Rekonstrueerimistoetus 2022-2027

Suletud

Eesmärk

Toetusega rahastatakse nii korterelamute terviklikku rekonstrueerimist kui üksiku tegevusena gaasi-, ahi- või elektriküttel korterelamu küttesüsteemis kütteseadme asendamist taastuvaid energiaallikaid kasutava kütteseadmega või nende korterelamute ühendamist kaugküttevõrguga. Toetatavate tegevuste raames võimaldatakse korterelamu energiatõhustamist ning soodustatakse taastuvenergia kasutuselevõttu.


2023. a taotlusvoor on rahaliste vahendite ammendumise tõttu peatatud alates 10.04.2023 kell 17.00. Vooru rahaliste vahendite maht oli 80 miljonit eurot. Toetuse saanud projektid on leitavad siin.

Perioodiks 2022-2027 on korterelamute rekonstrueerimistoetusteks riigi poolt eraldatud 330 miljonit eurot Euroopa Liidu struktuurifondide raha. Avaldame siin lehel info, kui saame vooru uuesti avada.

Toetuse määrus jõustus 11.03.2023. Tutvu määrusega siin.

Rekonstrueerimistoetuse tingimuste selgitamisel saad abi küsida ka enda piirkonna maakondlikust arenduskeskusest (välja arvatud Harjumaal ja Ida-Virumaal, kus nõustab KredEx ning Lääne-Virumaal, kus nõustab Lääne-Viru Omavalitsuste Liit).


Vaata lähemalt, millised on korterelamu rekonstrueerimisprotsessi etapid.

Kui planeerite maja renoveerimist, tuletame meelde, et lisaks traditsioonilisele rekonstrueerimisele on selleks veel üks võimalus. KredEx on õla alla pannud uuele valdkonnale nii Eestis kui ka kogu Euroopas, milleks on tehaseline rekonstrueerimine.

Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Taastuvenergia kasutuselevõtt
 • Ohutuse tagamine

Kellele sobib

Korteriühistu

korteriühistule

Teenus sobib, kui

 • kolme või enama korteriomandiga elamu on kasutusse võetud enne 2000. aastat
 • ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest on vähemalt 80% füüsiliste isikute omandis.

