
 • taotleja üle 19. aastane puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud laps;
 • taotleja vanaduspensionieas puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud vanem Taotleja peres kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last (kaasa arvatud).
 • Leibkonna eelmisel kalendriaastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem kui 355 eurot ühe liikme kohta kuus, välja arvatud varem eraldatud kodutoetus.
 • Ehitusega seonduva tegevuse korral peab taotleja või tema kuni 15-aastane laps olema projekti objektiks oleva eluruumi omanik või kaasomanik. Kaasomandi puhul toetatakse projekti kulusid proportsionaalselt kaasomandiosale.
 • Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei või olla rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand, välja arvatud juhul, kui tegemist on kõrvuti või teineteise peal paiknevate korterite või majaosadega, mis on omavahel ühendatud või kui toetust taotletakse nende ühendamiseks. 
 • Kõik leibkonnaliikmed peavad olema registreeritud rahvastikuregistris projekti objektiks olevasse eluruumi ja see eluruum peab olema leibkonna alaline elukoht. Uue eluruumi soetamise või püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna ümberehitamise korral peavad leibkonnaliikmed olema registreeritud rahvastikuregistris ühele ja samale aadressile (tegelikku elukohta).
 • Eluruumi omanikust taotlejal ei või olla täitemenetlusregistri andmetel kehtivaid täitemenetlusi võlgade katteks ja Krediidiinfo andmetel võlgnevusi (maksehäireid) suuremas summas kui 1500 eurot. Tal ei tohi olla jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks, välja arvatud juhul, kui taotleja on vabastatud pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest. Taotleja omandis ja projekti objektiks oleval eluruumil puuduvad kinnistusraamatus piirangud, sh arestid ja võõrandamise keelumärked.
 • Taotleja ei ole varem saanud KredExi kodutoetust rohkem kui ühe korra. Ajaks, kui taotleja hakkab taotlema kodutoetust teist korda, peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtajaks ellu viidud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne. 
 • Taotlejaks ei saa olla isik, kelle suhtes on taotluse esitamisele eelneva 5 aasta jooksul tehtud toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise otsus.
 • Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama määruses kehtestatud taotleja ja toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kodutoetuse taotlemiseks on nõutavad järgmised dokumendid:

1. Taotlus (taotlusvorm on kättesaadav alates taotlusvooru alguskuupäevast)

taotluse esitamisel KredExi e-teenuste keskkonnas sisalduvad taotlemiseks vajalikud vormid keskkonnas veebivormidena, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus; taotlus pdf, esitamiseks e-posti teel, vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus; taotlus Word, esitamiseks paberkandjal posti teel.

NB! Taotlejate isikut tõendatavad dokumendid, laste sünnitunnistused, abielutunnistused või abielutõendid ei ole taotlemisel nõutavad ja neid esitama ei pea! 

Taotluse vormistamise ja esitamise kohta saate täpsemalt lugeda siin.

2. Maksuandmete tõend(id) taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2019. aastal saadud maksustatava tulu kohta.
Maksuandmete tõend(id) esitatakse ka siis, kui maksustatavat tulu 2019. aastal ei saadud!
Maksuandmete tõend esitatakse EMTA poolt digitaalselt või paberkandjal allkirjastatuna.
NB! Palume maksuandmete tõendi asemel mitte esitada eraisiku tuludeklaratsioone, mis ei ole taotlemiseks nõutav dokument. 

Maksustatava tulu ja maksuandmete tõendi kohta saate rohkem lugeda siin.

Tuludeklaratsioon välisriigi maksuametist – esitatakse juhul, kui täisealised leibkonna liikmed töötasid 2019. aastal mitteresidendina välisriigis. Esitatakse koos Eesti Maksu-ja Tolliameti maksuandmete tõendiga, ka juhul, kui 2019. aastal Eestis maksustatavat tulu ei saadud!

3. Ehitustööde eelarve (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil) - esitatakse juhul, kui toetust taotletakse ehitamisega seonduvate tegevuste korral.  Ehitustööde eelarve täidab taotleja eelnevalt hangitud hinnapakkumiste alusel. 

Hinnapakkumised esitatakse vastavalt sellele, kas toetust taotletakse: 
1)
ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete soetamiseks ja tööd tehakse ise. Nõutav on üks hinnapakkumine ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmete müüjalt. 
2)
ehitustööde tellimiseks koos ettevõtte poolt pakutavate ehitusmaterjalide- ja toodete või seadmetega või ainult ehitus- või paigaldustööde tellimiseks (töid võib teostada ettevõte või FIE). Nõutav on kaks võrdlevat hinnapakkumist töö(de) teostajalt.

Fotod – esitatakse 1 - 2 fotot iga ehitustööde eelarvesse märgitud planeeritava töö/eluruumis esineva puuduse kohta. 
Taotluse ja lisadokumentide esitamisel e-posti teel kehtib mahu piirang kuni 10 MB. Soovitame fotod kopeerida ühte wordi dokumenti ning edastada ühe failina. 
NB! Hinnapakkumised ja fotod on ehitustööde eelarve kohustuslikud lisadokumendid! 