Olulised tingimused

Põhitingimused
 • Toetust saab taotleda enne 2000. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks, milles on korteriühistu.
 • Eelnevalt teostatud töid ei pea ümber tegema, kui suudetakse saavutada teiste töödega soovitud energiatõhususarvu klass.
 • Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis.
 • Korterelamu rekonstrueerimiseks vajalik ehitusprojekt, mis on koostatud vastavalt ehitusseadustiku § 13 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetele, standardi EVS 932 või samaväärsetele nõuetele ja määruse nõuetele ning mille arhitektuuri osa koostaja peab omama vähemalt volitatud arhitekti kutse 7. taset, projekti on kinnitanud korteriühistu juhatus.
 • Toetust ei anta projektile, mille raames on rekonstrueerimistöödega alustatud enne toetuse taotluse rakendusüksusele esitamist.
 • Taotleja peab sõlmima lepingu tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline konsultant teenust, välja arvatud juhul, kui taotleja ei saanud temast sõltumatutel põhjustel ühtegi pakkumust. Leping tehnilise konsultandi ja korteriühistu vahel sõlmitakse hiljemalt taotluse esitamise hetkeks.
 • Vajadusel läbib esitatud ehitusprojekt ekspertiisi, mille korraldab ja mille eest tasub KredEx.
 • Pärast KredExi ekspertiisi teostatakse rekonstrueerimistööde jaoks pakkumiste võtmise menetluse läbi riigihangete registri.
 • Toetuse saaja on kohustatud:
  • kooskõlastama ehitusprojekti rakendusüksusega enne rekonstrueerimistöödega alustamist, kui projekteerimine tellitakse koos rekonstrueerimistöödega
  • kooskõlastama ehitusprojekti muudatuse rakendusüksusega enne vastavate rekonstrueerimistööde tegemist
  • kestusnõude tagamiseks sõlmima rekonstrueerimistööde teostajaga lepingu, mille kohaselt annab tööde teostaja rekonstrueerimistöödele garantii vähemalt viieks aastaks tööde üleandmise-vastuvõtmise kuupäevast arvates ja sõlmima tehnosüsteemide regulaarse hooldusjuhise täitmise tagamiseks hoolduslepingud kehtivusega vähemalt viis aastat tööde üleandmise-vastuvõtmise kuupäevast arvates
 • Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 1. jaanuarist 2021. a kuni 31. detsembrini 2027. a.
 • Enne taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäeva on abikõlblik ehitusprojekti koostamise (sealhulgas ehitusprojekti aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemine) ja tehnilise konsultandi teenuse kulu. Kui tehniline konsultant teostab ka omanikujärelevalvet, ei ole omanikujärelevalve teostamise kulu abikõlblik enne taotluse rahuldamise otsuses sätestatud projekti tegevuste alguse tähtpäeva.
 • Omafinantseering peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata.
Toetuse määr ja suurim toetussumma
 • Toetust saab 30% Tallinnas ja Tartus, 40% Tallinna ja Tartuga külgnevate valdade asustusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel kõrgem kui 500 €/m2, ja Ilmatsalu alevikus, Märja alevikus, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas. Eelpool nimetatud asustusüksuses asuva kuni 18 korteriga korterelamu rekonstrueerimisel on toetuse määr nimetatud osakaaludest 10% kõrgem. 
 • Ülejäänud Eestis saab toetust 50%.
 • Korterelamu rekonstrueerimisel eeltoodetud elementide kasutamisega 50%. Loe tehaselise rekonstrueerimise kohta lähemalt siit.
 • Tallinnas ja Tartus asuva korterelamu rekonstrueerimisel lifti ehitamisel 40%.
 • Teistes asustusüksustes asuva korterelamu rekonstrueerimisel lifti ehitamisel 50%.
 • Teistes piirkondades välja arvatud Tallinnas ja Tartus, on võimalik taotleda toetust 10% vähem, kui ei täideta kõiki ettenähtud tingimusi, nt ei tehta soojustagastusega ventilatsiooni või ei suudeta tagada akende joonkülmasilla nõuet.
 • Gaasi-, elektri- või ahiküttel korterelamu küttesüsteemis kütteseadme asendamine lokaalset taastuvenergiat kasutava kütteseadmega või korterelamu ühendamine kaugküttevõrguga on toetuse määr sõltuvuses korterelamu asukohaga.

 • Ehitusprojekti koostamise, tehnilise konsultandi teenuse ja omanikujärelevalve teenuse toetuse määr on 50%.

 • Tehnilise konsultandi teenuse toetus on 60%, kui kaks või enam toetuse saajat korraldavad rekonstrueerimistööde ja projekteerimise ostumenetluse ühiselt.

Peamised nõuded taotlejale
 • Kolme või enama korteriomandiga elamu on kasutusse võetud enne 2000. aastat.
 • Ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest on vähemalt 80% füüsiliste isikute omandis.
Toetatavad tegevused
 • Fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine, sealhulgas eeltoodetud elementide projekteerimine, valmistamine ja paigaldamine, ning nendega kaasnevad tööd.
 • Rõdude ja lodžade rekonstrueerimine ja asendamine, klaasi paigaldamine ning nendega kaasnevad tööd.
 • Katuse ja katuslae rekonstrueerimine ja soojustamine, sealhulgas eeltoodetud elementide projekteerimine, valmistamine ja paigaldamine, ning nendega kaasnevad tööd.
 • Akende ning välis- ja tuletõkkeuste vahetamine või renoveerimine ning nendega kaasnevad tööd.
 • Keldri rekonstrueerimine ja soojustamine ning nendega kaasnevad tööd.
 • Vundamendi rekonstrueerimine ja soojustamine ning nendega kaasnevad tööd.
 • Küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, soojussõlme asendamine, küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine ning nendega kaasnevad tööd.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine, asendamine või rekonstrueerimine, sealhulgas sadevee immutamiseks, kasutuselevõtuks või äravoolu viibe tekitamiseks vajalike süsteemide rajamine ja rekonstrueerimine, ning nendega kaasnevad tööd.
 • Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise protokolli koostamine ning nendega kaasnevad tööd.
 • Jahutussüsteemi ehitamine või jahutusseadme integreerimine tsentraalsesse ventilatsioonisüsteemi.
 • Lokaalse taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Lifti juhtimissüsteemi ja ajami osaline või täielik rekonstrueerimine või lifti asendamine ning nendega kaasnevad tööd.
 • Üldkasutatavatel pindadel asuva elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine, sealhulgas ehitusseadustiku tähenduses elektriauto laadimistaristu paigaldamine ja soojussõlme välisele elektritoitele ümberlülitamise võimaluse loomine, ning nendega kaasnevad tööd.
 • Üldkasutatavate pindade ja korterite akende soojustuse tasapinda paigaldamine ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine.
 • Hoonesse sisse- ja väljapääsu tagamiseks panduse ehitamine või paigaldamine, tuulekoja rekonstrueerimine, käsipuude paigaldamine, invatõstuki paigaldamine ning standardile EVS-EN 81-70 või samaväärsetele nõuetele vastava lifti ehitamine ja nendega kaasnevad tööd.
 • Hoone kaugküttevõrguga liitumisega kaasnevad tööd kinnistu piirides.
 • Jäätmemaja ehitamine või rekonstrueerimine või süvakogumismahuti soetamine ja paigaldamine.
 • Rattaparkla ehitamine või rekonstrueerimine.
 • Energia varustuskindluse ja tuleohutuse tagamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine ning sellega seotud tööd.
 • Eelpool punktides nimetatud tööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine, sealhulgas ehitusprojekti aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemine.
 • Tehnilise konsultandi teenuse kasutamine
 • Omanikujärelevalve teostamine.