Ehitamisega seotud tegevuste ja nõutavate lisadokumentide kohta saate täpsemalt lugeda siin.

4. Omandatava eluruumi kirjeldus (veebivormil e-teenuste keskkonnas või KredExi vormil) – esitatakse juhul, kui toetust taotletakse eluruumi soetamiseks. 
Eluruumi soetamise soovi korral esitab taotleja KredExile esialgse nägemuse eluasemest, mis vastaks tema leibkonna vajadustele ja millist soovitakse toetuse eest soetada. Selleks valitakse kinnisvara müügipakkumiste hulgast näidisobjekt, mille põhjal koostab taotleja omandatava eluruumi kirjelduse. Taotluse võib esitada ka konkreetse objekti soetamiseks, mida leibkond kasutab näiteks üüri- või võlaõigusliku lepingu alusel. Fotosid ei ole vaja esitada! 
NB! Näidisobjekti valimisel soovitame taotlejatel elamispinna müüjaga mitte sõlmida siduvaid kokkuleppeid (nt eelbroneeringuid, tasuda sissemakseid), sest taotluste menetlusaeg pikk ning toetuse saamine ei ole kõikidele taotlejatele tagatud.

Taotluse rahuldamise otsus ei anna toetuse saajale automaatset õigust taotlusesse märgitud eluruumi omandamiseks.

Eluruumi soetamise ja nõutavate dokumentide kohta saate täpsemalt lugeda siin.

5. Lisadokumendid, mis esitatakse vajadusel:

 • puude raskusastme tuvastamise otsuse koopia juhul, kui leibkonnas on keskmise, raske või sügava puudega laps;
 • õppeasutuse tõend juhul, kui leibkonnas on õpilasest või üliõpilasest kuni 21- aastane laps(ed);
 • tõend töövõimetuse määramise kohta juhul, kui leibkonnas on püsivalt töövõimetu või puuduva töövõimega üle 19-aastane laps või taotleja vanem;
 • kasuvanemaks või eestkostjaks määramise otsus juhul, kui vastav info ei kajastu rahvastikuregistris;
 • eluruumi kirjeldus ja fotod juhul, kui taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis on eluruumina mittekvalifitseeruv kinnisasi (amortiseerunud korter/maja) või omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et tegemist on eluruumina mittekvalifitseeruva kinnisasjaga;
 • võlanõudja poolt väljastatud tõend võlgnevus(te) reaalse jäägi tõendamiseks juhul, kui eluruumi omanikust taotlejal on krediidiinfo andmetel võlgnevus(i) suuremas summas kui 1500 eurot ning  krediidiinfos kajastatud võlgnevuse ja reaalse võlgnevuse osas on vastuolu, mis võib mõjutada taotleja nõuetele vastavaks tunnistamist. Võla jäägi tõendamine on vajalik vaid juhul, kui võlgnevuse sissenõudmiseks ei ole alustatud täitemenetlust.
 • notariaalne kasutuskord juhul, kui projekti objektiks olev eluruum on kaasomandis ja toetust soovitakse kasutada taotleja leibkonna ainukasutuses oleva eluruumi parendamiseks. Kasutuskorra puudumisel tuleb taotlemisel esitada kaasomanike vahel sõlmitud lihtkirjalik kasutuskorra kokkulepe koos plaaniga. Toetuse eraldamisel on toetuse väljamakse õiguse tekkimiseks nõutav notariaalse kasutuskorra seadmine.

Korduma kippuvate küsimustega saate tutvuda siin.

Nõuetele mittevastamine:

Kui taotleja ei vasta ühele või mitmele määruse § 10 toodud nõudele ja neid ei ole  võimalik kõrvaldada (nt maksustatava tulu piirmäär ühe leibkonna liikme kohta kuus on kõrgem, kui 355 eurot; elamisloa või elamisõiguse tähtaeg on lühem, kui taotleja ja toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaeg; taotleja suhtes on  jõustunud kohtuotsus pankrotimenetluse algatamiseks või selle väljakuulutamiseks vms) ei ole taotluse esitamine asjakohane. Esitatud taotluse lükkab KredEx puuduste ilmnemisel tagasi (§ 15, p 1).

Kui taotleja esitab KredExile taotluse, mille menetlemisel ilmneb taotlusele või taotlejale esitatud nõuetele mittevastavus, mida on võimalik tähtaegselt kõrvaldada,  (nt leibkonnal puudub ühine elukoha registreering rahvastikuregistris, puudub võrdlev hinnapakkumine vms) , teavitab KredEx taotlejat taotluse juures ilmnenud puudusest e-kirja teel. Puuduste kõrvaldamiseks annab KredEx taotlejale aega kuni kümme tööpäeva alates puudustest teatamise kuupäevast.

Võta ühendust

Anu Holmberg

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele ja elektripaigaldiste renoveerimise toetus)
anu.holmberg [at] kredex.ee

Kersti Saar

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, päikesepaneelide investeeringutoetus ja lammutustoetus)
kersti.saar [at] kredex.ee

Aire Oolup

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, lammutustoetus, eluasemelaenu käendus)
aire.oolup [at] kredex.ee