Üksiku toetatava tegevusena on lubatud gaasi- või elektriküttel korterelamu küttesüsteemis kütteseadme asendamine taastuvaid energiaallikaid kasutava kütteseadmega või nimetatud korterelamu ühendamine kaugküttevõrguga, nimetatud tegevusele toetuse andmisel ei kohaldata ajalist piirangut korterelamu kasutusse võtmisele.

Mittetoetatavad tegevused
 • Hoone laiendamisega seotud tööde kulu, välja arvatud lifti, rõdu või varikatuse lisamine.
 • Põhiprojekti muutmisel tehtud ekspertiisi tegemise kulu.
 • Gaasiküttel kütteseadme paigaldamise kulu.
Nõuded rekonstrueerimistöödele/Töödega saavutatav tulemus

Rekonstrueerimistööde toetamisel peab toetuse saaja projekti elluviimise tulemusena tagama kõigi järgmiste nõuete täitmise:

 • saavutama rekonstrueerimistööde tulemusena vähemalt energiatõhususarvu klassi C (energiatõhususarv ETA ≤150 kWh/(m²*a))
 • rekonstrueerima keskküttesüsteemi vähemalt korteripõhiselt reguleeritavana ja paigaldama radiaatoritele piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldavad reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18–23 kraadi Celsiuse skaala järgi
 • eemaldama korterites asuvad ruumiõhust sõltuvad loomuliku tõmbega korstnalõõriga ühendatud gaasiveesoojendid või gaasikatlad, välja arvatud kinnise põlemiskambriga ruumiõhust sõltumatud gaasiveesoojendid või gaasikatlad;
 • soojustama ja rekonstrueerima välisseinad täies mahus soojusläbivuse tasemega U≤0,20 W/(m²*K), kusjuures välisseina soojusläbivuse nõue ei kohaldu välisseina osadele, kuhu ei ole tehnilistel põhjusel mõistlik vajaliku paksusega soojustust paigaldada
 • vahetama kõik projekti alustamise hetkeks amortiseerunud aknad akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna on U≤1,10 W/(m²*K)
 • paigaldama kõik aknad soojustuse tasapinda või lisasoojustama aknapaled
 • akende soojustuse tasapinda paigaldamise või aknapalede lisasoojustamise tulemusena peab välisseina ja akna liitekoha arvutuslik keskmine joonsoojusläbivus olema ≤0,05 W/(m*K)
 • soojustama ja rekonstrueerima katuse soojusläbivuse tasemega U≤0,12 W/(m²*K)
 • paigaldama soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis teenindab kõiki korterite ruume või soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis tagab võrdväärse sisekliima ja on varustatud välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega nagu värske õhu radiaatorid
 • ventilatsiooniseadme paigaldamisel peab paigaldatava ventilatsiooniseadme soojustagastuse temperatuuri suhtarv olema ehitusprojekti kohaste õhuvooluhulkade korral vähemalt 70 protsenti
 • kui ventilatsiooniseadme soojustagastuseks kasutatakse vahesoojuskandjat, peab soojustagastuse temperatuuri suhtarv olema ehitusprojekti kohaste õhuvooluhulkade korral vähemalt 50 protsenti
 • tagama, et soojussõlmes on vastavate soojustarbijate olemasolul ruumide kütteks, sooja vee valmistamiseks ja ventilatsiooniõhu kütteks kasutatav energia eraldi mõõdetav
 • tagama, et soojuspumba kasutamisel on soojuspumba tarbitav elekter ja soojuspumba toodetav soojusenergia eraldi arvestitega mõõdetav
 • sissepuhke välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 25 dB(A);
 • väljatõmbe õhuvooluhulgad 1-toaliste korterite WC-s ja pesuruumis kokku vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s, 2-toaliste korterite WC-s ja pesuruumis kokku vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s, 3- ja enamatoaliste korterite WC-s vähemalt 10 l/s, pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s
 • sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniseadmetel peab olema järelküttekalorifeer, mis võimaldab tagada sissepuhketemperatuuri 18 kraadi Celsiuse skaala järgi
 • kaugküttega korterelamus looma soojussõlme välisele elektritoitele ümberlülitamise võimaluse

Kui ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel, ehitamisel või mõõdistamisel selgub, et mõne ruumi väljatõmbe õhuvooluhulka ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel täita, loetakse väljatõmbe õhuvooluhulkade nõue täidetuks kogu korteri õhuvahetuskordsuse 0,5 1/h saavutamisega, toodud erisus kohaldub kuni 20 protsendile korterelamu korteritest.

Nõuded hinnapakkumistele

Tööde ja teenuste hankimisel lähtutakse määruses, määruse lisas ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud nõuetest.

 • Kaks või enam toetuse saajat võivad korraldada rekonstrueerimistööde ja projekteerimise ostumenetluse ühiselt. Nimetatud juhul peab hinnapakkumusest tulenema tööde või teenuste kogukulu korterelamu kohta. Lepingud sõlmivad toetuse saajad eduka pakkujaga eraldi.
 • Toetuse saaja ostumenetlus võib hõlmata rekonstrueerimistöid koos projekteerimisega.
 • Toetuse saaja peab rekonstrueerimistööde teostajaga sõlmitava lepingu täitmiseks ette nägema mõistliku tähtaja.

Toetuse saaja ost, mille maksumus on ilma käibemaksuta 60 000 eurost väiksem, peab vastama järgmistele nõuetele:

 • Ostumenetluse läbiviimiseks on seatud asjakohased ja proportsionaalsed tingimused, mis arvestavad ostu eeldatavat mahtu ja maksumust.
 • Hinnapäringud ja saadud pakkumused on tehtud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
 • hinnapäring esitatakse vähemalt kahele ettevõtjale, välja arvatud juhul, kui kavandatava ostu turul puudub ettevõtjate paljusus.
 • Ostumenetlust puudutavat dokumentatsiooni, sealhulgas elektrooniliselt või paberkandjal toimunud kirjavahetust pakkuja ja toetuse saaja vahel ning teisi ostumenetluse tõendeid, säilitatakse viis aastat toetuse saajale tehtud lõppmakse tegemise aasta 31. detsembrist arvates.
 • Ostumenetluse tulemusel sõlmitakse leping hinnapäringus ja pakkumuses nimetatud tingimustel.
 • Omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi teenuse tellimisel kasutatakse hindamiskriteeriumite seadmisel ja ostu läbiviimisel rakendusüksuse kodulehel avaldatud vorme ja tingimusi.
 • Kui omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi teenuse pakkumused võetakse ühise pakkumusena, peab mõlema teenuse maksumus olema pakkumuses eraldi välja toodud.
 • Kui pakkumuste võtjal ei ole temast sõltumatutel põhjustel võimalik saada kahte pakkumust, esitatakse sellekohane põhjendus ja võimalusel pakkumuse tegemisest loobumise teated rakendusüksusele.
   

Juhul, kui tehnilise konsultandi teenuse ja omanikujärelevalve teenuse pakkumuskutsed esitatakse samadele pakkujatele, tuleb kirjas, millega pakkumuskutsed saadetakse, täpsustada, et mõlema teenuse maksumus tuleb pakkumuses selgelt eristatult välja tuua. Eeltoodu kohaldub juhul kui mõlema teenuse pakkumus esitatakse ühe dokumendina.

Toetuse saaja kohustused hangete läbiviimisel

Korterelamu rekonstrueerimistoetuse andmine toimub majandus- ja taristuministri 03.03.2023. a määruse nr 13 „Korterelamute energiatõhususe toetuse tingimused“ alusel.

Vastavalt nimetatud määruse §-le 28, peab toetuse saaja lähtuma rekonstrueerimistööde tellimisel üksnes toetuse määruse lisas toodud tingimustest ja kriteeriumitest. Muude tingimuste ja kriteeriumite lisamine toetuse saaja ostumenetluses, mis tuleb läbi viia elektroonilises riigihangete registris, ei ole lubatav.  Toetuse saaja ostumenetluses kasutada käesolevas alajaotuses avaldatud vorme. Toetuse ostumenetlusega seotud küsimuste korral palume koheselt pöörduda meie toetuse haldurite poole.
 

Tehniliste konsultantide nõuded ja nimekiri

Tehnilise konsultandina käsitletakse isikut, kes on pädev järgmistes valdkondades:

 • käesoleva määruse nõuded
 • e-toetuse keskkonna kasutamine
 • ehitisregistri kasutamine
 • toetuse saaja ostumenetluse läbiviimine riigihangete registris
 • korteriühistu juhtimise põhialused

Lisaks eelpool sätestatud nõuetele peab tehniline konsultant vastama vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

 • vähemalt kolmeaastane kogemus korteriühistu juhatuse liikmena
 • vastavalt Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2019. a määruse nr 62 „Kõrgharidusstandard” lisale 3 „Õppekavarühmade ja õppekavagruppide vastavustabel ning õppekavagruppides antavate kraadide nimetuste loetelu” kraad tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkonda kuuluvas õppekavarühmas
 • ehitiste energiatõhususe kutseala energiaaudiitori kutse 6. tase
 • ehitiste energiatõhususe kutseala diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti kutse 7. tase
 • ehitiste energiatõhususe kutseala volitatud energiatõhususe spetsialisti kutse 8. tase
 • kinnisvarateenuste kutseala korteriühistu juhi kutse 4. tase
 • kinnisvarateenuste kutseala kinnisvarahalduri kutse 4. või 5. tase
 • kinnisvarateenuste kutseala kinnisvara haldusjuhi kutse 6. tase
 • ehitusjuhi kutse, tase 6
 • ehitusinseneri kutse, tase 6
 • diplomeeritud ehitusinseneri kutse, tase 7
 • volitatud ehitusinseneri kutse, tase 8
 • kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6
 • diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
 • volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8

Tehniline konsultant peab enda vastavust nõuetele tõendama tehnilise konsultandi teenuse hinnapakkumuse esitamisel.

Tehniline konsultant peab pakkuma sõltumatut teenust. Tal ei tohi olla majanduslikke huvisid  ettevõtjate suhtes, kellelt võetakse projekteerimiseks ja rekonstrueerimistöödeks pakkumusi ning kes teostavad nimetatud töid ja kellelt võetakse pakkumusi omanikujärelevalve teostamiseks, välja arvatud kui omanikujärelevalvet teostava ettevõtja juures tegutseb tehniline konsultant ehitusseadustiku § 21 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikuna.

Tehniline konsultant ei tohi kuuluda taotlejast ja toetuse saajast korteriühistu valitsejana tegutseva  juriidilise isiku juhtorganitesse või olla selle korteriühistu valitsejast juriidilise isikuga lepingulistes suhetes ega selle korteriühistu valitseja poolt nimetud majahalduriks toetust taotlevas korteriühistus.

Tehnilise konsultandi ülesanded

 • Tehnilise konsultandi ülesandeks on koostöös taotleja ja toetuse saajaga hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamise ja asjakohaste tööde ja teenuste hankimise korraldamine ning rekonstrueerimistööde koordineerimine. Tehniline konsultant peab olema kaasatud vähemalt projekteerimise ostumenetluse ettevalmistusse kuni vastava menetluse lõpuni ning ehitusprojekti koostamise koordineerimisse, välja arvatud kui ehitusprojekt on tellitud enne määruse jõustumist, ja rekonstrueerimistööde ostumenetluse ettevalmistusse kuni vastava menetluse lõpuni.
 • Tehniline konsultant võib sama projekti raames teostada omanikujärelevalvet, kui ta on ehitusseadustiku §-s 23 sätestatud pädev isik ning omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi teenuse pakkumus on võetud ühise pakkumusena.

Tehnilise konsultandi teenuse kulu on abikõlblik, kui taotleja on sõlminud lepingu nõuetele vastava tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline konsultant teenust ja teenust osutatakse nõuete kohaselt. Nõudeid ei kohaldata tehnilise konsultandi teenuse kulule:

 • kui vastav leping on sõlmitud enne kohalduva määruse jõustumist
 • kui taotleja ei saanud temast sõltumatutel põhjustel ühtegi tehnilise konsultandi teenuse hinnapakkumust

 

Tehnilise konsultandi valimisel tuleb lähtuda RHS § 3, see tähendab eelkõige, et tagatakse valikuprotsessi läbipaistvus, kontrollitavus, pakkujate võrdne kohtlemine, konkurentsi efektiivne ärakasutamine ning välditakse huvide konflikti. Tehnilised konsultandid osutavad teenust vastavalt määruses toodule ning toetuse saamiseks peab ühistu tuvastama enne lepingu sõlmimist tehnilise konsultandi pädevuse ja vastavuse. Tehniliste konsultantide nimekiri on informatiivne ning selles on esitatud toetuse andjale teadaolevad isikud, kes on läbinud määruse § 8 lg 1 toodud teemasid käsitleva koolituse ning täidavad sama § lg 2 toodud nõudeid. Ühistu on kohustatud tehnilise konsultandi valiku käigus kontrollima pakkumise esitanud isiku pädevust ja vastavust määruse § 8 lg 1 ja 2 toodud nõuetele. Kui tehniline konsultant ei vasta nõuetele või tema valiku protsessis on rikutud RHS § 3 nõudeid, ei kuulu teenusega seotud kulu hüvitamisele.

2022-2023. aastal Tallinna Tehnikaülikooli korraldatud Korterelamute rekonstrueerimise meetme tehniliste konsultantide täiendkoolituse läbinute nimekirja leiad siit.


Tehnilise konsultandi lepingu näidise leiad siit
Käesolev tehnilise konsultandi teenuse lepingu vorm on näidis ja toetuse taotlemist huvitatud korteriühistu võib seda vastavalt oma vajadustele muuta. Oluline on, et teenuse osutamise leping kajastaks toetuse määruses, s.o § 9 toodud tehnilise konsultandi ülesandeks olevaid tegevusi. Lisaks võib lepingus toodud ülesannete hulka arvata ka muid korterelamu rekonstrueerimisprotsessiga seotud tegevusi, kui korteriühistu seda vajalikuks peab (näiteks kasutusteatise või kasutusloa menetlusega abistamine vms). Selleks, et kujundada korteriühistu vajadustele vastav teenuse leping, tuleb käesolevas alajaotuses olevas lepingu näidisvormis toodud tingimusi vastavalt korteriühistu vajadustele muuta.

 

Hea teada

Taotlus ja väljamaksed

Tehniline ekspert annab korteriühistule rekonstrueerimisprotsessi kohta tasuta nõu. Ekspert selgitab, millised on korteriühistule sobivad tehnilised lahendused ning vajalikud sammud rekonstrueerimisprotsessi elluviimiseks (sh ehitusprojekti ettevalmistamine, ehitustööde loetelu).

Tehnilised eksperdid

Taotlemine toimub läbi E-toetuse keskkonna (e-toetuste keskkonda saad siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga). Vaata taotlusvormi täitmise juhendit siit.

Taotluse lisadokumendid on

 1. Hoone mõõdetud energiakasutuse andmetel põhinev energiamärgis, mis on koostatud mitte varem kui 3. mail 2013. a.
 2. Korteriühistu juhatuse kinnitatud põhiprojekt ja energiatõhususe tõendamise energiaarvutus rakendusüksuse kinnitatud vormil või simulatsioonarvutusena ehitusseadustikust tuleneva ehitusprojekti koostamise kohustuse korral, välja arvatud juhul, kui projekteerimine tellitakse koos rekonstrueerimistöödega.
 3. Üldkoosoleku otsuse protokoll, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, vajadusel renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks ja laenu võimalik maksimaalne summa.
 4. Tehnilise konsultandi teenuse tellimisel võetud hinnapakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping.
 5. Korteriühistu liikmete nimekiri seisuga, mis ei ole varasem kui 30 kalendripäeva enne taotluse rakendusüksusele esitamist.
 6. Teenuste pakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping tagamaks rakendusüksusele võimaluse hinnata projekti kuluefektiivsust.
 7. Hoone kaugküttevõrguga liitumise korral kaugküttepiirkonna võrguettevõtja väljastatud liitumise tehnilised tingimused ja liitumispakkumus.

Taotluse rahuldamise otsus tehakse kõrvaltingimusega, sätestades toetuse saaja õiguse taotluse rahuldamise otsuses nimetatud toetusele järgmiste tingimuste saabumisel:

 • toetuse saaja on läbi viinud riigihangete registris rekonstrueerimistööde ostumenetluse määruse lisas „Toetuse saaja ostumenetluse tingimused” kehtestatud tingimustel

 • toetuse saaja on saanud renoveerimislaenu võtmise vajadusel renoveerimislaenu positiivse otsuse.

Taotluse rahuldamise otsuses sätestatakse kõrvaltingimuse täitmiseks 12-kuune tähtaeg arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Tähtaega on rakendusüksusel võimalik pikendada üks kord kuni kuue kuu võrra põhjendatud juhul toetuse saaja avalduse alusel tingimusel, et projekti elluviimisel saavutatakse nõutav tulemus ja ei ületata taotluse rahuldamise otsuses sätestatud projekti tegevuste lõppemise tähtpäeva.

Taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse põhjal tekib toetuse saajal õigus toetuse maksetele pärast kõrvaltingimuse saabumist või täitmist ja rakendusüksusele vastava kinnituse esitamist koos toetatavate tegevuste kulueelarvega rakendusüksuse kinnitatud vormil.

Maksetaotluse esitamine toimub läbi E-toetuse keskkonna (e-toetuse keskkonda saad siseneda ID-kaardi, mobiil-ID-ga või Smart-ID-ga). Väljamakse dokumentide sisestamise juhendid: 


Maksetaotluse menetlemisel ja toetuse maksmisel lähtutakse määruses ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud maksete tegemise täpsustavatest tingimustest ja korrast.

 • Toetus makstakse välja tegelike kulude alusel vastavalt kas täielikult tasutud või omafinantseeringu ulatuses tasutud kuludokumendi alusel (osaliselt tasutud makse toimub ülekandega töövõtjale vastavalt ühendmäärusele § 27 lõikele 2 ja 3).
 • Toetuse saaja võib maksetaotluse esitada üks kord  kalendrikuu jooksul.
 • Toetuse makse ei või olla väiksem kui kümme protsenti projekti abikõlblikest kuludest.
 • Toetuse makse tehakse makse aluseks olevate abikõlblike kulude tekkimist tõendavate dokumentide alusel.

Kui toetuse saaja korterelamu rekonstrueerimisel kasutatakse eeltoodetud elemente, võib toetuse saaja toetuse maksmist taotleda kuni neljas osas:

 • esimene maksetaotlus, kui vastu on võetud korterelamu rekonstrueerimiseks vajalik ehitusprojekt või vähemalt viis protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust*
 • teine maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 30 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust*
 • kolmas maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 90 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust
 • lõppmakse taotlus, mis vastab vähemalt viiele protsendile rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kui vastu on võetud kõik rekonstrueerimistööd.

*esimesele ja teisele maksetaotlusele võib kohaldada ühendmääruse §-s 30 sätestatut.


Maksetaotlusele peavad olema lisatud:

Kulude tekkimist tõendavate dokumentide koopiad:

 • esitatud arve
 • arve tasumist kinnitav maksekorraldus, konto- või krediitkaardi väljavõte
 • töö üleandmise-vastuvõtmise akt ja ehitus- või töövõtuleping sh lisad.
 • asjakohasel juhul kinnitus, et abikõlblik kulu on tekkinud ja sellest on omafinantseeringu ulatuses makstud (st omafinantseeringu tasumist kinnitav maksekorraldus)

Omanikujärelevalve teenuse tellimisel võetud pakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping juhul kui dokumendid on varasemalt esitamata.

Lõppmakse taotlusega koos tuleb esitada

 • Projekti elluviimise lõpparuanne mis esitatakse E-toetuse keskkonna  kaudu. Lõpparuandesse lisatakse toetuse saaja hinnang projekti tulemuslikkuse ja elluviimise kohta, saavutatud näitajad ning tegevuste lõpetamise kuupäevad. Samuti fotod rekonstrueeritud korterelamust, tehnosüsteemidest ja teavitamisnõuete täitmisest (plakat või tahvel avalikkusele nähtavas kohas)
 • üldtunnustatud metoodika kohane ventilatsioonisüsteemi õhuvooluhulkade mõõdistamise protokoll, milles esitatakse iga mõõtepunkti projekteeritud ja mõõdetud õhuvooluhulk ja nende erinevus protsentides
 • üldtunnustatud metoodika kohane tehnosüsteemide müra mõõdistamise protokoll, milles esitatakse vähemalt soojussõlmele kõige lähemal asuva korteri ja ventilatsiooniseadmele kõige lähemal asuva korteri tehnosüsteemide müratase
 • küttesüsteemi tasakaalustamise protokoll, mis esitatakse ka juhul, kui keskküttesüsteem oli eelnevalt rekonstrueeritud ja rekonstrueerimistoetuse raames teostatud töödega küttesüsteemi ei uuendatud
 • gaasiseadme olemasolul korteris gaasipaigaldise auditi protokoll
 • pearaamatu väljavõte projektiga seotud abikõlblike kulude eristamise kohta teistest kuludest.

Kui projekti kogueelarve on 200 000 eurot või vähem, toetatakse projekti lihtsustatud kulude arvestuse alusel vastavalt ühendmääruse § 20 lõike 1 punktile 1.

Kindlasummaline makse tehakse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud toetuse summa suuruses vastavalt ühendmääruse § 28 lõikele 2.

Toetuse saaja on järelaruandena kohustatud esitama projekti elluviimisele järgneva kalendriaasta mõõdetud energiakasutuse andmetel põhineva energiamärgise E-toetuse keskkonna vahendusel hiljemalt kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest.

Euroopa Liidu vahendite kasutamine toob endaga kaasa teavituskohustuse, mis tähendab seda, et avalikkust tuleb teavitada rahastamise allika osas. Teavitusreeglite täitmist kontrollitakse ja oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse tagastamiseni.

Kõik toetust saanud korteriühistud (kellel projekti kogumaksumus jääb alla 500 000 euro) peavad paigutama enda trepikotta plakati (täidetav näidis). Plakat tuleb paigaldada pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodi vältel. Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema Kaasrahastanud Euroopa Liit -tekstiga Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30%.

Kui projekti kogumaksumus on üle 500 000 euro tuleb majale paigutada tahvel (täidetav näidis).
Tahvel tuleb paigaldada majale pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja see peab olema üleval kestuse nõude täitmisaja lõpuni ehk viis aastat peale lõppmakse teostamist. Tahvli kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:

 • tahvel paigaldatakse objektile või selle vahetusse lähedusse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta;
 • tahvlile paigutatakse Kaasrahastanud Euroopa Liit -tekstiga Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo, millele eraldatakse vähemalt 25% tahvli pindalast;
 • tahvlile märgitakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest;
 • tahvli minimaalne suurus on 500×300 mm.

Tahvli kujundamisel tuleb kasutada Kaasrahastanud Euroopa Liit -tekstiga Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo ja KredExi logo.

Täpsemad juhised teavitamiseks on leitavad Vabariigi Valitsuse määrusest „Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine.“

Loe lisainfot ka siit Logod ja sümboolika | Riigi Tugiteenuste Keskus (rtk.ee)

Tahvli valmistamise kulud katavad korteriühistud ning nende kujundamisel tuleb lähtuda KredExi kodulehel toodud näidistest. Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil [email protected].

Kogemuslood

Põltsamaa korterelamu rekonstrueerimise lugu
Sindis asuva korterelamu rekonstrueerimise lugu
Puhja korterelamu rekonstrueerimise lugu

Võta ühendust

Kaimo Kalda

Kaimo Kalda

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

kaimo.kalda [at] kredex.ee
Heikki

Heikki Parve

energiasäästu projektijuht (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

heikki.parve [at] kredex.ee
Elari Paimets

Elari Paimets

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

elari.paimets [at] kredex.ee

Reet Utsu

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

reet.utsu [at] kredex.ee